Kategorie

Spory z dostawcą energii

Co robić, gdy nasz dostawca energii nie wywiązuje się z umowy lub sama umowa budzi nasze zastrzeżenia? Jak reklamować rozliczenia i kiedy można żądać bonifikaty za niedopełnienie warunków umowy? Jak udowodnić firmie energetycznej, że licznik poboru energii "działa" na naszą niekorzyść? Kiedy dostawca energii może odciąć prąd? Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej? Do kogo zwrócić się o pomoc w razie sporu z przedsiębiorstwem energetycznym?

Jak reklamować rozliczenia?

Jeżeli zostaliśmy pozbawieni prądu lub nie zgadzamy się z wysokością naliczonej opłaty za dostarczoną energię elektryczną, kwestionujemy ilość pobranego prądu, mamy możliwość złożenia reklamacji do zakładu energetycznego. Reklamacje odnoszące się do przerwy w dostawie muszą być przyjmowane przez całą dobę, a przedsiębiorstwo energetyczne bezzwłocznie przystępuje do usuwania zakłóceń w dostarczeniu prądu spowodowanych nieprawidłową pracą sieci.

Reklamacje w sprawie rozliczeń powinny być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia lub w innym terminie określonym w umowie.

Zgłoszenie reklamacji przez odbiorcę nie zwalnia go od obowiązku zapłaty należności za zużytą energie elektryczną. Należy także wskazać, że konsument, któremu odmówiono – w jego przekonaniu bez uzasadnienia – zawarcia umowy o przyłączenie do sieci czy o świadczenie usług dystrybucji energii bądź umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii bądź w razie zaistnienia innych sporów pomiędzy stronami na tle umowy, ma prawo odwołania się od takiej decyzji przedsiębiorstwa energetycznego do Prezesa URE. W sytuacji, gdy Prezes URE podtrzyma decyzję zakładu energetycznego, odbiorca energii elektrycznej ma możliwość dochodzenia swoich praw w drodze postępowania sądowego. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sądem właściwym dla spraw odwołań od decyzji prezesa URE jest Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).

Zobacz także: Umowy stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne są niezgodne z prawem

Przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku przerwania dostaw prądu:

- z powodu siły wyższej (np. trzęsienie ziemi);

- z winy odbiorcy; z powodu działania osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności (np.nieuczciwy sąsiad chcąc podłączyć się do instalacji elektrycznej odbiorcy, spowodował spięcie i przerwę w dostawie prądu dla odbiorcy);

- z powodu planowanych ograniczeń lub przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w granicach określonych w obowiązujących przepisach, w tym zgodnie z regulacjami na wypadek niedoboru mocy w Krajowym Systemie Energetycznym.

Co robić, kiedy naliczona opłata za przyłączenie budzi zastrzeżenia?

Reklama

Za przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłatę ustaloną w umowie o przyłączenie. W stosunku do gospodarstw domowych (tj. odbiorców z grupy V) tę opłatę ustala się w oparciu o stawki zawarte w taryfie. Mogą one być kalkulowane w odniesieniu do wielkości mocy przyłączeniowej, jednostki długości odcinka sieci służącego do przyłączenia lub rodzaju tego odcinka.

W razie braku zgody konsumenta na zaproponowaną przez przedsiębiorcę energetycznego opłatę przyłączeniową lub jej wysokość, a w konsekwencji odmowę zawarciaumowy o przyłączenie do sieci, może on zwrócić się do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu.


Błąd licznika?

Co do zasady, odbiorca odpowiada za stan techniczny i zabezpieczenie liczników energii elektrycznej. Jednak nie jest on bezradny w sytuacji, gdy pomimo dołożenia należytej staranności w zakresie ich utrzymania i ochrony, liczniki wskazują zużycie energii rażąco odbiegające od stanu faktycznego. Konsumentowi przysługują bowiem następujące uprawnienia:

 • ma prawo zażądać od przedsiębiorstwa energetycznego sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego. Przedsiębiorstwo energetyczne, w takim przypadku, ma obowiązek dokonać takiego sprawdzenia nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania;
 • ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania licznika. Takie badanie przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.Obowiązek pokrycia kosztów badania laboratoryjnego zależy od jego wyników: gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego, koszty badania obciążają odbiorcę, w przeciwnym wypadku koszty te obciążają przedsiębiorstwo energetyczne;
 • w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego odbiorca może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika), zaś przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia takiej ekspertyzy. Koszty tej ekspertyzy pokrywa odbiorca, jednakże w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne zwraca koszty wszystkich ekspertyz, a także dokonuje korekty należności za dostarczoną energię elektryczną.

Zobacz także: Kalkulator kosztów energii

Jak można reklamować rozliczenia i kiedy można żądać bonifikaty?

Reklama

Odbiorca ma prawo do otrzymania od przedsiębiorstwa energetycznego pełnych wyjaśnień odnośnie do podstaw naliczenia opłat. Przedsiębiorstwo energetyczne, w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, jest zobowiązane do m.in. nieodpłatnego udzielenia informacji w sprawie zasad rozliczeń i aktualnych taryf oraz rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie zawartej między stronami określono inny.

W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców i parametrów jakościowych energii elektrycznej odbiorcom – na ich wniosek – przysługują bonifikaty w wysokości określonej w umowie.

Przedsiębiorstwo energetyczne rozpatruje wniosek o bonifikatę w terminie 30 dni, licząc od dnia jego złożenia. Wniosek można złożyć w biurze obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego (BOK) osobiście lub telefonicznie. Można również przesłać pocztą (w tym elektroniczną) na adres przedsiębiorstwa energetycznego, z którym odbiorca ma podpisaną umowę.


Kiedy dostawca energii może odciąć prąd?

Prawo zezwala przedsiębiorstwu energetycznemu na odcięcie dostawy prądu w ściśle określonych przypadkach:

 • Odbiorca zwleka z zapłatą należności za pobraną energię albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, mimo iż uprzednio został powiadomiony przez zakład energetyczny na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i został mu wyznaczony dodatkowy dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności;
 • W razie braku zgody odbiorcy na zainstalowanie przez przedsiębiorstwo energetyczne przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną;
 • Dostawca ma prawo wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: nielegalny pobór prądu (np. odbiorca sam podłączył się do instalacji sąsiada) lub gdy odbiorca posiada instalację stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska (np. występują spięcia przepięcia, przewody elektryczne są źle izolowane).

Przedsiębiorstwo energetyczne musi bezzwłocznie wznowić dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli ustaną przyczyny, które uzasadniały wstrzymanie dostaw prądu. Jednak koszt przerwania i wznowienia dostaw energii elektrycznej w takich sytuacjach pokrywa co do zasady odbiorca. Podkreślić należy, że dostawca energii nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem świadczenia usług dystrybucji prądu, jeżeli przerwa ta nastąpiła z jednego z ww. powodów.

Zobacz także: Kalkulator kosztów energii, czyli jak zmniejszyć rachunki za prąd?

Warunki rozwiązania umowy

Umowa dostarczania energii elektrycznej może zostać rozwiązana przez konsumenta bez ponoszenia dodatkowych kosztów, poprzez złożenie do przedsiębiorstwa energetycznego pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Ulega ona rozwiązaniu z ostatnim dniem terminu wypowiedzenia określonego w umowie lub ustalonego w drodze porozumienia między stronami.

Prawo przedsiębiorstwa energetycznego do rozwiązania umowy jest ograniczone z uwagi na ciążący na nim obowiązek dostarczania energii. Ustawa Prawo energetyczne przewiduje uprawnienie przedsiębiorstwa energetycznego do rozwiązania umowy w razie braku zgody odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Licznik przedpłatowy przedsiębiorstwo może zainstalować, jeżeli odbiorca:

 • co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca;
 • nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna;
 • użytkuje nieruchomość, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Konsument może kupować energię na rynku regulowanym, czyli od spółki wydzielonej z lokalnego zakładu energetycznego lub skorzystać z atrakcyjniejszej oferty innych firm, zajmujących się sprzedażą energii. Pewną trudność w skorzystaniu z prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej powoduje fakt, że nie ma jednolitych zasad tej procedury, obowiązujących w całym kraju. Każdy sprzedawca ma nieco inne zasady zawierania i rozwiązywania umów, co powoduje, że również czas zmiany sprzedawcy jest zróżnicowany. Dlatego przed zmianą umowy odbiorca powinien zapoznać się z zasadami, którymi kieruje się jego dotychczasowy sprzedawca. Można wyróżnić następujące etapy czynności, które powinny zostać podjęte w związku ze zmianą sprzedawcy przez odbiorcę energii :

 • zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą;
 • wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy;
 • zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji;
 • poinformowanie operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży;
 • dostosowanie układów pomiarowo - rozliczeniowych (liczników);
 • odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze „starym” sprzedawcą.

Szczegółowe informacje na temat zmiany sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem www.maszwybor.ure.gov.pl, gdzie udostępniony został serwis internetowy w całości poświęcony temu zagadnieniu.

Do kogo zwrócić się o pomoc w razie sporu z przedsiębiorstwem energetycznym?

 • Rzecznicy konsumentów
  W sytuacji, gdy mamy kłopot z przedsiębiorstwem energetycznym należy zwrócić się do właściwego miejscowo miejskiego bądź powiatowego rzecznika konsumentów, do zadań którego należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. W razie potrzeby rzecznik może również wystąpić w naszej sprawie do przedsiębiorstwa energetycznego. Informacji o siedzibie rzecznika konsumentów należy poszukać w najbliższym starostwie powiatowym mieście lub w urzędzie miasta. Adresy i telefony wszystkich rzeczników, a także szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php;
 • Federacja Konsumentów
  W razie problemów z przedsiębiorstwem energetycznym możemy się także zwrócić – osobiście lub telefonicznie – do jednego z klubów Federacji, które znajdują się w 48 miastach na terenie całej Polski. Jeżeli nasza sprawa jest bardziej skomplikowana i nie wystarczy ustna porada, prawnicy Federacji mogą podjąć bezpośrednią interwencję, np. zwrócić się do przedsiębiorcy i wykazać mu, że postąpił nieprawidłowo. Adresy i telefony wszystkich biur Federacji, a także szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.federacjakonsumentow.org.pl. Ponadto, funkcjonuje infolinia finansowana z budżetu UOKiK prowadzona przez Federację Konsumentów: telefon: 800 007 707, e-mail: porady_prawne@federacja-konsumentow.org.pl;
 • Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii
  W sytuacji spornej z przedsiębiorstwem energetycznym możemy się zwrócić do Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii, który działa przy Urzędzie Regulacji Energetyki. Do jego zadań należy m.in. bezpłatne poradnictwo i udzielanie pomocy odbiorcom energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz występowanie do przedsiębiorstw energetycznych w zakresie ochrony interesów odbiorców. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa; tel.: 22 66 16 220, fax: 22 66 16 160; e-mail: rzecznik.odbiorcow@ure.gov.pl.Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ure.gov.pl;
 • Urząd Regulacji Energetyki (URE)
  Prezes URE jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy Prawo energetyczne do realizacji szeregu zadań z zakresu sektora energetycznego. Wśród nich znajduje się także m.in. rozstrzyganie sporów w zakresie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, oraz umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii. Adresy i telefony do centrali urzędu i wszystkich oddziałów terenowych (OT URE), a także szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ure.gov.pl.

Źródło: UOKiK

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Dom
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Czy zabraknie ziemi pod inwestycje deweloperskie?

  Inwestycje mieszkaniowe. Dwa lata temu aż 11% inwestorów wskazywało trudniej dostępne grunty jako czynnik, który może mieć negatywny wpływ na liczbę planowanych inwestycji. Ostatni rok zweryfikował te obawy i jedno trzeba przyznać - niska podaż gruntów, w połączeniu z ich rosnącymi cenami sprawiają, że inwestycje deweloperskie coraz częściej powstają w nowych lokalizacjach. Czy w związku z tym, że pozyskiwanie atrakcyjnych działek pod nowe inwestycje mieszkaniowe staje się coraz bardziej skomplikowane a deweloperzy budują mniej? Wręcz przeciwnie.

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych - nowe przepisy

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Obowiązujący obecnie wymóg wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów niepalnych nie będzie miał już zastosowania do domów jednorodzinnych. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego zostanie dopuszczone stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Takie zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Rośnie atrakcyjność inwestowania w nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki dużemu popytowi na rynku zyskują firmy wyspecjalizowane w obsłudze takich inwestorów i lokali.

  Kto nie dostanie kredytu mieszkaniowego?

  Kredyt mieszkaniowy. Na brak pieniędzy banki nie mogą dziś narzekać. To pomaga im wypłacać Polakom rekordowe kwoty w formie kredytów mieszkaniowych. Nie jest jednak tak, że każdy chętny dostaje kredyt. Mniej więcej 3 osoby na 10 odchodzą z kwitkiem – sugerują szacunki BIK.

  Domek letniskowy - monitoring i inne smart zabezpieczenia

  Domek letniskowy - zabezpieczenia. W okresie wakacyjnym właściciele domków letniskowych znacznie częściej odwiedzają swoje oazy spokoju w górach, na wsi lub nad jeziorami. Weekendowe wypady, choć dające mieszkańcom miast upragnione wytchnienie od miejskiego zgiełku, wiążą się również z szeregiem czynności, o których trzeba pamiętać, aby właściwie zabezpieczyć domek przed wyjazdem. Podpowiadamy, jak w prosty sposób poprawić komfort i bezpieczeństwo w takich miejscach.

  Projektowanie osiedli - aktualne trendy

  Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli mieszkaniowych? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

  Mieszkaniówka ma się dobrze. Deweloperzy biją kolejne rekordy

  Rynek nieruchomości. Ostatni rok wywołał sporo zamieszania w gospodarce światowej. Pomimo początkowych obaw, mieszkaniówka okazała się wirusoodporna, a rynek zalicza dalsze wzrosty. Nieruchomości wciąż drożeją, zainteresowanych zakupem nowego lokum nie brakuje, a deweloperzy osiągają rekordowe wyniki.

  Maksymalna opłata za śmieci uzależniona od ilości zużytej wody - zmiany w ustawie śmieciowej

  Maksymalna wysokość opłaty za odpady, obliczana na podstawie metody od ilości zużytej wody ma wynosić 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł - poinformowało we wtorek 15 czerwca 2021 r. Centrum Informacyjne Rządu.

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku. Wynajem 50-metrowego mieszkania bez liczników i opłat dodatkowych to wydatek od 800 zł miesięcznie. W drogich zazwyczaj Wrocławiu czy Krakowie można znaleźć oferty oscylujące wokół 1000 zł. Aż 5890 zł to najwyższa stawka w Warszawie. Za tak duże różnice odpowiada m.in. lokalizacja i standard wykończenia.

  Dynamiczny wzrost aktywności deweloperów

  Rynek nowych nieruchomości mieszkaniowych. Obserwujemy dynamiczny wzrost aktywności deweloperów. Znacznie więcej wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, podpisana już przez prezydenta, umożliwi prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji.

  Inteligentny dom - czego oczekują Polacy?

  Inteligentny dom. Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home. Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co dziesiąty z nas.

  Fotowoltaika - zmiany w rozliczeniach prosumentów od 2022 roku

  Fotowoltaika - zmiany w rozliczeniach prosumentów od 2022 roku. Mimo zmian w systemie rozliczeń prosumentów nadal opłacalna będzie instalacja paneli fotowoltaicznych (PV) i produkcja z nich prądu - podkreślił 9 czerwca 2021 r. wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska. Dodał, że ci którzy zainstalują panele do końca 2021 r. będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach przez 15 lat.

  Powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę tworzącą Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej - podała Kancelaria Prezydenta RP.