Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Prawne przesłanki ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego

Krystyna Sulczewska
Prawne przesłanki ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego, a także lokalu o innym przeznaczeniu oraz korekty wadliwie ustalonych udziałów poszczególnych właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej na gruncie ustawy o własności lokali. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. (zwana dalej „ustawą”) uregulowała w swym zakresie sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, obowiązki i uprawnienia właścicieli tych lokali oraz sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną.

Zgodnie z brzmieniem art. 2, aby lokal mógł stać się przedmiotem obrotu, posiadać musi cechę samodzielności (dotyczy to zarówno lokali mieszkalnych jak i lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, np. użytkowe).

Przez samodzielność lokali, rozumieć należy wydzieloną za pomocą trwałych ścian w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które razem z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, powyższą prawidłowość stosuje się odpowiednio do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na inne cele. Spełnianie przesłanek samodzielności stwierdzane jest przez starostę poprzez wydawane przez niego zaświadczenia o samodzielności lokalu. Aby takie zaświadczenie mogło zostać wydane, osoba zainteresowana składa w starostwie inwentaryzację budowlaną nieruchomości (zazwyczaj w trzech egzemplarzach, jeden z nich zostaje w posiadaniu starostwa jako załącznik do wniosku) wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia. Inwentaryzacja zawierać musi zaznaczenie lokalu na poszczególnych kondygnacjach budynku wraz z pomieszczeniami przynależnymi (choćby położone były poza głównym budynkiem, ale w obrębie nieruchomości gruntowej), wyliczenie udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej. Procedura uzyskania zaświadczenia jest zazwyczaj bezpłatna – w przypadku lokali o przeznaczeniu mieszkalnym, oraz obarczona opłatą skarbową w kwocie 17zł – w przypadku lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, w obu sytuacjach, zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Do lokalu przynależeć mogą, jako jego części składowe, pomieszczenia (zwane pomieszczeniami przynależnymi), choćby nie przylegały do niego bezpośrednio (czyli położone były na innym piętrze albo na tym samym piętrze ale przedzielone np. klatką schodową) lub nawet były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, a w szczególności: piwnica, strych, garaż, komórka (art.2 ustawy). Jak widać, katalog pomieszczeń ma charakter otwarty o czym świadczy sformułowanie „w szczególności”, ustawodawca dopuścił zatem możliwość istnienia innych pomieszczeń przynależnych do lokalu.

W orzecznictwie ugruntował się pogląd, zgodnie z którym, z samodzielnym lokalem mamy do czynienia, gdy korzystanie z niego nie jest uzależnione od korzystania z innych samodzielnych lokali (porównaj wyrok wsa z 20.08.2013r. II SA/Ol 564/13, LEX 1361787, wyrok wsa z 09.07.2013r. II SA/Bd 522/13, LEX 1351548), czyli aby korzystać z jednego lokalu nie może zachodzić konieczność wkraczania do innego lokalu (np. przechodzenie przez jego korytarze, korzystanie z łazienki / kuchni itd.). Stwierdzenie samodzielności lokalu nie rozstrzyga w żadnej mierze o posiadaniu do niego prawa.

Przeciętny lokal mieszkalny składa się zazwyczaj z:

- izb mieszkalnych (pokoi),

- pomieszczeń pomocniczych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690), należy przez nie rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego, służące do celów komunikacji wewnętrznej (np. korytarze, przejścia), higienicznosanitarnych (np. łazienki), przygotowania posiłków (np. kuchnie), z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności (§3 pkt 12),

- pomieszczeń przynależnych (np. komórki, spiżarnie, garaż, piwnice).

Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 01.02.2011r. (I OSK 1479/10, Lex nr 964678) zauważył, że o tym, czy dany lokal może zostać uznany za samodzielny nie przesądza położenie jego izb mieszkalnych względem pomieszczenia pomocniczego, znaczenie ma to, czy określone pomieszczenie pomocnicze przeznaczone jest wyłącznie do użytku mieszkańców konkretnego lokalu mieszkalnego oraz, czy znajduje się ono w obrębie tej samej nieruchomości gruntowej. W innym orzeczeniu NSA (z dnia 01.02.2011r., I OSK 1449/10, Lex nr 964675, podobnie wyrok NSA z dnia 22 września 2009r., I OSK 1531/08, Lex 595189) stwierdził, że zarówno pomieszczenia pomocnicze jak i pomieszczenia przynależne, mogą być zlokalizowane w budynku, ale też i poza budynkiem; jednakże w granicach jednej nieruchomości gruntowej.

Ciekawą kwestię poruszył w swej uchwale SN w dniu 19.11.2010r. (III CZP 85/10, OSNC 2011/5/57) stwierdzając, że w przypadku budynku, w którym znajduje się tylko jeden lokal, nie jest możliwe ustanowienie odrębnej własności tegoż lokalu, w związku z tym, aby móc ustanowić odrębną własność lokalu, w budynku znajdować muszą się przynajmniej dwa lokale.

Przed wejściem w życie obowiązującej obecnie ustawy o własności lokali, gminy dokonywały wyodrębnienia i sprzedaży lokali mieszkalnych w różny sposób. W szczególności, zdarzały się sytuacje, w których w budynku zawierającym np. siedem lokali i siedem piwnic z których korzystają wyłącznie użytkownicy poszczególnych lokali, jedni kupowali mieszkanie wraz z przynależną piwnicą a inni – samo mieszkanie, bez piwnicy, mimo, że cały czas ją użytkują. Takie postępowanie nastręczyło wielu kłopotów, przede wszystkim skutkowało złym naliczeniem udziałów w nieruchomości wspólnej, a co za tym idzie, dwa mieszkania o takiej samej powierzchni lokalu i piwnicy wnoszą opłaty zależne od wielkości udziału w różnej wysokości, bowiem w jednym przypadku udział został obliczony z uwzględnieniem pomieszczenia przynależnego, a w drugim –bez takiego uwzględnienia, w przypadku podejmowania uchwał większością głosów liczoną według wielkości udziałów osoby z pominiętymi pomieszczeniami przynależnymi są pokrzywdzone – dysponują bowiem mniejszym udziałem, a więc mają mniejszy wpływ na podejmowane uchwały.

Z prawem własności odrębnego lokalu, związany jest przysługujący jego właścicielowi udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu (udział w nieruchomości wspólnej, a więc w gruncie oraz częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, np. klatki schodowe, korytarze, podwórza). Zgodnie z brzmieniem art. 3, udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej ustalany jest jako stosunek powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Jeżeli na jednej działce posadowionych zostało kilka budynków, udział obliczany jest dla łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Ustawodawca podjął próbę rozwiązania sytuacji ustalenia udziałów w nieruchomości wspólnej w przypadku pominięcia pomieszczeń przynależnych, stwierdzając, że w budynkach, w których nastąpiło wyodrębnienie co najmniej jednego lokalu i ustalenie wspomnianego udziału bez uwzględniania pomieszczeń przynależnych albo w inny niż przywołany wyżej sposób, a przy wyodrębnianiu kolejnych lokali, ich udziały ustalano w taki sam sposób, to do czasu wyodrębnienia ostatniego lokalu stosować należy takie zasady, jak do obliczania udziałów w pierwszym wyodrębnionym lokalu, chyba, że wszyscy właściciele wyodrębnionych lokali wraz z dotychczasowym właścicielem w drodze umowy dokonają ponownego ustalenia wysokości udziałów. Do tej pory najpowszechniej stosowaną formą poprawienia błędnie ustalonych udziałów w nieruchomości wspólnej było zebranie wszystkich właścicieli lokali i zawarcie stosownej umowy w formie aktu notarialnego, w której ustalone zostały nowe wysokości udziałów, notariusze podchodzą do tej kwestii w dwojaki sposób, część sporządza umowę korekty udziałów naliczając symboliczne kwoty z tytułu taksy, inni natomiast sugerują zniesienie współwłasności wszystkich lokali i późniejsze jej ponowne ustalenie wraz z przyporządkowaniem nowych udziałów naliczając taksę od łącznej wartości nieruchomości, co wiąże się z dużo wyższymi kosztami dla wspólnoty.

Niezwykle interesujące stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 września 2013 r. II CSK 43/13 (Lex 1388593), stwierdzając, że wadliwe określenie wielkości udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej, dokonane w czynnościach prawnych wyodrębnienia i sprzedaży lokali, powoduje nieważność tylko tych postanowień, które dotknięte zostały wadą; na mocy art. 58 §1 k.c., na miejsce nieważnych postanowień wchodzi odpowiedni przepis ustawy, dzięki czemu nie zachodzi nieważność całej czynności. Oznacza to, że przy sukcesywnym wyodrębnianiu i sprzedaży lokali, w miejsce udziału określonego sprzecznie z brzmieniem art.3 ust.3 ustawy o własności lokali, wchodzi udział obliczony prawidłowo na mocy powyższego przepisu.

Sąd zważył, że aby móc dokonać korekty w księgach wieczystych błędnie ustalonych udziałów,  skorzystać można z dopuszczalnej w wyjątkowych przypadkach procedury, zgodnie z którą podstawą wpisu do księgi wieczystej może być sam przepis ustawy (przytoczono  uchwały SN z 9.07.1993r., III CZP 91/93, OSNCP 1994 nr 2,poz.29; z dnia 07.05.2009r. III CZP 15/09, OSNC 2010 nr 1, poz.10; z dnia 07.10.2009r., III CZP 69/09, OSNC 2010 nr 4, poz.53 oraz z dnia 24.06.1997r. II CKN 216/97, OSNC 1998 nr 1, poz.7; z dnia 23.05.2002r. IV CKN 1092/00, OSNC 2003 nr 9, poz. 122 i z dnia 13.11.2003r., I CK 238/02 niepublikowane), twierdzenie to znalazło się również w §60 pkt 4 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20.08.2003r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, na mocy którego przy dokonywaniu wpisów w działach ksiąg wieczystych, jeżeli podstawą wpisu jest akt prawny, należy wskazać datę jego uchwalenia lub wydania. Aby dokonać poprawnego wpisania udziałów na miejsce ujawnionych w księgach wieczystych wadliwych wielkości, należy powołać się na art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali jako podstawę wpisu. Sąd zważył jednocześnie, że z wnioskiem o dokonanie takiego wpisu, korygującego wadliwie ustalone i wpisane w księdze wieczystej udziały, wystąpić może zarząd wspólnoty mieszkaniowej, w postępowaniu wieczystoksięgowym uczestniczyć powinni natomiast wszyscy zainteresowani właściciele lokali. Jest to rozwiązanie o wiele tańsze w stosunku do czynności dokonywanych przez notariuszy, którzy przecież poza swoim wynagrodzeniem pobiorą kwoty na dokonanie odpowiednich wpisów w poszczególnych księgach wieczystych oraz należne podatki i opłaty.

Zobacz także: Pomieszczenie pomocnicze a pomieszczenie przynależne – różnice

Zobacz także: Rozbiórka budynku bez pozwolenia – kiedy jest możliwa?

Zobacz także: Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Nieruchomości
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ceny mieszkań używanych wzrosły w ciągu roku ponad 15%
  Mieszkania z drugiej ręki w największych miastach są aż o 15,1% droższe niż przed rokiem – wynika z najnowszych danych NBP. Wzrost cen w przypadku lokali deweloperskich jest jeszcze większy, na co wpłynąć mogły rosnące koszty budowy.
  Biurowce na rynkach regionalnych – analiza rynku
  W pierwszym półroczu br. popyt na biura w największych miastach regionalnych w kraju był większy niż w całym 2021 roku. Także aktywa biurowe w regionach są teraz jednym z głównych celów inwestorów
  Inwestycje na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych [Raport]
  Panująca obecnie niepewność gospodarcza zaczyna oddziaływać na aktywność inwestycyjną na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych (CRE). Prognozowany wpływ sytuacji gospodarczej będzie jednak zróżnicowany dla różnych jego obszarów, a wybrane sektory oraz rynki krajowe wciąż pozostaną atrakcyjne dla inwestorów
  Zakup apartamentu nad morzem - jakich błędów nie popełnić?
  Zakup nieruchomości nad morzem kusi inwestorów wieloma aspektami. Wydawałoby się, że wystarczy dobra lokalizacja, by lokata kapitału zwróciła się w kilka lat. Nic bardziej mylnego.
  Ceny nowych mieszkań w lipcu 2022 lekko do góry [Raport]
  Ceny mieszkań od deweloperów lipcu minimalnie drgnęły do góry w większości obserwowanych miast. Spadek odnotowany tylko w jednym. Mimo to kupujący wrócili na rynek, choć wciąż nie jest ich tylu, co na początku roku, a tym bardziej w minionym roku.
  Trzy sposoby na sprawne urządzenie mieszkania w stanie deweloperskim
  Urządzenie mieszkania w stanie deweloperskim wydaje się być czasochłonnym zadaniem. Jaki kolor farby wybrać? Kupić sofę czy narożnik? Aby uniknąć przytłaczających pytań, mamy trzy sprawdzone porady, dzięki którym dekoracja przyszłego "M" stanie się prostym zadaniem.
  Mieszkanie dla studenta na wynajem. Wysokie czynsze = większe zainteresowanie akademikami
  Znalezienie tanich mieszkań na wynajem jest coraz większym problemem dla studentów. W roku akademickim 2022/2023 nie obędzie się bez castingów organizowanych przez właścicieli mieszkań - ustaliła PAP.
  Co zmieniła nowa ustawa deweloperska?
  Od dnia 1 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym - czyli tzw. nowa ustawa deweloperska. Szeroko komentowana, nierzadko krytykowana regulacja, stopniowo zacznie oddziaływać na prawa i obowiązki sprzedawców i nabywców lokali i domów.
  Remont dachu a bezpieczeństwo
  Remont dachu często jest przeprowadzany w okresie letnim. Tego typu praca, nawet w przypadku niewielkiego domu, wiąże się z wykonywaniem czynności na wysokości, a zatem niesie za sobą więcej zagrożeń niż zwykłe działania budowlane. W związku z tym dekarze powinni uważnie pilnować swojego bezpieczeństwa. Mowa tu przede wszystkim o przestrzeganiu zasad BHP, właściwym wyposażeniu w środki ochrony indywidualnej oraz – co już nie jest takie oczywiste – postawieniu na odpowiednie materiały budowlane.
  Liczba mieszkań dostępnych w programie Mieszkanie bez wkładu własnego
  Jak w największych miastach zmienia się oferta lokali spełniających kryteria cenowe programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - poradnik Rzecznika Finansowego
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może okazać się pomocą dla osób, które mają problem ze spłatą raty kredytu hipotecznego. Jest on dobrą alternatywą, dla osób, które nie chcą albo mogą skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych. Skorzystać mogą z niego nie tylko kredytobiorcy „złotowi”, ale również tacy, którzy zaciągnęli kredyt w walucie obcej. Pomoc może zostać udzielona maksymalnie aż na okres 36 miesięcy.
  Dodatek węglowy. 3 tys. zł będzie można wydać nie tylko na zakup węgla
  Sejm przyjął ustawę o dodatkach węglowych w piątek 22 lipca. Brak kryterium dochodowego jest jednym z bardziej krytykowanych zapisów projektu.
  Wzrost cen materiałów budowlanych i mieszkań, a wartość ubezpieczenia domu - w przypadku szkód ubezpieczenie może nie wystarczyć
  Ceny materiałów budowlanych i mieszkań poszybowały. Eksperci Wiener wyliczyli, że produkty potrzebne przy generalnym remoncie łazienki wzrosły w ciągu 3,5 roku o prawie 10 tys. zł. To oznacza, że w razie ewentualnych szkód w mieszkaniu, ubezpieczenie wykupione kilka lat temu nie pokryje w pełni kosztów remontu. Tzw. luka ubezpieczeniowa stanowi realny problem - tylko 1/3 Polaków wie, ile może kosztować przywrócenie mieszkania do poprzedniego stanu na przykład po pożarze lub kradzieży – wynika z badania firmy Wiener.
  Wynajem mieszkania obcokrajowcom. Rynek nieruchomości w czasach wojny
  Do Polski od początku trwającej w Ukrainie wojny przyjechało blisko 5 milionów uchodźców , wielu z nich zdecydowało się tu pozostać na dłużej i poszukać własnego, tymczasowego lokum. Jednocześnie, wielu właścicieli mieszkań ma obawy, przed zawarciem umowy z obcokrajowcem.
  Rośnie zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe - podsumowanie II kwartłau 2022
  Powierzchnie biurowe w II kwartale 2022 r. cieszyły się dużym zainteresowaniem najemców. W tym okresie wynajętych zostało aż 190 000 mkw., czyli o 24% więcej, niż w I kwartale br. Łączny popyt w I połowie roku wyniósł 343 000 mkw., co stanowi wzrost o 28% w stosunku to analogicznego okresu w 2021 r. Ożywienie po stronie najemców przełożyło się na wzrost czynszów, średnio o 0,25-0,50 € za mkw. miesięcznie. Najdrożej jest w Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście.
  Uprawnienia budowlane od 1 sierpnia w elektronicznej bazie. Dokumenty papierowe nie będą wymagane
  Uprawnienia budowlane zostały zgromadzane w Centralnym Rejestrze osób posiadających Uprawnienia Budowlane i zastąpią papierowe dokumenty i skany.
  Wyniki budownictwa w czerwcu 2022 roku
  GUS podał wyniki budownictwa w czerwcu 2022 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,3% wyższa niż w maju i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku o 5,9%. W maju roczna dynamika produkcji wyniosła 13,0%.
  Ankieta NBP: banki zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej
  Kredyty będą jeszcze mniej dostępnej niż obecnie - na III kwartał br. banki zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; oczekują spadku popytu, który w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych ma być znaczny - wynika z wyników ankiety NBP.
  Czy wakacje kredytowe mają sens? To już zależy dla kogo
  Wyjątkowo zgodni byli posłowie, przejmując ustawę o wakacjach kredytowych. Ponad 440 na 460 zagłosowało „za”. W takim przypadku nawet weto prezydenta nie miałoby sensu, bo mogłoby być przez parlament odrzucone większością 3/5 głosów, czyli bez najmniejszego problemu. Ale czy same wakacje kredytowe mają sens? To już zależy dla kogo.
  Wakacje kredytowe - bank ma obowiązek uznać wniosek złożony w dniu płatności raty
  "Bank ma obowiązek uszanować wniosek o wakacje kredytowe dostarczony także w dniu, kiedy przypada termin spłaty raty; jeśli mimo to bank pobierze ratę, ma obowiązek ją zwrócić" - poinformował w piątek prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
  Drewno opałowe zamiast węgla - ceny, kaloryczność, ile kupić drewna na zimę
  W dniu 22 lipca 2022 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. Na dofinansowanie może liczyć każde gospodarstwo domowe, którego źródłem ogrzewania jest głównie węgiel bądź paliwa węglopochodne. Ale, już teraz węgiel jest dużo droższy niż rok temu, bądź nie jest dostępny. Czy taniej będzie wykorzystać drewno opałowe?
  Oszczędzanie energii w miastach
  Hanower to pierwsze duże miasto w Niemczech, które poważnie podeszło do apeli ministra gospodarki Roberta Habecka o oszczędzanie energii. Władze miejskie postanowiły m.in. zrezygnować z podgrzewania wody w basenach krytych i zewnętrznych, a w obiektach sportowych będzie można brać tylko zimne prysznice – pisze 28 lipca portal dziennika "Bild". W polskich miastach coraz większy nacisk kładziony jest na energooszczędność.
  Rzecznik Finansowy uruchamia infolinię dotyczącą wakacji kredytowych
  Infolinia dotycząca wakacji kredytowych 2022 została uruchomiona w związku z wieloma wątpliwościami i pytaniami w kwestii ustawowych wakacji kredytowych 2022/2023. A te ruszają już od 29 lipca.
  Węgiel: składy węgla pod lupą UOKiK
  Węgiel kamienny stał się w Polsce towarem deficytowym. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z trudną sytuacją na rynku węgla kamiennego. Ma zbadać zasady dystrybucji surowca i sprawdzenie, czy przy sprzedaży może dochodzić do praktyk ograniczających konkurencję.
  Czynsz za wynajem mieszkania coraz wyższy [Raport]
  Stawki czynszu za wynajem wciąż rosną. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w czerwcu były średnio o 3% wyższe niż w maju i o 26% wyższe niż przed rokiem. Niewielkim pocieszeniem może być to, że znacząco podskoczyła liczba dostępnych ogłoszeń wynajmu – z 18 tys. do 23 tys. Za to inwestorzy mają powód do zadowolenia, gdyż rentowność najmu wzrosła do 4,69% netto, co jest odpowiednikiem lokaty lub obligacji z oprocentowaniem 5,79% brutto.