| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jednym z istotnych postanowień umowy o roboty budowlane, warunkujących jej ważność, jest określenie wynagrodzenia. Ważne, by zapisy umowy precyzowały to zagadnienie dostatecznie jasno. Spory dotyczące wysokości, trybu płatności oraz sposobu obliczenia wynagrodzenia są bowiem - obok roszczeń związanych z wadami przedmiotu umowy - najczęstszą przyczyną wszczynania przez strony procesów sądowych.

Rodzaje wynagrodzenia

W umowach o roboty budowlane stosuje się zasadniczo dwa rodzaje wynagrodzenia (a nie ceny - jak często błędnie się zapisuje): wynagrodzenie kosztorysowe zwane często obmiarowym oraz wynagrodzenie ryczałtowe. Występuje także niekiedy wynagrodzenie o mieszanym charakterze, w którym np. ryczałt dotyczy zakresu robót ujętego w umowie podstawowej, natomiast wszelkie roboty dodatkowe rozliczanie są kosztorysowo. Spotyka się również wynagrodzenie kosztorysowe zawierające sztywny pułap wynagrodzenia - tzw. gwarantowane wynagrodzenie maksymalne. Oznacza to, że nie może zostać przekroczona wymieniona w umowie górna granica obliczonego wskutek obmiarów powykonawczych wynagrodzenia, niezależnie od rzeczywistych wyników obmiarów. Cechy dwóch pierwszych z wyżej wymienionych wynagrodzeń określone zostały w art. 628 - 632 kodeksu cywilnego, dotyczących umowy o dzieło. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż zgodnie z art. 655 k.c. w umowach o roboty budowlane wprawdzie stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło, lecz tylko do skutków zwłoki wykonawcy, wad przedmiotu umowy oraz uprawnień do odstąpienia od umowy. Wynagrodzenie nie zostało objęte dyspozycją cytowanego artykułu, zaś w pozostałych przepisach również brak jest odesłania do przepisów regulujących umowę o dzieło, gdzie ustawodawca rozróżnił dwa rozdaje wynagrodzenia: ryczałtowe i kosztorysowe. Samo zatem użycie w treści umowy o roboty budowlane określenia wynagrodzenie ryczałtowe czy też wynagrodzenie kosztorysowe nie wystarczy, aby - tylko z faktu użycia wspomnianego nazewnictwa - wywodzić wszelkie skutki wynikające z różnic między tymi dwoma rodzajami wynagrodzenia przewidziane przepisami k.c. normującymi umowę o dzieło. Konieczne jest wprowadzenie w umowie o roboty budowlane odpowiednich zapisów analogicznych jak w postanowieniach regulujących umowę o dzieło bądź wyraźne odwołanie się do tych postanowień. Nieprecyzyjność postanowień umowy w połączeniu z brakiem zgody stron co do wykładni złożonych oświadczeń woli może prowadzić nawet do nieważności umowy. Jest to nagminnie popełniany błąd w umowach inwestycyjnych.
 
Wynagrodzenie kosztorysowe
 
Wynagrodzenie kosztorysowe opiera się na kosztorysie, czyli zestawieniu potrzebnych do wykonania robót materiałów i nakładów pracy ze wskazaniem ich cen jednostkowych. Kosztorys opracowywany jest zwykle przed zawarciem umowy przez wykonawcę - jako zasadnicza część jego oferty - po czym staje się częścią tej umowy, mającą zasadnicze znaczenie dla ukształtowania ostatecznej wysokości wynagrodzenia. W chwili obecnej obowiązek opracowania kosztorysu w określonej formie przewidują jedynie postanowienia rozporządzenia ministra infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389). Jak z powyższego wynika, ów przepis adresowany jest do inwestora w postępowaniu o zamówienie publiczne, nie ma jednak przeszkód, aby przewidzianą w nim metodykę opracowywania kosztorysu stosować w przypadkach innych umów. Rozporządzenie przewiduje opracowywanie kosztorysu metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej polega na określeniu wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych / kosztów bezpośrednich / oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować w szczególności analizę indywidualną oraz kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach. Również przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji (ceny robocizny, pracy sprzętu itp.) oraz wskaźników narzutów kosztów pośrednich należy stosować analizę własną oraz dane rynkowe lub powszechnie znane publikacje. Kosztorys winien obejmować - oprócz oznaczenia obiektu oraz osób opracowujących - przede wszystkim następujące dane:
- ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,
- przedmiar robót,
- kalkulację uproszczoną,
- tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określanych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania,
- kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK