| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak nabyć nieruchomość pod działalność gospodarczą

Jak nabyć nieruchomość pod działalność gospodarczą

Przedsiębiorca, kupując nieruchomość na wolnym rynku, musi nie tylko sprawdzić jej księgę wieczystą, przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego, ale także, czy właściciel nieruchomości nie ma zaległości podatkowych. Jeśli tego nie zrobi, może odpowiadać za jego zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca nie ponosi takiego ryzyka, biorąc udział w przetargach organizowanych przez gminę, starostę - w imieniu Skarbu Państwa lub przez komornika.

Kiedy rokowania
 
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeśli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą, a także, gdy w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, oraz gdy komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
Gdy pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym - po dwóch tygodniach od dnia jego zamknięcia, ale nie później niż po sześciu miesiącach - gmina powinna przeprowadzić drugi przetarg. Cena wywoławcza może być wówczas obniżona, ale nie poniżej 50 proc. jej wartości. Jeżeli i drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, organ organizujący przetarg w okresie od dwóch tygodni do sześciu miesięcy od jego zamknięcia może zbyć nieruchomość w drodze rokowań. Cena nieruchomości jest ustalana w drodze rokowań i nie może być niższa niż 40 proc. jej wartości.
 
Podpisanie umowy
 
Protokół z przeprowadzonego przetargu oraz protokół z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej stanowią podstawę do zawarcia umowy. Zarówno umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, jak i umowa sprzedaży muszą mieć formę aktu notarialnego. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, z tym że wyznaczony termin nie może być krótszy niż siedem dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wadium.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu musi być wpłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, a nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań - może być rozłożona na raty (nie dłużej niż na dziesięć lat). Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu jest zabezpieczona - w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Nabywca prawa wieczystego użytkowania wnosi pierwszą opłatę (od 15 do 25 proc. wartości gruntu). Jest ona uiszczana jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Przez cały okres użytkowania wieczystego będzie musiał dodatkowo wnosić opłatę roczną, która w zależności od przeznaczenia gruntu wynosi 1 proc. (budownictwo mieszkaniowe) lub 3 proc. (usługi, handel, produkcja) jego wartości.
WAŻNE
DWA PRZETARGI W TYM SAMYM DNIU
1. Zarówno art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, jak i przepisy wydanego na jej podstawie zarządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie przetargów na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy nie dopuszczają możliwości jednorazowego ogłoszenia o dwóch kolejnych przetargach nieruchomości, mających się odbyć w tym samym dniu.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu drugiego przetargu powinno nastąpić dopiero po niedojściu do skutku pierwszego i z zachowaniem określonego w przepisach prawa trybu, a zwłaszcza zgodnie z par. 8 ust. 1 powyższego zarządzenia.
Wyrok NSA w Lublinie z 2 marca 1993 r., SA/Lu 1314/92, OSP 1995/2/27
Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste powinna określać sposób korzystania z gruntu i okres, na jaki grunt jest oddawany w użytkowanie wieczyste. Gdy oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje w celu wzniesienia na nim budynków lub innych urządzeń, powinna dodatkowo określać:
- termin rozpoczęcia i zakończenia robót;
- rodzaj budynków lub urządzeń oraz obowiązek ich utrzymywania w należytym stanie;
- warunki i termin odbudowy w razie zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeń w czasie trwania użytkowania wieczystego;
- wynagrodzenie należne wieczystemu użytkownikowi za budynki lub urządzenia istniejące na gruncie w dniu wygaśnięcia użytkowania wieczystego.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK