| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Zasadą jest, że rozpoczęcie budowy wymaga uzyskania pozwolenia. W przeciwnym razie taka budowa może być uznana za samowolę budowlaną. W przypadku mniej skomplikowanych obiektów rozpoczęcie prac musi być poprzedzone zgłoszeniem zamiaru budowy. Ale istnieje też kategoria prac budowlanych, na których prowadzenie nie jest wymagane pozwolenie i nie trzeba ich zgłaszać w urzędzie.

Co bada starosta
 
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę starosta sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, a także wymaganiami ochrony środowiska. Sprawdzana jest też zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami - w tym techniczno-budowlanymi.
Inwestor uzyska pozwolenie na budowę, jeśli projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Organ sprawdzi też, czy projekt wykonała osoba posiadająca uprawnienia budowlane.
Jeśli wniosek jest niekompletny - starosta zażąda usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Jeśli inwestor nie wykona tych zaleceń - musi się liczyć z odmową udzielenia pozwolenia na budowę. Wezwanie następuje w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie ani skarga do sądu administracyjnego.
 
Kiedy wystarczy zgłoszenie
 
Choć dla rozpoczęcia robót budowlanych zasadą jest uzyskanie pozwolenia na budowę, prawo budowlane wymienia też inwestycje, co do których pozwolenie nie jest potrzebne, a wystarczy tylko zgłoszenie staroście zamiaru budowy.
Zgłoszenia wymaga m.in. budowa:
- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,
- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki,
- indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m sześc. na dobę,
- boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
- tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy,
- przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Jak wynika z wyroku NSA z 27 listopada 2003 r. - termin 30 dni dla wniesienia przez organ sprzeciwu należy liczyć od dnia doręczenia właściwemu organowi zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (SA/Sz 2168/2001).
WAŻNE
KARA DLA URZĘDU
Gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia wymierza mu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. W przypadku nieuiszczenia kary, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób oraz termin rozpoczęcia prac budowlanych. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz odpowiednie szkice i rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Ponadto w przypadku zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego do tego uprawnienia.
W ciągu 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia starosta może:
- nie podejmować żadnych działań (zgłoszenie nie powoduje obowiązku zawiadomienia stron) i wówczas milczenie organu stanowi uprawnienie do rozpoczęcia inwestycji,
- nałożyć na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty,
- wnieść w drodze decyzji sprzeciw oznaczający brak zgody na przystąpienie do realizacji zamierzonej działalności budowlanej.
WAŻNE
NIE WYSTARCZY ZGŁOSZENIE BUDOWY
Organ może nałożyć decyzją obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych objętych tylko obowiązkiem zgłoszenia, gdy ich realizacja może naruszać ustalenia planu miejscowego lub spowodować: zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK