Kategorie

Ustanowienie odrębnej własności lokalu na mocy jednostronnej czynności właściciela według ustawy o własności lokali

Krystyna Sulczewska
Odrębna własność lokalu powstać może na podstawie: jednostronnej czynności prawnej właściciela, umowy albo orzeczenia sądowego znoszącego współwłasność.

Aby doszło do powstania odrębnej własności lokalu, musi on posiadać cechę samodzielności. Szczegółowe unormowania  w tym zakresie znajdują się w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. 2000, nr 80, poz.903 ze zm.). Podstawowym kryterium pozwalającym ocenić, czy dany lokal jest samodzielny, jest jego wydzielenie za pomocą trwałych ścian w obrębie budynku, nie jest nigdzie wspomniane, z ilu pokoi musi się składać, jest za to wzmianka, że może to być izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (np. kuchnie, łazienki, korytarze, garderoby itp.) służą zaspokajaniu ludzkich potrzeb mieszkaniowych. Spełnienie wymienionych wymagań stwierdzane jest przez starostę w formie zaświadczenia o samodzielności (art. 2 ustawy). Do lokalu przynależeć mogą, jako jego części składowe, pomieszczenia, które nie muszą bezpośrednio do niego przylegać, mogą nawet znajdować się poza budynkiem, byleby mieściły się w granicach nieruchomości gruntowej, w szczególności: piwnica, komórka, strych, garaż. Nie jest to jednak katalog zamknięty, dopuszczalne są zatem inne pomieszczenia przynależne.

Zobacz: Co zawiera orzeczenie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności?

Z ustanowieniem odrębnej własności związany jest udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej, liczony jako stosunek powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział wpływa zarówno na prawa (większy udział to większy wpływ na podejmowane we wspólnocie mieszkaniowej uchwały), jak i na obowiązki (z udziałem związane jest uczestniczenie w kosztach zarządu nieruchomością wspólną, w wydatkach na jej rzecz, im większy udział, tym większą kwotę trzeba wnieść za dany lokal). Suma udziałów wszystkich lokali musi być równa 1, jeśli nie jest – udziały zostały policzone w zły sposób.

Zobacz: Prawne przesłanki ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego

Z chwilą wyodrębnienia lokalu w obrębie budynku, powstaje z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa zrzeszająca właścicieli poszczególnych lokali. Jeśli liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych nie jest większa niż siedem, mamy do czynienia z małą wspólnotą, do której stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego mówiące o współwłasności. Jeżeli natomiast, wspomniana liczba lokali jest większa niż siedem (czyli od 8 w górę), powstaje duża wspólnota mieszkaniowa, do której zastosowanie mają przepisy ustawy o własności lokali. Właściciele lokali w dużej wspólnocie mieszkaniowej zobowiązani są podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, którego członkiem może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona (art.20 ustawy). Najbardziej widoczną różnicą pomiędzy poszczególnymi wspólnotami jest sposób podejmowania uchwał przez właścicieli lokali, w małych wspólnotach do podjęcia uchwały potrzeba zgody wszystkich właścicieli, natomiast w przypadku dużej wspólnoty mieszkaniowej, wystarczy aby za uchwałą opowiedziała się większość właścicieli liczona według wielkości udziałów. Wspólnota, na mocy art.23 ust.2 ustawy, może zawrzeć umową albo podjąć uchwałę i postanowić, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos; jest to korzystne rozwiązanie zwłaszcza we wspólnotach, w których suma udziałów poszczególnych lokali nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela (np. budynek gminny, w którym dokonano wyodrębnienia dopiero jednego lokalu).

Zobacz: Hipoteka zabezpiecza nie tylko nieruchomość

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których np. Kowalski jest właścicielem lokalu numer 1 o powierzchni 90m2 i chce go podzielić na mniejsze lokale. Zanim ustanowi odrębną własność lokali, przeprowadzić musi szereg czynności prawnych i fizycznych, a mianowicie:

 1. Uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej wyrażoną w drodze uchwały na dokonanie podziału nieruchomości. Jeżeli wspólnota nie chce wyrazić takiej zgody, właściciel może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.
 2. Uzyskać niezbędne pozwolenia, zaświadczenia, projekty na wydzielenie i doprowadzenie do obu lokali niezależnych instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania. Tak, aby korzystanie z jednego lokalu nie było związane z koniecznością korzystania z innego lokalu.
 3. Dokonać fizycznego podziału nieruchomości poprzez wydzielenie trwałymi przegrodami każdego z lokali spełniającego przesłanki wskazane m.in. w rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim odpowiadać powinny budynki i ich usytuowanie.
 4. Wykonać inwentaryzację budowlaną z zaznaczeniem na rzutach poszczególnych kondygnacji obu lokali wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i przynależnymi. W inwentaryzacji musi też zostać wyliczony udział każdego z lokali w nieruchomości wspólnej. Sposób obliczania udziału został opisany powyżej.  Podczas podziału lokali dojść może do dwóch sytuacji, w pierwszym przypadku podział dotychczasowego lokalu na dwa mniejsze nie zmienia obecnego udziału, np. do tej pory lokal numer 1 posiadał udział 185/1000, po dokonaniu podziału na dwa lokale zostaje on proporcjonalnie między nie rozbity, natomiast suma udziałów obu powstałych w wyniku podziału lokali daje udział pierwotny tj. 185/1000. Z drugim przypadkiem mamy do czynienia, gdy podział lokalu nr 1 skutkował zmianą jego dotychczasowego udziału, więc suma udziałów powstałych dwóch lokali nie da wyniku 185/1000. Jeśli zaistnieje drugi wariant, droga do ustanowienia odrębnej własności lokali powstałych wskutek podziału znacznie się wydłuży. Stanie się tak, ponieważ po zsumowaniu udziałów wszystkich lokali w budynku, suma nie wyjdzie 1000/1000, a zatem, aby móc wyodrębnić lokale, koniecznym będzie, aby najpierw cała wspólnota udała się do notariusza, który dokona korekty udziałów w taki sposób, by wynik znów dawał jedność, a dopiero później właściciel będzie mógł wnosić o ustanowienie odrębnej własności lokali. Jest to procedura dużo dłuższa i kosztowniejsza, bowiem właściciel, przez którego doszło do konieczności zmiany udziałów pozostałych lokali w nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do poniesienia kosztów tych zmian (w księgach wieczystych poszczególnych lokali, zapłaty za czynności notariusza), chyba, że wspólnota postanowi w drodze uchwały inaczej. A zatem, dużo korzystniejszym jest wariant pierwszy, w którym podział lokalu nie wpływa na udziały pozostałych lokali w budynku. Wówczas, pozostali właściciele nie są stronami umowy o wyodrębnienie lokalu, ich rola kończy się na wyrażeniu zgody na podział, nie mają natomiast wpływu na sam fakt czy termin wyodrębnienia lokali. Czasem zdarza się, że po podziale lokali, wspólnota zmienia się z małej w dużą, to chyba jedyny przykład oddziaływania wyodrębnienia lokali na wspólnotę tworzoną przez ogół właścicieli.
 5. Wystąpić do starosty z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali, dołączając inwentaryzację budowlaną. Procedura uzyskania zaświadczenia jest najczęściej darmowa w przypadku lokali mieszkalnych i płatna (17zł opłaty skarbowej) w przypadku lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia to siedem dni.
 6. Jeśli podział lokalu na dwa dokonany przez Kowalskiego nie wpłynął na udziały pozostałych lokali w budynku, właściciel może udać się do notariusza celem ustanowienia odrębnej własności lokali.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że odrębna własność lokalu powstaje z chwilą wpisu w księdze wieczystej, wpis ten ma zatem charakter konstytutywny – tworzy prawo. W przypadku obrotu istniejącym prawem, wpis do księgi ma jedynie charakter deklaratoryjny, czyli potwierdza istniejące już prawo (porównaj wyrok SN z dnia 09.11.2011r. II CSK 104/11, Lex 1102262). Czasem zdarzają się sytuacje, w których chcemy dokonać obrotu prawem, które jeszcze nie powstało, a więc osoba, która zawarła umowę notarialną o ustanowieniu i nabyciu własności lokalu może, jeszcze przed wpisaniem prawa odrębnej własności lokalu do księgi wieczystej, zbyć prawa przysługujące jej z tej umowy (albo orzeczenia sądowego znoszącego współwłasność nieruchomości). Mamy tu do czynienia z umową zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu – dotyczy to jednakże wyłącznie sytuacji, w których nabywca prawa odrębnej własności lokalu złożył wniosek o wpis tego prawa lub założenie księgi wieczystej (porównaj: postanowienie sądu okręgowego z dnia 13 października 2011r. II Ca 895/11), przy złożeniu takiego wniosku, ustawodawca roztacza już opiekę wynikającą z działania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, a zatem nie mamy tu do czynienia z umową o świadczenie niemożliwe. Opierając się na naszym przykładzie, w przypadku chęci wyodrębnienia z lokalu numer 1 dwóch nowych lokali, notariusz zazwyczaj wnioskuje o zamknięcie dotychczas prowadzonej księgi wieczystej dla lokali numer 1 i o założenie dwóch nowych lokalowych ksiąg wieczystych na każdy z lokali będących przedmiotem odrębnej własności, jednak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dotychczasowej księdze zachować jeden z lokali, a jedynie dla drugiego złożyć wniosek o założenie nowej księgi, w myśl bowiem  § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. 2001, Nr 102, poz. 1122), księgę wieczystą zamyka się w razie całkowitego przeniesienia nieruchomości do innej księgi wieczystej oraz gdy przepisy odrębne tak stanowią. Jeśli lokal, który ma powstać wskutek podziału większego lokalu, ma być przedmiotem darowizny, istnieje prawnie dopuszczalna możliwość dokonania umowy darowizny ekspektatywy odrębnej własności lokalu, która to umowa stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej nabywcy jako właściciela, niezależnie od chwili złożenia wniosku o dokonanie tego wpisu (zobacz: postanowienie SN z 26.06.2001r., I CA 1/01, OSNC 2002/2/26), jeśli zatem Kowalski będący właścicielem lokalu numer 1 chce podarować jeden z lokali powstałych wskutek podziału swojemu dziecku, może to zrobić, zanim zostanie założona księga wieczysta dla tego nowego lokalu.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Dom
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców. Najważniejsze dla najemców są wysokość czynszu oraz standard lokalu. Tak wynika z analizy firmy doradczej Cushman & Wakefield dot. wyników ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast.

  Czyste powietrze 3.0 w 2022 roku - czy będzie prefinansowanie dla najuboższych?

  Czyste powietrze 3.0. Osoby mniej zamożne powinny dostać możliwość prefinansowania termomodernizacji domów w "Czystym powietrzu" - uważa wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że nowy komponent programu, dedykowany właśnie do takich osób miałby ruszyć w 2022 roku.

  Polacy z rachunków terminowych przerzucają się na nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości. W kwietniu br. Polacy na rachunkach terminowych w bankach posiadali 182 mld zł, to o 107 mld zł mniej niż w marcu 2020 r. - informuje Metrohouse. Dodano, że duża część z tych środków została ulokowana na rynku nieruchomości.

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Czy zabraknie ziemi pod inwestycje deweloperskie?

  Inwestycje mieszkaniowe. Dwa lata temu aż 11% inwestorów wskazywało trudniej dostępne grunty jako czynnik, który może mieć negatywny wpływ na liczbę planowanych inwestycji. Ostatni rok zweryfikował te obawy i jedno trzeba przyznać - niska podaż gruntów, w połączeniu z ich rosnącymi cenami sprawiają, że inwestycje deweloperskie coraz częściej powstają w nowych lokalizacjach. Czy w związku z tym, że pozyskiwanie atrakcyjnych działek pod nowe inwestycje mieszkaniowe staje się coraz bardziej skomplikowane a deweloperzy budują mniej? Wręcz przeciwnie.

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych - nowe przepisy

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Obowiązujący obecnie wymóg wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów niepalnych nie będzie miał już zastosowania do domów jednorodzinnych. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego zostanie dopuszczone stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Takie zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Rośnie atrakcyjność inwestowania w nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki dużemu popytowi na rynku zyskują firmy wyspecjalizowane w obsłudze takich inwestorów i lokali.

  Kto nie dostanie kredytu mieszkaniowego?

  Kredyt mieszkaniowy. Na brak pieniędzy banki nie mogą dziś narzekać. To pomaga im wypłacać Polakom rekordowe kwoty w formie kredytów mieszkaniowych. Nie jest jednak tak, że każdy chętny dostaje kredyt. Mniej więcej 3 osoby na 10 odchodzą z kwitkiem – sugerują szacunki BIK.

  Domek letniskowy - monitoring i inne smart zabezpieczenia

  Domek letniskowy - zabezpieczenia. W okresie wakacyjnym właściciele domków letniskowych znacznie częściej odwiedzają swoje oazy spokoju w górach, na wsi lub nad jeziorami. Weekendowe wypady, choć dające mieszkańcom miast upragnione wytchnienie od miejskiego zgiełku, wiążą się również z szeregiem czynności, o których trzeba pamiętać, aby właściwie zabezpieczyć domek przed wyjazdem. Podpowiadamy, jak w prosty sposób poprawić komfort i bezpieczeństwo w takich miejscach.

  Projektowanie osiedli - aktualne trendy

  Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli mieszkaniowych? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

  Mieszkaniówka ma się dobrze. Deweloperzy biją kolejne rekordy

  Rynek nieruchomości. Ostatni rok wywołał sporo zamieszania w gospodarce światowej. Pomimo początkowych obaw, mieszkaniówka okazała się wirusoodporna, a rynek zalicza dalsze wzrosty. Nieruchomości wciąż drożeją, zainteresowanych zakupem nowego lokum nie brakuje, a deweloperzy osiągają rekordowe wyniki.

  Maksymalna opłata za śmieci uzależniona od ilości zużytej wody - zmiany w ustawie śmieciowej

  Maksymalna wysokość opłaty za odpady, obliczana na podstawie metody od ilości zużytej wody ma wynosić 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł - poinformowało we wtorek 15 czerwca 2021 r. Centrum Informacyjne Rządu.

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku. Wynajem 50-metrowego mieszkania bez liczników i opłat dodatkowych to wydatek od 800 zł miesięcznie. W drogich zazwyczaj Wrocławiu czy Krakowie można znaleźć oferty oscylujące wokół 1000 zł. Aż 5890 zł to najwyższa stawka w Warszawie. Za tak duże różnice odpowiada m.in. lokalizacja i standard wykończenia.

  Dynamiczny wzrost aktywności deweloperów

  Rynek nowych nieruchomości mieszkaniowych. Obserwujemy dynamiczny wzrost aktywności deweloperów. Znacznie więcej wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.