Kategorie

Na co można dostać dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze" - zakres rzeczowy i wymagania techniczne

Na co można dostać dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze" - zakres rzeczowy i wymagania techniczne
Fotolia
Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielili odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań dotyczących wymagań technicznych i zakresu rzeczowego przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które uprawniają do dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze".

Dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" przysługuje do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Jednak opis tego Programu budzi szereg pytań szczegółowych, na które odpowiadają eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 1. W pozycji 9.2.1 pkt 5 opisu programu wskazana jest dotacja do kotła na pellet. Odnośnik wskazuje, że obowiązuje od 1 lipca 2021. Czy do tej daty w ogóle nie ma możliwości uzyskania dotacji na kocioł pelletowy? Nie ma wprost wskazanej informacji, że chodzi o pomniejszoną wartość emisji cząstek stałych.

Wskazany w pytaniu punkt Programu i przypis do niego odnosi się do zwiększonej dotacji na kocioł na pellet, tj. do 9 000zł, nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów, dla kotłów na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych. Zwiększona dotacja do kotłów na pellet o obniżonej emisji pyłu wejdzie w życie od 1 lipca 2021 r. Kotły na pellet spełniające wymogi rozporządzenia eco-design stanowią koszt kwalifikowany już obecnie, przy zachowaniu warunku, że budynek nie jest podłączony do sieci gazowej. W naborze od 15.05.2020 r. dotacja do kotła na pellet drzewny wynosi do 6 000 zł, ale nie więcej niż 30% faktycznie poniesionych kosztów.

 1. Czy dofinansowanie obejmuje także remont komina?

W Programie Czyste powietrze kosztem kwalifikowanym oprócz zakupu i montażu źródła ciepła jest również koszt modernizacji istniejącego komina w celu dostosowania go do nowo zakupionego źródła ciepła. Koszty związane z naprawą komina, zastosowaniem wkładów kwasoodpornych są kosztami kwalifikowanymi. Komin zaliczany jest do systemu odprowadzania spalin.

 1. Czy w ramach Programu Czyste Powietrze będzie można starać się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej?

Tak, w ramach Programu możliwe jest ubieganie się o dotację na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w wysokości do 5 000 zł, ale nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów na mikroinstalację. Warunkiem uzyskania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną jest likwidacja źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż (w ramach tego samego wniosku o dofinansowanie) nowego źródła ciepła, którego wymagania techniczne zostały określone w Programie. Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej w budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 1. Czy zakup i montaż miejscowego ogrzewacza powietrza (piecyki pelletowe) posiadającego badania, których wyniki są zgodne z dyrektywą odnośnie ekoprojektu będzie kosztem kwalifikowanym?

Zarówno we wcześniejszych wersjach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jak i w wersji Programu obowiązującej od 15.05.2020r., zakup i montaż źródeł ciepła na paliwo stałe w postaci miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. kominków na pellet z płaszczem wodnym), nawet jeżeli posiadają certyfikat ekoprojektu nie jest kosztem kwalifikowanym. Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń nie są wymienione w katalogu kosztów kwalifikowanych w załączniku 2 i 2a do Programu.

 1. Czy przez instalację centralnego ogrzewania, do modernizacji, której Beneficjent stara się o dofinasowanie – można rozumieć instalację rozprowadzenia ciepłego powietrza w budynku mieszkalnym?

Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w postaci systemu kanałowego rozprowadzającego ciepłe powietrze do pomieszczeń w budynku/lokalu mieszkalnym jest kosztem kwalifikowanym w Programie. Tego typu instalacja jest uzupełnieniem rozprowadzenia ciepła, np. z pompy ciepła powietrze/powietrze, której zakup i montaż jest kosztem kwalifikowanym w Programie. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej jest kosztem kwalifikowanym w przypadku wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania określone w Programie.

 1. Czy można pozyskać dotację do fotowoltaiki nie wymieniając pozaklasowego kotła (kopciucha) i czy w takim przypadku należy wykonać audyt energetyczny?

Nie można, ponieważ zgodnie z zapisami w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, warunkiem uzyskania dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej jest likwidacja starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła, którego wymagania techniczne zostały określone w Programie. Audyt energetyczny budynku jest kosztem kwalifikowanym w Programie, jednak nie jest to dokument obowiązkowy i nie musi być wykonany, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu.

 1. Czy konieczny będzie audyt energetyczny? Jeżeli tak, to w jakim przypadku, wg jakiego rozporządzenia i kto może go wykonać?
Reklama

Audyt energetyczny nie jest dokumentem obowiązkowym w Programie i nie musi być dołączony jako załącznik wraz z wnioskiem o dofinansowanie. O potrzebie wykonania audytu energetycznego decyduje sam Wnioskodawca. Jeżeli wnioskodawca zdecydował o wykonaniu audytu energetycznego może on stanowić koszt kwalifikowany w Programie Czyste Powietrze pod warunkiem że Wnioskodawca będzie realizował zadanie związane z ociepleniem przegród budowlanych oraz, że zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe założenia dotyczące zakresu, treści i formy audytu energetycznego są przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.(Dz.U. 43, poz. 346) . Audyt energetyczny może wykonać każdy również dla swojego budynku, niemniej jednak zaleca się aby audyt był wykonany przez audytora energetycznego z uprawnieniami ( np. wpisanego na listę audytorów energetycznych).

 1. Czy zgodnie z audytem energetycznym może zostać dofinansowane uszczelnienie okien zamiast zakup nowych?

Tylko zakup i montaż stolarki okiennej jest kosztem kwalifikowanym w Programie Czyste Powietrze. W Programie nie ma dofinansowania na zadania związane z doszczelnieniem stolarki okiennej/drzwiowej.

 1. Czy nadal udzielane będą dotacje na montaż źródła ciepła opalanego węglem?

W Programie możliwe jest ubieganie się o dotację na zakup i montaż kotła na węgiel tylko z automatycznym podawaniem węgla w formie ekogroszku i tylko w przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny nie jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zakupiony kocioł musi spełniać wszystkie wymagania techniczne określone w  załączniku 2 lub 2a do Programu.

 1. W jaki sposób oszacować grubość i współczynniki ocieplenia przegrody bez audytu energetycznego?

W obecnej uproszczonej wersji wniosku o dofinansowanie  wnioskodawca wskazuje przegrody budowlane, które zamierza ocieplić i podaje powierzchnię tych przegród, którą zamierza ocieplić.

Wyliczenie odpowiedniej grubości wybranego przez Wnioskodawcę rodzaju izolacji będzie możliwe przy wykorzystaniu kalkulatora do wyliczenia grubości ocieplenia, który w najbliższym czasie zostanie udostępniony na stronie www.nfosigw.gov.pl, www.czystepowietrze.gov.pl  oraz wszystkich 16 WFOŚiGW w Portalu Beneficjenta.

 1. Aby uzyskać dofinansowanie na audyt energetyczny wystarczy zrealizować jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne dotyczące przegród budowlanych oraz wymiany źródła ciepła?

Koszt wykonania audytu energetycznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym jest kwalifikowany, pod warunkiem, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie uwzględni realizację zadania związanego z ociepleniem przegród budowlanych (niezależnie czy będzie to jedna przegroda czy kilka przegród) oraz, że zakres prac dla wybranego przez Wnioskodawcę wariantu wynikającego z audytu zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie,  nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

 1. Czy będzie dofinansowana pompa ciepła powietrze/powietrze i na jakich zasadach?

Zakup pompy ciepła powietrze/powietrze wraz z osprzętem jest kosztem kwalifikowanym
w Programie. Zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku 2 i 2a do Programu, zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/powietrze muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów. Pompy ciepła powietrze/powietrze muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

 1. Czyli wymiana źródła ciepła nie jest konieczna by docieplić dom, o ile mieszkaniec posiada już kocioł zgodny z projektem?

Jeśli wnioskodawca posiada już w budynku/lokalu mieszkalnym źródło ciepła:

 • inne niż na paliwo stałe lub
 • na paliwo stałe, spełniające wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,

może w ramach Programu uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji: ocieplenia przegród budowlanych (np. ścian, dachu, podłogi przy gruncie, etc.), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na nową o lepszych parametrach termicznych.

Jest to możliwe jednak pod dodatkowym warunkiem, że wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo – gdy nie są one wymagane – zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych dotyczące tego budynku nastąpiły do 31 grudnia 2013 r.

 1. Co oznacza termin: „pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)”, a konkretnie co oznacza podwyższona efektywność energetyczna?

Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej to pompy , które zgodnie z wymaganiami technicznymi wpisanymi w załączniku 2 i 2a do Programu, muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła o podwyższonej efektywności energetycznej muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55 °C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Pozostałe pompy ciepła muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55 °C) na podstawie karty produktu  i etykiety energetycznej.

 1. Do której grupy dofinansowania zaliczają się kotły na biomasę? Pellet to w końcu OZE

W Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup
i montaż kotłów na biomasę (na pellet drzewny lub zgazowujących drewno), które zaliczane są do źródeł ciepła. Zgodnie z załącznikiem 2 do Programu obowiązującym od 15.05.2020r. beneficjent uprawniony do podstawowego poziomu dofinansowania na kocioł zgazowujący drewno jak i na kocioł na pellet drzewny może uzyskać do 6 000 zł dotacji, lecz nie więcej niż 30 % poniesionych kosztów.

 1. Jaka jest możliwość otrzymania dotacji na kotły na paliwa stałe (eko-groszek, pellet) posiadające 5 klasę i ecodesign. Jaka jest kwota dotacji?

W programie Priorytetowym Czyste Powietrze istnieje możliwość otrzymania dotacji na zakup i montaż nowego źródła ciepła na paliwo stałe spełniającego wymagania techniczne określone w Programie wykazane w załączniku 2 do Programu dla podstawowego poziomu dofinansowania i 2a do Programu dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Rodzaje kotłów, warunki jakie muszą spełniać i maksymalne kwoty dotacji są określone w tych załącznikach . Warunkiem otrzymania dotacji w programie na zakup i montaż nowego źródła ciepła jest likwidacja starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe wykorzystywanych w budynku/lokalu mieszkalnym. Dla wnioskujących o dotację na zakup i montaż źródła ciepła na paliwo stałe dodatkowym warunkiem jest, że budynek/lokal mieszkalny  nie jest podłączony do sieci gazowej. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, nie ma możliwości wystąpienia o dotację na zakup i montaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 1. Czy przegrody po dociepleniu oraz okna i drzwi muszą spełniać jakieś wymogi określone w WT?
Reklama

W Programie Priorytetowym Czyste Powietrze okna, drzwi i bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku (WT 2021).

W przypadku realizacji zadania związanego z  ociepleniem przegród budowlanych  Wnioskodawca oświadcza, że przedsięwzięcie będzie zrealizowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego które mówi, iż  w przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymaga, aby przegrody spełniły wartości współczynników przenikania ciepła obowiązujące od 01.01.2017r, niemniej jednak  zalecamy, aby po ociepleniu przegrody spełniały wymagania techniczne dotyczące współczynników przenikania ciepła,  które zaczną obowiązywać od 31.12.2020r.

Wyliczenie odpowiedniej grubości wybranego przez Wnioskodawcę rodzaju izolacji będzie możliwe przy wykorzystaniu kalkulatora do wyliczenia grubości ocieplenia, który w najbliższym czasie zostanie udostępniony na stronie www.nfosigw.gov.pl, www.czystepowietrze.gov.pl  oraz wszystkich 16 WFOŚiGW w Portalach Beneficjenta.

 1. Czy dobrze rozumiem, że przy posiadaniu przyłącza gazowego nie można ubiegać się o dofinansowanie na kocioł gazowy?

Gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, nie można ubiegać się o dotację na kocioł na paliwo stałe, wszystkie pozostałe źródła ciepła mogą stanowić koszt kwalifikowany przy spełnieniu pozostałych warunków Programu. Podstawowym warunkiem jest likwidacja „starego” nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, którym do tej pory ogrzewany był budynek czy lokal mieszkalny.

 1. Czy są wymagania dot. istniejących kotłów gazowych w budynkach? Czy każdy kocioł gazowy spełnia wymogi?

W obecnej wersji Programu wymagania techniczne dla kotłów gazowych są określone tylko w przypadku zakupu i montażu tego typu nowego źródła ciepła. Wymagania techniczne są określone w załączniku 2 i 2a do Programu.

W przypadku, gdy w budynku jest zamontowane źródło ciepła inne niż na paliwo stałe lub źródło ciepła na paliwo stałe, ale spełniające wymagania minimum 5 klasy wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, to Wnioskodawca może starać się o dotacje na zadania związane z ociepleniem przegród budowlanych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, zakupem i montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy wykonaniem dokumentacji.

 1. Nie ma warunków technicznych, czy to oznacza, że możemy ocieplić budynek dowolnym materiałem o dowolnej grubości ? Czy i na jakiej podstawie, będzie weryfikowana grubość ocieplenia zgodnie z WT2021 ?

W obecnej wersji Programu nie ma wymagań technicznych jakie muszą spełnić przegrody budowlane po ich ociepleniu, co nie oznacza ,że Wnioskodawca może zastosować dowolna grubość materiału ocieplenia. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca oświadcza, że przedsięwzięcie będzie zrealizowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego( Art.5 pkt. 2b) , które mówią, iż  w przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   wymaga, aby przegrody spełniły wartości współczynników przenikania ciepła obowiązujące od 01.01.2017r, niemniej jednak  zalecamy, aby po ociepleniu przegrody spełniały wymagania techniczne dotyczące współczynników przenikania ciepła,  które zaczną obowiązywać od 31.12.2020r.

 1. Czy wnioskodawca, który chce wymienić źródło ciepła na pellet, a w ulicy jest nitka gazowa, może tego dokonać?

Fakt, że w danej ulicy znajduje się sieć gazowa, w sytuacji gdy budynek/lokal mieszkalny nie posiada przyłącza gazowego, nie stanowi ograniczenia w możliwości uzyskania dotacji do kotła na paliwo stałe, w tym kotła na pellet. Nie ma możliwości dofinansowania kotła na paliwo stałe, w tym również kotła na pellet, w przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

 1. Czy zostanie udzielona dotacja na wymianę tradycyjnego kotła gazowego na pompę ciepła powietrze – woda plus panele PV, przy pozostawieniu kotła gazowego jako zapasowego źródła ciepła wspomagającego ogrzewanie w czasie mrozu?

W Programie Czyste Powietrze podstawą uzyskania dotacji jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania techniczne określone w Programie. Jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym do tej pory wykorzystywanym źródłem ciepła jest kocioł gazowy to nie ma możliwości uzyskania dotacji na zakup pompy ciepła i paneli PV czy też zakup innego źródła ciepła.

W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, jest wyposażony w  inne źródła ciepła niż na paliwo stałe (np. kocioł gazowy) lub w źródła ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, dotacja może być udzielona wyłącznie na zadania związane z ociepleniem przegród budowlanych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, zakupem i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy wykonaniem dokumentacji. Dotacja do ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej jest możliwa jednak pod dodatkowym warunkiem, że wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo – gdy nie są one wymagane – zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych dotyczące tego budynku nastąpiły do 31 grudnia 2013 r.

 1. Co z kotłami na biomasę inną niż pellet lub drewno, np. kotły na zrębkę drzewną?

W obecnej wersji Programu Czyste Powietrze nie można uzyskać dotacji na zakup
i montaż innych kotłów niż te, których wymagania techniczne zostały określone w załączniku 2 i 2a do Programu. Zakup i montaż kotłów na zrębkę drzewną nie jest kosztem kwalifikowanym w Programie podobnie jak miejscowe ogrzewacze pomieszczeń spalające biomasę.

 1. Czy wymiana pokrycia dachowego z dachówki w połączeniu z dociepleniem wełną mineralną jest kosztem kwalifikowanym?

Wymiana pokrycia dachowego nie jest kosztem kwalifikowanym w Programie. Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy zakup i montaż ocieplenia dachu/ stropodachu  wraz z zakupem i montażem  materiałów wykończeniowych przegrody (jak np. płyty gipsowo-kartonowe).

 1. Czy w przypadku zawarcia we wniosku np. docieplenia materiałem o wsp. przewodzenia ciepła 0,04 i grubości 18 cm, można je zmienić, po uzyskaniu dofinansowania, na wsp. o niższej wartości, a co za tym idzie mniejszej grubości, współczynnik w drugim przypadku spełni WT 2021.

W nowej wersji wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca podaje tylko przegrody, które będzie ocieplał oraz ich powierzchnię do ocieplenia. W obecnej wersji Programu nie ma wymagań technicznych jakie muszą spełnić przegrody budowlane po ich ociepleniu, co nie oznacza, że Wnioskodawca może zastosować dowolną grubość materiału ocieplenia. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca oświadcza, że przedsięwzięcie będzie zrealizowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego ( Art.5 pkt. 2b) , które mówi, iż  w przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   wymaga, aby przegrody spełniły wartości współczynników przenikania ciepła obowiązujące od 01.01.2017r., niemniej jednak  zalecamy, aby po ociepleniu przegrody spełniały wymagania techniczne dotyczące współczynników przenikania ciepła,  które zaczną obowiązywać od 31.12.2020r.

Wyliczenie odpowiedniej grubości wybranego przez Wnioskodawcę rodzaju izolacji będzie możliwe przy wykorzystaniu kalkulatora do wyliczenia grubości ocieplenia, który w najbliższym czasie zostanie udostępniony na stronie www.nfosigw.gov.pl, www.czystepowietrze.gov.pl  oraz wszystkich 16 WFOŚiGW w Portalach Beneficjenta.

 1. Czy można otrzymać dofinansowanie zarówno na wymianę pieca na kocioł na pellet jak również na pompę ciepła powietrze/woda?

Nie, w ramach Programu dofinansowanie udzielane jest wyłącznie na jedno źródło ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

 1. Proszę o wyjaśnienie: Czy jeżeli beneficjent posiada piecyk gazowy przepływowy tylko na potrzeby ogrzania c.w.u. to może skorzystać z dotacji na montaż kotła gazowego do ogrzewania c.o.? Obecnie ogrzewa się starym kotłem węglowym.

W Programie Czyste Powietrze podstawą uzyskania dotacji jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania techniczne określone w Programie. Istnieje możliwość wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, którym jest ogrzewany lokal/budynek mieszkalny, pomimo posiadania w budynku/lokalu mieszkalnym kotła gazowego czy piecyka gazowego jeżeli nie jest on wykorzystywany jako źródło ogrzewania. Potwierdzeniem braku użycia źródła gazowego do ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego jest zużycie gazu nieprzekraczające 5600 kWh w ciągu roku (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych, a w przypadku okresu krótszego, średnia z całego okresu). Zużycie gazu w gospodarstwie domowym można sprawdzić na fakturach przesyłanych przez dystrybutorów gazu. Jeśli taki warunek jest spełniony to w opisywanym przypadku można uzyskać dofinansowanie do wymiany starego kotła węglowego, który nie spełnia wymagań klasy 5.

 1. Gdy budynek jest po 2002 r. i nie wymieniamy źródła ciepła, czy można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację?

Jeśli wnioskodawca posiada już w budynku/ lokalu mieszkalnym źródło ciepła:

 • inne niż na paliwo stałe lub
 • na paliwo stałe, spełniające wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,

może w ramach Programu uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji: ocieplenia przegród budowlanych (np. ścian, dachu, podłogi przy gruncie, etc.), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na nową o lepszych parametrach termicznych. Jest to możliwe jednak pod dodatkowym warunkiem, że wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo – gdy nie są one wymagane – zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych dotyczące tego budynku nastąpiły do 31 grudnia 2013 r.

Dodatkowy warunek uzależniający możliwość dofinansowania takich zadań od uzyskania pozwolenia na jego budowę przed 15.12.2002 r. zawarty był w treści Programu w wersji obowiązującej do 14.05.2020 r. w obecnie obowiązującej wersji został usunięty.

 1. Czy dofinansowanie na modernizację dla budynków po 2014 roku są możliwe lub czy przewiduje się w przyszłości?

Zgodnie  z punktem 9.3.1 ppkt 16 Programu,  na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych wskazany w tabeli 3 Załącznika 2 do Programu, tj. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa. Nie planujemy odstąpienia od ww. zapisu z uwagi na to, iż takie budynki już na etapie projektu musiały spełniać wyższe  wymagania techniczne, w tym również te związane z zachowaniem odpowiedniej izolacyjności przegród budowlanych, w związku z tym w takich budynkach dodatkowe działania termomodernizacyjne nie dałyby większego efektu oszczędności ciepła w stosunku do poniesionych kosztów na ich wykonanie.

 1. Czy w przypadku gdy w budynku jest zamontowany stary kocioł węglowy oraz stary kocioł gazowy do ogrzewania budynku, można starać się o dotację na wymianę źródła na jeden kocioł gazowy + termomodernizację?

Jeśli budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, jest wyposażony jednocześnie w stary kocioł gazowy oraz stary kocioł węglowy, wymiana źródła ciepła może być dokonana w przypadku, gdy ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego okresu) w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie jest wyższa niż 5 600 kWh/rok. Zużycie gazu w gospodarstwie domowym można sprawdzić na fakturach przesyłanych przez dystrybutorów gazu. W takim przypadku można otrzymać dofinansowanie na nowy kocioł pod warunkiem likwidacji starego kotła na paliwo stałe, który nie spełnia wymagań minimum klasy 5 . Jeżeli pobór paliwa gazowego jest wyższy niż opisany, nie przysługuje dotacja na zakup i montaż nowego źródła ciepła, może być ona udzielona wyłącznie na termomodernizację budynku/lokalu mieszkalnego lub zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przy spełnieniu pozostałych warunków programu.

 1. Co z wymogami klasy energetycznej dla istniejących kotłów innych niż na paliwo stałe przy wnioskowaniu o docieplenie budynku?

W Programie Czyste Powietrze wymagania dotyczące spełnienia klasy energetycznej są stosowane tylko w przypadku zakupu i montażu nowych urządzeń zakupionych w ramach Programu. Dla zamontowanych już w budynkach/lokalach mieszkalnych źródeł ciepła innych niż na paliwo stałe nie jest wymagane spełnienie wymagań technicznych jak dla nowych urządzeń.

 1. Czy do rozliczenia dotacji konieczna jest zarówno karta produktu jak i etykieta energetyczna? Co powinna zawierać karta produktu (jakie informacje, czy powinna być podpisana w oryginale przez producenta).

Tak, do wniosku o płatność powinny być dostarczone m.in. załączniki takie jak: karta produktu oraz etykieta energetyczna, potwierdzające spełnienie określonych w Programie wymagań technicznych. Karta produktu powinna zawierać wszelkie informacje wymagane odpowiednim dla danego źródła ciepła  rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE). Karta produktu nie musi być podpisana w oryginale przez producenta. Powyższe dokumenty należy dostarczyć w formie kopii.

 1. Czy w przypadku montażu okien/drzwi wystarczy oferta producenta z określeniem wymiarów i współczynników przenikalności cieplnej. Czy też powinna być dodatkowa karta produktu i czy dla każdego okna osobno?

Zgodnie z zapisami w Programie zakupione i zamontowane w ramach Programu okna i drzwi zewnętrzne/bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dotyczące współczynników przenikania ciepła U określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

Podstawą do udokumentowania spełnienia ww. wymagań jest dołączenie wraz z wnioskiem o płatność kart produktów lub innych dokumentów indywidualnie dla każdego zakupionego okna lub drzwi/bramy garażowej, potwierdzających spełnienie ww. wymagań technicznych dotyczących współczynników przenikania ciepła U dla WT 2021.

 1. Czy do wniosku rozliczeniowego należy przedłożyć kopię uprawnień instalatora? Jeżeli tak, to w jakiej formie (skan uprawnień pieczątka, inne)?

W instrukcji do wniosku o płatność jest informacja, iż Protokół powinien być podpisany przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia (jeśli dotyczy) lub odpowiednie kwalifikacje, a także powinien potwierdzać miejsce instalacji oraz rodzaj urządzenia. Nie jest wskazane, aby instalator potwierdzał oddzielnym dokumentem posiadane uprawnienia. Natomiast, jeżeli uprawnienia instalatora będą budzić zastrzeżenia, to wfośigw mają możliwość żądania dodatkowych informacji wyjaśniających lub dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień.

 1. Jak wygląda kwestia dopuszczeń kominków do eksploatacji?

W Programie Czyste Powietrze zakup i montaż źródła ciepła w postaci kominka nie jest kosztem kwalifikowanym. W przypadku źródeł ciepła na paliwo stałe kwalifikowane są jedynie kotły na paliwo stałe (węgiel kamienny ekogroszek, pellet, zgazowujące drewno) spełniające m.in. co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100).

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem:

 • nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,
 • wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

Reasumując, jeżeli prawo miejscowe będzie wskazywać, ich zamontowane kominki muszą spełniać np. wymagania ekoprojektu, to Beneficjent będzie musiał dostosować się do prawa miejscowego.

 1. Co w sytuacji, gdy kocioł jest na więcej niż jedno paliwo np. pellet i ekogroszek? Czy taki może być dofinansowany w Programie?

W załącznikach 2 i 2a do Programu wskazane są źródła ciepła na paliwo stałe z określonymi konkretnie rodzajami paliw jakie mają być wykorzystywane w podanych kotłach. Wymienione są trzy rodzaje paliw
(węgiel kamienny w formie groszku, pellet drzewny oraz drewno kawałkowe), przy czym drewno kawałkowe może być stosowane wyłącznie w kotłach zgazowujących drewno. Jeżeli kocioł ma możliwość spalania zarówno węgla kamiennego w formie groszku oraz pelletu drzewnego oraz spełnia wszystkie wymagania techniczne określone w Programie to może być kosztem kwalifikowanym. Wysokość  dotacji jaka może być udzielona na tego typu dwupaliwowe źródło ciepła w Programie Czyste Powietrze powinna wynikać z rodzaju paliwa zalecanego do spalania w danym kotle i dla którego to paliwa zostały przeprowadzone badania w celu wystawienia certyfikatu/świadectwa potwierdzające spełnienie wymagań ekoprojektu dla badanego kotła.

Nawet w przypadku, gdy kocioł ma możliwość spalania więcej niż jednego rodzaju paliwa, to powinien być wykorzystywany zgodnie z wnioskowanym zastosowaniem i posiadanym certyfikatem/świadectwem dla kotłów na paliwa stałe.

 1. Czy to prawda, że poziom 20mg/m3 dotyczy sezonowego poziomu pyłów?

Tak, poziom 20 mg/m3 dotyczy sezonowego poziomu pyłów. Zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Dedykowanym Komisji UE 1189/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń  dla cząstek stałych, organicznych związków gazowych, tlenku węgla i tlenków azotu wyraża się w standardowych warunkach jako suche spaliny przy zawartości tlenu wynoszącym 10 % i w standardowych warunkach – w temperaturze 0 °C i przy ciśnieniu wynoszącym 1 013 millibarów .

 1. Dlaczego Program nie wymaga HP KEYMARK?

W Programie nie wymagamy przedstawienia certyfikatu HP KEYMARK, gdyż wszystkie wymagania techniczne w  Programie Czyste Powietrze  opierają się na wymogach  przedstawienia dokumentów potwierdzających (w przypadku pomp ciepła) spełnienia wymagań dotyczących klasy efektywności energetycznej zgodnie
z rozporządzeniem  unijnym dedykowanym danemu rodzajowi pompy ciepła. I tak dla przykładu, w przypadku pomp ciepła powietrze/woda  wymagana jest etykieta energetyczna zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013  z dnia 18 lutego 2013 r.  uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń  i wymaganym dla danego urządzenia formatem i zakresem informacji, potwierdzającym osiągniecie klasy efektywności energetycznej odpowiednio-minimum A+.

 1. Czy karta informacyjna ekoprojektu jest obowiązkowa, tak samo jak karta produktu? Czy tylko na potrzeby uzyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze?

W Rozporządzaniach Delegowanych Komisji UE dla poszczególnych urządzeń nie występuje pojęcie „karta informacyjna” ekoprojektu. Wszelkie informacje o danym produkcie powinny być zamieszczone w dokumentacji technicznej produktu. Na potrzeby uzyskania refundacji dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze nie ma obowiązku przedstawienia dokumentacji technicznej, natomiast jest obowiązek dostarczenia karty produktu, której zakres informacji o danym urządzeniu jest określony w odpowiednim Rozporządzeniu Delegowanym Komisji UE.

 1. Czy zbiornik buforowy/akumulacyjny musi przejść jakieś badania, czy można go wykonać samemu?

Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku 2 i 2a do Programu Czyste Powietrze wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). W Programie wydatki poniesione na urządzenia i materiały nie spełniające ww. wymagań nie mogą być kosztem kwalifikowanym w Programie podobnie jak wydatki na urządzenia i materiały własnej konstrukcji oraz prace wykonane samodzielnie siłami własnymi związane z ich montażem.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Szczegółowych informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Dom
  1 sty 2000
  8 maja 2021
  Zakres dat:

  Sąd Najwyższy wydał decyzję ws. kredytów frankowych

  Kredyty frankowe. Sąd Najwyższy uznał, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne, nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji. W opinii sądu bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna, co wyznacza bieg przedawnienia.

  Jaka jest stopa zwrotu z wynajmu mieszkań?

  Wynajem mieszkania. W ostatnich latach popyt na rynku mieszkaniowym istotnie napędzały osoby, które chciały zainwestować w wynajem. Stopy zwrotu z takiego zakupu były znacznie wyższe niż oprocentowanie lokat, a rosnące dynamicznie ceny mieszkań zachęcały do inwestycji.

  Drewniane konstrukcje szkieletowe coraz popularniejsze

  Drewniane konstrukcje szkieletowe to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród polskich inwestorów. Eksperci nie mają wątpliwości, że drewno na dobre wróciło do łask.

  Wyrok SN ws. kredytów frankowych a sektor bankowy

  Umowy kredytu frankowego. Zdaniem Związku Banków Polskich niekorzystne dla banków rozstrzygnięcia SN ws. kredytów frankowych oznaczałyby upadek części sektora bankowego. Banki nie byłyby w stanie finansować bieżących potrzeb gospodarki.

  Ceny mieszkań wzrosły od 7 do 13 proc.

  Ceny mieszkań. W ciągu roku ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym wzrosły od 7 do 13 proc., najwyższe wzrosty odnotowano w Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu, najniższe w Warszawie - wynika z Barometru Metrohouse i Gold Finance. W dalszym ciągu duży jest udział zakupów w celach inwestycyjnych.

  Instalacja fotowoltaiczna - co warto wiedzieć?

  Fotowoltaika. Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej? Gdzie montować panele? Jak sprawdza się instalacja w zależności od pogody? Jakie formalności trzeba spełnić, z jakimi kosztami się liczyć?

  Pieniądze z KPO na termomodernizację budynków na wsi

  Termomodernizacja budynków na wsi. Z budżetu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będą wspierane inwestycje mieszkańców wsi m.in. w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, termomodernizację budynków szkół, bibliotek i domów kultury.

  Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów – co zmienia?

  Kredyty frankowe - kolejne orzeczenia TSUE. Z wielkiej chmury mały deszcz”, „rozczarowanie”, „remis bez zwycięzcy” – to wybrane nagłówki z komunikatów medialnych. Zaskoczenie? Bynajmniej.

  Pierwszy całkowicie wydrukowany dom

  Wydrukowany domu. Holenderskie małżeństwo zamieszkało w pierwszym domu, który został w pełni wydrukowany na drukarce 3D. Jego twórcy wierzą, że może wyznaczyć trend w budownictwie mieszkalnym - poinformował "The Guardian".

  Jak duże są największe mieszkania deweloperskie?

  Duże mieszkania deweloperskie. Jaką powierzchnię mają największe mieszkania w ofercie deweloperów? W których projektach je znajdziemy? Ile kosztują? Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

  Nasiona i kompost w zamian za elektrośmieci

  Elektrośmieci. Nasiona łąk kwietnych i kompost można otrzymać w zamian ze elektrośmieci w Katowicach. Akcję współorganizują władze miasta i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, aby ograniczyć ilość takich odpadów wyrzucanych w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

  Gdzie kupimy mieszkania z ogródkami?

  Mieszkania z ogródkiem. W których osiedlach znajdziemy mieszkania z ogródkami? Jaką powierzchnię mają największe? W jakich cenach oferowane są takie lokale? Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

  Kredyty frankowe. TSUE zweryfikował wiele mitów

  Kredyty frankowe. Wyrok TSUE nie przyniósł przełomu w sprawach kredytów frankowych, a tylko potwierdził dotychczasowe orzecznictwo. Trybunał nie rozstrzygnął jednej z najważniejszych kwestii, dotyczącej możliwości żądania przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz przedawnienia roszczeń banku w przypadku unieważnienia umowy, i odsyła w nich do sądów krajów.

  Reforma planowania przestrzennego - likwidacja tzw. wuzetek

  Planowana reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego wyeliminuje tzw. wuzetki, czyli wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - podkreśliła w piątek 30 kwietnia 2021 r. wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

  Dla kogo będą budować deweloperzy?

  Wynajem instytucjonalny mieszkań (PRS). Globalny kapitał inwestycyjny, poszukujący bezpiecznych opcji na rynkach nieruchomości stawia dziś na mieszkaniówkę. Polska jest na celowników największych, światowych graczy inwestujących w sektorze PRS.

  Nieruchomości - kupować, sprzedawać czy czekać na lepszy moment?

  Decyzji o zakupie mieszkania czy domu nie warto odkładać na później, gdyż ich ceny będą stale rosnąć, zaś bardzo niskie stopy procentowe stwarzają obecnie wyjątkowo korzystne warunki dla kredytobiorców – stwierdzili uczestnicy debaty „Nieruchomości - kupować, sprzedawać czy czekać na lepszy moment?”, zorganizowanej przez PAP.

  Plan miejscowy - na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania?

  Plan miejscowy, czyli lektura obowiązkowa każdego amatora własnego M. Niezależnie od tego, czy mieszkanie kupujemy na własne potrzeby, dla dorastających dzieci, czy też w celach zarobkowo-lokacyjnych pod wynajem, zawsze stanowi to inwestycję. Tymczasem jak wiadomo, jakakolwiek jej odmiana ma to do siebie, że można na niej nie tylko zarobić, ale również stracić. Czy staranna lektura planu miejscowego poprzedzająca ostateczną decyzją transakcyjną może uchronić nabywcę przed niefortunną wpadką inwestycji mieszkaniowej?

  Kredyty frankowe - zawiniły nie tylko banki

  Kredyty frankowe. W sprawie kredytów frankowych zawiniły nie tylko banki, ale także instytucje nadzoru, a nawet klienci, dlatego potrzebne jest porozumienie w tej sprawie, by polski system bankowy pozostał silny i innowacyjny - uważa dr Urszula Wysocka z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

  Co dla frankowiczów zmienia wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r.?

  Kredyty frankowe. W dniu 29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział w wyroku na pytania w tzw. sprawie kredytu frankowego, które pod koniec 2019 roku zadał Sąd Okręgowy w Gdańsku (wyrok w sprawie C-19/20). Co wynika z tego wyroku TSUE dla polskich frankowiczów?

  Jak deweloperzy oceniają bon mieszkaniowy?

  Bon mieszkaniowy. Czy bon mieszkaniowy, który ma pomóc kupującym mieszkania w pokryciu wkładu własnego do kredytu w formie dopłat lub gwarancji jest dobrym pomysłem? Czy nowa inicjatywa rządu okaże się wsparciem dla nabywców? Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

  Niższe opłaty za wywóz śmieci - będą nowe przepisy

  Niższe opłaty za wywóz śmieci Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało 29 kwietnia 2021 r., że w najbliższym czasie do Sejmu trafią kolejne zmiany zaakceptowane przez stronę samorządową, mające m.in. obniżyć koszty funkcjonowania systemu odpadowego dla mieszkańców.

  Kredyty frankowe podlegają przepisom prawa krajowego - wyrok TSUE

  Kredyty frankowe. 29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym orzekł, że skutki stwierdzenia przez sąd istnienia nieuczciwego warunku w umowie dotyczącej kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim podlegają przepisom prawa krajowego, przy czym kwestia utrzymywania się w mocy takiej umowy powinna być oceniana przez sąd krajowy.

  Co z zebraniami wspólnoty mieszkaniowej w czasie epidemii?

  Zebrania wspólnoty mieszkaniowej. Czy zebranie wspólnoty mieszkaniowej jest spotkaniem służbowym w rozumieniu rozporządzenia RM o nakazach i zakazach i czy może zostać zorganizowane. Jeden z dzwoniących na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich poinformował, że zarząd jego wspólnoty odmawia zorganizowania spotkania, bo w rozporządzeniu nie jest wymienione.

  Nowy rekord sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym

  Sprzedaż nowych mieszkań. Nowy kwartalny rekord sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. W I kwartale 2021 r. sprzedaż nowych mieszkań była wyższa o 40 proc. kwartał do kwartału.

  Obniżka czynszu dla najemców w galeriach handlowych

  Obniżka czynszu dla najemców w galeriach handlowych. Najemcy sklepów w galeriach handlowych w czasie lockdownu otrzymają obniżkę czynszu w wysokości 80 proc., a przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne pomoc finansową - zakłada projekt ustawy przyjęty przez rząd - poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Pomoc obejmie także branżę turystyczną.