| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zaskarżyć nieuczciwego konkurenta

Jak zaskarżyć nieuczciwego konkurenta

W walce o klienta konkurenci niejednokrotnie sięgają po nie do końca uczciwe metody. Do najpowszechniejszych możemy zaliczyć: nieuczciwą reklamę, naruszanie prawa do nazwy produktów lub firmy, utrudnianie dostępu do rynku, naśladownictwo gotowych produktów, przeprowadzanie niezgodnych z prawem promocji oraz wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa. Aby przeciwdziałać tego typu naruszeniom, wystarczy sięgnąć do środków obrony, które przewiduje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Tajemnica przedsiębiorstwa
 
Za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także nabywanie takich informacji od osoby nieuprawnionej, jeśli działanie takie zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Za nieuczciwe działanie nie zostanie jednak uznane działanie tego przedsiębiorcy, który nabył od nieuprawnionego (np. nieuczciwego pracownika innego przedsiębiorcy), w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej (np. umowy), informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się wszelkie informacje mające dla przedsiębiorcy wartość gospodarczą – jeśli nie zostały one ujawnione do wiadomości publicznej, a przedsiębiorca podjął niezbędne działania do zachowania ich poufności. Mogą to być m.in. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne czy organizacyjne.
Nieuczciwą konkurencję stanowić będzie również nakłanianie pracowników przedsiębiorcy do tego, aby nie wykonywali albo nienależycie wykonywali obowiązki pracownicze bądź inne obowiązki umowne. Do naruszenia prawa dochodzi wówczas, gdy takie działanie ma przynieść korzyść osobie namawiającej lub osobom trzecim bądź ma szkodzić przedsiębiorcy. Nie ma znaczenia, czy osoba pracująca u przedsiębiorcy świadczy pracę na podstawie stosunku pracy czy innego stosunku prawnego. Podobnie rzecz się ma z nakłanianiem klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo do nienależytego wykonania umowy – również w celu uzyskania korzyści majątkowej lub szkodzenia przedsiębiorcy. Nie dotyczy to działań podejmowanych przez związki zawodowe, jeśli są zgodne z przepisami o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
PAMIĘTAJ !
Pracownik przedsiębiorcy ma obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez 3 lata od ustania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego był zatrudniony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa stanowi inaczej albo dana informacja nie stanowi już tajemnicy.
 
Roszczenia wobec nieuczciwych kontrahentów
 
Przedsiębiorca, którego interes został naruszony lub choćby zagrożony, w wyniku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji – może dochodzić roszczeń zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Katalog roszczeń, z jakimi można występować, jest stosunkowo szeroki i obejmuje roszczenia o:
• zaniechanie niedozwolonych działań,
• usunięcie skutków niedozwolonych działań,
• złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
• naprawienie wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,
• wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,
• zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
Ponadto sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec o ich zniszczeniu bądź o ich zaliczeniu na poczet odszkodowania.
Można też zwrócić się do sądu o wydanie zarządzenia tymczasowego, w ramach którego sąd ma prawo ustanowić zakaz zbywania, zbywania po określonej cenie lub innego wprowadzania towarów do obrotu, a także zakaz prowadzenia reklamy określonej treści. O wydanie takiego zarządzenia można również zwrócić się do sądu, w którego okręgu znajduje się mienie osoby, która dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji, albo gdzie nastąpił taki czyn.
Szczególne znaczenie przy dochodzeniu roszczeń ma reguła zamieszczona w art. 18a u.z.n.k., zgodnie z którą ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie spoczywa na osobie, której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd. W związku z tym, to pozwany, a nie powód, będzie zobowiązany udowodnić poprzez przedłożone sądowi dowody, że np. twierdzenie zawarte w reklamie jego produktu jest zgodne z prawdą, np. że jogurt jest najzdrowszym produktem na rynku. Jest to niezwykle korzystne dla powoda odwrócenie zawartej w kodeksie cywilnym reguły dowodowej mówiącej, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
PAMIĘTAJ !
Podmiotami uprawnionymi do wystąpienia przeciwko jednostkom dopuszczającym się czynów nieuczciwej konkurencji są przede wszystkim przedsiębiorcy, których interes został zagrożony lub naruszony. Z niektórymi roszczeniami mogą wystąpić także: krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji zagraża lub narusza interesy konsumentów.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK