Kategorie

Wykaz zmian w prawie budowlanym (od 19 września 2020 r.) - co można budować bez formalności, a gdzie wymagane jest zgłoszenie

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Wykaz zmian w prawie budowlanym (od 19 września 2020 r.) - co można budować bez formalności, a gdzie wymagane jest zgłoszenie /Fot. Fotolia
Wykaz zmian w prawie budowlanym (od 19 września 2020 r.) - co można budować bez formalności, a gdzie wymagane jest zgłoszenie /Fot. Fotolia
Fotolia
W ramach zmian w prawie budowlanym, które weszły w życie 19 września 2020 r., przeredagowano brzmienie przepisów i w jednym miejscu zebrano wszystkie przypadki, kiedy można prowadzić inwestycje bez pozwolenia na budowę - na podstawie zgłoszenia oraz bez niego (w art. 29). Do tej pory regulacje były porozrzucane w różnych artykułach. Dzięki porządkom inwestorom łatwiej teraz jest ustalić, jakie wymogi dotyczą ich konkretnej inwestycji. Przy okazji poszerzono katalog rodzajów inwestycji i wprowadzono pewne modyfikacje. Przybliżamy zatem wykaz inwestycji, wskazując przy tym, jakich zmian dokonano, zaznaczając je łososiowym kolorem tła.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 471

Rodzaj inwestycji Do tej pory Po 19 września 2020 r.
Inwestycje zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłoszenia
Budowa naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m sześc. Inwestycja wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 mkw., jeśli są to obiekty związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m kw., sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 mkw. powierzchni działki. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 mkw., służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie z wyjątkiem obiektów sytuowanych na obszarze Natura 2000. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 mkw. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa przepustów o średnicy do 100 cm. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia będzie możliwa budowa przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 mkw.
Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa ogrodzeń do wysokości 2,20 m. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Docieplenie budynków o wysokości poniżej 12 m. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Utwardzanie powierzchni gruntu na działkach. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa i przebudowa urządzeń melioracji wodnych. Wymagała dokonania zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Stawianie parkometrów z własnym zasilaniem. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa wiat przystankowych i peronowych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Stawianie bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Był spór interpretacyjny. Wskazane urządzenia nie były wymienione w art. 29 prawa budowlanego jako obiekty zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa poligonowych obiektów budowlanych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia w sytuacji lokalizowania inwestycji na terenach zamkniętych wyznaczonych przez ministra obrony narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.
Budowa punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Montaż pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Montaż urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,
b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Wykonanie obudowy ujęć wód podziemnych. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia można było zbudować posterunki wodowskazowe, meteorologiczne, opadowe oraz wód podziemnych; Ponadto można było wybudować punkty: obserwacyjne stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych, oraz piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Zdecydowano się na likwidację katalogu zamkniętego, który obowiązywał w poprzednim stanie prawnym.
Budowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 mkw. i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia można było zbudować wyłącznie obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami:
a) elektroenergetycznymi,
b) wodociągowymi,
c) kanalizacji sanitarnej,
d) cieplnymi – lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją ministra obrony narodowej.
Inwestycja wymagała zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 mkw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych. Inwestycja nie była zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m jeśli są to obiekty związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Wykonanie prac polegających na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
Inwestycje wymagające zgłoszenia
Rodzaj inwestycji Do tej pory Po 19 września 2020 r.
Instalacja wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego. Wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m sześc. na dobę. Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i możliwości dokonania samego zgłoszenia dotyczyło jedynie przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m sześc. na dobę. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m sześc. Wymagane było pozwolenie na budowę. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 mkw. Wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę. Wymagane jest zgłoszenie.
Wykonanie podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych. Nie wymagało uzyskania zezwolenia lub pozwolenia na budowę. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m sześc. i wysokości nie większej niż 7 m oraz silosów na kiszonkę. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m. Wymagane było zgłoszenie. W poprzednim stanie prawnym wyraźnie wskazany był sposób użytkowania pomostu. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa wolno stojących: parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat – o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m sześc., przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m sześc. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższej niż 25 m. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa kanałów technologicznych. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 mkw. powierzchni działki. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa kanalizacji kablowej. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Instalowanie na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Montowanie krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.
Budowa stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wymagane było zgłoszenie. Wymaga zgłoszenia.
Wykonanie podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych. Wymagane było zgłoszenie. Wymagane jest zgłoszenie.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Dom
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nie budujemy rynku mieszkaniowego, dlatego mieszkania szybko drożeją

  Rynek mieszkaniowy. W sierpniu budowano prawie 252 tys. mieszkań, to najwyższy wynik w historii. Jednak nadal bardzo nam daleko do rozwiązania problemów mieszkaniowych bo nie korzystamy z rozwiązań, które sprawdziły się w wielu krajach.

  Bańka cenowa na rynku nieruchomości. Ceny mieszkań nie spadną dopóki stopy procentowe nie wzrosną

  Ceny mieszkań. Według szacunków, w ciągu ostatnich 2 lat ceny mieszkań wzrosły w wybranych miastach o ok. 1/3 lub więcej. W stolicy od stycznia do lipca tego roku metr kwadratowy podrożał nawet o 1 tys. złotych. Eksperci prognozują, że część metropolii osiągnie do końca br. wynik ponad 20% większy w relacji rocznej. Mimo znacznych wzrostów, nabywców zachęcają tanie kredyty. Ale jeśli te ostatnie podrożeją, to może nastąpić ograniczenie wzrostu cen na rynku nieruchomości, a nawet chwilowy ich spadek.

  Renta dożywotnia - od czego zależy jej wysokość

  Renta dożywotnia. O hipotece odwróconej możemy mówić w dwóch ujęciach: sprzedażowym i kredytowym. Model sprzedażowy to inaczej renta dożywotnia oferowana w Polsce przede wszystkim przez fundusze hipoteczne. W tym wypadku, w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości, senior otrzymuje świadczenia pieniężne aż do swojej śmierci i może dożywotnio zamieszkiwać swoje lokum. Model kredytowy hipoteki odwróconej niestety nie istnieje w Polsce w praktyce. To usługa, którą mogłyby oferować banki na mocy ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, ale dotychczas żaden nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Od czego zależy wysokość świadczeń w przypadku renty dożywotniej?

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Zakup nieruchomości na wynajem - czy zawsze się opłaca?

  Zakup nieruchomości na wynajem. UOKiK w ramach kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” zwraca uwagę m.in. na inwestycje w nieruchomości na wynajem. Polacy postrzegają inwestycję w nieruchomości jako taką, na której nie można stracić – tymczasem przy nieruchomościach komercyjnych ryzyko straty jest jednak istotne. Rzeczywiste zyski z najmu, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, mogą być niezbyt imponujące. Dodatkowo, w razie pojawienia się zawirowań na rynku, może pojawić się także problem z bezstratną odsprzedażą lokalu.

  Wyniki budownictwa w sierpniu 2021 roku

  Wyniki budownictwa. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,2% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 10,2%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 3,3%.

  Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

  Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu)

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu). W I kwartale 2021 r. Narodowy Bank Polski spytał około 300 pośredników nieruchomości o sytuację panującą na rynku wtórnym. Wyniki tego badania sugerują m.in., że dwie trzecie mieszkań kupowanych w celu odsprzedaży jest finansowanych bez kredytu. W przypadku lokali kupowanych na własne potrzeby, analogiczny wynik spada do zaledwie 25%.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.