reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
reklama

Znaki zakazu

 
Znak B-1
Zakaz ruchu w obu kierunkach.
Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych
 
Znak B-2
Zakaz wjazdu.
Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.
 
Znak B-3
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych. Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych
 
Znak B-3a
Zakaz wjazdu autobusów
 
Znak B-4
Zakaz wjazdu motocykli
 
Znak B-5
Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych.
Oznacza zakaz ruchu:
• samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
• ciągników samochodowych,
• pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
• ciągników rolniczych,
• pojazdów wolnobieżnych.
Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
 
Znak B-6
Zakaz wjazdu ciągników rolniczych.
Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.
 
Znak B-7
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep - sumy ich mas.
 
Znak B-8
Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy
 
Znak B-9
Zakaz wjazdu rowerów.
Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.
 
Znak B-10
Zakaz wjazdu motorowerów.
Oznacza zakaz ruchu motorowerów.
 
Znak B-11
Zakaz wjazdu wózków rowerowych.
Oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych
 
Znak B-12
Zakaz wjazdu wózków ręcznych.
Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
 
Znak B-13
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
 
Znak B-13a
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczającą kategorię tunelu lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, ze zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
 
Znak B-14
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
 
Znak B-15
Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ......m.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
 
Znak B-16
Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ......m.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
 
Znak B-17
Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ......m
Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
 
Znak B-18
Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad .....t.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
 
Znak B-19
Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż .....t.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.
 
Znak B-20
"Stop"
Oznacza:
1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.
 
Znak B-21
Zakaz skręcania w lewo

Oznacza zakaz skrętu w lewo oraz zawracania
 
Znak B-22
Zakaz skręcania w prawo

Znaki B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu; jeśli jednak znajdują się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone
 
Znak B-23
Zakaz zawracania.

Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
 
Znak B-24
Koniec zakazu zawracania.

Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
 
Znak B-25
Zakaz wyprzedzania.
Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
 

Znak -26Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe.
Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
ciągnikiem samochodowym,
pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
 
Znak B-27
Koniec zakazu wyprzedzania.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25
 
Znak B-28
Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26
 
Znak B-29
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
 
Znak B-30
Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.
 
Znak B-31
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.
Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.
 
Znak B-32
Stój - kontrola celna.
Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat" - odpowiednio do przyczyny zatrzymania.
Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
 
Znak B-33
Ograniczenie prędkości
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem do miejsca:
• wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
• umieszczenia znaku D-40 (początek strefy zamieszkania),
• umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego.
 
Znak B-34
Koniec ograniczenia prędkości
Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.
 
Znak B-35
Zakaz postoju
Oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.
 
Znak B-36
Zakaz zatrzymywania się
Zakaz B- 35 i B-36 dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35.
 
Znak B-37
Zakaz postoju w dni nieparzyste
 
Znak B-38
Zakaz postoju w dni parzyste.
 
Znak B-39
Strefa ograniczonego postoju.
Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.
 
Znak B-40
Koniec strefy ograniczonego postoju.
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
 
Znak B-41
Zakaz ruchu pieszych
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
 
Znak B-42
Koniec zakazów

Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
 
Znak B-43
Strefa ograniczonej prędkości
Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę,
Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
 
Znak B-44
Koniec strefy ograniczonej prędkości.
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
reklama

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nasze recenzje

Ostatnio na forum

reklama

Prawne ciekawostki

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama