| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zastosowanie umowy leasingu w obrocie handlowym

Zastosowanie umowy leasingu w obrocie handlowym

Umowa leasingu przysparza przedsiębiorcom wiele problemów, o czym świadczy duża liczba spraw, które trafiają na wokandę sądową. Problemy wynikają z ogólnych warunków umów, które stawiają leasingobiorcę w niekorzystnej sytuacji, pozwalając np. na proste rozwiązanie umowy i sprzedaż przedmiotu leasingu. W przewodniku wskazujemy elementy kontraktu, chroniące przedsiębiorcę oraz możliwe pułapki związane z zawarciem i wykonywaniem tej umowy.

Początek umowy i wydanie rzeczy
 
Jak stanowi art. 7093 k.c., jeżeli rzecz nie zostanie wydana korzystającemu w ustalonym terminie na skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność, umówione terminy płatności rat pozostają niezmienione. Finansujący powinien wydać korzystającemu rzecz w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wydania finansującemu przez zbywcę. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku. Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy otrzymanego od zbywcy lub producenta. Jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. Korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o utracie rzeczy. Jeżeli umowa leasingu wygasła ze wskazanych przyczyn, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.
Jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający obowiązany jest ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu, z braku odmiennego postanowienia umownego koszty te obejmują składkę z tytułu ubezpieczenia na ogólnie przyjętych warunkach. Jak stanowi art. 7097 par. 1 k.c., korzystający obowiązany jest utrzymywać rzecz w należytym stanie, w szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jej zużycia wskutek prawidłowego używania, oraz ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem rzeczy. Jeżeli w umowie leasingu nie zostało zastrzeżone, że konserwacji i napraw rzeczy dokonuje osoba mająca określone kwalifikacje, korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o konieczności dokonania istotnej naprawy rzeczy. Korzystający obowiązany jest umożliwić finansującemu sprawdzenie rzeczy w zakresie prawidłowego używania. Konsekwencją ustalenia naruszeń w korzystaniu z rzeczy jest możliwość wypowiedzenia umowy w trybie art. 70911 k.c. Takie rozwiązanie stanowi konsekwencję rozwiązania przyjętego w art. 7094 par. 2 k.c. Skoro bowiem finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku, to również obowiązek utrzymywania jej w odpowiednim stanie obciąża korzystającego. Innymi słowy można wskazać, że finansujący jest jedynie podmiotem kredytującym, stąd jego obowiązki nie wychodzą poza finansowanie umowy. Taka regulacja jest zresztą najbardziej słuszna pod kątem praktycznym. W umowie bardzo często znajduje się zastrzeżenie, że wszelkie naprawy mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez wyspecjalizowane warsztaty, co ma dodatkowo zabezpieczyć interesy finansującego.
 
Rękojmia za wady
 
Jak stanowi art. 7098 par. 1 k.c., finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą. Wykonanie przez korzystającego wskazanych uprawnień nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. Jak widzimy, zasadniczo finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w której odpowiedzialność za powstanie wady ponosi finansujący (podobnie ocenimy wypadek, w którym finansujący zatai wadę). Może tu chodzić o wadę powstałą w okresie, gdy rzecz znajdowała się u finansującego po jej odbiorze od zbywcy, bądź nawet o wadę powstałą wcześniej (np. gdy finansujący udzielił producentowi rzeczy błędnej instrukcji, która doprowadziła do wytworzenia wadliwej rzeczy.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »