Kategorie

Taryfikator mandatów

Taryfikator mandatów na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r.
Lp. Naruszenie Wysokość grzywny w zł

PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH

1 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych 50
2 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100
3 Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100
4 Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50
5 Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych na terenie zabudowanym 50
6 Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych na terenie niezabudowanym 100
7 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
8 Przebieganie przez jezdnię 50
9 Chodzenie po torowisku 50
10 Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 100
11 Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 50
12 Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50
13 Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50
14 Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
15 Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50
16 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50

PRZEPISY DOTYCZĄCE RUCHU POJAZDÓW

zasady ogólne i przepisy porządkowe
18. Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150
19. Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100
20. Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250
21. Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100
Przewożenie dziecka w pojeździe:
22. 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci 150
23. 2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera 150
24. Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100
25. Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem 100
26. Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego 100
27. Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 150
28. Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200
29. Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100
30. Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150
31. Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150
32. Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 300
włączanie się do ruchu
33. Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300
34. Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200
35. Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 200
prędkość i hamowanie
36. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h do 50
37. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h 50 - 100
38. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 - 30 km/h 100 - 200
39. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h 200 - 300
40. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h 300 - 400
41. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 51 km/h 400 - 500
42. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie 100 - 300
43. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 50 - 200
44. Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200
45. Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu zgodnie z lp. 36 - 41
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
46. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200 - 400
47. Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200
48. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru 200
49. Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150
50. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250
Wymijanie, omijanie i cofanie
51. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500
52. Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250
53. Utrudnianie ruchu podczas cofania 50 - 200
54. Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200
Wyprzedzanie
55. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200
56. Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
57. ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu 250
58. kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250
59. Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300
60. Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300
61. Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300
62. Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300
63. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu 200
64. Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350
65. Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 100
66. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300
Przecinanie się kierunków ruchu
67. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350
68. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350
69. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 350
70. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350
71. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350
72. Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350
73. Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300
74. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100
75. Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300
76. Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300
77. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250
78. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100
79. Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
80. Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200
81. Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni 100
82. Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100
83. Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100
84. Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100
Holowanie
85. Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250
86. Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250
87. Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250
88. Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250
89. Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250
90. Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
91. 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100
92. 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150
93. 3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150
94. 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100
95. 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50
Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
96. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50
97. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50
98. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50
99. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50
100. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100
101. uchylono
102. uchylono
103. Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika 50
104. Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100
105. Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100
106. Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 50
107. Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100
108. Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50
109. Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 50
110. Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 50
111. Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia 50
112. Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 50
113. Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50
114. Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50
115. Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 50
116. Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50
117. Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50
118. Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50
Autostrady i drogi ekspresowe
119. Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
120. Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
121. Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250
122. Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300
123. Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300
124. Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
Zatrzymanie i postój
125. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100 - 300
126. Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego 100
Zatrzymywanie pojazdu:
127. 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 300
128. 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi 100 - 300
129. 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200
130. 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100
131. 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100
132. 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100
133. 7) przy lewej krawędzi jezdni 100
134. 8) na pasie między jezdniami 100
135. 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości 100
136. 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100
137. 11) na drodze dla rowerów 100
138. Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150
139. Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100
140. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100
141. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 150 - 300
142. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100
143. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100
144. Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100
145. Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100
146. Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m 200 - 300
Używanie świateł zewnętrznych
147. Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200
148. Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100
149. Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100
150. Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200
151. Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150 - 300
152. Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200
153. Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100
154. Używanie "szperacza" podczas jazdy 100
Używanie pojazdów w ruchu drogowym
155. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300
156. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200
157. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200
158. Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100
159. Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50
160. Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 100
161. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100
162. Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe 200
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
163. 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200
164. 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone 50
165. 3) kierującego innym pojazdem 200
166. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200
167. Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200
168. Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 200
169. Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100
170. Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50
171. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do 300
172. Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 100
173. Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100
174. Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100
Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
175. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200
176. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 100
177. Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 150
178. Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 200
179. Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 150
180. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 100 - 300
Przewóz osób
181. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 100 - 300
182. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 100 za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500
183. Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach 100
184. Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 100
185. Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 50

KIERUJĄCY

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą:
186. 1) uprawnień do kierowania pojazdami 500
187. 2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300
188. Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym 100
189. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250

INNE WYKROCZENIA

190. Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 400
191. Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300
192. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:
193. 1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do speł ie ia swojego przeznaczenia 50 - 200
194. 2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50
195. Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50 - 200
196. Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli 100
197. Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50
198. Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200
199. Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200
200. Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 200 - 500

ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

Niestosowanie się do znaków:
201. 1) B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..." 250
202. 2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." 250
203. 3) C-12 "ruch okrężny" 250
204. 4) B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..." 150
204a. 4a) B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad .. t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż .. t” 350
205. 5) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." 100
206. 6) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" 100
207. 7) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" 100
208. 8) B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników 200
209. 9) B-35 "zakaz postoju" 100
210. 10) B-36 "zakaz zatrzymywania się" 100
211. 11) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..." 100
212. 12) B-39 "strefa ograniczonego postoju" 100
213. 13) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." 250
214. 14) C-13 "droga dla rowerów" 100
215. 15) C-14 "prędkość minimalna" 100
216. 16) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" 400
217. 17) BT-1 "ograniczenie prędkości" 100
218. 18) BT-3 "blokada zwrotnicy" 200
219. 19) P-2 "linia pojedyncza ciągła" 100
220. 20) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" 200
221. 21) P-4 "linia podwójna ciągła" 200
222. 22) P-7b "linia krawędziowa ciągła" 100
223. 23) P-17 "linia przystankowa" 100
224. 24) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" 200
225. 25) P-21 "powierzchnia wyłączona z ruchu" 100
226. Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" 100
227. Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 100
Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:
228. 1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" 100
229. 2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego" 100
230. 3) D-18 lub D-18a "parking..." 100
231. 4) D-18, D-18a lub D-18b "parking..." z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 500
232. 5) P-20 "koperta" z symbolem osoby niepełnosprawnej lub P-24 "miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej" umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b 500
233. 6) D-19 "postój taksówek" 100
234. 7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..." 250
235. 8) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" 200
236. 9) P-18 "stanowisko postojowe" 100
237. 10) P-20 "koperta" 100
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
238. 1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony 1000
239. 2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza 100
240. 3) kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione 300 - 500

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

241. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym Kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500
242. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka Kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500
Poszerzaj swoją wiedzę czytając naszą publikację
Kodeks kierowcy. Zmiany 2021
Kodeks kierowcy. Zmiany 2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Emisja CO2: samochody coraz bardziej eko! Hybrydy szczególnie

  Emisja CO2: samochody w zeszłym roku wyemitowały aż o 12 proc. mniej dwutlenku węgla. I co ciekawe, metodą do osiągnięcia celu okazały się hybrydy.

  Nowy DS 4 jest już w Polsce. Ile kosztuje francuska awangarda?

  Nowy DS 4 został oficjalnie pokazany w Polsce. Na razie nad Wisłę dotarły wyłącznie wersje pokazowe. Już dziś poznaliśmy jednak cennik auta.

  Likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń

  Likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń: Kto wypłaca pieniądze? Na czym polega? O czym pamiętać? O tym wszystkim opowiemy dziś.

  Czy UFG zawsze wykryje brak OC?

  Czy UFG zawsze wykryje brak OC? Odpowiedź brzmi... tak. Nie zawsze jednak od razu zorientuje się, że samochód nie miał obowiązkowej polisy.

  Brak OC: regres oznacza dla kierowcy... problemy!

  Brak OC: regres sprawi, że sprawca może zapłacić za szkodę... z własnej kieszeni. Kiedy i na jakiej zasadzie działa regres?

  Nowy Opel Astra 2021. Wyrazisty design i hybrydy

  Nowy Opel Astra 2021 odsłonił swoją twarz. Niemiecki kompakt otrzymał cyfrowy kokpit, paletę jednostek hybrydowych i nowe reflektory pikselowe.

  Najczęściej kradzione samochody w 2020 roku

  Najczęściej kradzione samochody w 2020 roku w Polsce? Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar przeanalizował dane z CEPiK.

  Nowy Opel Mokka [TEST]: ależ jak on patrzy...

  Nowy Opel Mokka przywitał nas efektownym połączeniem kolorów na nadwoziu i... smutnym spojrzeniem. Nie ma jednak powodów do smutku!

  Zmiany w karach dla kierowców 2021. Co szykuje rząd?

  Zmiany w karach dla kierowców 2021 to szeroki blok zmian w systemie karania prowadzących przedstawiony przez rząd. Co zakłada projekt zmian?

  Wysokość składki OC, punkty karne. Nowy pomysł rządu

  Wysokość składki OC i punkty karne, czyli rząd ma pomysł na kolejny bat na kierowców. Popełniasz dużo wykroczeń, zapłacisz wyższe ubezpieczenie.

  Nowe kary dla pijanych kierowców 2021

  Nowe kary dla pijanych kierowców 2021, czyli pomysł rządu na ograniczenie ilości nietrzeźwych prowadzących na polskich drogach.

  Punkty karne kasowane po 2 latach. Nowy pomysł rządu

  Punkty karne kasowane po 2 latach i więcej punktów karnych w czasie jednej kontroli drogowej. To zmiany dla kierowców, które proponuje rząd.

  Mandaty do 5 tys. zł, czyli rząd ma nowy system kar dla kierowców

  Mandaty do 5 tys. zł - ale też tylko za przekroczenie prędkości. Cięższe przewinienia mogą się skończyć karą sięgającą 30 tys. zł. Oto propozycje zmian.

  Nissan Qashqai 2021: pierwsza jazda japońskim crossoverem

  Nissan Qashqai 2021, czyli mieliśmy okazję po raz pierwszy spotkać się z japońskim crossoverem. I spotkanie to odbyło się na polskim gruncie!