Kategorie

Nowe zasady uzyskiwania decyzji środowiskowych – co się zmieni?

GKR Legal
Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo
Nowe zasady uzyskiwania decyzji środowiskowych – co się zmieni?
W dniu 25 lutego 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („u.o.o.ś.”) oraz niektórych innych ustaw. 25 marca poprawki przegłosował Senat. Poza poprawkami niezmieniającymi istotnie projektu Senat zaproponował dość rewolucyjne rozwiązanie polegające na wprowadzeniu do Kodeksu postępowania administracyjnego sankcji dla organizacji społecznych (w tym organizacji ekologicznych) za tak zwane naruszenie prawa procesowego. Proces legislacyjny jeszcze się jednak nie zakończył i należy mieć nadzieje, że ta kontrowersyjna poprawka zostanie odrzucona.

Zmiany procedury uzyskiwania decyzji środowiskowych

Nowelizacja powyższej ustawy dotyczącej głównie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (zwanych popularnie decyzjami środowiskowymi), a także innych objętych nowelizacją ustaw spowodowana została uzasadnioną opinią Komisji Europejskiej z 7 marca 2019 r. Komisja zarzuciła Polsce nieprawidłowe wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/EU w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Czego dotyczą zmiany?

 • wprowadzenia trybu wnioskowania do organu drugiej instancji o wstrzymanie wykonania rygoru natychmiastowej wykonalności nałożonego w decyzji środowiskowej;
 • możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie organu odwoławczego o odmowie wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności oraz na postanowienie o wstrzymanie wykonalności;
 • wprowadzenie przesłanki na podstawie której sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie decyzji środowiskowej;
 • wprowadzenie obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję w przypadku wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej;
 • wprowadzenie możliwości złożenia przez organizację ekologiczną odwołania od decyzji zezwalającej na inwestycję wydaną po wydaniu decyzji środowiskowej.

W dniu 25 marca 2021 r. powyższym projektem zajął się Senat. Poza poprawkami niezmieniającymi istotnie projektu zaproponował dość rewolucyjne rozwiązanie polegające na wprowadzeniu do Kodeksu postępowania administracyjnego sankcji dla organizacji społecznych (w tym organizacji ekologicznych) za tak zwane naruszenie prawa procesowego. Z doniesień medialnych wynika, że poprawka ta zyskała akceptację Senatu wskutek omyłki części senatorów. Niezależnie jednak od przyczyny faktem pozostaje, że została ona przez Senat przegłosowana.

Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej przez organ drugiej instancji

Zgodnie z aktualnym projektem ustawy (uwzględniającym poprawki Senatu) do u.o.o.ś ma zostać wprowadzony art. 86e na podstawie którego organ drugiej instancji może z urzędu lub na wniosek wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji środowiskowej), zaś postanowienie o wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania jest zaskarżalne zażaleniem (ust. 2).

W przypadku wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności organ powinien go rozpoznać w terminie siedmiu dni.

Reklama

Jeśli chodzi o samo uprawnienie organu drugiej instancji do wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej, to istnieje ono również w chwili obecnej na podstawie ogólne przepisu w postaci art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego („organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji”).

Istotne novum stanowi natomiast ust. 2 art. 86e, gdyż przepisy k.p.a. nie przewidują złożenia zażalenia na postanowienie o wstrzymaniu czy odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Konsekwencją przyjętego rozwiązania będzie również prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego na wstrzymanie lub odmowę wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej, co z pewnością przyczyni się do wydłużenia postępowań odwoławczych.

Wydaje się, że przepis został sformułowany dość niefortunnie. Nie można się oprzeć wrażeniu, że projektodawca przeoczył, że postępowania odwoławcze w sprawach decyzji środowiskowej prowadzone są w przeważającej części przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub samorządowe kolegium odwoławcze, a zatem organy, które nie mają nad sobą organów wyższego stopnia. Nie wiadomo więc kto miałby rozpoznawać zażalenie o którym mowa w analizowanym przepisie. Wydaje się, że właściwszą formułą byłoby kierowanie do tych organów wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Chociaż Senat zgłosił sporo poprawek do projektu, to akurat ta kwestia nie doczekała się doprecyzowania.

Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej przez sąd administracyjny

Reklama

Nowelizacja wprowadza także art. 86f w którym ustawodawca jednoznacznie stwierdza, że do skarg na decyzje środowiskowe stosuje się art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który umożliwia sądowi wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Jednocześnie ustawodawca w przepisie tym wskazuje, że przesłankę „trudnych do odwrócenia skutków” należy rozumieć jako następstwa wynikające z realizacji inwestycji.

Do tej pory w orzecznictwie sądowym dominował pogląd, że decyzje środowiskowe nie są decyzjami, które nadają się do egzekucji i w związku z tym sądy administracyjne najczęściej odmawiały wstrzymania ich wykonania.

Wydaje się, że zdecydowanie zaakcentowanie przez ustawodawcę możliwości wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej może wywołać skutek w postaci częstego korzystania przez sądy administracyjne z tej możliwości, co z pewnością utrudni życie inwestorom, którzy po uzyskaniu decyzji środowiskowej chcieliby przejść do kolejnego etapu procesu inwestycyjnego.

Obligatoryjne zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję

Zarówno w przypadku wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności przez organ drugiej instancji, jak i wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej przez sąd organ właściwy do wydania zezwolenia na inwestycję (pozwolenia na budowę, zezwolenia na podstawie specustaw i innych zezwoleń o których mowa w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś.) obligatoryjnie zawiesza postępowanie w razie powzięcia informacji o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej.

Należy uznać, że jest to słuszne rozwiązanie, gdyż dalszy etap procesu inwestycyjnego powinien zostać w takiej sytuacji wstrzymany.

Odwołanie organizacji ekologicznej odwołania od decyzji zezwalającej na inwestycję

Przepisem poszerzającym uprawnienia organizacji ekologicznych jest art. 86g umożliwiający organizacjom ekologicznym, a także stronom postępowania w sprawie decyzji środowiskowej złożenie odwołania od zezwolenia na inwestycję w zakresie jego zgodności z decyzją środowiskową, jak również prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego w tym zakresie.

Jest to całkowicie nowe rozwiązanie, gdyż do tej pory organizacje ekologiczne mogły uczestniczyć w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę (czy postępowań prowadzonych w trybie specustaw) wyłącznie wtedy kiedy w ramach tych postępowań przeprowadzona jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

Należy zwrócić uwagę, że chociaż prawo do wniesienia odwołania przez organizację ekologiczną ograniczone jest do kwestii związania organu decyzją środowiskową, to zgodnie z zaproponowaną przez Senat poprawką organ drugiej instancji nie jest związany granicami odwołania, co oznacza, że będzie mógł uchylić decyzję w razie dostrzeżenia jej jakichkolwiek innych wad, również niezwiązanych z kwestiami środowiskowymi.

Oznacza to, że organizacje ekologiczne otrzymały możliwość kwestionowania decyzji o pozwoleniu na budowę (i innych o podobnym charakterze) także po zakończeniu oceny oddziaływania na środowisko, co z pewnością przyczyni się do wydłużenia procesu inwestycyjnego.

Nadużycie prawa procesowego przez organizacje społeczne

Senat w uchwale z dnia 25 marca 2021 r. proponuje aby przy okazji nowelizacji wprowadzić do Kodeksu postępowania administracyjnego również niespotykane do tej pory uregulowanie w postaci sankcji dla organizacji społecznych (w tym ekologicznych) za nadużycie przez nie prawa procesowego. Autorzy poprawki „nadużycie prawa procesowego” definiują jako czynienie z uprawnienia do udziału w sprawie użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono, w szczególności działanie wyłącznie w celu przedłużania postępowania lub przeciwdziałania jego pozytywnemu dla strony zakończeniu, bez istotnego powodu związanego z ochroną interesu społecznego.

Już na pierwszy rzut oka widać, że definicja ta jest nieostra i będzie pozwalała na objęcie pojęciem „nadużycie prawa procesowego” różnych działań podejmowanych przez organizacje społeczne. Przykładowo, jeżeli organizacja ekologiczna kwestionuje w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację inwestycji wpływającej negatywnie na środowisko to w myśl powyższej definicji dopuszcza się nadużycia prawa procesowego gdyż działa w celu przeciwdziałania pozytywnemu zakończenia postępowania przez inwestora. Nie wiadomo czy takie działanie będzie przez organy uznana za działanie związane z ochroną interesu społecznego.

Tymczasem konsekwencje finansowe nadużycia prawa procesowego przez organizacje społeczne mogą być niebagatelne. W przypadku ustalenia, że doszło do nadużycia prawa procesowego będzie mógł:

 • ukarać organizację społeczną grzywną do 1000 zł;
 • niezależnie od wyniku sprawy, odpowiednio do spowodowanej nadużyciem prawa procesowego zwłoki w jej rozpoznaniu, nałożyć na organizację społeczną obowiązek zwrotu kosztów postępowania w całości albo części;
 • w przypadku nieuwzględnienia w istotnym zakresie stanowiska organizacji społecznej w postępowaniu, na żądanie strony, na wniosek której wszczęto postępowanie, przyznać tej stronie od organizacji społecznej nadużywającej prawa procesowego, zwrot kosztów i strat spowodowanych zwłoką w rozpoznaniu sprawy, wynikłą z nadużycia prawa procesowego.

Spośród powyższych sankcji najciekawsza wydaje się z pkt 3). Nie zostało wyjaśnione o jakiego rodzaju koszty i straty organizacja społeczna może być zmuszona zwrócić stronie. Jeśli przyjąć, że chodzi tu o jakiekolwiek koszty poniesione w związku ze zwłoką w rozpoznaniu sprawy to łatwo sobie wyobrazić sprawy w których koszty poniesione przez inwestora wskutek zwłoki w rozpoznaniu sprawy mogą być znaczne. Wątpliwości musi budzić zasadność tego rodzaju rozwiązania, gdzie de facto organ prowadzący postępowanie administracyjne miałby rozstrzygać kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej organizacji społecznej względem inwestora.

Zaproponowana przez Senat niejako przy okazji zmiany u.o.o.ś. byłaby zmianą o fundamentalnym dla organizacji społecznych znaczeniu wprowadzającą ich odpowiedzialność finansową w oparciu o mocno niejasne kryteria. Z pewnością wpłynęłaby negatywnie na udział organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych ze względu na obawę nakładania przez organ powyższych sankcji.

Zmiana ta nie wydaje się zrozumiała również jeśli weźmiemy pod uwagę, że nowelizacja u.o.o.ś. związana jest z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/EU w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Tymczasem tak drastycznie ograniczenie uprawnień organizacji ekologicznych ma się nijak do zmian u.o.o.ś. poszerzających uprawnienia organizacji ekologicznych.

Podsumowanie

Omawiane zmiany w u.o.o.ś. niewątpliwie wzmacniają pozycję organizacji ekologicznych, które będą mogły skuteczniej niż do tej pory zabiegać o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej. Skutkiem wprowadzenia zmian będzie jednak dłuższy czas trwania postępowań w sprawie decyzji środowiskowych a także kolejnych etapów procesu inwestycyjnego. Poza organizacjami ekologicznymi zmianami usatysfakcjonowane powinny być więc osoby starające się przedłużyć lub zablokować proces inwestycyjny. Powodów do zadowolenia nie będą mieli natomiast inwestorzy.

Jednakże jeśli zaproponowana przez Senat poprawka wprowadzająca do Kodeksu postępowania administracyjnego sankcję za nadużycie prawa procesowego przez organizacje społeczne zyskałaby aprobatę Sejmu, to powyższe wzmocnienie pozycji organizacji ekologicznych okazałoby się czysto iluzoryczne gdyż tego rodzaju przepisu z pewnością wywołałyby efekt mrożący skutkujący zdecydowanie mniej aktywnym uczestniczeniem przez organizacje ekologiczne w postępowaniach administracyjnych ze względu na obawę ponoszenia skutków finansowych.

Proces legislacyjny jeszcze się jednak nie zakończył i należy mieć nadzieje, że ustawodawca w tej sprawie pójdzie „po rozum do głowy” i ta kontrowersyjna poprawka zostanie odrzucona.

Michał Siembab, radca prawny, partner w GKR Legal

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw - przebieg procesu legislacyjnego

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Dom
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców. Najważniejsze dla najemców są wysokość czynszu oraz standard lokalu. Tak wynika z analizy firmy doradczej Cushman & Wakefield dot. wyników ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast.

  Czyste powietrze 3.0 w 2022 roku - czy będzie prefinansowanie dla najuboższych?

  Czyste powietrze 3.0. Osoby mniej zamożne powinny dostać możliwość prefinansowania termomodernizacji domów w "Czystym powietrzu" - uważa wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że nowy komponent programu, dedykowany właśnie do takich osób miałby ruszyć w 2022 roku.

  Polacy z rachunków terminowych przerzucają się na nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości. W kwietniu br. Polacy na rachunkach terminowych w bankach posiadali 182 mld zł, to o 107 mld zł mniej niż w marcu 2020 r. - informuje Metrohouse. Dodano, że duża część z tych środków została ulokowana na rynku nieruchomości.

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Czy zabraknie ziemi pod inwestycje deweloperskie?

  Inwestycje mieszkaniowe. Dwa lata temu aż 11% inwestorów wskazywało trudniej dostępne grunty jako czynnik, który może mieć negatywny wpływ na liczbę planowanych inwestycji. Ostatni rok zweryfikował te obawy i jedno trzeba przyznać - niska podaż gruntów, w połączeniu z ich rosnącymi cenami sprawiają, że inwestycje deweloperskie coraz częściej powstają w nowych lokalizacjach. Czy w związku z tym, że pozyskiwanie atrakcyjnych działek pod nowe inwestycje mieszkaniowe staje się coraz bardziej skomplikowane a deweloperzy budują mniej? Wręcz przeciwnie.

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych - nowe przepisy

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Obowiązujący obecnie wymóg wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów niepalnych nie będzie miał już zastosowania do domów jednorodzinnych. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego zostanie dopuszczone stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Takie zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Rośnie atrakcyjność inwestowania w nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki dużemu popytowi na rynku zyskują firmy wyspecjalizowane w obsłudze takich inwestorów i lokali.

  Kto nie dostanie kredytu mieszkaniowego?

  Kredyt mieszkaniowy. Na brak pieniędzy banki nie mogą dziś narzekać. To pomaga im wypłacać Polakom rekordowe kwoty w formie kredytów mieszkaniowych. Nie jest jednak tak, że każdy chętny dostaje kredyt. Mniej więcej 3 osoby na 10 odchodzą z kwitkiem – sugerują szacunki BIK.

  Domek letniskowy - monitoring i inne smart zabezpieczenia

  Domek letniskowy - zabezpieczenia. W okresie wakacyjnym właściciele domków letniskowych znacznie częściej odwiedzają swoje oazy spokoju w górach, na wsi lub nad jeziorami. Weekendowe wypady, choć dające mieszkańcom miast upragnione wytchnienie od miejskiego zgiełku, wiążą się również z szeregiem czynności, o których trzeba pamiętać, aby właściwie zabezpieczyć domek przed wyjazdem. Podpowiadamy, jak w prosty sposób poprawić komfort i bezpieczeństwo w takich miejscach.

  Projektowanie osiedli - aktualne trendy

  Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli mieszkaniowych? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

  Mieszkaniówka ma się dobrze. Deweloperzy biją kolejne rekordy

  Rynek nieruchomości. Ostatni rok wywołał sporo zamieszania w gospodarce światowej. Pomimo początkowych obaw, mieszkaniówka okazała się wirusoodporna, a rynek zalicza dalsze wzrosty. Nieruchomości wciąż drożeją, zainteresowanych zakupem nowego lokum nie brakuje, a deweloperzy osiągają rekordowe wyniki.

  Maksymalna opłata za śmieci uzależniona od ilości zużytej wody - zmiany w ustawie śmieciowej

  Maksymalna wysokość opłaty za odpady, obliczana na podstawie metody od ilości zużytej wody ma wynosić 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł - poinformowało we wtorek 15 czerwca 2021 r. Centrum Informacyjne Rządu.

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku. Wynajem 50-metrowego mieszkania bez liczników i opłat dodatkowych to wydatek od 800 zł miesięcznie. W drogich zazwyczaj Wrocławiu czy Krakowie można znaleźć oferty oscylujące wokół 1000 zł. Aż 5890 zł to najwyższa stawka w Warszawie. Za tak duże różnice odpowiada m.in. lokalizacja i standard wykończenia.

  Dynamiczny wzrost aktywności deweloperów

  Rynek nowych nieruchomości mieszkaniowych. Obserwujemy dynamiczny wzrost aktywności deweloperów. Znacznie więcej wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.