| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak założyć i prowadzić spółdzielnię

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię

Spółdzielnia obok spółek osobowych i kapitałowych jest dogodną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest ona zgrupowaniem kapitału, jak np. kapitałowe spółki handlowe, lecz ludzi. Osiąganie zysku nie stanowi dla tego przedsiębiorcy celu samego w sobie, a jest jedynie środkiem do realizacji innych celów, np. zapewnienia pracy członkom spółdzielni. Każdemu członkowi spółdzielni, bez względu na wielkość wniesionych udziałów, przysługuje tylko jeden głos.

Walne zgromadzenie
 
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Członek może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście (chyba że ustawa stanowi inaczej). Jeśli członkiem jest osoba prawna, bierze udział w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoba ta nie jest jednak uprawniona do zabierania głosu. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych udziałów. Statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom.
Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz aktywności społecznej i kulturalnej;
2) rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu;
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady;
10) uchwalanie zmian statutu;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.
Statut może zastrzec do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał również w innych sprawach.
Walne zgromadzenie zwołuje zarząd co najmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:
1) rady nadzorczej;
2) przynajmniej jednej dziesiątej członków, ale nie może to być grupa licząca mniej niż trzech członków, o ile uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.
W spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli, zarząd zwołuje je także na żądanie:
1) 1/3 przedstawicieli wytypowanych na zebranie;
2) zebrań grup członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków spółdzielni.
Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie, z podaniem celu jego zwołania. Uprawnieni mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad.
O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się członków, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą. Należy to uczynić w sposób i w terminach określonych w statucie.
Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.
Z obrad walnego zgromadzenia należy sporządzić protokół podpisany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz przez inne osoby wskazane w statucie. Takie protokoły są jawne dla członków spółdzielni oraz dla przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona i dla Krajowej Rady Spółdzielczej. Protokoły zarząd spółdzielni przechowuje przez co najmniej dziesięć lat (chyba że przepisy w sprawie przechowywania akt przewidują dłuższy termin).
Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków oraz wszystkie organy, chyba że uchwała jest sprzeczna z ustawą. Wówczas nie jest ważna. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni czy też mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu. Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie takiej uchwały (poza uchwałą w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka prawo to przysługuje wyłącznie zainteresowanemu).
Jeżeli zarząd wytacza powództwo, spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez radę nadzorczą, a spółdzielnię, w której nie powołuje się rady nadzorczej – pełnomocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie. W razie nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla spółdzielni.
Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od odbycia walnego zgromadzenia. Jeżeli natomiast powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania, to w ciągu sześciu tygodni od powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od odbycia walnego zgromadzenia. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK