| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Postępowanie w sprawie gospodarczej przed sądem powszechnym

Postępowanie w sprawie gospodarczej przed sądem powszechnym

Spory między przedsiębiorcami nierzadko znajdują finał w sądzie. Żeby więc skutecznie i możliwie szybko egzekwować swoje prawa, warto znać podstawowe zasady procedury cywilnej. Znajomość przepisów pozwala wybrać najkorzystniejszy tryb dochodzenia roszczeń i pomaga uniknąć błędów, które mogą niepotrzebnie wydłużyć postępowanie, a nawet przekreślić szansę na wygranie sprawy.


Muszę pozwać mego kontrahenta. Nie mam jednak wiedzy o prawie. Dlatego chcę ustanowić pełnomocnika procesowego. Jakie będą tego skutki, o których zapewne nawet nie mogę wiedzieć?
 

Strona, która postanowiła działać w sądzie przez pełnomocnika, musi pamiętać, że wszystkie czynności przez niego dokonane wiążą mocodawcę. Wyjątek stanowią te, które zostały wyłączone z treści pełnomocnictwa lub umocowanie do nich nie wynika z mocy prawa.
Zgodnie z art. 91 k.p.c. pełnomocnictwo procesowe obejmuje - z mocy samego prawa - upoważnienie do:
- wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, a także wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
- wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
- udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
- zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
- odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.
Ustanawiając pełnomocnika, powód nie traci statusu strony i może aktywnie uczestniczyć w postępowaniu.
Konsekwencją umocowania jest także to, że pisma procesowe i orzeczenia przeznaczone dla strony są doręczane do rąk pełnomocnika. Mocodawca, który staje jednocześnie z pełnomocnikiem na sali rozpraw, jest w o tyle w dobrej sytuacji, że może niezwłocznie prostować lub odwoływać oświadczenia pełnomocnika.
 

Czy możliwe jest dopuszczenie do podjęcia czynności procesowej osoby, która nie ma pełnomocnictwa?
 

Tak. Zgodnie z art. 97 k.p.c. po wniesieniu pozwu sąd może dopuścić tymczasowo do podjęcia naglącej czynności procesowej osobę, która nie może na razie przedstawić pełnomocnictwa. Przepis ten ma na względzie ochronę strony przed niekorzystnymi skutkami postępowania. Może chodzić o osobę, która w ogóle nie została umocowana lub osobę nieposiadającą w danym momencie dokumentu pełnomocnictwa. Zarządzenie to sąd może uzależnić od zabezpieczenia kosztów. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji - sąd wyznacza równocześnie termin, w ciągu którego osoba działająca bez pełnomocnictwa powinna je złożyć albo przedstawić zatwierdzenie swej czynności przez stronę, którą reprezentuje. Jeśli termin upłynął bezskutecznie, sąd pomija czynności procesowe tej osoby. W tym wypadku przeciwnik może żądać od działającego bez umocowania zwrotu kosztów spowodowanych jego tymczasowym dopuszczeniem.
 

Jak wygląda zwrot poniesionych kosztów postępowania?
 

Zasadą jest, że przedsiębiorca przegrywający sprawę zwraca wygrywającemu koszty, jakie ten poniósł w związku z postępowaniem. Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. O zwrocie kosztów orzeka sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie. Ważne jest przy tym, by przed zakończeniem postępowania (przed zamknięciem rozprawy) przedłożyć sądowi spis kosztów poniesionych w związku z prowadzoną sprawą. Jeżeli spis taki nie zostanie przedstawiony, sąd (o ile przedsiębiorca działa bez adwokata lub radcy prawnego) zasądzi koszty postępowania na zasadach ogólnych. Orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu sąd bierze pod uwagę celowość oraz niezbędność ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy. Zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów, albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.
 

Czy w sprawach gospodarczych można żądać odbycia posiedzenia przy drzwiach zamkniętych?
 

Tak. Sąd - z urzędu lub na wniosek - może zarządzić odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych. Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy mogą być ujawnione tajemnice produkcyjne lub handlowe strony. Przez tajemnicę produkcyjną i handlową należy rozumieć nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne i technologiczne, a więc dotyczące sposobów wytwarzania i metod działania oraz handlowe lub organizacyjne, co do których podmiot gospodarczy podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
 

Czy składając pozew w postępowaniu nakazowym muszę zgłosić w nim wszystkie dowody, czy mogę zrobić to później?
 

Sporządzając pozew przedsiębiorca musi w nim podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie. Jeżeli wszystkich znanych sobie dowodów nie wskaże w pozwie, to później, już w toku procesu, nie będzie mógł się na nie powoływać. Nowe dowody niezgłoszone w pozwie mogą być rozpatrywane jedynie wtedy, kiedy strona wykaże, że nie mogła z nich skorzystać wcześniej albo przebieg sprawy spowodował, że powołanie się na te dowody później stało się konieczne. Potwierdza to Sąd Najwyższy w wyroku z 6 kwietnia 2006 r. (IV CSK 182/05), w którym czytamy, że istnieje możliwość dopuszczenia dowodów niezgłoszonych w pozwie lub odpowiedzi na pozew, jednakże sąd orzekający w sprawie gospodarczej musi uzasadnić, z jakich powodów nie było możliwe powołanie ich w pozwie, albo wskazać dlaczego potrzeba ich powołania wynikła później.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK