| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Opodatkowanie spółek osobowych

Opodatkowanie spółek osobowych

Spółki osobowe są coraz powszechniej stosowaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa w tej formie jest stosunkowo nieskomplikowane pod względem prawnym (w porównaniu do spółek kapitałowych) i nie wymaga znacznych nakładów finansowych.

Opodatkowanie dochodów wspólników osobowej spółki menedżerskiej

Przychody osiągane przez tzw. spółki menedżerskie osób fizycznych w zakresie świadczenia usług zarządzania, zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych nie są traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej wspólników, lecz stanowią przychody menedżerów-wspólników z działalności wykonywanej osobiście (zgodnie z art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f.). Dochody te będą podlegać opodatkowaniu łącznie z dochodami menedżerów z innych źródeł, według progresywnej skali podatkowej. Zarządzane przedsiębiorstwo będzie w tym przypadku pełnić funkcję płatnika podatku z tytułu wypłacanego wynagrodzenia za wspomniane usługi. Stanowisko to potwierdza przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2008 roku (sygn. IPPB1/415-614/08-2/AM), w której organ stwierdził m.in., że: (...) kontrakt menedżerski, nawet wówczas, kiedy zawierany jest z osobami fizycznymi występującymi jako autonomiczne podmioty gospodarcze, czyli przedsiębiorcami prowadzącymi zarejestrowaną działalność gospodarczą na własny rachunek w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, również w przypadku wykonywania czynności zarządczych przy merytorycznej pomocy osób trzecich, nie traci osobistego charakteru. Prawnopodatkowej kwalifikacji przychodów z tytułu kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze nie zmienia również okoliczność, że podatnik tego rodzaju przychody osiąga z tytułu udziału w osobowej spółce cywilnej, jawnej czy komandytowej. Przepis art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. nie zawiera wyłączenia w tym zakresie, zatem również w takim przypadku, przedmiotowe przychody zalicza do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Przyjęcie interpretacji organów podatkowych prowadzi do istotnych problemów praktycznych dotyczących rozliczania podatku dochodowego związanego ze świadczeniem usług zarządczych przez spółkę osobową. Organy podatkowe, poza określeniem kwalifikacji podatkowej źródła przychodów, nie wyjaśniają szczegółowo, w jaki sposób należy dokonywać rozliczeń podatkowych w analizowanej sytuacji.
Zgodnie z linią interpretacyjną organów podatkowych podmiot wypłacający wynagrodzenie z tytułu nabytych usług zarządzania jest obowiązany dokonać podatkowego rozliczenia wypłaconego wynagrodzenia. Oznacza to, iż nabywający usługi zarządzania występuje w charakterze płatnika. W myśl art. 41 ust. 1 i 1a u.p.d.o.f. przedsiębiorcy dokonujący wypłaty należności osobom fizycznym będących polskimi rezydentami podatkowymi z tytułu działalności określonej między innymi w art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. (umowy zarządzania przedsiębiorstwem i podobne) są obowiązani jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy (pomniejszonej o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, takie jak w przypadku pracowników, oraz pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). Z brzmienia przytoczonych przepisów wynika, iż podmiot, na rzecz którego są świadczone usługi zarządzania będzie obowiązany do pobrania podatku tylko wówczas, gdy wynagrodzenie z tytułu wyświadczonych usług będzie wypłacane osobie fizycznej. Konstrukcja wspomnianego przepisu nie przewiduje natomiast sytuacji wypłaty świadczenia przez podmiot działający w charakterze płatnika na rzecz podmiotu zbiorowego (spółki osobowej). W analizowanym przypadku wynagrodzenie byłoby wypłacane spółce osobowej prawa handlowego na podstawie wystawionej przez tę spółkę faktury VAT (zakładamy bowiem, że w zakresie tego typu usługi spółka osobowa jako odrębny podatnik VAT nie mogłaby korzystać z wyłączenia z opodatkowania VAT na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług). Wynagrodzenie wpływałoby na rachunek bankowy należący do spółki osobowej, a nie każdego ze wspólników odrębnie. Należy podkreślić, że spółka osobowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych może zaciągać zobowiązania we własnym imieniu i samodzielnie występować jako strona umów w obrocie gospodarczym.
NASZA RADA
W naszej ocenie, pewnym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji byłoby przypisanie każdemu ze wspólników spółki menedżerskiej przez nabywcę usług zarządczych (płatnika podatku dochodowego) stosownej części kwoty wynagrodzenia za usługi zarządzania, zgodnie z parytetem prawa do udziału w zysku w spółce menedżerskiej (wynikającego z umowy spółki). Od tak ustalonych sum nabywca usługi (płatnik) potrącałby należną zaliczkę na podatek oraz ewentualnie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (przy założeniu, że tytułem do ubezpieczenia dla menedżerów wchodzących w skład spółki nie są dochody z działalności gospodarczej). Sumę kwot obliczonych zgodnie z powyższą metodą, powiększoną o kwotę VAT wynikającą z faktury wystawionej przez spółkę za usługi zarządcze, nabywca usług powinien przelać na rachunek zarządzającej spółki. Dochody te nie byłyby już ponownie uwzględniane przez wspólników spółki zarządzającej jako dochody z działalności gospodarczej.
Pewnym mankamentem powyższego rozwiązania jest konieczność informowania kontrahenta o wewnętrznej strukturze spółki menedżerskiej i jej wspólnikach (indywidualnych danych wspólników i ich prawie do udziału w zysku). Natomiast w powyższym zakresie trudno znaleźć inne praktyczne rozwiązanie zgodne z wykładnią przepisów przyjętą przez organy podatkowe. Potwierdzenie metodologii przyjętej w zaproponowanym mechanizmie rozliczania dochodów spółek wymagałoby uzyskania potwierdzenia organów podatkowych w stosownej indywidualnej interpretacji.
PRZYKŁAD
Panowie X oraz Y będący menedżerami utworzyli wspólnie spółkę menedżerską działającą w formie spółki jawnej M, z następującym podziałem prawa do udziału w zysku X – 40%, Y – 60%. Spółka M zawarła umowę o zarządzanie ze spółką A sp. z o.o. W dniu 2 marca spółka M wystawiła spółce A fakturę za usługę zarządzania za luty, opiewającą na 10 000 zł + 22% VAT. W takiej sytuacji w naszej ocenie spółka A powinna podzielić łączną kwotę należności z faktury (bez VAT) proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku wspólników i potrącić zaliczkę na podatek dla X w wysokości 720 zł (10 000 zł x 40% x 18%), a dla Y w wysokości 1080 zł (10 000 zł x 60% x 18%). Po potrąceniu i odprowadzeniu zaliczki na podatekdochodowy (zakładamy, że w analizowanej sytuacji nie byłyby odprowadzane składki na ubezpieczeni społeczne i zdrowotne), Spółka A powinna przelać pozostałą część należności w wysokości 10 400 zł (10 000 zł – 720 zł – 1080 zł + 2200 zł VAT) na rachunek spółki M. Otrzymana kwota nie byłaby ponownie opodatkowana jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wspólników X i Y.
Zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych dochody wspólników tzw. osobowych spółek menedżerskich z tytułu świadczenia usług zarządzania będą stanowić dochód z działalności wykonywanej osobiście (opodatkowane łącznie z innymi dochodami według progresywnej skali podatkowej), a nie dochód z działalności gospodarczej. W tym zakresie, zarządzany podmiot będzie działał jako płatnik podatku.
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 13 u.p.d.o.f. 
Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:
1) (skreślony),
2) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
3) przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę,
4) przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
5) przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7,
6) przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9,
7) przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
8) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9,
9) przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK