Kategorie

Na co zwrócić uwagę w umowie z deweloperem?

Dokładnie przeczytaj umowę, którą zawierasz z deweloperem.
Dokładnie przeczytaj umowę, którą zawierasz z deweloperem.
inforCMS
Na co zwrócić uwagę w umowie z deweloperem? Przy zawieraniu umowy nie zawsze wystarczy przestudiować klauzule niedozwolone. Nie wszystko bowiem, co „legalne” leży w interesie nabywcy mieszkania. Niektóre zapisy w umowie z deweloperem są nieopłacalne dla klienta.

Jakie umowy zawiera się z deweloperem ?

Zazwyczaj kupując mieszkanie budowane przez dewelopera, zawieramy więcej niż jedną umowę. Niektóre z nich nie są nawet regulowane w kodeksie cywilnym czy innych ustawach.

Rodzaje umów sprzedaży

Zobowiązująco-rozporządzające: sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży i jednocześnie przenosi własność.

Zobowiązujące: sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności w określonym terminie.

Rozporządzające: sprzedający przenosi własność (wykonując umowę zobowiązującą).

Z umów "deweloperskich” można wyliczyć:

1. rezerwacyjne

 • nie jest uregulowana w kodeksie cywilnym ani w żadnej innej ustawie;
 • zobowiązuje do zawarcia którejś z pozostałych umów deweloperskich;
 • stanowi też, że przyszły kupujący wniesie opłatę rezerwacyjną, która nie ma być ekwiwalentem jakiegokolwiek zobowiązania dewelopera, lecz jedynie stanowi rodzaj kaucji na zabezpieczenie;
 • opłata rezerwacyjna najczęściej nie podlega zwrotowi, kiedy klient rezygnuje z zawarcia kolejnej umowy, mimo spełnienia przez dewelopera zapowiedzianych warunków i dotrzymania założonych terminów.

2. zobowiązujące

 • deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku i ustanowienia odrębnej własności lokalu na rzecz kupującego lub osoby przez niego wskazanej;
 • kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów budowy lokalu.

3. rozporządzające

 • dopełniają umowy zobowiązujące (zawierane, gdy lokal został już wybudowany i stanowi odrębną własność).

4. przedwstępne

 • deweloper oświadcza, że zawrze umowę sprzedaży nieruchomości w określonym terminie lub po spełnieniu określonego warunku.

5. zobowiązująco-rozporządzające będące dopełnieniem umów przedwstępnych (zawierane, gdy lokal został wybudowany i stanowi odrębną własność).

Jaka forma umowy przedwstępnej?

O ile pozostałe umowy (poza rezerwacyjną) wymagają aktu notarialnego dla zachowania swojej ważności, o tyle umowa przedwstępna może być zawarta w zwykłej formie pisemnej.

Jednak różnica w formie niesie ze sobą poważne konsekwencje.

Umowa w formie pisemnej: pozwala jedynie na dochodzenia strat, jakie ponieśliśmy, jeśli deweloper nie wywiąże się z umowy (np. koszty zaliczek, dojazdów, pierwszych wpłat) lub kary umownej (por. dalszą część porady.)

Umowa w formie notarialnej: poza powyższymi roszczeniami pozwala domagać się od dewelopera zawarcia przyrzeczonej umowy przed sądem. Pozwala też wpisać nasze roszczenie do księgi wieczystej.

Umowa notarialna daje większą pewność – jeżeli developer postanowi zerwać umowę, żeby np. sprzedać mieszkanie komuś innemu (bo np. zaoferował wyższą cenę), możemy go zmusić do zawarcia umowy z nami.

Deweloperzy „straszą” wysokimi kosztami umowy notarialnej.

Jest to na ogół nieprawdziwe. Koszty umowy przedwstępnej i przyrzeczonej w sumie wynoszą tyle samo, co zawarcie jednej „pełnej umowy” – taksa notarialna ww. umów jest zmniejszona o połowę. Tak więc te same koszty ponieślibyśmy przy umowie przedwstępnej w formie pisemnej (przy zawarciu umowy przyrzeczonej).

Zobacz także: Jak sprawdzić dewelopera?

Oświadczenia dewelopera

Deweloper powinien zawrzeć w umowie oświadczenia o sytuacji swojej oraz stanie nieruchomości. W szczególności w umowie powinny znaleźć się zapewnienia o:

 • nietoczącym się postępowaniu upadłościowym, np. deweloper oświadcza, że w stosunku do niego nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie jest stroną postępowania układowego ani nie został postawiony w stan likwidacji,
 • braku zaległości podatkowych oraz ZUS,
 • braku obciążeń hipoteki nieruchomości.

Deweloper oświadcza, że w dziale III (obciążenia) i w dziale IV (hipoteki) księgi wieczystej KW nr... prowadzonej dla nieruchomości określonej w par. ... niniejszej umowy nie ma żadnych wpisów.


 Obciążenie nieruchomości hipoteką z tytułu kredytu na inwestycję jest normalną praktyką i nie powinno budzić naszych większych obaw.

 • o tytule prawnym do nieruchomości (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa).
  • deweloper powinien przedstawić na tę okoliczność odpowiednie dokumenty: odpis z Księgi Wieczystej, lub akt notarialny;
 • o posiadaniu pozwolenia na budowę.

Określenie przedmiotu umowy

Działka

Lokalizacja budynku to nie tylko adres. Konieczne jest oznaczenie nieruchomości, na której powstanie. A może ona składać się z jednej lub wielu działek. Dlatego niezbędne jest podanie w umowie (np. przedwstępnej):

 • numeru księgi wieczystej;
 • numerów działek, na których ma być zlokalizowany budynek.

Deweloper oświadcza, że inwestycję realizuje na podstawie ostatecznej decyzji ... (np. Burmistrza Gminy Centrum Dużego Miasta z...(data) nr ..., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Deweloper zobowiązuje się wybudować na działkach, które powstaną z podziału działki nr..., objętej księgą wieczystą KW nr... budynek opisany w ... (np. załączniku nr... do niniejszej umowy). W budynku tym będzie się znajdował lokal użytkowy (lokale użytkowe) opisany w par. ... niniejszej umowy.

Opis działki i plany

Jeżeli działki mają być wydzielone jako odrębna nieruchomość, to stosowne plany powinny być załącznikami do umowy.

Kontrakt powinien klarownie określać stan, do którego ma doprowadzić deweloper , z podaniem:

 • terminu;
 • sposobu uregulowania stanu prawnego;
 • wykazu dokumentów, stanowiących podstawę zmian aktualnego stanu rzeczy.

Dla kupującego jest najlepiej, gdy deweloper jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym działki, na której będzie budował. Wówczas musi to być zaznaczone w umowie.

Ostateczne pozwolenie na budowę

Nie wolno zapominać, że konieczne jest pozwolenie na budowę. Dlatego deweloper nie tylko powinien zapewnić o tym, że posiada taką decyzję, lecz również udostępnić kontrahentowi jej treść wraz z klauzulą mówiącą o ostateczności pozwolenia.

Możliwe są też klauzule mówiące o przeniesieniu pozwoleń na budowę na podwykonawcę, przy czym deweloper zawsze powinien pokazywać kontrahentowi dokumenty, z których wynikają owe prawa. Nie wolno też zapominać, że zawieranie jakiejkolwiek umowy o przyszły lokal z przedsiębiorcą, który nie ma pozwolenia na budowę ani decyzji zatwierdzającej projekt budowlany, obarczone jest dużym ryzykiem i często lepiej jest poszukać innej firmy, która zakończyła już wszystkie formalności.

Opis budynku i lokalu

Do umowy powinien być dołączony szkic sytuacyjny, a na nim dokładnie oznaczony lokal w budynku.

Umowy zarówno o charakterze zobowiązującym, jak i rozporządzającym powinny jak najprecyzyjniej określać zarówno budynek, jak i lokal.

Należy szczegółowo regulować m.in.:

 • standard techniczny;
 • materiały, z jakich będzie wykonane i wykończone nasze mieszkanie (a także cały blok).

Jeśli powyższe kwestie nie znajdą się w umowie, możemy być narażeni na żądanie dopłat za dowolne urządzenia – nawet za wentylację czy ocieplenie. Natomiast użyte przez budujących materiały będą nie tyle dobre, co tanie. To samo dotyczy wykończenia. Jego parametry powinny być opisane precyzyjne, najlepiej z określeniem producentów. W przeciwnym razie może się okazać, że ustne zapewnienia o znakomitej jakości były tylko zabiegiem przyciągającym klienta, a ten, nie mając odpowiednich postanowień w umowie, nie będzie mógł zakwestionować użycia za relatywnie duże pieniądze tandetnych okien, drzwi czy pokrycia podłóg. Warto jest też zamieścić w umowie klauzulę pozwalającą kupującemu zmienić w określonych warunkach standard budynku czy lokalu.

Nabywca ma prawo po uzgodnieniu z deweloperem i za zgodą autora projektu zmienić standard lokalu, o ile będzie to zgodne z prawem budowlanym i normami technicznymi, a także nie naruszy praw osób trzecich (np. innych nabywców lokali w tym budynku).

Cena

Cena lokalu jest jedną z najważniejszych rzeczy do ustalenia. Ważna jest nie tylko jej wysokość, ale także niezmienność. Najkorzystniejsza dla kupującego jest stała cena za metr kwadratowy lokalu określona w złotych. Nie ma przeszkód przy jej stosowaniu w sytuacji, w której inflacja jest relatywnie niska. Przy wyższej, można w umowie zawrzeć odpowiednią „inflacyjną” klauzulę rewaloryzującą.

Deweloperzy przejawiają jednak skłonność do proponowania cen zmiennych, ponieważ rosną ceny nieruchomości i w ten sposób starają się zapewnić sobie możliwie najwyższy zysk. Warto jednak pamiętać, że zapisanie sposobu obliczania ceny tak, że musi ona rosnąć, nie zmobilizuje dewelopera do szybkiego zakończenia budowy i spowoduje, że trudno będzie przewidzieć ostateczny koszt lokalu.

Normalna jest jednak klauzula na wypadek zmiany stawki VAT obowiązującej przy kupnie nieruchomości. Deweloper słusznie chce się zabezpieczyć przed ewentualnym wzrostem stawki. Dla nas jest to o tyle istotne, że w przypadku jej obniżki automatycznie zmaleje cena.

Cena netto 1 mkw. powierzchni lokalu użytkowego określonego w par. ... niniejszej umowy wraz z udziałem w prawie własności (lub wieczystego użytkowania) gruntu oraz w nieruchomości wspólnej wynosi... zł (słownie... złotych). Do ceny tej należy doliczyć 22 proc. VAT.

Nie jest nieuczciwe (choć dla kupującego nie jest to najlepsza perspektywa) umieszczenie w umowie postanowienia, że cena lokalu wzrośnie w razie skoku cen robót budowlano-montażowych np. o co najmniej 2 proc.

KLAUZULA O WZROŚCIE CEN:
Jeśli wskaźnik GUS wzrostu cen robót budowlano-montażowych wzrośnie o ponad... (np. 2 lub 3 proc.) w stosunku do obowiązującego w chwili podpisywania umowy, to pozostałe do zapłacenia raty będą waloryzowane kwartalnie, zgodnie ze wskaźnikiem GUS dotyczącym kwartału, w którym nastąpi wpłata. W dacie podpisywania umowy wskaźnik ten wynosi...

 Nie podpisuj postanowienia mówiącego, że wszystkie, nawet zapłacone już raty, będą waloryzowane.

Dobrze jest również wynegocjować, że kupujący nie płaci całej należności (ostatniej raty) na kilka tygodni lub choćby dni przed podpisaniem aktu notarialnego, co deweloperzy dla swej wygody proponują często. Ważne jest też, by nie płacić wszystkiego, jeżeli lokal ma wady, które deweloper powinien niezwłocznie usunąć.


Płatności

Płatność nabywcy lokalu zazwyczaj jest rozłożona w czasie. Wynika to z uzależnienia dalszego finansowani dewelopera od konkretnych postępów w budowie i sporządzania sukcesywnych protokołów odbioru. Nie powinniśmy się zgadzać na wpłacenie całości kwoty na wstępnych etapach inwestycji – jeśli się nie powiedzie albo deweloper w międzyczasie popadnie w kłopoty finansowe, będziemy mieli problem z odzyskaniem całości pieniędzy. W systemie „ratalnym” możemy być mniej stratni.

KLAUZULE O WPŁACIE RAT

Ostatnia rata zostanie wpłacona w dniu przeniesienia własności lokalu określonego w par. ... niniejszej umowy, chyba że lokal będzie miał wady określone w protokole odbioru.

Warunkiem zapłaty kolejnych rat w wysokości i terminach ustalonych w harmonogramie jest wykonanie prac zgodnie z harmonogramem. Gdyby określony etap nie został zakończony w terminie, nabywca ma prawo powstrzymać się z dokonaniem wpłaty bez ponoszenia konsekwencji wynikających z opóźnienia.

Czego unikać?

 • ponieważ strony przeważnie postanawiają, że zapłata za budowany lokal nastąpi w ratach, w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy, warto pamiętać, że kwoty poszczególnych zaliczek nie powinny przekraczać wskazań zdrowego rozsądku. Nie powinno się więc płacić 15 proc. całej ceny lub więcej przy podpisywaniu umowy przedwstępnej, ponieważ nie ma to żadnego uzasadnienia z wyjątkiem tego, że deweloper chce zarobić jak najszybciej jak najwięcej. Trzeba je też koniecznie powiązać z zakończeniem kolejnych etapów budowy;
 • należy unikać ustalenia, zgodnie z którym deweloper rozlicza się na podstawie kosztorysu powykonawczego. Jest to bowiem najprostsza droga do zawyżania cen. Co gorsza, kupujący do końca nie wie, ile lokal będzie kosztował. Poza tym w ten sposób na niego przerzucane jest ryzyko gospodarcze związane z każdą podwyżką cen materiałów i usług budowlanych;
 • nie bez znaczenia jest doprecyzowanie, czy wpłacane na początku kwoty stanowią zadatek czy zaliczkę. Otrzymany zadatek, w razie niewykonania umowy przez drugą stronę, można zatrzymać i odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. Temu zaś, kto go dał, wolno w takiej sytuacji żądać kwoty dwukrotnie wyższej.

Termin

W umowie rezerwacyjnej można określić termin zakończenia budowy, wymieniając kwartał roku. W dalszych umowach powinno się jednak dokładniej określać tę chwilę, podobnie jak i termin rozpoczęcia budowy.

Termin rozpoczęcia ma to znaczenie, że pozwala kontrolować postęp prac i dotrzymywanie kolejnych terminów.

Deweloperzy najczęściej zobowiązują się do zakończenia budowy z upływem określonej liczby miesięcy od jej rozpoczęcia, dlatego można zdefiniować w umowie tę chwilę – zgodnie z prawem budowlanym – jako podjęcie prac przygotowawczych na terenie budowy i oznaczyć ów dzień przez upływ określonego czasu od uzyskania pozwolenia na budowę.

Strony powinny też zapisywać, w jakich warunkach terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy mogą zostać przesunięte.

KLAUZULA O PRZESUNIĘCIU TERMINU

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką i w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, zakończenie budowy może zostać stosownie przesunięte. Nie bardziej jednak niż o… (liczba tygodni lub miesięcy). O zmianie tej nabywca zostanie poinformowany w sposób określony w par. … niniejszej umowy.

W razie zaistnienia okoliczności wymienionych w par. … niniejszej umowy strony podpiszą aneks określający nowy termin zakończenia budowy oraz ewentualną zmianę ceny, jeśli będzie uzasadniona okolicznościami powodującymi opóźnienie.

Kary, odsetki

Jeśli nie zaistnieją nadzwyczajne okoliczności, a dewelopera jedynie zaskoczy zima, to za niedotrzymanie terminu oddania budynku (lokalu), kupującemu powinna należeć się kara umowna.

Toteż niektórzy deweloperzy godzą się na to, proponując (w projekcie umowy lub wzorcu przedstawianym do podpisu) kary kilkakrotnie niższe od odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie kolejnych rat przez kupującego. Co więcej, ograniczają je kwotowo.

Często umowy określają wysokość odszkodowania wyłącznie w wysokości kary umownej. Tymczasem warto wnieść o zapis, który pozwala na dochodzenie roszczeń w wyższej wysokości. (np. gdyby poniesione szkody przewyższały znacząco wartość kary).

KLAUZULA O PRAWIE DO ODSZKODOWANIA

Strony ustalają, że zastrzeżona kara nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody przez nabywcę na zasadach ogólnych. Zapłacona kara podlega zaliczeniu na poczet zasądzonego odszkodowania.

Odbiory częściowe

Jeżeli w umowie zostały przewidziane odbiory częściowe, wysokości kary umownej powinna być powiązana z wynagrodzeniem za przedmiot takiego właśnie odbioru częściowego, a nie z wynagrodzeniem za całość.

Podobnie odsetki – powinny być liczone od nieterminowo zapłaconej raty, a nie całej ceny.

Zobacz także: Jak stworzyć bezpieczną umowę przedstępna z deweloperem?

Należy też ściśle określić rodzaje wad, które uprawniają do odmowy odbioru. Nabywca nie powinien jednak dopuścić do ograniczenia prawa potrącenia jego wierzytelności z tytułu kar umownych, z wierzytelnościami wykonawcy, z tytułu należnego wynagrodzenia. Nie wolno przy tym pod żadnym pozorem godzić się na całkowite wyłączenie odpowiedzialności dewelopera za opóźnienie budowy, jak również za nienależytą jakość oddawanego budynku czy lokalu. Kary można ustanawiać na różnych etapach stosunków umownych, a więc także w umowie rezerwacyjnej.

Po to więc, by ten rodzaj kontraktu nabrał sensu również dla kupującego, można postanowić, że deweloper nie może bez wytłumaczenia się zacząć kontraktować w sprawie tego samego lokalu z kimś innym niż nabywca.

KLAUZULA O KARZE UMOWNEJ

Gdyby deweloper nie rozwiązawszy umowy łączącej go z nabywcą zawarł z inną osobą choćby umowę przedwstępną lub inną zobowiązująca do przeniesienia własności lokalu będącego przedmiotem niniejszej umowy, będzie musiał nie tylko zwrócić wraz z odsetkami ustawowymi wszystko, co otrzymał od nabywcy, lecz również zapłaci mu karę w wysokości ... złotych.

Różne kary

Nie jest niedopuszczalne różne ukształtowanie kar dla stron umowy. Jedna może być obarczona karą umowną, druga odsetkami za zwłokę. Ważne jest to, żeby wartość świadczeń była ukształtowana na tym samym poziomie.

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia pozwala jednej lub obu stronom w określonych sytuacjach, np. z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania czy nawet bez pojawienia się obiektywnych przesłanek, zakończyć łączącą je umowę. Zawarowanie prawa odstąpienia ma oczywiście sens w umowach zobowiązujących i przedwstępnej, a nie w umowach o charakterze rozporządzającym.

KLAUZULE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1. Każda ze stron umowy może aż do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i przeniesieniu jego własności odstąpić od umowy płacąc drugiej odstępne w wysokości ... (np. 10 proc.) wartości lokalu stanowiącego przedmiot umowy.
2. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli nabywca nie zapłaci ... (np. trzech) kolejnych rat w wyznaczonym w niniejszej umowie terminie. - Nabywca może odstąpić od umowy, gdy deweloper pozostaje w zwłoce z przekazaniem lokalu przez ... (np. trzy miesiące) od daty określonej w par. ... niniejszej umowy.
3. Rezygnacja którejkolwiek ze stron z zawarcia umowy przedwstępnej w terminie siedmiu dni od daty zawarcia niniejszej umowy oznacza: w wypadku dewelopera obowiązek zwrotu nabywcy
opłaty rezerwacyjnej wraz z odsetkami od dnia wpłaty, a w przypadku nabywcy - niemożność domagania się zwrotu wpłaty.

Przyznanie prawa do odstąpienia tylko jednej ze stron możliwe jest tylko w obrocie profesjonalnym.

W umowach z konsumentami niedopuszczalne jest postanowienie, że prawo odstąpienia przysługuje tylko przedsiębiorcy.

Prawo odstąpienia powinno być ograniczone terminem. Rozliczenia stron po odstąpieniu którejkolwiek z nich od umowy powinny zależeć od przyczyny tego stanu rzeczy, przy czym warto je dokładnie określić. Umieszczanie klauzul związanych z prawem odstąpienia można zacząć już od umowy rezerwacyjnej.

Uwagi ogólne

 • zapoznaj się z klauzulami niedozwolonymi (odesłanie). Jeśli masz wrażenie, że któryś z zapisów umowy nadmienienie uprzywilejuje dewelopera, zgłoś się do Rzecznika Praw Konsumentów;
 • DOKŁADNIE I NA SPOKOJNIE PRZECZYTAJ UMOWĘ – zabierz ją do domu przed podpisaniem;
 • jeśli nie chcesz się dać naciągnąć skonsultuj się z prawnikiem lub rzecznikiem praw konsumenta;
 • negocjuj umowę, masz do tego prawo;
 • sprawdzaj cyklicznie informacje o developerze, zwróć uwagę, czy nie ma on problemów z płynnością finansową.
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Dom
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Rekord deweloperów - 250 tys. mieszkań w budowie

  Mieszkania w budowie. W lipcu 2021 roku w budowie pozostawało prawie 245 tys. mieszkań deweloperskich – wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane GUS. To historyczny rekord. Najnowszy odczyt jest aż o 26% lepszy niż przed rokiem.

  W pandemii wzrosło zainteresowanie mieszkaniami na parterze

  Mieszkania na parterze. W pandemii stopień wyprzedania mieszkań na parterze wzrósł w Warszawie z 61,5 proc. we wrześniu 2020 r. do 83,8 proc. w lipcu 2021 roku - wynika z analizy serwisu tabelaofert.pl. Eksperci serwisu wskazują, że wzrost popytu na mieszkania na parterze, raczej utrzyma się w kolejnych miesiącach.

  Polacy chcą mieszkać "inteligentnie"

  Inteligentny dom. Zaawansowane nowinki technologiczne nie są już fanaberią najbogatszych. Technologia nie tyle zmieniła rzeczywistość, co po prostu stała się nową rzeczywistością. Nic więc dziwnego, że zawitała ona również do branży deweloperskiej, a kupujący coraz chętniej wybierają te osiedla, na których nie brakuje rozwiązań smart.

  Inwestowanie w nieruchomości - co się opłaca?

  Inwestowanie w nieruchomości. Rekordowy wzrost inflacji o 5,4% w skali roku spędza sen z powiek Polaków. Są ku temu powody, ponieważ takiego wzrostu nie odnotowaliśmy przez ponad 2 dekady. W celu zabezpieczenia oszczędności, obywatele inwestują w nieruchomości. Sprawdzamy, jak przy tak wysokich cenach oraz popycie zrobić to mądrze.

  Zmienia się cel kupowania mieszkań

  Rynek mieszkań na krótkoterminowy wynajem odbudowuje się. Jednak w zmodyfikowanej wersji, aby można było elastycznie zmieniać przeznaczenie lokali.

  Ile kosztuje wykończenie powierzchni biurowej - ceny montażu płyt G-K, malowania, fit-outu

  Ile kosztuje wykończenie powierzchni biurowej. Boom budowlany sprawił, że ceny niektórych surowców biją w ostatnich miesiącach kolejne rekordy. Wełna mineralna, płyty OSB czy ściany G-K – w hurtowniach momentami brakowało niektórych materiałów. Czy w tej sytuacji możemy spodziewać się obniżek kosztów wykończenia powierzchni biurowych? Na podstawie danych zgromadzonych na przestrzeni lat przez firmę zajmującą się fit-outem (tj. rearanżacją wnętrz) sprawdzamy prognozy na najbliższe miesiące.

  Do 2028 r. ma powstać 90 tys. mieszkań na wynajem

  Najem instytucjonalny. Obecnie w Polsce najem instytucjonalny oferuje 7,3 tys. mieszkań, z czego 4 tys. należy do PFR Nieruchomości. Rynek ten jednak gwałtownie rośnie. Do 2028 roku ma powstać 90 tys. takich lokali na wynajem.

  Co trzecie mieszkanie kupowane w celach inwestycyjnych

  Rynek mieszkaniowy. 34 proc. zakupów mieszkań na rynku wtórnym ma podłoże inwestycyjne - wynika z raportu Metrohouse i Gold Finance. Firmy podkreślają, że boom zakupowy na rynku mieszkaniowym trwa w najlepsze mimo zapowiedzi podwyżek stóp procentowych.

  Kupno mieszkania - jaka forma zapłaty jest najbezpieczniejsza

  Kupno mieszkania. Jak bezpiecznie płacić cenę nabywanej nieruchomości? Czy lepiej płacić przy podpisaniu aktu notarialnego, przed, czy po podpisaniu umowy sprzedaży? Czym jest depozyt notarialny? Wyjaśnia Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości.

  Polacy kupują mieszkania za gotówkę

  Rynek nieruchomości wciąż notuje hossę, a deweloperzy budują nowe osiedla, by móc sprawnie odpowiedzieć na olbrzymi popyt rynkowy. Co ciekawe, większość lokali jest dziś nabywanych za gotówkę. Polacy w pierwszym kwartale bieżącego roku kupili w ten sposób 12 tysięcy mieszkań o łącznej wartości 6 miliardów złotych. Dlaczego Polacy kupują mieszkania za gotówkę?

  Bezpłatne konsultacje inżynierów budownictwa - 25 września w całej Polsce

  Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości. Inżynierowie budownictwa postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajowej, jednodniowej akcji w blisko 100 punktach konsultacyjnych w całej Polsce. Wydarzenie „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” zaplanowano na 25 września 2021 r. (sobota). Konsultacje są bezpłatne.

  Polski Ład w budownictwie mieszkaniowym - Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw

  Polski Ład w budownictwie mieszkaniowym. Mieszkanie bez wkładu własnego oraz ułatwienia w budowie domów mieszkalnych do 70 m2 to dwa flagowe projekty Polskiego Ładu, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów 8 września 2021 r. Nowe rozwiązania poprawią sytuację mieszkaniową polskich rodzin. Pomoże w tym wsparcie państwa w uzyskaniu i spłacie kredytu mieszkaniowego oraz uproszczenie procedury budowlanej w przypadku małych domów mieszkalnych do 70 m2.