| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, wobec którego została wydana niekorzystna dla niego decyzja administracyjna, może skorzystać z przewidzianych przez ustawodawcę środków prawnych pozwalających ją wzruszyć. Dają one szansę na wywalczenie korzystniejszego rozstrzygnięcia.

Termin i adresat
 
Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od doręczenia decyzji stronie, a gdy została ona ogłoszona ustnie, to od jej ogłoszenia. Jeśli więc decyzja została doręczona 1 lutego 2007 r., odwołanie winno zostać wniesione do 15 lutego 2007 r. włącznie, do godziny 24.00.
Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego lub nadane na poczcie albo złożone w polskim urzędzie konsularnym, a także jeśli przed jego upływem żołnierz złożył pismo w dowództwie jednostki wojskowej, członek załogi statku morskiego złożył je kapitanowi statku, a osoba pozbawiona wolności - w administracji zakładu karnego (art. 57 k.p.a.).
WAŻNE
POTRZEBNE POTWIERDZENIE
Strona powinna zadbać o pisemne potwierdzenie wniesienia odwołania, np. przez wysłanie go listem poleconym lub przez uzyskanie potwierdzenia doręczenia przez organ na kopii żądania.
WAŻNE
ZA POŚREDNICTWEM
Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Jeśli zainteresowany nadał pismo jako zwykłą przesyłkę (bez pokwitowania nadania), to rozstrzygające znaczenie dla daty nadania pisma, a tym samym dla zachowania terminu, ma data stempla pocztowego zamieszona na kopercie. Nie ma natomiast znaczenia ewentualna adnotacja na kopercie, dokonana przez zainteresowanego i stwierdzająca datę wrzucenia koperty do skrzynki pocztowej.
Jeżeli strona uchybiła terminowi, może skorzystać z instytucji przywrócenia terminu.
Odwołanie rozpatruje organ wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.
Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są:
- w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,
- w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,
- w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
- w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.
Jeżeli tylko jedna ze stron wniosła odwołanie, organ, który wydał decyzję, zawiadamia pozostałe strony, ponieważ powinny one uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym.
Organ odwoławczy może na żądanie strony lub z urzędu przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w danej sprawie, a nawet zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
Organ odwoławczy mający wątpliwości co do okoliczności sprawy powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe uzupełniające albo uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania organowi, który ją wydał.
Po przeprowadzeniu postępowania organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
- utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
- uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję, umarza postępowanie pierwszej instancji, albo
- umarza postępowanie odwoławcze.
Organ odwoławczy może także uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
Przedsiębiorca, który wniósł odwołanie, może je cofnąć przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ ten może jednak nie uwzględnić cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny. Jeśli organ uzna, że cofnięcie jest dopuszczalne, umarza postępowanie odwoławcze. Skutkuje tym, że zaskarżona decyzja staje się ostateczna.
W postępowaniu odwoławczym obowiązuje zasada reformationis in peius (zakaz orzekania na gorsze), w świetle której organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.
Jeżeli organ rozstrzyga sprawę na niekorzyść strony odwołującej się, powinien wskazać w uzasadnieniu decyzji wspomniane wyjątkowe okoliczności.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK