Kategorie

Spółdzielnie mieszkaniowe i rolnicze - co trzeba zmienić (rekomendacje BCC)

Spółdzielnie mieszkaniowe i rolnicze - co trzeba zmienić (rekomendacje BCC)
Spółdzielnie mieszkaniowe od lat borykają się z uciążliwymi dla nich problemami natury własności gruntów i spraw podatkowych. Brakuje nadal jakichkolwiek symptomów poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora spółdzielczego. W odniesieniu do całego sektora spółdzielczego, nadal aktualna pozostaje kwestia uwzględnienia tych podmiotów w przyszłych rozwiązaniach podatkowych dla osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania przez nie z rozwiązania tzw. „CIT- u estońskiego”. Inną kwestią jest zbyt małe uwzględnienie form wspólnego działania, w szczególności spółdzielni i ich związków oraz brak wsparcia sektorowego w kluczowych sektorach produkcji rolnej i przetwórstwa rolnego - w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski na nową perspektywę UE 2021-2027. Business Centre Club przedstawił swoje rekomendacje dla rządu w sprawie sektora spółdzielczego.

Sytuacja finansowa spółdzielczości

Reklama

Brakuje nadal jakichkolwiek symptomów poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora spółdzielczego. Przyczynia się do tego brak popytu na kredyt gospodarczy ze strony małych podmiotów gospodarczych, tradycyjnie obsługiwanych przez ten sektor, oraz polityka Rady Polityki Pieniężnej utrzymywania stóp podstawowych (głównie referencyjnej) praktycznie na poziomie zero procent, co ma bezpośrednie przełożenie na stopy rynku międzybankowego (WIBOR i WIBID). Z perspektywy rocznego okresu realizacji polityki ułatwiania dostępu do zadłużenia kredytowego należy stwierdzić, że nie przyczyniła się ona do wzrostu zainteresowania ze strony realnej gospodarki podejmowaniem ryzyka inwestycyjnego, a podmioty sektora bankowego sprowadziła na granicę ich ekonomicznej efektywności.

W tym stanie rzeczy, przyjmowanie przez podmioty spółdzielczego sektora podstawowych założeń planistycznych na rok 2021 obarczone jest trudnym do oszacowania błędem. Pamiętać również musimy, że wiele małych podmiotów utrzymuje się obecnie dzięki pomocy państwa (głównie utrzymanie zatrudnienia), ale z czasem będą musiały weryfikować się ekonomicznie swoją rynkową aktywnością, co może okazać się dla nich dużym wyzwaniem. Są one najczęściej klientami spółdzielczego sektora.

Dla jednostek spółdzielczych, będzie to najprawdopodobniej konieczność przyspieszonej konsolidacji. Zdaniem niektórych analityków rynku bankowego, sytuacja całego sektora, a głownie komercyjnego, może mieć drugie tło. Niższa ich wycena, w tym głównie za sprawą problemów z kredytami frankowymi, może być dla rządzących okazją do dalszej „repolonizacji” niektórych z nich. Będąc reprezentacją polskiego biznesu, stale musimy ten obszar monitorować. Przyjąć bowiem należy, że 70 procent rozwoju gospodarczego jest realizowane z udziałem kredytu bankowego.

Spółdzielczość mieszkaniowa

Reklama

Spółdzielnie mieszkaniowe od lat borykają się z uciążliwymi dla nich problemami natury własności gruntów i spraw podatkowych. Chociaż wiele z nich skorzystało z dobrodziejstwa ustawy o przekształceniu ex lege prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, to jednak wiele należących do niuch gruntów, zarówno zabudowanych jak i niezabudowanych, nie zostało objętych przekształceniem. Konieczne jest więc rozszerzenie zakresu przedmiotowego przekształcenia ex lege prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Chodzi tu przede wszystkim o objęcie przekształceniem nieruchomości powiązanych z budynkami mieszkalnymi, na których znajdują się drogi, chodniki, miejsca postojowe i parkingi, kotłownie, węzły wymiennikowe, stacje transformatorowe i inne elementy infrastruktury technicznej, garaże (od ich zbudowania często uzależniano decyzje na realizację budowy bloków mieszkalnych), wiaty śmietnikowe, budynki handlowo-usługowe, targowiska, budynki administracyjne i warsztatowe, place zabaw, boiska, tereny sportowe i rekreacyjne, parki, zieleńce i inne tereny zielone.

Oddzielnego, ustawowego uporządkowania wymagają te grunty spółdzielcze zabudowane budynkami mieszkalnymi, których stan prawny jest nie do końca rozpoznany z powodu braków w dokumentacji, nierozstrzygniętych spraw spadkowych, roszczeń dawnych właścicieli lub ich spadkobierców. Jest to konsekwencja decyzji lokalizacyjnych podejmowanych w przeszłości bez rozpoznania stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Wzniesione na tych gruntach mieszkania stanowią formę własności ułomnej, dla której nie można założyć ksiąg wieczystych, ani też uzyskać kredytu na ich zakup, co w sumie wpływa na ich znacznie zaniżoną wartość rynkową.

Spółdzielnie mieszkaniowe od lat sygnalizują konieczność usunięcia z przepisów podatkowych nierównego traktowania spółdzielni w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Obowiązująca norma prawna zwalnia wprawdzie z opodatkowania hipotetyczne dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, ale tylko w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Jednakże, co do zasady, ta część działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowych jest niedochodowa, a wręcz przynosi straty. Zwolnienie jej z opodatkowania jest więc w rzeczywistości iluzją. Działa ono na niekorzyść spółdzielni jako podmiotu gospodarczego. Spółdzielnie nie mogą bowiem straty poniesionej z tytułu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi rozliczyć łącznie z pozostałymi formami aktywności gospodarczej, jak wynajem lokali usługowych, która to działalność jest na ogół dochodowa. Taka sytuacja faktycznie zwiększa obciążenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowych i je dyskryminuje w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Rezygnacja z tej formy opodatkowania, wymagająca niewielkich zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zapewniłaby konstytucyjną równość wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Spółdzielczość rolnicza i wiejska

 • Wpisanie odpowiedniego do potrzeb wsparcia form wspólnego działania rolników oraz mieszkańców wsi, w szczególności spółdzielni i ich związków, do Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski na nową perspektywę UE 2021-2027 – rozszerzenie zakresu wsparcia już działających i nowotworzonych spółdzielni.
 • Wpisanie do PS WPR dla Polski wsparcia sektorowego dla uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń w kluczowych dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolnego sektorach, planowanego przez Komisję Europejską w ramach WPR UE 2021-2027 oraz uproszczenie krajowych wymogów uzyskiwania statusu uznanych OP lub ich zrzeszeń przez działające spółdzielnie rolnicze i przetwórcze lub ich związki oraz nowotworzone OP.

Brak jest w przedłożonym projekcie PS WPR odpowiedniego do potrzeb wsparcia form wspólnego działania rolników oraz mieszkańców wsi, poprzez wsparcie już działających i nowotworzonych podmiotów, w szczególności spółdzielni. Prowadzenie wspólnych przedsiębiorstw obniża koszty działania na rynku, poprawia dochody rolników i ułatwia funkcjonowanie mieszkańców wsi, dając współwłaścicielom przedsiębiorstw i społecznościom lokalnym optymalne korzyści. Komisja Europejska planuje wsparcie sektorowe dla uznanych organizacji producentów (OP) i ich zrzeszeń (uznanie zgodnie z Rozporządzeniem PEiR (UE) nr 1308/2013), w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2021-2027, w wysokości do 5% corocznej wartości produkcji sprzedanej przez organizację producentów lub zrzeszenie OP, realizujących program operacyjny. W obecnym projekcie PS WPR dla Polski brak jest wsparcia sektorowego w kluczowych dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa sektorach rolnych, w szczególności zbóż, nasion roślin oleistych, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, mięsa drobiowego, wołowiny i cielęciny, baraniny i koziny.

Konieczne jest uproszczenie krajowych wymagań i dokumentacji w zakresie uzyskiwania statusu uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń, w szczególności przez spółdzielnie skupowe, produkcyjne i przetwórcze, w tym mające status grup producentów rolnych, oraz ich związki. Potrzebne jest również tworzenie nowych uznanych OP z wykorzystaniem formy spółdzielni – wzorowanych na spółdzielniach rolniczych w krajach Zachodniej Europy, zrzeszających większość tamtejszych rolników. W Unii Europejskiej działa 3500 uznanych OP i ich zrzeszeń (dane KE z 2017 r.), głównie w krajach zachodnich.

Podsumowanie dotychczasowych działań rządu

Pozytywy:
1. Rekomendacja Komitetu Stabilności Finansowej skierowana do ministra finansów w sprawie utrzymania w I kwartale 2021 r. wskaźnika kapitałowego bufora antycyklicznego na poziomie 0%. Podjęcie decyzji w tej sprawie zmniejszać będzie wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej dla banków. Podobne rozwiązanie powinno dotyczyć następnych kwartałów br.
2. Przyjęcie przez Komitet propozycji możliwych do podjęcia działań na rzecz wsparcia stabilnego funkcjonowania banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wśród szczegółowych rekomendacji znalazła się postulowana od dawna przez środowisko spółdzielcze kwestia przyjęcia nowego mechanizmu przyznawania dopłat do oprocentowania tzw. kredytów preferencyjnych oraz zweryfikowania stanowiska UOKiK w sprawie uznawania ujednoliconych ofert produktowych banków spółdzielczych w ramach zrzeszenia za niedozwoloną zmowę cenową. Podkreślić należy znaczenie dla sektora rekomendacji długookresowych, potencjalnie stabilizujących rozwój sektora. Ich urzeczywistnienie zależeć będzie jednak od podjęcia przez stosowne władze konkretnych rozwiązań ustawowych i regulacji nadzorczych.

Zagrożenia:
1. Brak realnych przesłanek do wzrostu zainteresowania podmiotów realnej gospodarki rozwojem inwestycji i ich finansowania długiem kredytowym. Ta sytuacja powodować będzie, że wiele banków spółdzielczych stanie przed poważnym wyzwaniem co do możliwości dalszego, efektywnego kontynuowania swojej działalności.
2. Utrata równych warunków rozwoju i dostępu do funduszy UE przez polskich rolników i przetwórców oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

W wyniku niewystarczającego wsparcia wspólnych form działania na obszarach wiejskich, w szczególności spółdzielni, oraz braku wsparcia sektorowego dla uznanych organizacji producentów (OP) i ich zrzeszeń w kluczowych dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolnego sektorach – w ramach Planu Strategicznego WPR dla Polski na nową perspektywę UE 2021-2027, utracone zostaną możliwości rozwoju terenów wiejskich i rolnictwa w naszym kraju.

Najbardziej popularnymi wspólnie prowadzonymi przedsiębiorstwami na Zachodzie Europy są różnego typu spółdzielnie – działające i nowopowstające. Bez wsparcia sektorowego w kluczowych sektorach rolnych w naszym kraju, pozycja rynkowa polskich rolników i podmiotów przetwórczych będzie się znacząco pogorszać w kolejnych latach. W wielu sektorach już dziś dochody z produkcji rolnej są bardzo niskie lub występuje ich brak. Bez uproszczenia ścieżki uzyskiwania statusu uznanej OP i ich zrzeszeń przez działające spółdzielnie i ich związki oraz wyraźnej poprawy gospodarczego zorganizowania rolników w spółdzielnie, w szczególności mające status uznanej OP (preferowane przez KE) – bardzo trudno będzie rolnikom wypełnić tak wysoko postawione wymagania w zakresie dobrostanu, ekologii, ochrony klimatu i środowiska, wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. Działanie w ramach spółdzielni pozwala zrekompensować spadającą dochodowość produkcji rolnej oraz zwiększone koszty funkcjonowania wynikające z w/w nowego podejścia UE.

dr inż Mieczysław Grodzki, minister ds. spółdzielczości Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Dom
  1 sty 2000
  18 maja 2021
  Zakres dat:

  Koszty utrzymania mieszkania – kwiecień/maj 2021 r.

  Koszty utrzymania mieszkania. Więcej niż 1000 złotych miesięcznie – tyle statystyczna polska rodzina wydaje już na utrzymanie i wyposażenie mieszkania. Powodów tak dużych kosztów jest kilka – śmieci, prąd, ale też drożejące meble, usługi remontowe czy woda.

  Inwestycja w nieruchomości - lokalizacja, metraż, dom czy mieszkanie

  Inwestycja w nieruchomości - lokalizacja, metraż, dom czy mieszkanie. Z analizy dostępnych nieruchomości inwestycyjnych wynika, że obecnie najwięcej okazji dla osób chcących lokować środki w nieruchomości oferowanych jest na rynku pierwotnym - ponad 60% inwestycji. Są to w 80% domy na obrzeżach dużych aglomeracji. Z kolei na rynku wtórnym są to przede wszystkim flipy, realizowane w dobrych lokalizacjach w centrach miast.

  Rynek wtórny - zmieniły się nawyki. Ceny małych mieszkań spadną

  Małe mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym. Ciasne, ale własne - takie myślenie odeszło do lamusa. Małe mieszkania, które do tej pory sprzedawały się na pniu, przestały być atrakcyjne. Nie są już numerem jeden - tak jak w ostatnich latach. Dlaczego?

  Nieruchomości - co napędza remonty i inwestycje?

  Remont lub przeprowadzkę w związku z pandemią COVID-19 planuje w ciągu najbliższych dwóch lat aż 40 proc. Polaków - tak wynika z najnowszego raportu „Barometr zdrowych domów”. Życie w domach się zmieniło, a miejsce zamieszkania zyskało na znaczeniu, również jako miejsce pracy i nauki zdalnej. Zdrowie i komfort życia rodziny to dla 75 proc. badanych najważniejsze czynniki decydujące o podjęciu prac remontowych.

  Morawiecki: chcemy uruchomić dużą podaż mieszkań

  Polski Ład. Chcemy uruchomić możliwie dużą podaż mieszkań na rynku - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Służyć miałyby temu programy zapowiedziane w ramach "Polskiego Ładu", ale też np. zachęcanie samorządów do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  Zastaw na rzeczach najemcy - kiedy i jak można zastosować?

  Zastaw na rzeczach najemcy. Przepisy kodeksu cywilnego dają możliwość zastosowania zastawu na przedmiotach należących do najemcy zalegającego z czynszem. Część przedmiotów nie kwalifikuje się jednak do ustanowienia takiego zastawu. Zyski z późniejszej sprzedaży przejętych rzeczy (dokonanej przez komornika) pozwolą zaspokoić dług.

  Odbiór lokalu od dewelopera - zapowiadane zmiany

  Odbiór lokalu od dewelopera ma zostać uregulowany w nowej ustawie deweloperskiej. Jakie ważne zmiany zawiera projekt?

  Polski Ład. Jakie zmiany w budownictwie mieszkaniowym?

  Polski Ład dla budownictwa mieszkaniowego. Zmiany w prawie spółdzielczym, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, nowe standardy planowania przestrzennego i urbanizacji, promocja mieszkań na wynajem czy wsparcie dla gmin - to m.in. propozycje Polskiego Ładu, które mają wspomóc budownictwo mieszkaniowe.

  Gwarancja kredytowa dla młodych na kupno mieszkania

  Gwarancja kredytowa. Łatwiejszy dostęp do kredytów mieszkaniowych to rozwiązanie lepsze niż trenowane przed laty rządowe dopłaty. Dzięki niemu Polacy, którzy mają odpowiednie dochody będą mogli kupić swoje własne mieszkanie znacznie wcześniej niż dotychczas. Zgodnie z oczekiwaniami, w ramach Nowego Ładu, pojawiła się propozycja skierowana do Polaków którzy nie mają własnego mieszkania. Jest to bardzo liczna grupa rodaków. Bazując na danych Eurostatu można oszacować, że tylko w grupie wiekowej od 25 do 34 lat około 2,5 mln osób mieszka z rodzicami. Większość z nich ma pracę, a mimo to często nie stać ich na wyprowadzkę.

  Polski Ład. Bon mieszkaniowy - nawet 100 tys. zł dla rodziny z trojgiem dzieci

  Polski Ład. Bon mieszkaniowy i rządowy program poręczeniowo-gwarancyjny dla spłaty kredytów hipotecznych to nowe formy pomocy w zakupie lub najmie mieszkania – zarówno dla małżeństw, jak i singli. W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad mechanizmami służącymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków. Instrumenty te są częścią Polskiego Ładu, ogłoszonego dziś przez premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Gowina.

  Panele fotowoltaiczne - finansowanie, formalności, rozliczenia

  Panele fotowoltaiczne. Potrzeba bycia "eko", a także rosnące ceny energii elektrycznej powodują, że coraz więcej osób myśli o instalacji paneli fotowoltaicznych. Jak sfinansować taką instalację? Jakich formalności trzeba dopełnić? Jak będzie wyglądało rozliczenie z zakładem energetycznym?

  Państwo pomoże wziąć kredyt mieszkaniowy

  Państwo pomoże wziąć kredyt mieszkaniowy. W odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie projektu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, poinformowała, że jej resort pracuje aktualnie nad nad wdrożeniem nowych rozwiązań polegających na finansowym wsparciu w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dla osób mniej zamożnych.

  Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność a VAT - wyrok TSUE

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności w zamian za uiszczenie opłaty stanowi dostawę towarów opodatkowaną VAT. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 25 lutego 2021 r. (sygn. C‑604/19).

  Będziemy zmieniać mieszkania co 5-10 lat

  Kupno i sprzedaż mieszkania. Przyzwyczajmy się do myślenia, że będziemy zmieniać mieszkania co 5-10 lat. Wymusi to wzrost cen nieruchomości.

  Coliving, czyli nowy trend w nieruchomościach

  Coliving. Mieszkanie na wynajem to już nie tylko dach nad głową, to doświadczenie oferujące szereg rozbudowanych usług, a przede wszystkim możliwość nawiązania prawdziwych relacji z innymi osobami. Eksperci wskazują, że wbrew pozorom, pandemiczna izolacja może wzmocnić ideę colivingu, a konsumpcja współdzielenia będzie coraz mocniej ewaluować w ciągu najbliższych lat. Na czym polega fenomen tego trendu?

  Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych przesunięta. Czy jest jeszcze potrzebna?

  Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych. Po pięciogodzinnych obradach, Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła 11 maja 2021 r. posiedzenie w sprawie pytań dotyczących sporów o kredyty powiązane kursem CHF. SN uznał, że w pierwszej kolejności zapozna się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, oraz Rzecznika Praw Dziecka. W terminie 30 kolejnych dni, Instytucje te mają przedstawić swoje stanowisko. Po tym czasie, Izba dokona analizy każdego z tych stanowisk i dopiero następnie, wyda uchwałę. Termin posiedzenia w tej sprawie, nie jest znany.

  Kredyt mieszkaniowy w maju 2021 r. – zdolność kredytowa, wkład własny, oprocentowanie

  Kredyt mieszkaniowy w maju 2021 r. W bankach nigdy wcześniej nie było tylu wniosków o kredyty mieszkaniowe. Mimo tego większość z nich jest akceptowana. Rekordowe zainteresowanie nie przekłada się wprost na rosnące oprocentowanie. To może jedynie dotyczyć co ryzykowniejszych klientów.

  Program "Czyste powietrze" z systemem gwarancji bankowych

  Program "Czyste powietrze" - powstanie system gwarancyjny, którego celem będzie poszerzenie współpracy z sektorem bankowym. Program "Czyste powietrze" umożliwia udzielenie pomocy finansowej osobom, które chcą wymienić nieefektywne źródła ciepła.

  Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie organizuje zebrania właścicieli lokali - co można zrobić?

  Zebranie ogółu właścicieli lokali. Zarząd (lub zarządca) wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek przynajmniej raz w roku (nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku) zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali. Co prawda art. 90 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie tzw. ustawy covidowej stanowi, że jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Tym niemniej w różnych okresach ubiegłego roku możliwe było organizowanie takich wydarzeń, jednak wiele wspólnot tego nie zrobiło. Zdaniem niektórych ekspertów, bierność może wynikać ze złej woli lub niepewności stanu prawnego. Skutek jest taki, że od ponad 12 miesięcy w wielu wspólnotach nie odbyły się coroczne zebrania właścicieli. Co można z tym zrobić?

  Nieruchomości sąsiadujące z gruntami obszaru górniczego - wyrok TK

  Nieruchomości położone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego. Brak statusu strony postępowania koncesyjnego właścicieli nieruchomości sąsiadujących z gruntami, na których ma odbywać się wydobycie kopalin ze złóż, jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Skargę w tej sprawie wniosła współwłaścicielka jednej z takich nieruchomości.

  Budynki plus energetyczne w programie „Nowa Energia”. Wnioski od 1 czerwca 2021 r.

  Program „Nowa Energia”. Z początkiem czerwca 2021 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa Energia”. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł.

  Zdrowy dom, czyli jaki?

  Zdrowy dom. Polacy spędzają w domach i mieszkaniach nawet 90 proc. swojego czasu. Pandemia COVID-19, lockdowny oraz konieczność zdalnej pracy i nauki pokazały, jak ważne są odpowiednie warunki mieszkaniowe dla funkcjonowania rodziny, zdrowia i dobrego samopoczucia. Dla 75 proc. Polaków zdrowie i chęć poprawy komfortu życia okazały się głównym motywatorem do rozpoczęcia remontu. Z kolei dla 80 proc. spośród tych, którzy szukali ostatnio nowego lokum, najważniejsze okazały się takie cechy zdrowego domu jak jakość powietrza i ilość światła dziennego – wynika z VI edycji raportu „Barometr zdrowych domów”. Zmiana podejścia Polaków może być nie tylko drogowskazem dla nowych inwestycji deweloperskich, lecz także impulsem do przyspieszenia renowacji istniejących budynków. Tym bardziej że 40 proc. badanych planuje remont lub przeprowadzkę w ciągu następnych dwóch lat.

  Inwestorzy coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania

  Wynajem mieszkań - inwestorzy stają się coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania. Nie przejmują się spowolnieniem na rynku najmu, które wywołała pandemia koronawirusa.

  Ponad 500 mieszkań w ramach SIM SMS

  Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM). Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS – społeczna inicjatywa mieszkaniowa powołana przez gminy z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Kolejna SIM powstała przy współpracy KZN i siedmiu gmin – Zawiercia, Klucz, Staszowa, Jędrzejowa, Końskich, Sędziszowa i Małogoszcza.

  Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej

  Efektywność energetyczna. Ukazała się nowela ustawy o efektywności energetycznej. Jednym z elementów zmian jest wprowadzenie obowiązku montażu do 1 stycznia 2027 r. inteligentnych ciepłomierzy i wodomierzy przez właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych.