| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Co się zmieniło w prawie zamówień publicznych

Co się zmieniło w prawie zamówień publicznych

11 czerwca weszła w życie obszerna nowelizacja prawa zamówień publicznych. Podwyższa ona z 6 do 14 tys. euro wartość zamówienia, od którego należy stosować tę ustawę. Zmiany mają przyspieszyć i usprawnić proces udzielania zamówień publicznych. W tym celu wprowadzono między innymi ograniczenia we wnoszeniu środków odwoławczych przez przedsiębiorców.

Tryby udzielania zamówień
 
Nowela przynosi kolejne zmiany w trybach udzielania zamówień. Skupiają się one przede wszystkim na skróceniu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja w stosunku do zamówień powyżej wartości progów unijnych wykorzystuje wszelkie wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej możliwości skrócenia czynności zamawiającego (zwłaszcza składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Nowela nie przynosi zasadniczych przeobrażeń co do kształtu poszczególnych trybów udzielania zamówień. W przypadku przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego, zmiany polegają przede wszystkim na określeniu nowych terminów na składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zestawienie terminów obowiązujących po nowelizacji przedstawia tabela.
W przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem wprowadzane przepisy nieco liberalizują ten tryb, zmniejszając liczbę wykonawców, których zamawiający zobowiązany jest zaprosić do złożenia oferty wstępnej. Do tej pory obowiązany był wskazywać w ogłoszeniu o zamówieniu, że zaprosi nie mniej niż pięciu wykonawców, a jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 mln euro, a na dostawy lub usługi - 10 mln euro, nie mniej niż siedmiu. Nowelizacja łagodzi ten wymóg. Po wejściu w życie nowych przepisów zamawiający obowiązany będzie wskazywać w ogłoszeniu, że zaprosi do złożenia oferty wstępnej nie mniej niż trzech wykonawców, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne - nie mniej niż pięciu.
W analogiczny sposób znowelizowano tryb dialogu konkurencyjnego. Dotychczas w tym trybie zamawiający obowiązany był wskazywać w ogłoszeniu o zamówieniu, że zaprosi do dialogu nie mniej niż pięciu wykonawców, a jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 mln euro, a na dostawy lub usługi - 10 mln euro, nie mniej niż siedmiu. Tutaj także następuje złagodzenie tego wymogu w ten sposób, że pod rządami nowych przepisów zamawiający obowiązany będzie wskazywać w ogłoszeniu, że zaprosi do dialogu nie mniej niż trzech wykonawców, a jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub przekroczy progi unijne - nie mniej niż pięciu.
W przypadku zamówienia z wolnej ręki zmianie uległa przesłanka udzielania tzw. zamówień dodatkowych i uzupełniających na roboty budowlane i usługi. Pierwsza z podstaw prawnych umożliwia udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 proc. wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym uległ zmianie próg wartości dopuszczalnych zamówień dodatkowych. Do tej pory wynosił on jedynie 20 proc. Opisywana zmiana, aczkolwiek w pełni zgodna z Dyrektywami 2004/17 i 2004/18, budzi jednak zasadnicze wątpliwości. Instytucja zamówienia dodatkowego, udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie bez powodu jest wskazywana jako jedno z podstawowych zagrożeń dla prawidłowości funkcjonowania przepisów o zamówieniach publicznych.
PRZYKŁAD
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Wykonawca nie załącza wymaganej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia deklaracji zgodności dla oferowanego produktu. W jego dotychczasowym stanie prawnym oferta podlegałaby odrzuceniu, ponieważ niezałączony dokument nie był dokumentem na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Po wejściu w życie nowelizacji deklaracja zgodności będzie mogła być uzupełniona w trybie art. 26 ust. 3, gdyż jest dokumentem potwierdzającym spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.
Zdecydowanie mniejsze kontrowersje budzi zmiana w odniesieniu do tzw. zamówień uzupełniających. Po nowelizacji będzie możliwe udzielenie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 proc. wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego. Instytucja ta, z uwagi na konieczność zapowiedzenia w przetargu poprzedzającym udzielenie zamówienia podstawowego możliwości udzielania zamówień uzupełniających oraz podwyższenia wartości szacunkowej zamówienia podstawowego o wartość planowanych zamówień uzupełniających, nie jest już tak kontrowersyjna jak zamówienia dodatkowe.
Tryby negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę nie ulegają zmianom.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »