| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, wobec którego została wydana niekorzystna dla niego decyzja administracyjna, może skorzystać z przewidzianych przez ustawodawcę środków prawnych pozwalających ją wzruszyć. Dają one szansę na wywalczenie korzystniejszego rozstrzygnięcia.

Skarga do WSA
 
Aby wszcząć postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym (WSA), należy wnieść skargę. Może to zrobić każdy, kto ma w tym interes prawny, a więc w szczególności strona postępowania administracyjnego, a także: rzecznik praw obywatelskich, prokurator oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.
Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się wnieść skargę do sądu, musi wyczerpać wszelkie środki odwoławcze przeciwko zaskarżonemu rozstrzygnięciu. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.
Gdyby zdarzyło się tak, że przepisy prawa w danej sprawie nie przewidują środków odwoławczych, przedsiębiorca musi zwrócić się do organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.
Skarga do WSA różni się od odwołania do II instancji. Po pierwsze, samo złożenie skargi nie powoduje wstrzymania wykonania decyzji, ale w razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać - z urzędu lub na wniosek skarżącego - ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.
Po drugie, skarga musi spełniać określone wymagania, tzn. powinna wskazać naruszenie przez organy administracji konkretnych przepisów prawa, natomiast odwołanie nie ma sprecyzowanej formy - wystarczy w nim zaznaczyć, że nie jest się zadowolonym z orzeczenia organu I instancji i nie trzeba wskazywać naruszenia prawa.
Zgodnie z art. 57 par. 1 ustawy skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, czyli musi zawierać:
- oznaczenie sądu, do którego jest kierowana,
- imię, nazwisko lub nazwę oraz adres skarżącego (lub też przedstawiciela ustawowego czy pełnomocnika),
- wskazanie zaskarżonej decyzji lub postanowienia, innego aktu lub czynności,
- oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności dotyczy,
- określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego,
- podpis wnoszącego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
- oznaczenie załączników.
WAŻNE
PONOWNE ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY
Istota administracyjnego postępowania odwoławczego polega na ponownym rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej, która była przedmiotem rozstrzygnięcia organu I instancji, a nie jedynie na kontroli zasadności zarzutów podniesionych w odwołaniu w stosunku do decyzji organu I instancji.
WAŻNY PRZEPIS
PRAWA O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
Art. 58 § 1 Sąd odrzuca skargę:
1) jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;
2) wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;
3) gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;
4) jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;
5) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
6) jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.
§ 2 Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej skarżącego i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej skarżącym, uniemożliwiającego jego działanie, sąd odrzuci skargę dopiero wówczas, gdy brak nie zostanie uzupełniony.
§ 3 Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.
§ 4 Sąd nie może odrzucić skargi z powodu, o którym mowa w par. 1 pkt 1, jeżeli w tej sprawie sąd powszechny uznał się za niewłaściwy.
Skargę na daną decyzję lub postanowienie wydane przez organ administracji należy złożyć do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.
Do rozpoznania sprawy właściwy jest sąd, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.
Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.
Oczywiście prawo do wniesienia skargi jest ograniczone terminem, który wynosi 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia, a w przypadku bezczynności organu - od dnia, w którym czynność powinna być podjęta.
Pouczenie co do możliwości złożenia skargi powinno znajdować się na decyzji lub postanowieniu.
Aby wniesiona skarga była skuteczna, trzeba uiścić wpis. Sąd nie podejmie żadnej czynności, o ile od pisma nie uiszczono opłaty.
Wysokość opłaty wpisowej reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193).
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK