reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Umowa o roboty budowlane zawarta między wykonawcą a inwestorem

Umowa o roboty budowlane zawarta między wykonawcą a inwestorem

Umowa o roboty budowlane stanowi wzajemne zobowiązania stron, w wyniku których inwestor zobowiązany jest do wykonania czynności związanych z przygotowaniem robót, przekazania prawidłowo sporządzonego projektu budowlanego oraz do odebrania obiektu i ostatecznie zapłacenia umówionego wynagrodzenia. Natomiast wykonawca zobowiązany jest do wykonania umówionego obiektu w określonym w umowie terminie.

Podstawowe elementy umowy o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane powinna zawierać informacje dotyczące stron umowy, przedmiotu umowy, terminie realizacji robót budowlanych, odpowiedzialność inwestora z tytułu zobowiązań, warunki odbioru robót budowlanych, warunki odstąpienia od umowy, formy zabezpieczenie umowy, kaucje gwarancyjne, kary umowne,

Przykładowe postanowienia zawarte w umowie o roboty budowlane

1. Tytuł umowy: Umowa o roboty budowlane.

2. Data i miejsce zawarcia umowy: w dniu 15 lipca 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: inwestorem (dane osobowe) a wykonawcą (dane osobowe, firmy).

Zobacz serwis: Wspólnota mieszkaniowa

3. Przedmiot umowy: Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem oraz z zasadami wiedzy technicznej. Termin wykonania robót budowlanych strony ustalają na dzień 20 września 2011 roku.

4. Warunki zmiany umowy: ustalenie nowego terminu wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy.

5. Obowiązki inwestora: inwestor jest zobowiązany do: udostępnienia Wykonawcy terenu pod budowę w określonym terminie, dostarczenia pozwolenia na prowadzenie budowli lub robót najpóźniej w dniu przekazania placu pod budowę, zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz przedmiotów niezbędnych w zakresie przestrzegania bhp i przepisów przeciwpożarowych i in.

6. Wynagrodzenie: Wartość robót budowlanych strony umowy określają na podstawie kosztorysu na kwotę 100 tysięcy złotych (słownie: sto tysięcy złotych). W razie nie uiszczenia kwoty wskazanej na fakturze w terminie określonym powyżej Inwestor zobowiązany będzie do uiszczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia.

7. Termin odbioru: Datę odbioru wykonanych robót budowlanych strony określają w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru oraz potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego.

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Zobacz także serwis: Podatki

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

11. Podpis Inwestora i Wykonawcy.reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama