Kategorie

Co musisz wiedzieć o księdze wieczystej - PORADNIK

Damian Skowron

Czym jest księga wieczysta? W jakim celu jest zakładana? Jak taka księga wygląda w rzeczywistości? Poradnik w sposób praktyczny przedstawia wszystko to, co o księgach wieczystych powinniśmy wiedzieć. Po zapoznaniu z jego treścią nie będą mieć Państwo problemów z wypełnieniem wniosku o założenie księgi wieczystej czy uzyskaniem odpisu.

1) Czym jest księga wieczysta
2) Budowa księgi wieczystej
3) Odpis z księgi wieczystej
4) Zasady ksiąg wieczystych
5) Koszty w postępowaniu wieczystoksięgowym
6) Kiedy obowiązek zgłoszenia nabycia nieruchomości spoczywa na właścicielu
7) Jak wygląda wypełniony wniosek o wpis do księgi wieczystej


Czym jest księga wieczysta

Księga wieczysta jest dokumentem urzędowym. Jej najważniejszym celem jest przedstawienie stanu prawnego nieruchomości. Na jej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Faktycznie jest to teczka zawierająca wszystkie dokumenty takie jak akty notarialne, zaświadczenia, wypisy, mapy itp. Celem prowadzenia księgi wieczystej jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Zakłada się je i prowadzi dla nieruchomości, które takich ksiąg nie posiadają bądź tez zaginęły lub zostały zniszczone. 

Budowa księgi wieczystej

Księga wieczysta składa się z 4 działów, które obejmują:
DZIAŁ I
dział I-O „Oznaczenie nieruchomości” - dane pochodzące z ewidencji gruntów, pozwalające na dokładne oznaczenie nieruchomości,
dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością” - ewentualne prawa związane z prawem własności wpisanej nieruchomości,
DZIAŁ II - oznaczenie właściciela (właścicieli),
DZIAŁ III - ograniczone prawa rzeczowe (z wyjątkiem hipotek), prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości,
DZIAŁ IV - hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki.

Przykładowa księga wieczysta :

strony 1-2 Księgi wieczystej

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

strony 3-4 Księgi wieczystej

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

strony 5-6 Księgi Wieczystej.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Co oznacza, że księga jest zmigrowana

Księga wieczysta, którą określa się mianem zmigrowanej to taka, która powstała w wersji papierowej, natomiast w skutek wprowadzenia informatyzacji ksiąg została przeniesiona do informatycznej bazy danych ksiąg wieczystych lub została założona w niedalekiej przeszłości już w systemie informatycznym. Taka migracja ma miejsce w ramach działalności sądów rejonowych, w których prowadzi się księgi wieczyste. Następuje ona odrębnie w poszczególnych wydziałach, w momencie kiedy dany wydział zajmujący się księgami ulega informatyzacji. Czy księga jest zmigrowana czy nie ma kluczowe znaczenie, kiedy chcemy uzyskać z niej odpis. Gdybyśmy chcieli skorzystać z firmy, która sama uzyska odpis za stosowną opłatą w większości przypadków księga musi być zmigrowana. Pozwala to zaoszczędzić czas osobie, która taki odpis chciałaby uzyskać. Aby ustalić czy w danym sądzie obowiązuje już informatyzacja i księgi są w systemie elektronicznym, należy zwrócić się z takim pytaniem do pracownika sekretariatu. Od tego czy księga jest papierowa czy elektroniczna zależy sposób uzyskania odpisu.


Odpis z elektronicznej księgi wieczystej

Reklama

Koszty uzyskania odpisu wynoszą 30 lub 60 zł w zależności od jego rodzaju. Aby uzyskać numer księgi wieczystej najłatwiej jest skontaktować się z wydziałem ksiąg wieczystych w sądzie, który jest właściwy miejscowo dla nieruchomości, lub sąd najbliższy dla tej miejscowości. Księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każdy ma do nich dostęp. Jednak aby uzyskać informację dotyczącej danej nieruchomości musimy znać numer takiej księgi albo numer działki gruntowej.
Posiadając stary numer (sprzed „migracji” – czyli przeniesienia księgi do systemu informatycznego) wystarczy podać go podczas rozmowy. W innym wypadku, należy liczyć się z koniecznością podania szczegółowych informacji na temat nieruchomości tj. nr działki ewidencyjnej, ewentualnie adres (oraz numer mieszkania w przypadku odrębnej własności lokalu).

Innym źródłem informacji o tym czy dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta i jaki ma numer może być starostwo powiatowe prowadzące ewidencję gruntów i budynków.
Co do numerów telefonicznych do poszczególnych sądów, to bez trudu można odnaleźć je w Internecie bądź pod numerem informacji Telekomunikacji Polskiej (118913).

Wybór odpisu

W zależności od potrzeb możemy wybrać odpis zwykły lub odpis zupełny.

Odpis zwykły to dokument urzędowy wydany przez Centralną Informację. Przedstawia ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach i apelacjach. Koszt takiego odpisu wynosi 30 zł.
Odpis zupełny również jest dokumentem urzędowym wydawanym przez Centralną Informację. Oprócz ukazania aktualnego stanu, zawiera również wszystkie wcześniejsze wpisy, a więc co do zasady jest o wiele obszerniejszy i zawiera dużo więcej informacji. Koszt takiego odpisu wynosi 60 zł.

Odpis zwykły w zupełności wystarcza do przeprowadzenia czynności w kancelarii notarialnej.

Reklama

Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej wskazuje, iż księga wieczysta została zamknięta np. w wyniku odłączenia wszystkich działek do innej księgi wieczystej (10 zł).
Samo wypełnienie formularza nie powinno nam sprawić problemu. Wpisujemy swoje dane oraz numer księgi wieczystej, datę i składamy podpis.
Błędne wpisanie numeru księgi wieczystej spowoduje, że dostaniemy odpis z innej księgi (o ile księga o takim numerze będzie istniała). Jeśli takiej księgi nie będzie, to wpłacona kwota nie zostanie stracona, wystarczy ponownie, ale już bez błędu wpisać numer i uzyskamy odpis.
W formularzu możemy również wskazać adres, na który księga zostanie nam dostarczona za zaliczeniem pocztowym. To rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą czekać na wydrukowanie odpisu z księgi, a tak się zdarza w wypadku bardzo obszernych ksiąg.

Należy pamiętać, że nie można kreślić po wniosku, jeżeli zdarzy nam się jakaś pomyłka; w przypadku chęci dokonania zmian musimy ponownie wypełnić wniosek.
Wniosek najpierw opłaca się w kasie, wówczas uzyskujemy dowód wpłaty. Dopiero opłacony wniosek możemy złożyć w celu uzyskania odpisu. Odpis musi być opatrzony pieczęcią i podpisem pracownika sekretariatu. 

Taki odpis możemy uzyskać tylko dla księgi, która została zmigrowana.

Praktyczne wskazówki

Odpis ksiąg elektronicznych można uzyskać w każdym sądzie wieczystoksięgowym obsługującym system informatyczny. Oznacza to, że w sytuacji, w której nieruchomość znajduje się na drugim końcu Polski nie musimy jechać do tamtejszego sądu po odpis. We wniosku o wydanie odpisu należy wyraźnie zaznaczyć kod wydziału, w którym znajduje się dana księga.
Uzyskanie księgi wieczystej wiąże się z dość długim, około godzinnym oczekiwaniem na początku, aby opłacić wniosek a później na wydruk i opieczętowanie odpisu. Najlepiej po odpis udać się od razu po otworzeniu sądu, zwykle zaraz po godzinie 8:00, wówczas unikniemy długich kolejek.
Nie wszystkie sądy włączyły się do sieci informatycznej, tak więc nie wszędzie możemy uzyskać odpis w powyższy sposób.

Odpis z papierowej księgi wieczystej

Obecnie w Polsce trwa szeroko zakrojony proces zmigrowania ksiąg wieczystych, a więc ich zinformatyzowanie i przekształcenie z formy papierowej na formę elektroniczną. Niestety nadal w wielu placówkach księgi są papierowe, więc sposób pozyskania odpisu jest nieco inny niż w przypadku odpisu ze zmigrowanej księgi wieczystej.
Aby uzyskać odpis z papierowej księgi wieczystej tak samo jak w przypadku księgi zmigrowanej musimy znać jej numer. Gdy będziemy mieli starą księgę (papierową) wówczas numer ten jest oznaczony jako ciąg cyfr np. 123456. Nowy numer oprócz cyfr zawiera również skrótowo oznaczoną miejscowość.

Kod dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota, Ursus, Włochy i Żoliborz oraz gminy Izabelin to np.WA1M/123456/9.

Jeżeli nie posiadamy numeru księgi, trzeba go będzie ustalić. W pierwszej kolejności należy zwrócić się do właściwego wydziału wieczystoksięgowego – mimo że sama księga jest papierowa, to ewidencja takich ksiąg jest zinformatyzowana, więc jej odnalezienie nie powinno zając wiele czasu. Jeśli to nie okaże się pomocne, wówczas takich informacji możemy doszukiwać się w starostwie sprawdzając numer księgi w ewidencji gruntów i budynków.
W przypadku odpisu z księgi papierowej gotowe druki niestety nie istnieją. Taki wniosek musimy napisać sami. Musimy w nim umieścić:
a) nasze dane osobowe,
b) oznaczenie sądu i wydziału wieczysto księgowego,
c) oznaczenie, że jest to wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej.

Wnosimy o wydanie odpisu z księgi wieczystej o numerze: ……. prowadzonej przez sąd rejonowy w …………. xxx Wydział Ksiąg Wieczystych.
Wniosek należy podpisać oraz opłacić znaczkami sądowymi lub przelewem na rachunek sądu. Wysokość zależy od grubości księgi, zwykle kwota ta wynosi około 30 zł. W przypadku przelewu należy również załączyć potwierdzenie przelewu.
Wniosek składamy osobiście w siedzibie sądu lub możemy przesłać go pocztą. Możemy monitorować doręczenie wniosku telefonicznie i próbować umówić się na konkretny termin odbioru odpisu z księgi. W odróżnieniu od ksiąg zmigrowanych, na odpis z księgi papierowej będziemy musieli czekać około 3 tygodni.

 • Odpis z księgi możemy uzyskać jedynie w wydziale właściwym miejscowo dla nieruchomości.
 • Treść odpisu z księgi papierowej jest prostsza w zrozumieniu dla osób, które nie miały nigdy z nią do czynienia.

Zasady ksiąg wieczystych

Zasada jawności ksiąg wieczystych

Z ustawy regulującej księgi wieczyste wynika, że są one jawne, a więc dostępne dla wszystkich. Nie można zasłaniać się ich nieznajomością co do wpisów w niej zawartych lub wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Tak więc zapoznać się z księgą może każdy w obecności pracownika sądu. Zasada ta polega na zagwarantowaniu każdej osobie swobodnego zapoznania się z informacjami w niej zawartymi, a co za tym idzie brak możliwości powoływania się na jej nieznajomość.

Zasada domniemania zgodności ze stanem prawnym

Domniemywa się, iż prawo ujawnione w księdze wieczystej zostało wpisane w sposób zgodny z prawem a prawo, które zostało wykreślone nie istnieje. Domniemanie zgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym służyć ma pewności obrotu prawnego. Daje więc podstawy do funkcjonowania zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Zasada domniemania zgodności ze stanem prawnym

Zasada ta polega na tym, że osoba, która dokonuje czynności prawnej o skutkach rozporządzających z osobą uprawnioną, według treści księgi wieczystej nabywa własność lub inne prawo rzeczowe, choćby stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie był zgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Koszty w postępowaniu wieczysto księgowym:

Prowadzenie księgi wieczystej dla określonej nieruchomości zapewnia bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami oraz jest pomocne zarówno dla właścicieli jak i dla innych osób posiadających jakikolwiek tytuł prawny do danego terenu. 

Postępowanie wieczystoksięgowe wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) wysokość opłat kształtuje się w następujący sposób:
• założenie księgi wieczystej 60 zł,
• wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (np. służebności drogi koniecznej, służebności mieszkania, hipoteki) 200 zł,
• wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności, niezależnie od liczby udziałów w tych prawach 150 zł,
• sprostowanie działu I księgi wieczystej 60 zł.

Kiedy obowiązek zgłoszenia nabycia nieruchomości spoczywa na właścicielu

Jeżeli nieruchomość nie jest nabywana w drodze umowy sporządzanej w kancelarii notarialnej, to obowiązek zgłoszenia nabycia własności w księdze wieczystej spoczywa na tym kto daną nieruchomość nabył.
Każda zmiana w sferze własności nieruchomości powinna być odzwierciedlona w jej księdze wieczystej. Jeśli przeniesienie własności następuje w drodze umowy sporządzanej przed notariuszem – wówczas to notariusz występuje z wnioskiem o dokonanie wpisu do księgi wieczystej bezpośrednio w podpisanym akcie.
Jeżeli jednak własność nabywana jest w drodze orzeczenia sądu (np. stwierdzenia nabycia spadku) czy decyzji administracyjnej, obowiązek zgłoszenia nowego stanu prawnego nieruchomości spoczywa na nowym właścicielu.


Jak wygląda wypełniony wniosek o wpis do księgi wieczystej

Aby przybliżyć Państwu jak prawidłowo wypełnićwniosek o wpis do księgi wieczystej, prezentujemy gotowy, czyli już poprawniewypełniony formularz. Kliknijtutaj.

