| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jaką formę opodatkowania wybrać w 2006 roku

Jaką formę opodatkowania wybrać w 2006 roku

Osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2006 roku lub uzyskiwanie przychodów z najmu, mogą wybrać rodzaj lub formę podatku dochodowego. Ale z identycznego prawa skorzystać mogą ci, którzy już w roku bieżącym osiągali takie dochody. Wybór w zdecydowanej większości przypadków powinien być oparty wyłącznie na rachunku ekonomicznym. Jednak podatnicy, którzy wybierają formę opodatkowania lub zmieniają ją na inną, muszą pamiętać, że tylko do 20 stycznia 2006 roku mają czas na poinformowanie o tym naczelnika urzędu skarbowego. Warto więc już teraz zająć się tą sprawą. Dlatego w poradniku zajmujemy się nie tylko wyjaśnieniem przepisów, ale także przedstawiamy też dokładne analizy oraz praktyczne wskazówki, które ułatwią dokonanie takiego wyboru.

Najem: ryczałt czy podatek z tabeli
 
Podobnie jak w przypadku rozpoczynania lub kontynuowania działalności gospodarczej podatnik ma prawo w każdym kolejnym roku zmienić dotychczasową formę rozliczeń. A jedyną okolicznością, która powinna mieć wpływ na tę decyzję, są korzyści podatkowe.
Dlatego w niniejszym poradniku skupię się na analizie wskazującej, która z form opodatkowania, dla kogo i w jakiej konkretnej sytuacji jest rozwiązaniem optymalnym.
Czy ryczałt korzystniejszy od skali
Tylko na pierwszy rzut oka najkorzystniejszym wariantem opodatkowania przychodów z najmu, z wielu możliwych, jest skorzystanie z 8,5-proc. ryczałtu. Choć ma on wiele zalet, bo poza niską stawką nie pozbawia np. prawa do rocznego rozliczenia z małżonkiem i umożliwia korzystanie z ulg osobom rozliczającym biznes w formie podatku 19-procentowego, to jego niezaprzeczalną wadą jest brak możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o koszty, np. z tytułu remontów. Jak wiadomo, w wynajmowane lokale, zwłaszcza mieszkalne i nie pierwszej młodości, trzeba sporo inwestować. Wówczas może okazać się, że korzystniejsze jest jednak opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych, z tabeli podatkowej.
Rozpatrzmy to na przykładzie. Jeśli właściciel mieszkania musi w tym roku wymienić okna, na co wyda 6,5 tys. zł, z 12 tys. zł uzyskanego przychodu, zapłaci: 1020 zł ryczałtu lub od 514,92 zł do 2200 zł (w zależności od tego, jakie ma inne dochody).
A jeszcze lepiej zrobi, gdy decydując się na opodatkowanie najmu w 2006 r. według skali podatkowej, przeprowadzi w tym roku remonty w skomasowanej skali. Załóżmy, że wyda na nie 15 tys. zł, wskutek czego poniesie stratę w wysokości 3 tys. zł. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, stratę tę może odliczyć w następnych latach od przychodów z tego samego źródła, w tym mogą to być przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przyjmijmy, że przychody z najmu w następnych latach pozostaną na tym samym poziomie 12 tys. zł rocznie. Taki podatnik powinien w latach 2006–2007 zdecydować się na ich opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wówczas bowiem w każdym roku od 12 tys. zł przychodów odejmie po połowie straty z br. i zapłaci 892,50 zł ryczałtu.
Jak płacić w formie ryczałtu
Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o podatku zryczałtowanym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (poza pozarolniczą działalnością gospodarczą) podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
Oznacza to, że z tego prawa można skorzystać (bez żadnych ograniczeń, zwłaszcza co do innych źródeł dochodów: z pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy, emerytury itd.), osiągając przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do prawa skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, w tym przypadku nie obowiązuje limit obrotów 250 tys. euro, którego przekroczenie powoduje u przedsiębiorców utratę prawa do ryczałtu. W przypadku ryczałtowego rozliczania najmu, istotny jest jedynie limit 4000 euro (15 666,40 zł w 2006 roku; 17 514,80 zł w 2005 roku), gdyż do jego granic ryczałt należy płacić według stawki 8,5-proc., a po przekroczeniu tej granicy obrotów z najmu – według stawki 20-proc., niezależnie od wysokości tych przychodów w roku podatkowym.
Wybrałeś ryczałt, złóż oświadczenie
Podatnik, który chce skorzystać z opodatkowania najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, powinien złożyć w tej sprawie stosowne pisemne oświadczenie. Tylko jeśli osiągał takie przychody przed 1 stycznia 2006 roku i nie zmienia formy opodatkowania (korzystał z ryczałtu i nadal chce z niego korzystać), nie musi o tym informować naczelnika urzędu skarbowego. Natomiast jeśli planuje rozpocząć osiąganie przychodów z najmu od 1 stycznia 2006 roku i chce skorzystać z ryczałtu, powinien zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia 2006 roku.
Oświadczenia w tej sprawie, złożone po 1 stycznia 2003 r., są wiążące aż do zmiany decyzji przez podatnika (lub ustania okoliczności uprawniających do korzystania z ryczałtu). Stosowny przepis mówi bowiem, że jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił zaprzestania osiągania przychodów z tytułu umowy najmu lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal korzysta z opodatkowania najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Gdy w określonym terminie podatnik nie złoży oświadczenia o wyborze ryczałtu, jest on obowiązany do opłacania podatku od najmu na zasadach ogólnych.
Jeżeli więc podatnik kontynuuje w 2006 roku osiąganie przychodów z najmu i nadal chce korzystać z ryczałtu, żadnego oświadczenia w tej sprawie nie składa. Tylko jeśli z ryczałtu chce zrezygnować, na rzecz podatku na zasadach ogólnych, powinien o tym poinformować naczelnika urzędu skarbowego.
Z kolei podatnik kontynuujący w br. osiąganie przychodów z najmu, który w 2005 roku rozliczał dochody według zasad ogólnych, a w 2006 roku zechce skorzystać z ryczałtu, powinien złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu także do 20 stycznia 2006 roku. Natomiast podatnik rozpoczynający najem w trakcie roku podatkowego, który chce skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu, składa oświadczenie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia najmu, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Jeżeli umowa najmu dotyczy składnika majątku małżeńskiego, możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami. Małżonkowie zdecydują, że jeden z nich rozlicza najem w całości. Wówczas dodatkowo muszą złożyć oświadczenie w tej sprawie (według zaprezentowanego wzoru). Gdy jednak małżonkowie uznają, że chcą rozliczać najem po połowie, oświadczenie o wyborze ryczałtu, według zaprezentowanego wzoru, powinien złożyć każdy z małżonków odrębnie.
Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.
Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody z najmu, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Oświadczenie takie składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego, w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w takim oświadczeniu obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Jak małżonkowie rozliczają ryczałt
Nie zmienia się zasada zawarta w art. 12 ust. 11 ustawy, zgodnie z którą w przypadku osiągania przez małżonków przychodów z umowy najmu kwota przychodów objętych ryczałtem 8,5 proc. (4000 euro) dotyczy łącznie obojga małżonków. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy małżonkowie zdecydują się rozliczać najem po połowie czy też w całości, opodatkuje go jeden z nich. Po przekroczeniu tej granicy (15 666,40 zł w 2006 roku) przychód objęty będzie stawką 20-proc.
Podatnicy nie mają wątpliwości co do trybu opodatkowania przychodów z najmu składnika majątku, który stał się takowy w czasie trwania małżeństwa (np. wspólnie zakupionego mieszkania czy garażu). Gorzej jest już z przypadkami, w których w grę wchodzi składnik majątku, który nie został wniesiony do tej wspólnoty albo np. uzyskany przez jednego z małżonków drogą darowizny czy spadku. A już gdy w grę wchodzi jednoczesny najem i składnika wspólnego, i niestanowiącego wspólnej własności, dylematy te ulegają spotęgowaniu. Wielu podatników w takim przypadku z góry rezygnuje z wariantu rozliczeń z fiskusem przez jednego z nich, uważając, że i tak drugi z małżonków (ten, który ma „drugą własność” na wyłączność) musi się z tego źródła rozliczać samodzielnie, a więc nie do uniknięcia jest podwójna podatkowa buchalteria.
Jednak tak wcale być nie musi. Z dokładnej analizy treści art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z najmu przez jednego z małżonków może dotyczyć nie tylko przychodów ze wspólnej własności, ale i wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. Oznacza to, że nawet jeśli dany składnik majątku nie zostanie formalnie wniesiony do małżeńskiej wspólnoty majątkowej (pozostanie częścią majątku odrębnego jednego z małżonków), a praktycznie jest wspólnie użytkowany (mocą umowy najmu zawartej przez obu małżonków, a w przypadku zawarcia umowy tylko przez małżonka, który jest formalnym jedynym właścicielem rzeczy przez wnoszenie pożytków z najmu do wspólnoty majątkowej), małżonkowie mają prawo także w odniesieniu do takiego składnika wyboru formy rozliczeń z fiskusem przez jednego z nich. I to dowolnego. A więc praktycznie rozliczać z fiskusem może się małżonek, który formalnie nie jest ani właścicielem, ani współwłaścicielem wynajmowanego składnika majątku.
Kiedy można rozliczać się kwartalnie
Nie zmieniły się w 2005 r. przepisy art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku zryczałtowanym, które regulują tryb opłacania ryczałtu. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania, czyli do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego. Przepisy te przewidują też nadal możliwość opłacania ryczałtu w rytmie kwartalnym. Można więc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego w terminie złożenia PIT-28.
Podatnik, który chce korzystać z kwartalnego rozliczania ryczałtu, musi do 20 stycznia roku podatkowego poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego. Przepisy nie przewidują możliwości wyboru takiej formy płacenia podatku w przypadku osób, które rozpoczną osiąganie przychodów z najmu w trakcie roku podatkowego. Oznacza to, że jeśli ktoś rozpoczął osiąganie takich przychodów już po rozpoczęciu br., będzie mógł z tej formy skorzystać najwcześniej w 2007 r.
Warto też pamiętać, że z kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą skorzystać podatnicy, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły kwotę stanowiącą równowartość 25 000 euro.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK