Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy (kredyt bez wkładu własnego) - opinia BCC do projektu ustawy

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy (kredyt bez wkładu własnego) - opinia BCC do projektu ustawy
Gwarantowany kredyt mieszkaniowy (kredyt bez wkładu własnego) - opinia BCC do projektu ustawy
Kredyt bez wkładu własnego - gwarantowany kredyt mieszkaniowy. W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Projekt ten (przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu) określa zasady, na jakich będzie udzielany i spłacany kredyt hipoteczny objęty gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy. Jest to nowe rozwiązanie wspierające rodziny w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych w ramach działań określanych wspólną nazwą "Mieszkanie bez wkładu własnego". Zdaniem Business Centre Club to korzystna regulacja, która może poprawić sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce, jednak poszczególne postanowienia tego projektu wymagają istotnych zmian.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy - mieszkanie na kredyt bez wkładu własnego

Projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego to korzystna regulacja, która może skutkować pewną poprawą sytuacji na rynku mieszkaniowym w Polsce, jednak poszczególne postanowienia wymagają gruntownego przeformułowania lub wręcz uchylenia. Zaproponowane w projekcie rozwiązania o charakterze zabezpieczającym w obecnej formie byłyby bardziej uciążliwe dla beneficjentów projektu, korzystających ze wsparcia zgodnie z jego celem, niż stanowiły realną przeszkodę dla nadużyć. Podobnie, zaproponowane ograniczenia w aktualnych warunkach rynkowych: nietypowego i gwałtownego wzrostu cen mieszkań na rynku, może w praktyce uniemożliwić skorzystanie z programu tam gdzie jest on potrzebny, a więc w szczególności w miastach.

Nowe rozwiązania są częścią realizacji programu „Polski Ład”. Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez eliminację bariery braku własnych środków stanowiących wymagany przez bank wkład własny przy udzieleniu kredytu hipotecznego oraz powstrzymanie negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności[…].Przyjęte mechanizmy eliminujące barierę braku środków na wkład własny wymagany do zaciągnięcia kredytu hipotecznego:

- powinny sprzyjać utrzymaniu wysokiej jakości portfeli kredytowych w sektorze bankowym,

- nie powinny powodować ryzyka stymulowania działań spekulacyjnych i postaw społecznych, skutkujących nieuzasadnionym wzrostem cen mieszkań,

- nie powinny prowadzić do nadmiernego, w stosunku do możliwości dochodowych, zadłużania się gospodarstw domowych.

Powyżej deklarowane cele oceniamy pozytywnie z perspektywy reakcji na istotne problemy społeczne. Jednakże, szczegółowa regulacja nie odpowiada w pełni deklarowanym założeniom.

Definicje

BCC zdecydowanie negatywnie ocenia zaproponowane w art. 2 pkt 3) projektu ograniczenie rozumienia domu jednorodzinnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym wydzielono wyłącznie jeden lokal mieszkalny. Regulacja ma na celu ograniczenie możliwości nadużycia przepisów ustawy. Naszym zdaniem, nie pozwoli to osiągnąć założonego celu, może natomiast w praktyce utrudnić korzystanie z regulacji beneficjentom programu, w szczególności bez uzasadnienia eliminując możliwość uzyskania wsparcia w razie realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) na własne potrzeby mieszkaniowe rozumiane jako potrzeby inwestora oraz jego najbliższej rodziny (np. inwestora i dzieci, lub inwestora i rodziców), dla których najkorzystniejszym rozwiązaniem mogłaby być realizacja domu w szczególności dwulokalowego.

Negatywnie odnosimy się do art. 2 pkt 5) projektu definicji gospodarstwa domowego rozumianego jako gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną. Przedstawiona definicja jest niezrozumiała i pomija w definicji gospodarstwa domowego inne niż tradycyjne modele rodziny (chociażby osoby pozostające w związkach nieformalnych, rodziny w których dziecko pochodzi tylko od jednego z partnerów i nie zostało przysposobione, itd.).

Wymogi udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego

BCC zdecydowanie negatywnie ocenia zaproponowane w art. 4 ust. 2 pkt 1) i 2) projektu oraz art. 4 ust. 3 Projektu ograniczenie możliwości uzyskania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego poprzez odwołanie do kryterium ceny (przez odwołanie do wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych). W aktualnych warunkach rynkowych, w tym mając na uwadze nietypowy i gwałtowny wzrost cen mieszkań na rynku, zaproponowane ograniczenie może w praktyce uniemożliwić skorzystanie z programu tam gdzie jest on potrzebny (a więc w szczególności w miastach). Analogiczną uwagę można odnieść do przedstawionych w uzasadnieniu cen nieruchomości w poszczególnych miastach Polski, które naszym zdaniem, mogą nie odpowiadać rzeczywistym uwarunkowaniom rynkowym, a stanowić jedynie wynik działań matematycznych na danych statystycznych z pominięciem np. lokalizacji w obrębie danego miasta czy stanu nieruchomości. Kryterium to powinno zostać usunięte z projektu. BCC podkreśla, że mając na uwadze potrzebę zapobieżenia niekontrolowanemu wzrostowi cen w związku z udzielanymi gwarancjami, projekt powinien zostać dodatkowo szeroko skonsultowany z ekspertami rynku i ekonomii w celu wypracowania adekwatnego środka zapobiegawczego. Regulacja w tej materii zaproponowana w projekcie jest naszym zdaniem całkowicie nieodpowiednia.

Również negatywnie odnosimy się do proponowanego w art. 5 ust. 1 pkt 3) projektu wymogu, który dotyczy udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego: aby osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie udzielono innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Intencja projektodawcy jest zrozumiała, jednak samo sformułowanie zawarte w przepisach jest wysoce niefortunne. Po pierwsze, brak bowiem wskazania konkretnego momentu oceny składu gospodarstwa domowego kredytobiorcy. Po drugie, zaproponowana regulacja uniemożliwi uzyskanie wsparcia – przykładowo – młodym ludziom zamierzającym założyć własne gospodarstwo domowe w sytuacji gdy wsparcie uzyskali już – przykładowo – zamieszkujący z nimi wcześniej rodzice.

Zakres wsparcia

BCC ocenia negatywnie, jako zbyt niską zaproponowaną w art. 6 ust. 4 projektu maksymalną kwotę gwarancji ustaloną na 100 000 złotych. Aktualna sytuacja rynkowa i gospodarcza (w tym inflacja oraz intensywna działalność inwestycyjna w nieruchomości, w tym na wynajem) sprzyja gwałtownemu wzrostowi cen mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach. W praktyce, gwarancja w zaproponowanej wysokości może okazać się niewystarczająca dla realizacji celów projektu, zwłaszcza mając na uwadze limity 10 i 20 proc. wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt – przewidziane w art. 6 ust. 2 i 3 projektu.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Na pozytywne uwagi nie zasługuje również naszym zdaniem zaproponowany w art. 6 ust. 8 projektu zakaz wykorzystywania – do czasu wygaśnięcia gwarancji – nabywanego lokalu lub domu do prowadzenia działalności gospodarczej. Zrozumiałe jest dążenie projektodawcy do ograniczenia ryzyka wykorzystywania gwarancji dla działalności de facto inwestycyjnej, a nie zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Niemniej jednak, zaproponowana regulacja przede wszystkim ograniczy dostępność wsparcia oraz bez uzasadnienia dyskryminuje osoby prowadzące działalność gospodarczą, a zwłaszcza tzw. samozatrudnione. Powszechnym zjawiskiem jest, że w celu minimalizacji kosztów mikroprzedsiębiorcy (a zwłaszcza tzw. samozatrudnieni mikroprzedsiębiorcy współpracujący z jednym klientem) jako siedzibę i miejsce przechowywania dokumentacji (a nawet jako miejsce pracy – zwłaszcza „zdalnej”) wykorzystują właśnie miejsce zamieszkania.

Ograniczenie przez 5 lat po uzyskaniu spłaty rodzinnej

Negatywnie odnosimy się do art. 8 ust. 7 projektu, który mówi o ograniczeniu praw właściciela nabytej ze wsparciem nieruchomości w razie skorzystania ze spłaty rodzinnej. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, spłata rodzinna ma być jednym z narzędzi polityki mieszkaniowej oraz polityki prorodzinnej. Brak zatem uzasadnienia, by ograniczać beneficjentowi wsparcia możliwość korzystania z nieruchomości w wybrany przez niego sposób. W szczególności mało zrozumiałym jest ograniczenie (pod rygorem zwrotu spłaty rodzinnej) aż na okres 5 lat możliwości zbycia nieruchomości, jej wynajęcia lub użyczenia. Zrozumiałym jest, że projektodawca zamierza ograniczyć ryzyko korzystania ze wsparcia dla realizacji inwestycji komercyjnych. Ryzyko takie jest jednak, zdaniem BCC, marginalne w odniesieniu do spłaty rodzinnej, która wymaga, literalnie analizując projektowane przepisy, powiększenia rodziny beneficjenta o kolejne dzieci. Mało prawdopodobnym wydaje się, aby beneficjent celowo, wbrew założeniom projektu – działając w szczególności w zamiarze nabycia nieruchomości na wynajem – wybierał metodę powiększenia własnej rodziny celem osiągnięcia tej korzyści. W praktyce, zaproponowane ograniczenie może okazać się zdecydowanie zbyt daleko idące i dysfunkcjonalne oraz utrudniające racjonalne gospodarowanie przez rzeczywiście uprawnionych beneficjentów wsparcia.

Budżet

Mając świadomość, że dyspozycje budżetowe znajdują się faktycznie w gestii decyzji politycznej, a nie stricte ocenie prawnej projektu, zdaniem BCC, kwoty przeznaczone początkowo na realizację projektu są zdecydowanie zbyt niskie, mając na uwadze przewidywane zapotrzebowanie na program. Przyjmując założenie, że wsparcie byłoby udzielane w 50 proc. maksymalnej wysokości tj. 50 000 złotych, w 2022 roku mogłoby oni objąć zaledwie 2 tysiące osób. Biorąc pod uwagę aktualną bardzo złą – z punktu widzenia osób fizycznych planujących nabycie nieruchomości na własne potrzeby mieszkaniowe – sytuację rynkową w całej Polsce (zwłaszcza w dużych miastach), taka ilość osób objętych wsparciem stanowiłaby znikomy odsetek rzeczywiście wymagających wsparcia. W zależności od faktycznie stosowanych procedur, w praktyce mogłoby się okazać, podobnie jak w przypadku niektórych innych programów pomocowych, że cała pula przeznaczona na wsparcie ulegnie wyczerpaniu w ciągu pierwszych dni obowiązywania projektu.

Rządowy projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego - przebieg procedury legislacyjnej w Sejmie

Źródło: Business Centre Club

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź >>
Webinarium: Polski Ład - Zmiany w zakresie VAT + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Polski Ład - Zmiany w zakresie VAT + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Dom
  1 sty 2000
  20 paź 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Scalanie i wymiana gruntów - zmiana przepisów
  Rada Ministrów przyjęła 19 października 2021 r. projekt nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, który przygotował resort rolnictwa. Projekt ten ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań scaleniowych i wymiany gruntów m.in. przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, oraz wprowadzenie terminu dla wojewodów i sądów do rozpatrywania odwołań i skarg.
  Mieszkanie Plus a wdrożenie Polskiego Ładu
  W strategii „Polski Ładu” są zawarte elementy wspierające mieszkalnictwo. Wśród najważniejszych z nich można wymienić możliwość otrzymania kredytu mieszkaniowego bez wkładu własnego oraz bony mieszkaniowe. Czy oznacza to stopniową rezygnację z istniejącego od 2016 roku programu „Mieszkanie Plus”? Na nasze pytania odpowiedział resort Rozwoju i Technologii.
  Fundusze nieruchomości REIT - kiedy doczekają się przepisów w Polsce?
  Fundusze nieruchomości REIT. Mimo trudności wynikających m.in. z pandemii COVID-19, prace nad uregulowaniem działalności REIT-ów w Polsce posuwają się do przodu. Nie wiadomo jednak, czy mieszkania ostatecznie znajdą się w obszarze działalności REIT-ów. Wątpliwości ma między innymi rząd oraz UOKiK. Wyłączenie „mieszkaniówki” z obszaru działania polskich REIT-ów będzie miało nie tylko negatywne skutki.
  Obowiązki właściciel i zarządców budynków przed sezonem grzewczym
  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego apeluje do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym o sprawdzenie stanu technicznego m.in. przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Bowiem brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.
  Podwyżki stóp procentowych a rynek mieszkaniowy
  Rynek mieszkaniowy. Ostatnia podwyżka stóp procentowych nie jest wielką rewolucją dla kupujących mieszkania - mówią analitycy rynku mieszkaniowego. Podkreślają natomiast, że kolejne podwyżki - jeśli będą - mogą zadziałać chłodząco na rynek mieszkaniowy, przystopować popyt i wzrost cen.
  Jak zmieniły się preferencje nabywców mieszkań?
  Zakup mieszkania. Jakie aspekty związane z projektem i lokalizacją są teraz najważniejsze dla osób kupujących nowe mieszkania? Jakie lokale zyskały na atrakcyjności? Jakie czynniki decydują o zakupie?
  Dopłaty do prądu i gazu - dla kogo?
  Dopłaty do prądu i gazu - dla kogo? Rada Ministrów ma w IV kwartale 2021 roku przyjąć nowelizację Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu wzmocnienie ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i gazu. Założenia projektu nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UC106.
  Podwyżki cen gazu - jakie, od kiedy?
  Podwyżki cen gazu. Od 1 października 2021 r. obowiązują wyższe ceny gazu sprzedawanego odbiorcom detalicznym (gospodarstwom domowym) przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., G.EN GAZ Energia, Anco oraz EWE Energia. Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że wzrost kosztów pozyskania paliwa gazowego przez przedsiębiorstwa obrotu skutkuje znacznymi podwyżkami cen zarówno wysokometanowego gazu ziemnego (grupa E), jak i gazu zaazotowanego (grupa L). Prezes URE zatwierdza taryfę na paliwo gazowe sprzedawane wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych.
  Kredyt hipoteczny – zdolność kredytowa spada po podwyżce stóp NBP
  Kredyt hipoteczny – zdolność kredytowa. Około 30 tysięcy złotych – o tyle spadła zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny w wyniku październikowej podwyżki stóp procentowych przez RPP. Jest to efekt wyższego oprocentowania kredytów.
  Rodziny z dziećmi to główni klienci deweloperów
  Zakup mieszkania od dewelopera. Główni nabywcy mieszkań nie zmieniają się w Polsce od lat. Są to osoby szukające powierzchni pod inwestycje, młode pary oraz rodziny z dziećmi. Ta ostatnia grupa jest dla deweloperów szczególnie ważna, gdyż takich klientów jest z reguły najwięcej. Wybierają też konkretne mieszkania - zwykle są one większe, bardziej komfortowe, ale też zlokalizowane znacznie dalej od centrum miasta.
  Spadek oferty mieszkaniowej na kluczowych rynkach w Polsce
  Oferta mieszkaniowa na rynku pierwotnym. W czerwcu br. w sześciu największych polskich miastach w ofercie deweloperów było ponad 8,5 tys. mieszkań mniej niż rok wcześniej, co stanowi spadek o 16 proc. - wynika z raportu. Największe uszczuplenie oferty odnotowano w Warszawie.
  Najem instytucjonalny – czym jest i kto może z niego skorzystać
  Najem instytucjonalny to stosunkowo nowe rozwiązanie, które pojawiło się w przestrzeni prawnej w 2017 r. Jest on podobny do wprowadzonego kilka lat wcześniej najmu okazjonalnego, ale zdecydowanie korzystniejszy dla właścicieli lokali pod względem bezpieczeństwa inwestycji. Na czym polega najem instytucjonalny, kto może z niego skorzystać i jakie mogą być zastosowane warunki najmu przy najmie instytucjonalnym - o tym poniżej.
  Budownictwo a zmiany klimatu i zrównoważony rozwój
  Budownictwo a zmiany klimatu i zrównoważony rozwój. W obliczu boomu infrastrukturalnego, który według przewidywań, ma napędzać globalny wzrost gospodarczy przez najbliższą dekadę, branża budowlana będzie zmagać się z rosnącą presją związaną ze zmianami klimatu oraz dążeniem do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych – wynika z raportu opublikowanego przez Marsh i Guy Carpenter, światowych liderów w obszarze usług profesjonalnych w zakresie ryzyka, strategii i zarządzania zasobami ludzkimi, którzy należą do Grupy Marsh McLennan.
  Jak ogrzać mieszkanie, gdy kaloryfery zimne?
  Jak ogrzać mieszkanie? Jesienią lub wiosną często w ciągu dnia na dworze jest całkiem ciepło, ale wieczorem i w nocy robi się naprawdę zimno. Temperatura na zewnątrz spada wówczas często poniżej 10 st. C. Jak zatem szybko dogrzać pokój, zanim w mieszkaniu zaczną działać kaloryfery, bądź nie grzeją wystarczająco? Co wybrać - promiennik, konwektor czy termowentylator?
  Kredyty frankowe. Sądy zawieszają postępowania
  Kredyty frankowe. Sądy zawieszają postępowania w procesach o kredyty frankowe z powodu oczekiwania na uchwałę Sądu Najwyższego. Nie jest to powszechna praktyka, ale mimo wszystko występują takie przypadki. Prawnicy uważają, że w tym działaniu nie ma żadnej podstawy prawnej. I zwracają uwagę m.in. na dotychczasowe orzecznictwo. Do tego dodają, że odraczanie nie jest korzystne dla frankowiczów, a jedynie dla banków. Oczywiście są sądy, w których w ogóle nie dochodzi do takich sytuacji. Orzekający sędziowie nie widzą podstaw do podejmowania tego typu decyzji i sprawy prowadzone są normalnym tokiem.
  Likwidacja kopciuchów. Kary za stary piec
  Grzywna za kopciucha. Na rynku brakuje pomp ciepła, kotłów. Na realizację zamówienia trzeba czekać nawet kilka miesięcy, a zakazy używania nieekologicznych urządzeń wchodzą w życie w dwóch województwach już z początkiem przyszłego roku.
  Budowa domu bez formalności - sejmowe komisje przeciw uchwale Senatu o odrzucenie ustawy
  Budowa domu bez formalności. Sejmowe komisje infrastruktury i samorządu nie poparły 13 października 2021 r. wniosku Senatu o odrzucenie w całości ustawy o budowie domu do 70 m kw. bez formalności. Zakłada ona możliwość takiej budowy bez konieczności uzyskania pozwolenia, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.
  Podwyżka stóp procentowych - jak wpłynie na rynek mieszkaniowy?
  Podniesienie stóp procentowych może mieć stabilizujący wpływ na rynek mieszkaniowy; ograniczy zakupy mieszkań motywowane rekordowo niskimi stopami, pozostaną jednak inne fundamenty popytu, jak rosnące wynagrodzenia czy brak bezpiecznej alternatywy lokowania środków - ocenia firma CBRE.
  Czy gwarancja zastępcza wpłynie na popyt na mieszkania?
  Gwarancja zastępcza. Czy rządowy projekt gwarancji zastępczej wkładu do kredytu może podbić popyt na mieszkania? Czy przygotowywany program „Mieszkanie bez wkładu własnego” ma szansę wpłynąć na zwiększenie sprzedaży? Jak dużo jest potencjalnych nabywców, którzy nie dysponują oszczędnościami na udział własny do kredytu i będą mogli skorzystać ze wsparcia państwa?
  Rynek biurowy. Wzrost aktywności najemców
  Rynek nieruchomości biurowych. Wolumen nowej podaży w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku osiągnął poziom niemal 300 000 m kw., co było wartością jedynie o 5% niższą od wyniku osiągniętego w całym ubiegłym roku na rynku biurowym w Warszawie. Sukcesywnie oddawane do użytku kolejne projekty nie zachęcają jednak deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Obecnie wolumen projektów biurowych na etapie realizacji jest najniższy od dekady i szacowany jest na około 353 000 m kw. Decyzje coraz większej liczby firm, które deklarują powrót do biur przynajmniej w wariancie hybrydowym napawają optymizmem, a potwierdza to również wzrost aktywności najemców w III kw. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Współczynnik pustostanów utrzymuje się na stabilnym poziomie 12,5%.
  Niedobór gruntów pod budownictwo mieszkaniowe
  Popyt na mieszkania nie słabnie, a ceny rosną – i dotyczy to nie tylko dużych aglomeracji, ale i mniejszych miast. W kierunku tych drugich coraz częściej kierują się deweloperzy, dla których głównym hamulcem jest dziś niedobór gruntów pod nowe inwestycje w dużych miastach. – Dostrzegamy możliwości inwestowania właśnie w tych mniejszych miejscowościach. Duży potencjał mają miasta między 10 a 30 tys. mieszkańców – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak wskazuje, tam też klienci chcą poprawić swój komfort życia, niekoniecznie budując dom. Tymczasem podaż inwestycji na takich rynkach jest dziś mocno niewystarczająca. Potwierdzają to też dane NBP, z których wynika, że im mniejsze miasto, tym mniej lokali i tym większy ich niedobór.
  Wynajem mieszkania przez cudzoziemca - co trzeba wiedzieć
  Wynajem mieszkania przez cudzoziemca. Od kilku lat coraz więcej cudzoziemców decyduje się na zamieszkanie w Polsce. Do kwietnia 2021 roku liczba osób posiadających zezwolenia na pobyt wzrosła o ok. 5 proc. - do 478,5 tys. Główną motywację dla przyjeżdżających wciąż stanowią możliwości pracy, jednak jednym z warunków pozostania na dłużej jest znalezienie odpowiedniego mieszkania. Najczęściej chodzi oczywiście o wynajem.
  Czy branża budowlana jest gotowa na cyfryzację?
  Cyfryzacja procesu budowlanego. Podstawowe pytanie brzmi, czym ma być cyfryzacja w procesie budowlanym i inwestycyjnym – mówi dr Dominik Sypniewski, radca prawny i partner Kancelarii Adwokackiej Góralski & Goss Legal w rozmowie „Dziennikiem Gazetą Prawną”.
  Likwidacja zasady korzyści i powiązanie odszkodowania z wartością rynkową nieruchomości
  Gospodarka nieruchomościami. Likwidacja zasady korzyści i powiązanie odszkodowania z wartością rynkową nieruchomości - zakłada projekt noweli ustawy przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horałę. Do wartości dodawany będzie bonus pieniężny, który wyniesie 10 proc. wartości nieruchomości - dodano.
  Wartość umów na kredyty mieszkaniowe wzrosła w rok o 71 proc.
  Kredyty mieszkaniowe. Wartość umów na kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych w II kw. tego roku wyniosła 22,2 mld zł i była wyższa o ok. 4,9 mld zł (27,9 proc.) wobec wielkości z poprzedniego kwartału oraz wyższa o ok. 9,2 mld zł (71 proc.) względem drugiego kwartału 2020 r. - wynika z danych NBP.