Natomiast pozostałe formularze wniosków znajdąPaństwo poniżej:

Formularze wniosków stosowanych w sądachrejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym: (należy drukować dwustronnie)

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS) (pobierz)

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgiwieczystej (KW-ODPIS-AKT) (pobierz)

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)(pobierz)

Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej(KW-ZAD) (pobierz)

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP)(pobierz)

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania(KW-WU) (pobierz)

Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) (pobierz)

Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydaniewydruku księgi wieczystej (KW-WGLAD) (pobierz)

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych: (należy drukować dwustronnie)

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS) (pobierz)

Sądy zajmujące się prowadzeniem ksiąg wieczystych w Okręgu Warszawskim:

1) Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,
2) Sąd Rejonowy w Legionowie - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,
3) Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,
4) Sąd Rejonowy w Otwocku - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,
5) Sąd Rejonowy w Pruszkowie - Wydział Ksiąg Wieczystych dla obszaru właściwości tego Sądu,
6) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie cztery wydziały ksiąg wieczystych obejmujące obszar właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie:
a) Wydział Ksiąg Wieczystych - dla części gminy Warszawa - Centrum określonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnic: Ochota, Wola i Żoliborz oraz gmin: Warszawa - Bemowo, Warszawa - Bielany, Warszawa - Ursus, Warszawa - Włochy i Izabelin,
b) Wydział Ksiąg Wieczystych - dla części gminy Warszawa - Centrum określonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Mokotów oraz gmin: Warszawa - Ursynów, Warszawa - Wilanów, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów,
c) Wydział Ksiąg Wieczystych - dla części gminy Warszawa-Centrum określonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnic Praga-Północ i Praga-Południe oraz gmin: Warszawa - Białołęka, Warszawa-Rembertów, Warszawa - Targówek i Warszawa-Wawer,
d) Wydział Ksiąg Wieczystych - dla części gminy Warszawa - Centrum określonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Śródmieście,
7) Sąd Rejonowy w Wołominie - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu

Pełen spis sądów zajmujących się prowadzeniem ksiąg wieczystych na terenie całej Polski znajdziesz tutaj:

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Dom
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, podpisana już przez prezydenta, umożliwi prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji.

  Inteligentny dom - czego oczekują Polacy?

  Inteligentny dom. Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home. Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co dziesiąty z nas.

  Fotowoltaika - zmiany w rozliczeniach prosumentów od 2022 roku

  Fotowoltaika - zmiany w rozliczeniach prosumentów od 2022 roku. Mimo zmian w systemie rozliczeń prosumentów nadal opłacalna będzie instalacja paneli fotowoltaicznych (PV) i produkcja z nich prądu - podkreślił 9 czerwca 2021 r. wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska. Dodał, że ci którzy zainstalują panele do końca 2021 r. będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach przez 15 lat.

  Powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę tworzącą Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej - podała Kancelaria Prezydenta RP.

  Jak długo trzeba zbierać na wkład własny dla dziecka?

  Wkład własny dla dziecka - wielu rodziców zamierza odkładać pieniądze na taki cel. Jak długo trzeba oszczędzać na wkład własny?

  Polski Ład. Dofinansowanie na mieszkanie spółdzielcze

  Polski Ład ma zapewnić dofinansowanie wkładu mieszkaniowego dla członków spółdzielni. Wspomnianym rozwiązaniem będą zainteresowane głównie małe rodziny. Spółdzielnie na razie obserwują sytuację i na pewno będą oceniać dodatkowy popyt. Jakie znaczenie będzie miał Polski Ład dla spółdzielni mieszkaniowych?

  Koszty zakupu mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym – ile wynoszą, czy można je ograniczyć?

  Koszty zakupu mieszkania. Planując zakup nieruchomości niebagatelne znaczenie ma budżet jaki możemy przeznaczyć na inwestycje. Przygotowując się do tego przedsięwzięcia warto przewidzieć wszystkie koszty związane z zakupem mieszkania, aby finalnie nie zabrakło nam gotówki. Nabycie nieruchomości jest jedną z większych, jeśli nie największą inwestycją w życiu wielu osób. Jest też jednym z bardziej stresujących wydarzeń, co jest wynikiem zarówno skali ponoszonego wydatku jak i istotności zakupu.

  Jak inwestować w nieruchomości?

  Inwestowanie w rynek nieruchomości. Statystyki wskazują, że coraz więcej osób decyduje się ulokować swoje oszczędności w nieruchomościach. Ten trend ma tendencję zwyżkową, co owocuje coraz szerszym gronem osób, które zaczynają traktować inwestowanie w nieruchomości jako główne źródło utrzymania. Jak i w co najlepiej inwestować?

  Nowa ustawa deweloperska - co się zmieni?

  Nowa ustawa deweloperska lepiej ochroni nabywców mieszkań, ale może też uderzyć ich po kieszeni. Jakie regulacje wejdą w życie za sprawą nowej ustawy?

  Polski Ład. Budowa domów do 70 mkw. bez pozwolenia

  Polski Ład. Eksperci są zgodni, że proponowana w programie możliwość budowania domów o powierzchni do 70 mkw. bez kierownika budowy i bez dziennika budowy to niebezpieczny pomysł. Dlaczego?

  Wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe

  O 91,5% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe – tak wynika z najnowszego, majowego odczytu BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Co powoduje tak wysoki wzrost zainteresowania kredytami?

  Powstaje nowy rynek nieruchomości na wynajem

  Mieszkania na wynajem. Inwestorzy instytucjonalni będą najbardziej zainteresowani rynkiem nieruchomości w miastach, które są w Polsce największymi ośrodkami akademickimi.

  Znaczny wzrost cen nieruchomości w Zachodniopomorskiem

  Ceny nieruchomości. W ostatnich miesiącach zanotowaliśmy znaczny wzrost cen nieruchomości w Zachodniopomorskiem - powiedziała doradczyni gospodarcza Katarzyna Michalska. Ceny mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym wzrosły co najmniej o kilkaset złotych za metr kwadratowy.

  Czy REIT-y okażą się wsparciem dla rynku mieszkaniowego?

  Fundusze REIT. Prace nad ustawą o polskich REIT-ach zostały wznowione. Czy zdaniem deweloperów ten sposób finansowania inwestycji przyczyni się do rozwoju rynku mieszkaniowego? Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Czy inne formy finansowania są dla firm bardziej interesujące?

  Frankowicz pozwał bank - domaga się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

  Kredyty we frankach. Złożyłem pozew przeciwko bankowi o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału z rat zapłaconych przez okres spłaty kredytu - poinformował PAP prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak.

  Kuba Karliński: Szał na nieruchomości weekendowe trwa [PODCAST]

  Jak szukać odpowiedniej działki pod wymarzony dom. A może lepiej domu nie budować, tylko od razu taką działkę sprzedać? Zawiłości inwestycji na nieruchomościach wyjaśnia Kuba Karliński, który jest gościem podcastu.

  Ustawa "odorowa" od 2022 roku

  Ustawa "odorowa". Do uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt tzw. ustawy odorowej. Nowe przepisy określają na 500 m minimalną odległość, w jakiej może być zbudowana duża ferma zwierząt, aby zapachy nie były uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

  Ustawa odległościowa - uelastycznienie zasady 10H

  Projekt tzw. ustawy odległościowej mającej na celu uelastycznienie zasady 10H (zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej) powinien trafić do parlamentu we wrześniu lub październiku 2021 r. - oceniła wiceszefowa MRPiT Anna Kornecka. W projekcie przyjęta zostanie bezwzględna minimalna odległość (500 m) nowej elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych.

  Kontrola nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Rząd chce wzmocnić kontrolę nad prawidłowym gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, a także uprościć procedury z tym związane - podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Dom do 35 m2 na działce rekreacyjnej - pragnienie większości Polaków

  Dom do 35 m2 na działce rekreacyjnej. Jesienią ubiegłego roku o własnej działce rekreacyjnej marzyło aż 63% dorosłych mieszkańców miast, do marca tego roku liczba ta urosła do 75%[1]. Jak pokazują najnowsze badania Castoramy, trend ten ciągle zyskuje na sile i determinuje kolejne zmiany. Aż 84%[2] Polaków chciałoby mieć na własność niewielki dom poza miastem.

  Jak współpracować z podwykonawcami na budowie?

  Współpraca z podwykonawcami na budowie. Inwestycje budowlane to nierzadko wieloetapowe i długotrwałe projekty, które wymagają koordynacji różnych obszarów. Takie budowy opierają się więc na współpracy generalnego wykonawcy z podwykonawcami i uzupełnianiu się różnych, wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach dostawców. Koordynacja licznych podwykonawców stanowi wyzwanie i może zabierać dużo czasu. Warto zatem kierować się kilkoma zasadami, które ułatwiają ten proces i pomagają uniknąć kosztownych błędów.