| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Wszystko o układach zbiorowych

Wszystko o układach zbiorowych

Kryzys na rynkach finansowych, który zatacza coraz szersze kręgi, skłania pracodawców do reakcji i cięcia kosztów zatrudnienia. W tym „Poradniku” opisujemy możliwości zgodnych z prawem oszczędności na gruncie zbiorowego prawa pracy. Układy zbiorowe pracy zawierają przepisy zakładowego prawa pracy. Pracodawca, który wydał taki akt, nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy czy wynagradzania, pod warunkiem że ich konieczna treść znajduje się w układzie.

Układ zakładowy dla więcej niż 1 pracodawcy (grupowy)

Wyjątkowo układ zakładowy może obejmować więcej niż jednego pracodawcę, pod warunkiem, że pracodawcy ci wchodzą w skład tej samej osoby prawnej, np. filie spółki, spółki w holdingu albo jednostki nieposiadającej osobowości prawnej (art. 24128 § 6 k.p.). Stroną pracodawczą takiego układu jest ta osoba prawna. Przeważa opinia, że układ nie może objąć tych pracodawców, u których nie istnieje żadna zakładowa organizacja związkowa. Rokowania nad zawarciem układu zakładowego prowadzą:
1) właściwy organ tej osoby prawnej,
2) wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u pracodawców, z tym że jeżeli zakładowe organizacje związkowe należą do tego samego związku, federacji lub konfederacji, do prowadzenia rokowań w ich imieniu jest uprawniony organ wskazany przez ten związek, federację lub konfederację.
Stroną układu nie może być międzyzakładowa organizacja związkowa, nawet jeżeli obejmuje ona zakresem swojego działania tę grupę. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu zakładowego, nie krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy zawarcia układu, nie wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań, do prowadzenia rokowań są uprawnione organizacje związkowe, które do nich przystąpiły, pod warunkiem uczestniczenia w tych rokowaniach wszystkich organów wskazanych przez ponadzakładowe organizacje związkowe reprezentujące pracowników zatrudnionych u pracodawców wchodzących w skład osoby prawnej, reprezentatywne w rozumieniu art. 24117 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3 k.p. Układ zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania, bądź co najmniej wszystkie organy, wskazane przez ponadzakładowe organizacje związkowe reprezentujące pracowników zatrudnionych u pracodawców wchodzących w skład osoby prawnej, reprezentatywne w rozumieniu art. 24117 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3 k.p.
W razie zawarcia układu grupowego, pojedynczy pracodawca nie może jednocześnie zawrzeć układu zakładowego (obowiązuje zatem inna zasada niż w razie zawarcia układu ponadzakładowego, gdzie możliwe jest zawarcie układu zakładowego). Może natomiast zawrzeć układ zakładowy po wyłączeniu spod układu grupowego.
Tabela 1. Rejestracja układu zbiorowego pracy
Tabela 2. Sprawdzanie zgodności układu z prawem
Wniosek o rejestrację układu może złożyć każda ze stron samodzielnie lub mogą to uczynić wspólnie. Powinien on zawierać informacje dotyczące:
- daty i miejsca zawarcia układu oraz daty jego wejścia w życie,
- stron układu z podaniem ich siedzib oraz adresów do korespondencji,
- spełnienia przez strony warunków wymaganych do zawarcia układu,
- terminu mocy obowiązujące układu,
- zakresu podmiotowego i terytorialnego obowiązywania układu,
- liczby pracowników, którzy zostali objęci układem.
Dodatkowo, wniosek o zarejestrowanie układu zawartego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych powinien zawierać oświadczenie organu, który utworzył dany podmiot lub przejął funkcje takiego organu, o tym, że zawarcie układu nastąpi wyłącznie w ramach środków finansowych będących w ich dyspozycji, w tym wynagrodzeń określonych na podstawie odrębnych przepisów. Bez złożenia oświadczenia tej treści układ nie może być zarejestrowany. Wpis do rejestru następuje też z urzędu w następujących sytuacjach:
rozszerzenia przez ministra właściwego do spraw pracy zakresu stosowania układu,
uchylenie rozszerzenia,
wykreślenie układu z rejestru na podstawie art. 24111 § 54 k.p.,
- w innych sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
Do wniosku o rejestrację układu zbiorowego dołącza się zszyte lub oprawione egzemplarze układu z oryginalnymi podpisami stron, pełnomocnictwa osób zawierających układ, odpis orzeczenia sądu stwierdzającego reprezentatywność organizacji związkowej, odpowiednie wyciągi z dokumentów stwierdzających umocowanie organów właściwych do zawarcia układu.
ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, organ rejestrowy zwraca go w celu uzupełnienia.
Organ dokonujący wpisu zobowiązany jest zawiadomić na piśmie strony układu o wpisaniu do rejestru wraz z podaniem daty dokonanego wpisu oraz przekazać im egzemplarz układu. Jeden egzemplarz układu pozostaje w zbiorze układów. W toku czynności organ rejestrujący może stwierdzić, że postanowienia układu są niezgodne z prawem. Wówczas może on:
- za zgodą stron układu wpisać układ do rejestru bez tych postanowień,
- wezwać strony układu do dokonania w układzie odpowiednich zmian w terminie 14 dni.
O swojej decyzji organ zawiadamia strony pisemnie, wskazując postanowienia niezgodne z prawem i podając uzasadnienie. Jeżeli strony układu nie wyrażą zgody na wpisanie układu do rejestru bez postanowień niezgodnych z prawem lub nie dokonają w terminie odpowiednich zmian w układzie, organ uprawniony do rejestracji układu odmawia jego rejestracji.
W ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o odmowie rejestracji przysługuje odwołanie:
- stronom układu ponadzakładowego - do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie,
- stronom układu zakładowego - do właściwego dla siedziby pracodawcy sądu rejonowego - sądu pracy.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK