| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Umowa o roboty budowlane zawarta między wykonawcą a inwestorem

Umowa o roboty budowlane zawarta między wykonawcą a inwestorem

Umowa o roboty budowlane stanowi wzajemne zobowiązania stron, w wyniku których inwestor zobowiązany jest do wykonania czynności związanych z przygotowaniem robót, przekazania prawidłowo sporządzonego projektu budowlanego oraz do odebrania obiektu i ostatecznie zapłacenia umówionego wynagrodzenia. Natomiast wykonawca zobowiązany jest do wykonania umówionego obiektu w określonym w umowie terminie.

Podstawowe elementy umowy o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane powinna zawierać informacje dotyczące stron umowy, przedmiotu umowy, terminie realizacji robót budowlanych, odpowiedzialność inwestora z tytułu zobowiązań, warunki odbioru robót budowlanych, warunki odstąpienia od umowy, formy zabezpieczenie umowy, kaucje gwarancyjne, kary umowne,

Przykładowe postanowienia zawarte w umowie o roboty budowlane

1. Tytuł umowy: Umowa o roboty budowlane.

2. Data i miejsce zawarcia umowy: w dniu 15 lipca 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: inwestorem (dane osobowe) a wykonawcą (dane osobowe, firmy).

Zobacz serwis: Wspólnota mieszkaniowa

3. Przedmiot umowy: Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem oraz z zasadami wiedzy technicznej. Termin wykonania robót budowlanych strony ustalają na dzień 20 września 2011 roku.

4. Warunki zmiany umowy: ustalenie nowego terminu wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy.

5. Obowiązki inwestora: inwestor jest zobowiązany do: udostępnienia Wykonawcy terenu pod budowę w określonym terminie, dostarczenia pozwolenia na prowadzenie budowli lub robót najpóźniej w dniu przekazania placu pod budowę, zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz przedmiotów niezbędnych w zakresie przestrzegania bhp i przepisów przeciwpożarowych i in.

6. Wynagrodzenie: Wartość robót budowlanych strony umowy określają na podstawie kosztorysu na kwotę 100 tysięcy złotych (słownie: sto tysięcy złotych). W razie nie uiszczenia kwoty wskazanej na fakturze w terminie określonym powyżej Inwestor zobowiązany będzie do uiszczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia.

7. Termin odbioru: Datę odbioru wykonanych robót budowlanych strony określają w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru oraz potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego.

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Zobacz także serwis: Podatki

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

11. Podpis Inwestora i Wykonawcy.Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »