| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Kredyty dla przedsiębiorcy

Kredyty dla przedsiębiorcy

Jedną z kluczowych spraw, które wiążą się z prowadzeniem firmy, jest zapewnienie jej odpowiednich źródeł finansowania. Ma to istotne znaczenie w obecnej sytuacji gospodarczej, kiedy zachowanie płynności finansowej, z uwagi m.in. na nierzetelnych kontrahentów czy duże obciążenia fiskalne, staje się nierzadko szczególnie trudne. Do najczęściej wykorzystywanych form finansowania działalności gospodarczej należą kredyty bankowe.

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU

Kredyt może być zabezpieczony środkiem przewidzianym w k.c. i w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. nr 37, poz. 282 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 73, poz. 501). Chodzi tu o standardowe zabezpieczenia stosowane przez banki w przypadku przedsiębiorcy, który posiada zdolność kredytową i w stosunku do którego nie są wymagane szczególne sposoby zabezpieczeń. Poza omówionymi już wyżej zabezpieczeniami kredytów (stosowanymi w przypadku braku zdolności kredytowej), są nimi najczęściej:
• poręczenie według prawa cywilnego – na mocy poręczenia osoba fizyczna lub prawna zobowiązuje się wobec banku do spłaty zobowiązania z odsetkami, w przypadku gdy kredytobiorca nie spłaci kredytu w terminie,
• weksel własny in blanco – jest to tzw. weksel niezupełny, ponieważ wystawiający weksel in blanco upoważnia posiadacza weksla do uzupełnienia jego treści zgodnie ze swoją wolą. Weksel in blanco nie zawiera sumy wekslowej i terminu płatności. W momencie jego wystawienia nie jest bowiem znana ostateczna suma wekslowa, na którą składa się kwota kredytu, odsetki i inne opłaty, ani termin płatności. Dlatego przed jego podpisaniem należy podpisać z bankiem deklarację wekslową, w której strony uzgodnią późniejszą treść weksla. Zabezpiecza to poręczyciela wekslowego przed zawyżeniem kwoty uzgodnionej przez bank. W przypadku tego rodzaju weksla bank jest uprawniony do jego uzupełnienia w momencie zaprzestania spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę,
• poręczenie wekslowe (awal) – ten rodzaj zabezpieczenia może odnosić się do zapłaty całości lub części sumy wekslowej (kredytu). Poręczyciel (awalista) przejmuje zobowiązania odpowiedzialności wekslowej za długi wystawcy weksla lub osoby wskazanej w wekslu jako poręczony przez złożenie na wekslu (na przedniej lub tylnej stronie weksla albo na jego tzw. przedłużku) podpisu oraz dopisku zawierającego słowa „poręczam za ...” lub „awal”,
• gwarancja bankowa – jest pisemnym zobowiązaniem innego banku do zapłaty bankowi udzielającemu kredytu gwarancji kwoty określonej w jej treści i na warunkach w niej zawartych. Gwarancja jest udzielana w formie listu gwarancyjnego. W liście gwarancyjnym należy określić m.in. wysokość zobowiązania banku gwarancyjnego i termin ważności gwarancji,
• cesja (przelew) wierzytelności – polega na przeniesieniu przez kredytobiorcę na rzecz banku prawa do otrzymania konkretnej sumy za sprzedane towary lub usługi (np. wierzytelność wynikającą z umowy podpisanej z kontrahentem, z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jak również z polisy ubezpieczeniowej),
• przystąpienie do długu – ten rodzaj zabezpieczenia jest stosowany już w trakcie realizacji umowy kredytowej i polega na przystąpieniu, do istniejącego już długu po stronie kredytobiorcy, osoby trzeciej, która odpowiada za spłatę całego kredytu solidarnie z kredytobiorcą. Jednocześnie kredytobiorca nadal pozostaje zobowiązany wobec banku. Można przystąpić do długu już wymagalnego (tzn. takiego, którego termin spłaty już nastąpił),
• zastaw na rzeczach i prawach – to inna forma zabezpieczenia polegająca na tym, że wierzyciel, którego wierzytelność została zabezpieczona zastawem, może dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zastawu – bez względu na to, komu przysługuje prawo własności rzeczy,
• blokada środków na rachunku bankowym – blokada może być dokonana zarówno na rachunku w banku udzielającym kredytu, jak też na innym rachunku posiadanym przez kredytobiorcę. Bank prowadzący rachunek, zobowiązuje się do zablokowania na koncie bankowym dłużnika określonej kwoty. Zlecenie na zablokowanie środków musi złożyć sam kredytobiorca. Podczas trwania blokady kredytobiorca nie może podejmować ani dysponować w jakikolwiek sposób zablokowaną kwotą bez zgody banku,
• kaucja – przy umowie kaucji kredytobiorca przenosi na własność banku określoną ilość środków pieniężnych lub rzeczy oznaczonych co do gatunku w celu zabezpieczenia roszczeń, jakie mogą wyniknąć z kredytu. Bank zobowiązuje się jednocześnie zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku w razie wygaśnięcia zobowiązania. W razie niespłacenia kredytu bank ma prawo do zaspokojenia roszczeń z przedmiotu kaucji. Przedmiotem kaucji mogą być pieniądze (w tym waluty obce), rzeczy (oznaczone co do gatunku) i papiery wartościowe na okaziciela. Charakterystyczne dla kaucji (w odróżnieniu od np. zastawu rejestrowego) jest to, że przedmiot kaucji musi zostać faktycznie wydany w posiadanie kaucjobiorcy,
• hipoteka – zabezpieczenie spłaty kredytu jest ustanawiane na nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą. Nieruchomość stanowiąca przedmiot hipoteki może być również własnością osoby trzeciej. Zabezpieczenie na hipotece daje bankowi prawo dochodzenia zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości – bez względu na to, czyją stała się własnością – z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Warunkiem koniecznym do jej ustanowienia jest dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. W praktyce banki starają się przyjmować jako zabezpieczenie tylko takie nieruchomości, których wartość odpowiada co najmniej kwocie kredytu. Hipoteką może być obciążona również nieruchomość, wobec której kredytobiorca posiada prawo wieczystego użytkowania. Przedmiotem hipoteki mogą być także: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK