| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, wobec którego została wydana niekorzystna dla niego decyzja administracyjna, może skorzystać z przewidzianych przez ustawodawcę środków prawnych pozwalających ją wzruszyć. Dają one szansę na wywalczenie korzystniejszego rozstrzygnięcia.

Środki prawne
 
Środki prawne pozwalające wzruszyć niekorzystną decyzję administracyjną można podzielić na:
- zwyczajne, czyli takie, które skierowane są przeciwko decyzjom i postanowieniom nieostatecznym - są to np. odwołanie od decyzji, zażalenie na postanowienie,
- nadzwyczajne, a więc takie, które skierowane są przeciw decyzjom i postanowieniom ostatecznym, a więc np. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji czy żądanie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną.
Wszystkie one dzielą się również na środki prawne rozpatrywane przez organy administracji (np. odwołania, zażalenia) i rozpatrywane przez sądy (np. skarga, skarga kasacyjna).
Dla każdego ze wspomnianych środków przepisy przewidują określone terminy i procedury. Ich przestrzeganie jest niezbędne, by można było uznać, że zostały one skutecznie wniesione, a tym samym, by odpowiedni organ czy sąd je rozpatrzył.
 
Forma decyzji
 
Decyzja wydana przez organ administracji musi spełniać wszystkie wymagania określone w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Ponadto powinna być doręczona stronom postępowania na piśmie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie, decyzja może być ogłoszona ustnie (art. 14 par. 2 k.p.a.).
 
Związanie organu administracji
 
Co do zasady, organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia - tym samym nie może jej zmienić.
WAŻNE
NIE MOŻNA SZKODZIĆ STRONIE
Zgodnie z art. 112 k.p.a. błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.
WAŻNA ZASADA
Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Dlatego od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy odwołanie tylko do jednej wyższej instancji.
Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki od związania własną decyzją i pozwalają na przeprowadzenie przez organ pierwszej instancji samokontroli. I tak, jeśli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie - może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni tę zaskarżoną. Podobnie jest, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe wyraziły zgodę na jej uchylenie lub zmianę (zgodnie z żądaniem odwołania). Od nowej decyzji służy stronom ponownie odwołanie, bo jest ona wydana w pierwszej instancji (art. 132 k.p.a.).
Wykonalność decyzji
 
Decyzja organu I instancji nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
Zasada ta nie ma zastosowania, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.) lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy (np. decyzja państwowego inspektora sanitarnego wydana w sytuacji, gdy stwierdzone naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowały bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi).
Istotą natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych jest to, że staje się ona wykonalna i stanowi tytuł egzekucyjny, mimo że nie jest ostateczna.
Rygor natychmiastowej wykonalności można nadać tylko decyzji, od której służy odwołanie, gdy jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Trzeba pamiętać, że organ administracji nie może go nadać bez uzasadnienia takiego rozstrzygnięcia.
Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany bądź w samej decyzji, bądź oddzielnie, po jej wydaniu, postanowieniem. Na postanowienie takie służy zażalenie.
Organ odwoławczy na wniosek strony lub z urzędu, w uzasadnionych przypadkach może także wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.
Decyzja zgodna z żądaniem wszystkich stron będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK