| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak dokonać zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Jak dokonać zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów muszą sporządzić spis z natury, podsumować księgę i ustalić dochód roczny. Dokonanie tych czynności pozwoli na prawidłowe rozliczenie roczne. Po 1 stycznia 2009 r. pozostanie tylko złożyć zeznanie podatkowe za 2008 rok.

Kiedy zawiadomić o remanencie
 
O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.
Ważne
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów
PRZYKŁAD
SPIS Z NATURY NA KONIEC MIESIĄCA
Podatniczka jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży detalicznej prowadzonej przez internet. Podatniczka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do księgi remanentem początkowym wprowadziła towary handlowe, zakupione przed dniem rozpoczęcia działalności. Obecnie dokonuje sprzedaży tych towarów, przy ponoszeniu stosunkowo niewielkich kosztów. Czy podatniczka ma prawo, na koniec dowolnego miesiąca w trakcie roku podatkowego, sporządzić spis z natury posiadanych towarów (nie przyjmując zasady sporządzania remanentu na koniec każdego miesiąca w trakcie roku podatkowego) i ustalenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek z uwzględnieniem różnic remanentowych na koniec tego miesiąca?
Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o PIT.
W myśl art. 24 ust. 2 ustawy o PIT u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT, a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadów, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.
Podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Ponadto sporządzenie remanentu może wynikać także z decyzji podatnika lub obowiązku nałożonego przez naczelnika urzędu skarbowego. Przepis ten stanowi, że spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.
Oznacza, że podatnik może z własnej inicjatywy sporządzić spis z natury, wpisać go do księgi przychodów i rozchodów i co za tym idzie, ustalać dochód z uwzględnieniem różnic remanentowych. Należy jednak pamiętać, że o sporządzeniu spisu z natury w innych terminach niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.
Zatem istnieje możliwość sporządzania remanentu w ciągu roku z inicjatywy podatnika. Konsekwencją powyższego będzie ustalanie dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem różnic remanentowych.
PRZYKŁAD
DOKUMENTOWANIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH NA TARGOWISKU
Podatniczka uzyskuje przychody ze sprzedaży towarów handlowych na aukcjach internetowych. Pojedyncze towary handlowe, np. starocia, antyki, sztuczną biżuterię, ubrania itp. nabywa na okolicznych rynkach, targowiskach. Sprzedający nie wystawiają faktur VAT ani paragonów. W jaki sposób należy udokumentować zakup tych towarów?
Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:
•  faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej fakturami, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub
•  inne dowody, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych
- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.
W opisanym przypadku wymóg taki spełnia niewątpliwie umowa kupna towaru handlowego, a następnie zaksięgowanie jego nabycia odpowiednio sporządzonym dowodem wewnętrznym.
Jeśli chodzi o spis z natury, należy nim objąć m.in. pozostałe na koniec każdego roku podatkowego towary handlowe oraz wycenić je według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.
W omawianym przypadku zastosowanie znajduje cena zakupu zdefiniowana jako cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami. Można również zastosować cenę nabycia, którą jest cena zakupu powiększona o koszty uboczne związane z zakupem towaru poniesione do chwili złożenia w magazynie, w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze.
Ważne
Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług
Ważne
Nie wymaga zaksięgowania materiał powierzony przez zleceniodawcę. Jeżeli jednak podatnik nie może przedstawić dokumentu określającego zleceniodawcę, uważa się, że materiał został przez podatnika zakupiony bez udokumentowania
Słownik
Cena zakupu - to cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadająca cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika;
Cena nabycia - to cena zakupu składnika majątku powiększona o koszty uboczne związane z zakupem towarów i składników majątku do chwili złożenia w magazynie według ich cen zakupu, a w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze;
Koszt wytworzenia - to wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług lub pozyskaniem (wydobyciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług.
Ważna data
30 kwietnia 2009 r. to ostatni dzień na rozliczenie PIT za 2008 rok
PRZYKŁAD
OBLICZENIE DOCHODU
1) Przychód (kolumna 9) 400 000 zł
2) Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym:
a) wartość spisu z natury na początek roku podatkowego - 35 000 zł
b) plus wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10) - 115 000 zł
c) plus wydatki na koszty uboczne zakupu (kolumna 11) - 8400 zł
d) minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego - 27 000 zł
e) plus kwota pozostałych wydatków (kolumna 14) - 21 000 zł
f) minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi - 7300 zł
Razem koszty uzyskania przychodu - 145 100 zł
3) Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym:
a) przychód (pkt 1) - 400 000 zł
b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2) - 145 100 zł
Dochód (a-b) - 254 900 zł.
PRZYKŁAD
MOMENT KSIĘGOWANIA KOSZTÓW W KSIĘDZE
Podatnik jest wspólnikiem spółki jawnej, a podatek dochodowy opłaca na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Faktury dotyczące czynszu, zużycia energii elektrycznej i cieplnej, dostaw wody, wywozu nieczystości, rozmów telefonicznych, ochrony obiektu spółka otrzymuje kilka dni po ich wystawieniu, również za pośrednictwem poczty, często w następnym miesiącu w stosunku do daty wystawienia faktury. Czy wydatki należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie wystawienia faktury, czy w dacie jej otrzymania?
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Koszty są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Jednocześnie za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu w przypadku podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
Zatem momentem ujęcia kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów będzie data jego poniesienia, czyli data wystawienia faktury. Niemniej jednak m.in. spółki jawne osób fizycznych, wykonujące działalność gospodarczą, są zobowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. W przypadku gdy podatnik otrzymał fakturę w terminie późniejszym niż widniejąca na niej data wystawienia, a w międzyczasie dokonał już innych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów czy też podsumował miesiąc, w którym faktura została wystawiona, powinien dokonać jej wpisu w dniu faktycznego otrzymania faktury. W kolumnie: data zdarzenia gospodarczego może wówczas wpisać datę wystawienia faktury, a w kolumnie: uwagi - adnotację wyjaśniającą przyczynę braku chronologii.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK