Kategorie

Czy sprzedaż nieruchomości zawsze jest opodatkowana VAT?

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych
Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe
Czy sprzedaż nieruchomości zawsze jest opodatkowana VAT?
Często planując sprzedaż nieruchomości – podstawowym pytaniem zadawanym przez podatników jest jaki zysk uzyskają oni na danej transakcji. Pomijają oni przy tym kwestię związaną z ewentualnym wystąpieniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Oczywista jest bowiem sytuacja, w której sprzedaż np. dokonana przez sprzedawcę prywatnego ograniczy się do zamieszczenia ogłoszenia, znalezienia nabywcy, zawarcia umowy i dokonania wzajemnych rozliczeń. Podobnie wydawać by się mogło, że każda sprzedaż dokonana przez podatnika podatku VAT będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%.

Mówiąc o powstaniu obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług należy mieć na uwadze dwa zasadnicze jego elementy, tj. podmiot i przedmiot opodatkowania.

W związku z powyższym mówiąc o sprzedaży nieruchomości należy zauważyć, że może ona być – w zależności od przedmiotu sprzedaży – odpowiednio:

 • nieopodatkowana podatkiem VAT,
 • opodatkowania podatkiem VAT stawką w wysokości 23% (art. 146a pkt 1 Ustawy o VAT),
 • zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT (art. 43 ust. 10 i 10a Ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT podatnikami podatku od towarów i usług są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne, a także
 • jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa taką zdolność przyznaje.

Co do zasady, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie Ustawy o VAT, sprzedaż nieruchomości będzie objęta stawką w wysokości 23%. Jednocześnie, dalsze przepisy Ustawy o VAT przewidują możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego po spełnieniu określonych warunków.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Kiedy sprzedaż nieruchomości dokonana przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

Reklama

Transakcja przeprowadzona przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą nie powinna podlegać opodatkowaniu, gdyż będzie rozumiana jako czynność zarządu majątkiem prywatnym (zob. wyrok NSA I FPS 3/07). Należy jednak pamiętać, że od powyższej zasady istnieją określone wyjątki. Może się bowiem zdarzyć, że osoba fizyczna zostanie uznana za prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie dokonanej sprzedaży, pomimo, że np. na gruncie Ustawy o PIT takim przedsiębiorcą nie będzie.

Omawiany problem był przedmiotem licznych orzeczeń TSUE. W ramach nich podnoszono, że w przypadku osoby fizycznej, angażującej środki podobne do wykorzystywanych przez przedsiębiorców, należy uznać ją za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy o VAT, a więc za podatnika VAT (zob. wyrok TSUE C-180/10 w sprawie zarządu majątkiem prywatnym).

Co przesądza o takiej kwalifikacji prawnej? W tym miejscu należy odwołać się do pojęcia „działalności gospodarczej” w brzmieniu nadanym ustawą VAT. Jest to znaczenie przede wszystkim autonomiczne, oderwane od podobnych definicji z innych ustaw podatkowych czy też regulacji prawa cywilnego.

W myśl art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT działalnością gospodarczą będzie wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w szczególności obejmująca czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Reklama

Zasadniczo więc osoba fizyczna rozporządzająca majątkiem prywatnym, będzie podatnikiem VAT w przypadku, gdy podejmowane przez nią działania będą charakteryzować się profesjonalizacją, czyli przypominać działania podejmowane przez zawodowych sprzedawców.

W przedmiocie profesjonalizacji działalności zawodowej wielokrotnie wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny, wskazując, iż działalność taka musi cechować się stałością „(powtarzalność czynności i zamiar ich dłuższej kontynuacji)”, a w konsekwencji zorganizowaniem (zob. wyrok NSA o sygn. I FSK 1043/08; podobnie Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej o znaku 0112-KDIL1-2.4012.362.2019.2.PM).

Uzupełnienie powyższych rozważań, stanowią orzeczenia sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie czynności podejmowanych w toku przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Za czynności świadczące o profesjonalnym charakterze zbywania nieruchomości uznano m.in. uzbrajanie terenu, wytyczanie dróg wewnętrznych, agresywne praktyki marketingowe (tak NSA w wyroku I FSK 1554/10) czy też przekształcanie nieruchomości rolnych w budowlane (zob. wyrok WSA w Bydgoszczy I SA/Bd 502/18).

 Jednocześnie w wielu wyrokach wskazywano również na to, że nie musi obawiać się konieczności zapłaty podatku VAT osoba, która podejmuje czynności standardowe, umożliwiające zbycie nieruchomości, jak np. umieszczenie prostego ogłoszenia w Internecie (zob. wyrok WSA w Łodzi I SA/Łd 777/19).

W odniesieniu do osób fizycznych dopiero łączne rozpoznanie powyższych okoliczności pozwoli na oszacowanie czy podjęte działania należy zakwalifikować jako wykonywanie działalności gospodarczej, a w konsekwencji czy należy taką transakcję opodatkować podatkiem VAT.

Zwolnienia w zakresie podatku VAT od nieruchomości

W przypadku sprzedaży nieruchomości dokonywanej przez podatników VAT należy wziąć pod uwagę charakter nieruchomości, która ma być przedmiotem obrotu. Co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT objęta będzie sprzedaż, której przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w odniesieniu do tych ostatnich opodatkowana będzie sprzedaż wyłącznie terenów budowlanych.

Dostawa gruntów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (art. 43 ust. 9 Ustawy o VAT)

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 9 Ustawy o VAT zwolnieniem objęta będzie sprzedaż terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, a więc obrót gruntami o charakterze rolnym, leśnym lub rekreacyjnym (tak NSA w wyroku I FSK 1049/17).

Zasadnym będzie doprecyzowanie w tym miejscu definicji „terenu budowlanego” (art. 2 ust. 33 Ustawy o VAT). Zgodnie z przywołanym przepisem „terenem budowlanym” będą grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dostawa nieruchomości podlegającej rozbiórce

Ważnym problemem, który był przedmiotem orzecznictwa TSUE oraz polskich sądów administracyjnych była kwestia sprzedaży nieruchomości podlegających rozbiórce (które co do zasady powinny podlegać zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a Ustawy o VAT – zwolnienie po 2 latach od pierwszego zasiedlenia).

Podatnicy pomimo faktu, że budynki te nie przedstawiały większej wartości ekonomicznej, uważali, że skoro grunt dzieli los budynków/budowli (art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT), to również i dostawa zdewastowanych budynków (które ekonomicznie sprawiają, że dostarczany jest niezabudowany grunt) sprawi, iż dostawa budynków może podlegać zwolnieniu spod opodatkowania VAT na zasadach opisanych w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a Ustawy o VAT.

Powyższe podejście zostało zakwestionowane między innymi w wyroku  TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08, w której Trybunał uznał., że jeżeli prace rozbiórkowe zdewastowanego budynku rozpoczną się przed dokonaniem dostawy, to w takiej sytuacji w rzeczywistości dochodzi do dostawy działki niezabudowanej, a nie budynku/budowli.

Odmiennie natomiast wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7.11.2013 r. o sygn. 1436/13, oceniając, że „w zakresie skutków tej czynności na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług nie ma żadnego znaczenia cel ekonomiczny nabycia tej działki istniejący po stronie kupującego. To, czy nabywca w przyszłości, po dokonaniu dostawy, zamierza zburzyć budynki oraz budowle i wznieść nowy budynek, jest bez znaczenia dla kwalifikacji tej czynności w aspekcie tej daniny publicznoprawnej. (...) Nie można dostawy zabudowanych gruntów traktować jako czynności wyłączonej spod zwolnienia przedmiotowego z art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a VATU tylko z tych względów, że nabywca zamierza wyburzyć budynki oraz budowle i wznieść na tym terenie nowy budynek.”

Różnica w podejściu TSUE, a NSA prezentuje, że tak naprawdę istotne są czynności faktyczne podejmowane przez podatnika przed dokonaniem dostawy budowli/budynków. Jeżeli uzna, że posiadane przez niego zdewastowane budynki powinny zostać rozebrane i podejmie w tym aspekcie określone czynności przed dokonaniem dostawy, to wtedy będzie on zobowiązany do opodatkowania tej transakcji jako transakcji dostarczenia niezabudowanego gruntu.

Natomiast, jeżeli nie podejmie on żadnych z wyżej wymienionych działań i po prostu dostarczy nieużytkowy budynek lub budowlę – wciąż należy taką transakcję traktować jako transakcję dostawy budynku/budowli i w konsekwencji rozpatrywać w kontekście zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a Ustawy o VAT.

Dostawa budynków lub budowli (art. 43 ust. 10 i 10a Ustawy o VAT)

Jedno z podstawowych zwolnień spod opodatkowania dostawy nieruchomości przewidziane zostało na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT pod warunkiem, że:

 • dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja „pierwszego zasiedlenia” określona została w art. 2 pkt 14 Ustawy VAT. Zgodnie z przywołanym przepisem, rozumie się przez to moment, w którym nastąpi oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie nieruchomości, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zasadniczo więc zwolniona od opodatkowania będzie sprzedaż każdego ukończonego, używanego budynku, o ile sprzedający nie dokonał w nim ulepszeń, których koszty byłyby znaczne, tzn. większe niż 30% wartości początkowej (historycznej) nieruchomości i od momentu ulepszenia nie upłynęły 2 lata.

Natomiast, jeżeli powyższy przepis nie znajdą zastosowania, Ustawa o VAT przewiduje dodatkowe warunki zwolnienia nieruchomości od podatku VAT, pod warunkiem, że:

 • w stosunku do budynku, budowli lub ich części nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli takie wydatki ponosił, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jednocześnie należy pamiętać, że w praktyce może się zdarzyć, iż podatnik będzie zainteresowany opodatkowaniem sprzedaży nieruchomości (pomimo istnienia przesłanek do jej zwolnienia). Zastosowanie w takiej sytuacji stawki krajowej w wysokości 23% nie jest jednak uznaniowe. Przede wszystkim podatnik jak i jego kontrahent powinni na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, pozostawać czynnymi podatnikami VAT oraz przed dokonaniem dostawy (podpisanie aktu notarialnego) złożyć zgodne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy nieruchomości o wyborze opodatkowania danej transakcji.

Podsumowanie

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule – sprzedaż nieruchomości nie zawsze podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe będzie uzależnione od szeregu czynników i okoliczności, które powinny być rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do określonej transakcji. Szczególną ostrożność powinni zachować podatnicy, którzy uważają, iż dokonują sprzedaży w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Może się jednak na pewnym etapie okazać, że podjęte przez nich czynności celem zbycia posiadanego majątku będą spełniać charakter działalności gospodarczej, co doprowadzi do obowiązku jej opodatkowania.

Przemysław Szot, konsultant ds. podatków w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych
Bartosz Włodarczyk, praktykant w Departamencie Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Dom
  1 sty 2000
  8 maja 2021
  Zakres dat:

  Sąd Najwyższy wydał decyzję ws. kredytów frankowych

  Kredyty frankowe. Sąd Najwyższy uznał, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne, nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji. W opinii sądu bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna, co wyznacza bieg przedawnienia.

  Jaka jest stopa zwrotu z wynajmu mieszkań?

  Wynajem mieszkania. W ostatnich latach popyt na rynku mieszkaniowym istotnie napędzały osoby, które chciały zainwestować w wynajem. Stopy zwrotu z takiego zakupu były znacznie wyższe niż oprocentowanie lokat, a rosnące dynamicznie ceny mieszkań zachęcały do inwestycji.

  Drewniane konstrukcje szkieletowe coraz popularniejsze

  Drewniane konstrukcje szkieletowe to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród polskich inwestorów. Eksperci nie mają wątpliwości, że drewno na dobre wróciło do łask.

  Wyrok SN ws. kredytów frankowych a sektor bankowy

  Umowy kredytu frankowego. Zdaniem Związku Banków Polskich niekorzystne dla banków rozstrzygnięcia SN ws. kredytów frankowych oznaczałyby upadek części sektora bankowego. Banki nie byłyby w stanie finansować bieżących potrzeb gospodarki.

  Ceny mieszkań wzrosły od 7 do 13 proc.

  Ceny mieszkań. W ciągu roku ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym wzrosły od 7 do 13 proc., najwyższe wzrosty odnotowano w Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu, najniższe w Warszawie - wynika z Barometru Metrohouse i Gold Finance. W dalszym ciągu duży jest udział zakupów w celach inwestycyjnych.

  Instalacja fotowoltaiczna - co warto wiedzieć?

  Fotowoltaika. Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej? Gdzie montować panele? Jak sprawdza się instalacja w zależności od pogody? Jakie formalności trzeba spełnić, z jakimi kosztami się liczyć?

  Pieniądze z KPO na termomodernizację budynków na wsi

  Termomodernizacja budynków na wsi. Z budżetu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będą wspierane inwestycje mieszkańców wsi m.in. w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, termomodernizację budynków szkół, bibliotek i domów kultury.

  Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów – co zmienia?

  Kredyty frankowe - kolejne orzeczenia TSUE. Z wielkiej chmury mały deszcz”, „rozczarowanie”, „remis bez zwycięzcy” – to wybrane nagłówki z komunikatów medialnych. Zaskoczenie? Bynajmniej.

  Pierwszy całkowicie wydrukowany dom

  Wydrukowany domu. Holenderskie małżeństwo zamieszkało w pierwszym domu, który został w pełni wydrukowany na drukarce 3D. Jego twórcy wierzą, że może wyznaczyć trend w budownictwie mieszkalnym - poinformował "The Guardian".

  Jak duże są największe mieszkania deweloperskie?

  Duże mieszkania deweloperskie. Jaką powierzchnię mają największe mieszkania w ofercie deweloperów? W których projektach je znajdziemy? Ile kosztują? Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

  Nasiona i kompost w zamian za elektrośmieci

  Elektrośmieci. Nasiona łąk kwietnych i kompost można otrzymać w zamian ze elektrośmieci w Katowicach. Akcję współorganizują władze miasta i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, aby ograniczyć ilość takich odpadów wyrzucanych w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

  Gdzie kupimy mieszkania z ogródkami?

  Mieszkania z ogródkiem. W których osiedlach znajdziemy mieszkania z ogródkami? Jaką powierzchnię mają największe? W jakich cenach oferowane są takie lokale? Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

  Kredyty frankowe. TSUE zweryfikował wiele mitów

  Kredyty frankowe. Wyrok TSUE nie przyniósł przełomu w sprawach kredytów frankowych, a tylko potwierdził dotychczasowe orzecznictwo. Trybunał nie rozstrzygnął jednej z najważniejszych kwestii, dotyczącej możliwości żądania przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz przedawnienia roszczeń banku w przypadku unieważnienia umowy, i odsyła w nich do sądów krajów.

  Reforma planowania przestrzennego - likwidacja tzw. wuzetek

  Planowana reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego wyeliminuje tzw. wuzetki, czyli wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - podkreśliła w piątek 30 kwietnia 2021 r. wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

  Dla kogo będą budować deweloperzy?

  Wynajem instytucjonalny mieszkań (PRS). Globalny kapitał inwestycyjny, poszukujący bezpiecznych opcji na rynkach nieruchomości stawia dziś na mieszkaniówkę. Polska jest na celowników największych, światowych graczy inwestujących w sektorze PRS.

  Nieruchomości - kupować, sprzedawać czy czekać na lepszy moment?

  Decyzji o zakupie mieszkania czy domu nie warto odkładać na później, gdyż ich ceny będą stale rosnąć, zaś bardzo niskie stopy procentowe stwarzają obecnie wyjątkowo korzystne warunki dla kredytobiorców – stwierdzili uczestnicy debaty „Nieruchomości - kupować, sprzedawać czy czekać na lepszy moment?”, zorganizowanej przez PAP.

  Plan miejscowy - na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania?

  Plan miejscowy, czyli lektura obowiązkowa każdego amatora własnego M. Niezależnie od tego, czy mieszkanie kupujemy na własne potrzeby, dla dorastających dzieci, czy też w celach zarobkowo-lokacyjnych pod wynajem, zawsze stanowi to inwestycję. Tymczasem jak wiadomo, jakakolwiek jej odmiana ma to do siebie, że można na niej nie tylko zarobić, ale również stracić. Czy staranna lektura planu miejscowego poprzedzająca ostateczną decyzją transakcyjną może uchronić nabywcę przed niefortunną wpadką inwestycji mieszkaniowej?

  Kredyty frankowe - zawiniły nie tylko banki

  Kredyty frankowe. W sprawie kredytów frankowych zawiniły nie tylko banki, ale także instytucje nadzoru, a nawet klienci, dlatego potrzebne jest porozumienie w tej sprawie, by polski system bankowy pozostał silny i innowacyjny - uważa dr Urszula Wysocka z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

  Co dla frankowiczów zmienia wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r.?

  Kredyty frankowe. W dniu 29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział w wyroku na pytania w tzw. sprawie kredytu frankowego, które pod koniec 2019 roku zadał Sąd Okręgowy w Gdańsku (wyrok w sprawie C-19/20). Co wynika z tego wyroku TSUE dla polskich frankowiczów?

  Jak deweloperzy oceniają bon mieszkaniowy?

  Bon mieszkaniowy. Czy bon mieszkaniowy, który ma pomóc kupującym mieszkania w pokryciu wkładu własnego do kredytu w formie dopłat lub gwarancji jest dobrym pomysłem? Czy nowa inicjatywa rządu okaże się wsparciem dla nabywców? Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

  Niższe opłaty za wywóz śmieci - będą nowe przepisy

  Niższe opłaty za wywóz śmieci Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało 29 kwietnia 2021 r., że w najbliższym czasie do Sejmu trafią kolejne zmiany zaakceptowane przez stronę samorządową, mające m.in. obniżyć koszty funkcjonowania systemu odpadowego dla mieszkańców.

  Kredyty frankowe podlegają przepisom prawa krajowego - wyrok TSUE

  Kredyty frankowe. 29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym orzekł, że skutki stwierdzenia przez sąd istnienia nieuczciwego warunku w umowie dotyczącej kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim podlegają przepisom prawa krajowego, przy czym kwestia utrzymywania się w mocy takiej umowy powinna być oceniana przez sąd krajowy.

  Co z zebraniami wspólnoty mieszkaniowej w czasie epidemii?

  Zebrania wspólnoty mieszkaniowej. Czy zebranie wspólnoty mieszkaniowej jest spotkaniem służbowym w rozumieniu rozporządzenia RM o nakazach i zakazach i czy może zostać zorganizowane. Jeden z dzwoniących na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich poinformował, że zarząd jego wspólnoty odmawia zorganizowania spotkania, bo w rozporządzeniu nie jest wymienione.

  Nowy rekord sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym

  Sprzedaż nowych mieszkań. Nowy kwartalny rekord sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. W I kwartale 2021 r. sprzedaż nowych mieszkań była wyższa o 40 proc. kwartał do kwartału.

  Obniżka czynszu dla najemców w galeriach handlowych

  Obniżka czynszu dla najemców w galeriach handlowych. Najemcy sklepów w galeriach handlowych w czasie lockdownu otrzymają obniżkę czynszu w wysokości 80 proc., a przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne pomoc finansową - zakłada projekt ustawy przyjęty przez rząd - poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Pomoc obejmie także branżę turystyczną.