| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez radę gminy wyznacza politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Pomimo, iż nie jest aktem prawa miejscowego, stanowi ważną wskazówkę co do możliwości zagospodarowania terenów nim objętych.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednakże jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Warto tu zauważyć, że gminne plany zagospodarowania przestrzennego uchwala się później z reguły po kawałku dla małych obszarów objętych studium.

W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:

• dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
• stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
• stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
• stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
• warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
• zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
• potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
• stanu prawnego gruntów;
• występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
• występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
• występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych;
• występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
• stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
• zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

Zobacz: Czym jest decyzja o warunkach zabudowy?

W zakresie kierunków zagospodarowania w studium określa się w szczególności:
• kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;
• kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;
• obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
• obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
• kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
• obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego;
• obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;
• obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
• kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
• obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;
• obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
• granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
• inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.

Zobacz serwis: Prawo budowlane

Czytaj także

Data publikacji:

Eksperci:

Igor Bąkowski

Radca prawny

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Studium sporządza się dla całego obszaru w granicach administracyjnych gminy.
Studium sporządza się dla całego obszaru w granicach administracyjnych gminy.

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »