| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Przekształcanie spółek handlowych

Przekształcanie spółek handlowych

Spółki handlowe są dzisiaj najważniejszą formą organizacji przedsiębiorców i sprawdzoną metodą na zarządzanie firmami. Wielu z przedsiębiorców coraz częściej prowadzi działalność w ramach spółki jawnej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki partnerskiej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybór określonej formy prawnej nie jest ostateczny. Oznacza to, że przedsiębiorca może ją zmienić w dowolnym czasie, zachowując odpowiednie procedury umożliwiające przekształcenie spółki jednego rodzaju w inny rodzaj. Zainteresowani mają do wyboru sześć rodzajów spółek handlowych, z których każda ma swoje plusy i minusy.

Plan przekształcenia
 
Plan przekształcenia jest dokumentem korporacyjnym, który ma charakter czynności faktycznej, a nie prawnej. Nie stanowi więc oświadczenia wiążącego w sensie prawnym żadnego podmiotu, z samą spółką włącznie. Plan przekształcenia jest dokumentem wewnętrznym spółki. W zależności od tego, czy spółka ma charakter kapitałowy czy osobowy, opracowuje go bądź zarząd spółki przekształcanej bądź też wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej. Wyjątek stanowi tu spółka partnerska, w której partnerzy postanowili powołać zarząd. W takim przypadku to do niego należy kompetencja przygotowania planu przekształcenia.
Z przygotowaniem planu przekształcenia, czyli z ustaleniem jego jednolitej treści, nierozerwalnie związana jest czynność prawna w postaci uchwały osób biorących udział w jego ustalaniu. Uchwała ta jest niezbędna dla przyjęcia planu przekształcenia i może być rozpatrywana w kategoriach ważności lub jej braku. W tym kontekście niezmiernie istotne jest określenie, w jakim składzie osobowym powinna być podjęta uchwała mająca za przedmiot ustalenie planu przekształcenia. Gdy przekształcającą się spółką jest spółka z o.o., wówczas uchwała dotycząca przyjęcia planu przekształcenia, jako czynności przekraczającej zwykły zarząd, powinna być podjęta bezwzględną większością głosów członków wieloosobowego zarządu obecnych na posiedzeniu, przy czym wszyscy członkowie powinni zostać wcześniej prawidłowo powiadomieni o jego odbyciu się5. Jeśli natomiast przekształca się spółka akcyjna posiadająca wieloosobowy zarząd wówczas, co do zasady, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki. Uchwała zapada, jeżeli w głosowaniu uzyska bezwzględną większość głosów. Wspomniane zasady dotyczące podejmowania uchwał w spółkach kapitałowych mogą być zmienione i określone inaczej w treści umowy spółki z o.o. bądź w statucie spółki akcyjnej.
Jeśli natomiast przekształcającą się spółką jest któraś ze spółek osobowych, wówczas do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu przekształcenia niezbędna jest jednomyślność wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki. Nie wystarczy więc współdziałanie wyłącznie wspólników mających prawo reprezentacji spółki6.
Na uwagę zasługuje wymóg formy, w jakiej powinien zostać sporządzony plan przekształcenia. Jest to, co do zasady, forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności. Jedynie w przypadku spółki jednoosobowej ustawodawca przewidział formę aktu notarialnego7. W związku z tym niezależnie od tego, jaka spółka będzie podlegała przekształceniu, niezachowanie warunków formalnych planu przekształcenia będzie skutkowało niemożnością jego wykorzystania dla potrzeb dalszej procedury.
Ustawodawca określił wyłącznie minimalną treść planu przekształcenia spółki handlowej, której pominięcie spowodowałoby zupełną nieprzydatność tego dokumentu dla dalszej procedury przekształcenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby sporządzające plan przekształcenia zawarły w nim jeszcze jakieś dodatkowe treści. Wydaje się to nawet uzasadnione z uwagi na bardzo ograniczoną obowiązkową treść tego dokumentu. Ustawodawca wymaga jedynie bezwzględnie, aby plan przekształcenia spółki handlowej obejmował co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia i określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na ten sam dzień dla celów przekształcenia. Są to podstawowe dane o majątku spółki podlegającej przekształceniu oraz o poziomie zaangażowania poszczególnych uczestników w spółkę. Tak skromny zakres danych związany jest z tym, że przekształcenie formy prawnej spółki nie wiąże się z zasady ze zmianą składu osobowego wspólników ani też nie musi powodować zmiany ich udziałów w spółce.
Zapamiętaj
Minimalna treść planu przekształcenia obejmuje ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia oraz określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na ten sam dzień dla celów przekształcenia.
W związku z faktem, że k.s.h. wymaga, aby do planu przekształcenia dołączyć załączniki wyróżnia się niekiedy plan przekształcenia „w węższym” i „w szerszym” znaczeniu. Dokonując takiego podziału, przyjmuje się, że plan przekształcenia w szerszym znaczeniu obejmuje także załączniki, do których należą:
● projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
● projekt umowy albo statutu spółki przekształconej,
● wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,
● sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.
Ustalenie w planie przekształcenia wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej ma na celu określenie w razie potrzeby kwoty należnej do wypłaty wspólnikowi, który nie zechce uczestniczyć w spółce przekształconej i nie złoży stosownego oświadczenia, natomiast zażąda wypłaty przysługującej mu wartości jego udziału w spółce. Poza tym ustalenie tej wartości umożliwia również stwierdzenie, czy w toku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową może dojść ze środków spółki przekształcanej do pokrycia kapitału zakładowego spółki przekształconej.
Ważną informacją jest jednoznaczne przesądzenie, jaką metodą wyceny majątku spółki powinny kierować się osoby przygotowujące plan przekształcenia. Skoro bowiem należy określić wartość bilansową tego majątku, to sposób jego ustalenia powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 214, poz. 1343). W obrocie często spotykane są metody wyceny majątków spółek, z których najpopularniejszą jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych polegająca na ocenie bieżącej wartości przyszłych przepływów pieniężnych spółki zdyskontowanych według średniego ważonego kosztu jej kapitału, pomniejszonej o wartość jej długów. Wyniki tych wycen nierzadko znacząco od siebie odbiegają, prowadząc do odmiennych wniosków, co w przypadku procedury przekształcenia formy prawnej spółki mogłoby skutkować powstaniem dodatkowych napięć. Wybór metody bilansowej jako sposobu na obliczanie wartości spółki zapewnia zatem większą stabilność uczestnikom obrotu gospodarczego.
Precyzyjnie określony został także dzień wyceny, czyli dzień na który należy ustalić wartość majątku spółki. Ustawodawca przyjął, że powinien to być określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Z reguły jest to ostatni dzień miesiąca, gdyż tak jest najwygodniej dla pracy służb finansowo-księgowych, dla których miesiąc lub kwartał kalendarzowy jest z reguły okresem obliczania należności podatkowych oraz prezentowania danych statystycznych. Wskazanie takiego terminu oznacza, że spółki mają w praktyce nie więcej niż dwa miesiące na to, by ustalić wartość majątku spółki i przedłożyć wynik swych ustaleń wspólnikom w postaci planu przekształcenia.
PRZYKŁAD
Wartość majątku spółki nastąpi na dzień 31 maja. W tym przypadku przygotowanie planu przekształcenia i jego przedłożenie wspólnikom nie może nastąpić później niż 30 czerwca. Drugi z terminów pozostawałby niezmieniony, nawet gdyby ustalenie wartości majątku nastąpiło na dzień 1 maja.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK