| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak odzyskać dług

Jak odzyskać dług

O tym, że nie jest łatwo odzyskać dług od niesolidnego kontrahenta, wie każdy przedsiębiorca. Żeby jednak skutecznie dochodzić należności, nie zawsze trzeba kierować sprawę do sądu. Czasem inne rozwiązania dopuszczone przez prawo mogą okazać się skuteczniejsze.

Zgłoszenie do biura informacji
 
Jednym ze sposobów zmobilizowania kontrahenta do zapłaty jest skorzystanie z usługi biura informacji gospodarczej (BIG). W Polsce zarejestrowanych jest już kilka takich biur. Działają na podstawie ustawy z 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczej (Dz.U. nr 50, poz. 424). BIG gromadzą i udostępniają dane o niesolidnych płatnikach zarówno wśród przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Informacje udostępniane na podstawie ustawy nie są podawane w żadnej formie do publicznej wiadomości.
Informacje do biura może zgłaszać tylko podmiot, który zawarł z biurem umowę o ich udostępnianiu. Ma to na celu zabezpieczenie wiarygodności przekazywanych danych i możliwości ich sprawdzenia. Informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wolno zgłosić każdemu przedsiębiorcy współpracującemu z biurem, natomiast informacje o zadłużeniu konsumenta - tylko przedsiębiorcom wymienionym w ustawie (art. 7 ust.1 ustawy, czyli m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, operatorzy lub podmioty udostępniające usługi telekomunikacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe, świadczący usługi przewozu osób w regularnej komunikacji publicznej, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej).
Żeby zgłosić takiego niesolidnego kontrahenta do rejestru, nie trzeba mieć prawomocnego wyroku sądu. Wystarczy niezapłacona faktura czy rachunek. Dłużnik zostanie powiadomiony o przeprowadzaniu procedury i otrzyma informację o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą wpis do rejestru. Takie ostrzeżenia mogą być bardzo skuteczne i wystarczające, by dług został zwrócony.
W zależności od rodzaju dłużnika (konsument lub firma) tryb przekazywania jest różny.
W stosunku do konsumenta informacje o jego zaległościach płatniczych do biura mogą przekazać wyłącznie wskazani w ustawie przedsiębiorcy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
- zobowiązanie wobec tego podmiotu powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki lub umowy o przewóz osoby w regularnej komunikacji publicznej;
- łączna kwota zobowiązań konsumenta wobec przedsiębiorcy wynosi co najmniej 200 złotych;
- świadczenie jest wymagalne co najmniej od 60 dni;
- upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez konsumenta, a jeśli konsument nie wskazał takiego adresu, to na adres zameldowania konsumenta na pobyt stały lub czasowy wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
W informacji przekazanej do biura w celu ich ujawnienia powinny znaleźć się dane o: podmiocie zgłaszającym, dłużniku i jego zobowiązaniach pieniężnych.
Jeżeli dłużnikiem jest podmiot gospodarczy, to wierzyciel może przekazać do biura informacje o zobowiązaniach, gdy spełniają one wszystkie następujące warunki:
- zobowiązanie albo zobowiązania powstały wobec przedsiębiorcy przekazującego informacje gospodarczą z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej przez obydwu przedsiębiorców;
- łączna kwota zobowiązań wobec przedsiębiorcy wynosi co najmniej 500 złotych;
- świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni;
- upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela-przedsiębiorcę przekazującego dane, listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez dłużnika (a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu, to na adres siedziby dłużnika) wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
Do biura informacji gospodarczej można również w każdym czasie przekazać informację o posłużeniu się wobec przekazującego podrobionym lub cudzym dokumentem, a w szczególności dokumentem potwierdzającym tożsamość lub zaświadczeniem o zatrudnieniu lub zarobkach.
Przedsiębiorca zawierający z biurem umowę o przekazywanie informacji w celu ich dalszego ujawnienia może zastrzec, by biuro nie ujawniało informacji gospodarczych o nim.
Biuro ujawnia informacje gospodarcze uprawnionym do ich uzyskania w drodze teletransmisji, na wniosek złożony również metodą teletransmisji.
Regulamin zarządzania danymi może dopuszczać także inny sposób składania wniosków lub ujawniania informacji.
Zgodnie z ustawą, informacje o przedsiębiorcy może otrzymać każdy, kto w sposób dopuszczony regulaminem zarządzania danymi złoży wniosek o udostępnienie informacji.
W przypadku konsumenta może o niego pytać wyłącznie:
- przedsiębiorca, który ma umowę z biurem o udostępnianie informacji,
- inne biuro informacji gospodarczej,
- biura informacji kredytowej, działające na podstawie prawa bankowego,
- podmioty administracji publicznej, które ustawa upoważnia do zasięgania informacji w biurach informacji gospodarczej w związku z prowadzeniem spraw leżących w ich kompetencji.
KIEDY MOŻNA PYTAĆ O KONSUMENTA
Warunkiem uzyskania informacji o konsumencie jest posiadanie przez pytającego upoważnienia tego konsumenta do sięgnięcia po informacje o jego zadłużeniu.
O KONSUMENCIE-PRZEDSIĘBIORCY
W razie ujawniania danych o zadłużeniu konsumenta biuro może ujawnić również informacje o jego zadłużeniu powstałym w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą.
Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z usług BIG, powinien wiedzieć, jaka odpowiedzialność grozi mu w przypadku naruszenia ustawy.
Ustawa zawiera przepisy karne grożące sankcjami biuru lub przedsiębiorcom przekazującym informacje niezgodnie z przepisami.
Zgodnie z art. 37 ustawy podmiot, który przekazał do biura nieprawdziwą informację gospodarczą, podlega grzywnie do 30 000 zł. Tej samej karze podlega ten, kto nie usunął informacji gospodarczej w terminie 90 dni od jej otrzymania z biura lub ujawnił niezgodnie z przepisami ustawy informację gospodarczą osobom trzecim.
Ponadto przedsiębiorca, który w przypadku:
- całkowitego zaspokojenia zobowiązania, jego wygaśnięcia lub odroczenia jego wykonania,
- stwierdzenia nieistnienia zobowiązania,
- powzięcia wiadomości o odzyskaniu utraconego dokumentu, niezwłocznie, czyli nie później niż w ciągu 14 dni, nie zażądał usunięcia informacji od biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, podlega grzywnie do 30 000 zł.
Jeśli natomiast przedsiębiorca, który ma podpisaną umowę z BIG, pomimo że zaprzestał działalności, nie rozwiązał jej w terminie 14 dni, podlega grzywnie do 30 000 zł (art. 38 ustawy).
Przekazanie do BIG informacji o należnościach niespłaconych zarówno od niedawna, jak i od dawna już przeterminowanych (nawet tych, w sprawie których wydano postanowienie o bezskutecznej egzekucji) może skutecznie zmobilizować dłużnika do spłaty zobowiązań. Zawsze istnieje bowiem ryzyko, że ujawnienie informacji o zadłużeniu odstraszy potencjalnych kontrahentów, którzy nie będą skłonni do współpracy z niewiarygodnym podmiotem lub też będą mieli kartę przetargową do wynegocjowania korzystniejszych warunków czy mocniejszych zabezpieczeń.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK