| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak wykorzystać weksle w obrocie gospodarczym

Jak wykorzystać weksle w obrocie gospodarczym

Chociaż od 1 stycznia zlikwidowane zostały urzędowe blankiety wekslowe i nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej od weksla, nadal pozostaje on jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Weksel można sporządzić na kartce papieru, ale by był ważny, musi zawierać wymagane prawem elementy - w tym nazwę weksel i podpis wystawcy.

Przedawnienie roszczenia wekslowego
 
Jak stanowi art. 70 prawa wekslowego, roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, licząc od dnia płatności weksla. Gdyby z kolei na blankiecie nie było daty płatności, to - zgodnie z orzeczeniem SN z 25 lutego 1938 r. (sygn. akt II C 2245/37, OSP z 1938 r. nr 1, poz. 536): bieg przedawnienia roszczenia z wekslu, wręczonego wekslobiorcy bez wypełnienia daty płatności i bez zastrzeżeń co do tej daty, rozpoczyna się z dniem płatności wpisanym na wekslu przez wierzyciela wekslowego. Trzeba też zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 prawa wekslowego weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem. Weksel taki jest płatny przy przedstawieniu. Powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku od dnia wystawienia. Wystawca może oznaczyć krótszy lub dłuższy termin, a indosanci (osoby, które zbywały weksel) mogą terminy te skrócić. Z kolei wystawca może zastrzec, że weksel, płatny za okazaniem, nie może być przedstawiony do zapłaty przed oznaczonym dniem. W tym przypadku termin do przedstawienia biegnie od owego dnia.
Warto nadmienić, że roszczenia posiadacza weksla przeciw indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem roku, licząc od dnia protestu, dokonanego w należytym czasie, w przypadku zaś zastrzeżenia bez kosztów (zwalnia ono od protestu jako warunku zwrotnego poszukiwania) - licząc od dnia płatności. Roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia, w którym indosant wykupił weksel albo w którym sam został pociągnięty do odpowiedzialności sądowej (liczy się data doręczenia pozwu). Podobnie należy potraktować roszczenie o odsetki - przedawnia się ono dopiero z upływem trzech lat, jako zobowiązanie związane z roszczeniem głównym.
Omawiając przedawnienie, trzeba też wspomnieć o wekslu pracowniczym. Zgodnie z art. 291 par. 1 kodeksu pracy - roszczenie ze stosunku pracy ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu szkody, nie później jednak niż z upływem trzech lat od jej wyrządzenia. Tyle przepisy - jak jednak wskazał SN w wyroku z 21 maja 1981 r. (sygn. akt IV PRN 6/81, OSNC z 1981 r. nr 11, poz. 225): roszczenie zakładu pracy z weksla gwarancyjnego o zapłatę oznaczonej w nim sumy pieniężnej, stanowiącej równowartość szkody powstałej w mieniu powierzonym pracownikowi do wyliczenia się lub do zwrotu, nie ulega przedawnieniu w okresie przewidzianym w art. 291 par. 2 k.p., lecz w okresie zakreślonym w art. 70 prawa wekslowego. Oznacza to, że pomimo przedawnienia roszczenia odszkodowawczego pracodawca w dalszym ciągu będzie mógł odzyskać pieniądze. Skutek przedawnienia jest zaś taki, że choć roszczenie w dalszym ciągu funkcjonuje, to jednak zobowiązany może uchylić się od obowiązku zapłaty i nie będzie można jej wymusić orzeczeniem sądowym.
 
Słownik terminologiczny
 
Akcept - podpis trasata na wekslu wyrażający zgodę na zapłatę.
Aval - poręczenie wekslowe.
Domicyliat - osoba trzecia, u której weksel jest płatny.
Indos - przeniesienie weksla przez napisanie na odwrotnej stronie odpowiedniego oświadczenia.
Indosant - zbywca weksla.
Indosatariusz - nabywca weksla.
Oblig - zobowiązanie, odpowiedzialność; indos bez obliga wyłącza odpowiedzialność wekslową indosanta, który go umieścił na wekslu.
Prima weksel - pierwszy egzemplarz weksla.
Protest - akt urzędowy stwierdzający odmowę zapłaty lub przyjęcia weksla.
Rekta-weksel - weksel ''nie na zlecenie'' - weksel z zakazem indosowania.
Remitent - wekslobiorca, tj. osoba, na której rzecz lub na której zlecenie ma nastąpić zapłata sumy wekslowej.
Respiro wekslowe - odroczenie płatności bez konsekwencji wynikających z dokumentu protestowego.
Rymesa - weksel zazwyczaj pochodzący z obrotów handlowych, zaopatrzony w co najmniej jeden indos.
Rymesa komisowa - weksel wydany remitentowi z polecenia i na rachunek innej osoby.
Sola weksel - weksel wystawiony w jednym egzemplarzu.
Trasat - osoba, której wystawca poleca zapłacenie sumy wekslowej.
Weksel piwniczny - weksel, w którym jako trasat podana została osoba nieistniejąca. Nie odbiera to wekslowi ważności.
Wiza - klauzula umieszczona na wekslu własnym stwierdzająca, że weksel został okazany wystawcy, w przypadku gdy jest on płatny w pewien czas po okazaniu.
Zwrotne poszukiwanie - szukanie zapłaty u osób podpisanych wcześniej na wekslu.
 

Adam Malinowski
 

Gazeta Prawna Nr 108/2007 [Tygodnik Prawa Gospodarczego]
z dnia 2007-06-05

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Grupa SILVERHAND

International Recruiting Experts

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK