| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Przekształcanie spółek handlowych

Przekształcanie spółek handlowych

Spółki handlowe są dzisiaj najważniejszą formą organizacji przedsiębiorców i sprawdzoną metodą na zarządzanie firmami. Wielu z przedsiębiorców coraz częściej prowadzi działalność w ramach spółki jawnej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki partnerskiej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybór określonej formy prawnej nie jest ostateczny. Oznacza to, że przedsiębiorca może ją zmienić w dowolnym czasie, zachowując odpowiednie procedury umożliwiające przekształcenie spółki jednego rodzaju w inny rodzaj. Zainteresowani mają do wyboru sześć rodzajów spółek handlowych, z których każda ma swoje plusy i minusy.

Termin zgłoszenia do KRS

Jako początek terminu należy zatem przyjąć dzień, w którym wspólnicy wyrazili zgodę na brzmienie umowy spółki lub akcjonariusze uczynili to samo w odniesieniu do statutu spółki. Nie zawsze będzie to dzień zbiegający się z dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Czas, w którym przekształcenie może zostać zgłoszone do Krajowego Rejestru Sadowego, nie będzie jednolity dla wszystkich spółek. Jeśli bowiem spółką przekształconą będzie spółka kapitałowa, to termin ten nie może przekroczyć sześciu miesięcy, gdyż z mocy prawa przekształcenie takie będzie nieskuteczne i nie zostanie zarejestrowane.
Zapamiętaj
Jeśli wniosek o wpis przekształcenia spółki w spółkę kapitałową nie zostanie zgłoszony w terminie sześciu miesięcy od dnia wyrażenia zgody na brzmienie umowy spółki z o.o. lub statutu spółki akcyjnej, to przekształcenie w ogóle nie dojdzie do skutku.
Z kolei jeśli spółką przekształconą będzie spółka osobowa, to k.s.h. nie stawia w tym względzie żadnych limitów. Motywacją do niezwlekania z rejestracją przekształcenia może być obowiązek zgłaszania do rejestru wszelkich zmian w terminie siedmiu dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Niezastosowanie się nie będzie jednak źródłem nieskuteczności przekształcenia, lecz może ewentualnie narazić osoby działające w imieniu spółki na nałożenie grzywny przez sąd rejestrowy.
W związku z rejestracją należy zapłacić:
● 1000 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
● 500 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wpisie spółki.
Ogłoszenie o przekształceniu spółki jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej albo wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształconej. Ogłoszenie następuje przez publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z zasadami ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. nr 6, poz. 42 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 220, poz. 1600). Za ogłoszenie o pierwszym wpisie spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy zapłacić 500 zł.
Ogłoszenie o przekształceniu formy prawnej spółki handlowej następuje na wniosek. Odpowiedzialnymi za jego złożenie są członkowie zarządu kapitałowej spółki przekształconej i wspólnicy prowadzący sprawy przekształconej spółki osobowej. Kodeks spółek handlowych nie wymaga, by wniosek podpisywali wszyscy członkowie zarządu spółki kapitałowej, lecz wymóg ten stawia wobec wspólników spółki osobowej prowadzących sprawy spółki.
Niezachowanie obowiązku ogłoszenia nie ma co prawda wpływu na skuteczność dokonanego już przekształcenia jednak brak ogłoszenia będzie stanowił podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej osób zobowiązanych do zawnioskowania o publikację ogłoszenia.
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 563. k.s.h.
Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:
1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona,
2) wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź w spółkę akcyjną, albo wysokość sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową, albo wartość nominalną akcji, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną,
3) wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki,
4) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,
5) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę osobową,
6) zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.
Art. 569 k.s.h.
Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej.
§ 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
1. Opłata za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest stała i wynosi:
1) za ogłoszenie pierwszego wpisu – 500 złotych,
2) za ogłoszenie kolejnych wpisów – 250 złotych.
2. Ogłoszenia wpisów w rejestrze przedsiębiorców dokonywane przez sąd rejestrowy z urzędu są wolne od opłat.
3. (uchylony).
4. Opłatę za inne ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 złotych za jeden znak, nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%.

ANDRZEJ KOWALCZYK – radca prawny

Poradnik Gazety Prawnej

 
1 Wyjątek stanowi tu spółka partnerska, której wspólnicy (partnerzy) na podstawie art. 97 k.s.h. mają prawo powierzyć sprawy spółki specjalnemu zarządowi. Wymaga to wprowadzenia do umowy spółki partnerskiej odpowiednich postanowień.
2 Także i w tym przypadku uregulowania dotyczące spółki partnerskiej pozwalają na pewne czasowe odstępstwo od tej zasady, bowiem gdy zachodzi sytuacja, w której w spółce pozostaje tylko jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ta ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń.
3 Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2009 r., znacząco ograniczyła podatkowe korzyści z takiego przekształcenia, gdyż poprzez dodanie art. 24 ust. 5 pkt 8) uznano za dochód do opodatkowania wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.
4 A. Szumański używa plastycznego porównania, stwierdzając, że w trakcie przekształcenia spółka zmienia swoją „szatę” prawną, Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Komentarz do art. 459-633, 2004 r., str. 998.
5 Bezwzględna większość głosów to więcej niż połowa głosów oddanych, przy czym za głosy oddane uważa się zarówno głosy „za”, „przeciw”, jak też „wstrzymujące się”.
6 W przypadku spółki partnerskiej posiadającej zarząd zastosowanie znajdują przepisy o działaniu zarządu w spółce z o.o. W takiej sytuacji nie zachodzi obowiązek podejmowania dodatkowej uchwały przez wspólników-partnerów.
7 Chodzi tu o spółkę jednoosobową w znaczeniu ustawowym, czyli o taką spółkę kapitałową, w której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza (art. 4 § 1 pkt 3) k.s.h.). Wymóg formy aktu notarialnego nie będzie się zatem odnosił do spółki partnerskiej, w której faktycznie pozostał tylko jeden wspólnik posiadający uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu (art. 98 § 2 k.s.h.).
8 Pojęcie udziału kapitałowego wspólnika spółki osobowej budziło liczne kontrowersje przedstawicieli nauki prawa do czasu nowelizacji z 2004 r. W szczególności J. Namitkiewicz, T. Siemiątkowski i R. Potrzeszcz definiowali udział kapitałowy jako udział w kapitale własnym tej spółki. Wątpliwości nie rozwiewa także treść uregulowań kodeksu spółek handlowych, które umożliwiają wspólnikom spółek osobowych przyjęcie autonomicznej definicji udziału kapitałowego w każdej z umów spółek. Ustalenie, czym jest udział kapitałowy wspólnika spółki osobowej oraz jaka jest jego wysokość, jest bardzo istotne w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki, gdyż wówczas nabywa on prawo do zwrotu tego udziału kapitałowego, który na niego przypada.
9 Bardzo wątpliwa jest także dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu w inny typ spółki niż wskazany w planie przekształcenia.
10 Naruszenie interesu spółki musi być obiektywne. Nie może tu chodzić tylko o zmianę strategii czy sposobu gospodarowania spółki, lecz o takie postanowienia uchwały, które krzywdzą spółkę jako podmiot prawa odrębny od jej wspólników.
11

Wśród prawników nadal nierozstrzygnięty jest spór o to, czy wspólnik spółki z o.o. lub akcjonariusz spółki akcyjnej mogą oświadczyć o częściowym uczestnictwie w spółce przekształconej, tzn. czy mogą zdecydować o tym, że majątek bilansowy spółki przypadający na część jego udziałów bądź akcji, którymi nie chce uczestniczyć w nowej formie prawnej spółki będzie mu zwrócony pomimo, iż stanie się on wspólnikiem bądź akcjonariuszem spółki przekształconej. Nie ma wyraźnego przepisu zabraniającego takiego rozwiązania choć jego przeciwnicy wskazują na jego sprzeczność z zasadą kontynuacji, na której oparte jest przekształcenie. Zagadnienie to nie występuje w przekształcających się spółkach osobowych, gdyż nie ma tam możliwości rozszczepienia praw określonego wspólnika, a poza tym do przekształcenia niezbędna jest zgoda każdego z nich.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK