Kategorie

Odliczenia VAT na podstawie e-faktur

e-faktura, komputer
e-faktura, komputer
ShutterStock
Wraz z wzrostem popularności e-faktur narosło wiele wątpliwości, co do sposobu ich przesyłania oraz przechowywania w kontekście prawa do odliczenia podatku VAT.
Reklama

Przesyłanie faktur drogą elektroniczną stało się zagadnieniem spornym po opublikowaniu Dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., która miała na celu m.in. liberalizację standardów przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury elektroniczne były traktowane na równych zasadach. Ministerstwo Finansów, dostosowując krajowe przepisy do ww. dyrektywy, wydało rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Rozporządzenie to rozszerzyło możliwość zabezpieczania przesyłania faktur drogą elektroniczną ponad obowiązkowe do tej pory: podpis elektroniczny lub EDI (czyli transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów). Jednocześnie zgodnie z § 4 nałożyło na przedsiębiorcę obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści przesyłanych faktur.

Nowe rozporządzenie z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie różni się w sposób znaczący od poprzedniego. Dodaje bowiem do ww. metod dowolne kontrole biznesowe, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Potwierdzona została także rola podatnika jako podmiotu odpowiedzialnego za spełnienie warunków zachowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur. Nie zmienione zostały również przepisy definiujące autentyczność i integralność faktury, zgodnie z § 2 rozporządzenia autentyczność pochodzenia faktury należy rozumieć jako pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Ponieważ metody gwarantujące spełnienie powyższych wymogów ma określić sam podatnik powstaje wątpliwość, czy w konkretnym przypadku podatnik wywiązał się z obowiązku ich dochowania.

Czy system nie będący wymianą EDI, spełnia wymagania "autentyczności i integralności" faktur?

Pomimo, że z łatwością można dotrzeć do wielu interpretacji indywidualnych na ten temat, to jednak ciężko znaleźć taką, która wprost odpowiada na pytanie podatnika czy system, który stosuje w swojej firmie (nie będący wymianą EDI, ani podpisem elektronicznym) spełnia określone wymagania „autentyczności i integralności” otrzymywanych faktur.

Reklama

Jako przykład można wskazać na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 marca 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-976/12-4/JN). Podatnik wnioskował o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT z faktur przesyłanych w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, a następnie wydrukowanych i przechowywanych w formie papierowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego dowiadujemy się, że wnioskodawca, dokonujący zakupów, zobowiązał się do wyrażenia w wymaganej przepisami formie zgody na otrzymywanie od kontrahentów faktur w formie elektronicznej w formacie PDF lub w formie skanu, czy też faksu. Jako sposób zabezpieczenia przesyłanych faktur podatnik wskazał sprawdzanie tożsamości kontrahenta na podstawie identyfikacji adresu e-mail (lub też odpowiednio numeru faksu), ponadto zobowiązał się do poddania otrzymanego dokumentu szczegółowej analizie, w tym porównania go z treścią umowy. Wnioskodawca stwierdził także, że nie będzie możliwości ingerencji w treść faktury, oraz że w żadnych okolicznościach tego nie uczyni. Należy jednak zaznaczyć, że wskazał on, iż otrzymywane w opisany wcześniej sposób faktury nie są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, a ich przesyłanie następuje poprzez standardową pocztę e- mail lub faks (bez użycia EDI). Wnioskodawca wskazał również, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy towarów i usług udokumentowane wspomnianymi fakturami, będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Faktura w formacie PDF lub w formie skanu jest dopuszczalna

We wspomnianej interpretacji, czytamy: „Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość otrzymywania faktur w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, a następnie drukowanie otrzymanych drogą elektroniczną faktur i przechowywanie w formie papierowej. Zatem otrzymywanie faktur w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, jest równoważne w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury w formie papierowej, o ile zostanie zapewniona autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność przedmiotowych faktur, o których mowa w cytowanym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. Tym samym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w tych fakturach przesłanych w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, w zakresie, w jakim towary i usługi udokumentowane tymi fakturami są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, pod warunkiem, że nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.”

Należy zauważyć, że w cytowanej interpretacji organ nie stwierdza wprost czy sposób w jaki Wnioskodawca otrzymuje e-faktury wypełnia warunek autentyczności i integralności, stwierdza jedynie, że jeżeli je wypełnia to jest uprawniony do odliczenia podatku z tych faktur. Widzimy więc, że powyższa interpretacja nie rozwiązuje podstawowego problemu, jakim jest ustalenie czy spełnione są warunki określone w przepisach omawianego rozporządzenia.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 marca 2013 r. (sygn. ITPP3/443-282/12/MD). We wskazanej interpretacji Wnioskodawca rozważał czy faktura wysłana e- mailem, w formie PDF, a nie opatrzona elektronicznym podpisem, wydrukowana i archiwizowana w formie papierowej jest fakturą prawidłową i stanowi podstawę odliczenia podatku naliczonego oraz czy konieczne jest archiwizowanie e-maili, do których rzeczone faktury zostały dołączone.

Podobnie jak w pierwszej z przytoczonych interpretacji, tak i w tej organ stwierdza, że można odliczyć podatek naliczony na podstawie faktur otrzymanych e-mailem po ich wydrukowaniu, jeżeli spełnione zostaną wymogi autentyczności i integralności treści faktury. Jednak i w tym wypadku nie stwierdza czy sposób wybrany przez podatnika jest wystarczający. W interpretacji czytamy: „Tym samym Wnioskodawca może dokonywać odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur VAT otrzymanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie PDF po ich wydrukowaniu w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie zaistnieją okoliczności skutkujące brakiem prawa do odliczenia zawarte w art. 88 ustawy. Wskazać przy tym należy na bezwzględny wymóg prawny zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur."

Na podstawie powyższych interpretacji trudno jednoznacznie stwierdzić czy w konkretnym przypadku można mówić o spełnieniu warunków integralności i autentyczności otrzymywania faktur przesyłanych drogą elektroniczną. W większości wydawanych interpretacji organ potwierdzał stanowisko podatników, jednakże wszędzie stosował zastrzeżenie, odnoszące się do stosowania konkretnych rozwiązań technicznych, uznając że każde rozwiązanie jest prawidłowe o ile zagwarantuje spełnienie wymogów prawa podatkowego. Tym samym nie udzielał rzeczowej odpowiedzi na wątpliwość podatnika co do prawidłowości zastosowanego sposobu zabezpieczania i przechowywania e- faktur.

Z tym samym problemem spotkała się pewna Spółka z Poznania prowadząca m. in. internetowy serwis aukcyjny. Zamierzała ona rozpocząć przesyłanie swoim kontrahentom faktur w formie elektronicznej, miała jednak wątpliwości co do technicznej strony zapewnienia wymaganej autentyczności i integralności. Spółka przedstawiła we wniosku o interpretację sposób, w jaki chce wystawiać i przesyłać e-faktury i zadała Izbie Skarbowej w Poznaniu kilkanaście pytań dotyczących zapewnienia autentyczności pochodzenia faktury i integralności jej treści. Izba Skarbowa odmówiła jednak wydania interpretacji uzasadniając swoją decyzję tym, iż zajmuje się jedynie wyjaśnianiem przepisów prawa podatkowego i nie może podjąć się interpretacji kwestii technicznych ujętych w ustawie. Ponadto stwierdziła, że nie jest uprawniona do dokonywania oceny, czy spełnione są warunki techniczne zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści przesyłanych faktur, wymaga to bowiem wiedzy specjalistycznej. Ponadto organ stwierdził, że nie dysponuje odpowiednimi narzędziami, w tym określonymi w Dziale IV Ordynacji podatkowej, umożliwiającymi przeprowadzenie postępowania, w trakcie którego mógłby pozyskać potrzebną wiedzę specjalistyczną.

Spółka zaskarżyła wydaną przez Izbę postanowienie. WSA w Poznaniu wyrokiem z 8 grudnia 2012 r. (sygn. I SA/Po 681/11) orzekł, iż Spółka w sposób uprawniony wystąpiła o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w tym także przepisów odnoszących się do kwestii technicznych zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury przesyłanej drogą elektroniczną. Natomiast organ, zdaniem sądu, posiada szerokie możliwości korzystania z wiedzy specjalistycznej i powinien ponownie rozpatrzyć wniosek strony i wydać stosowną interpretację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na powyższy wyrok złożona została skarga kasacyjna, jednak została ona oddalona przez NSA wyrokiem z 22 stycznia 2013 r. (sygn. I FSK 357/12). NSA nie zgodził się z uzasadnieniem Izby Skarbowej co do braku jej kompetencji do wydania interpretacji indywidualnej w powyższej kwestii. Stwierdził bowiem, że brak możliwości ustalenia czy wybrany sposób dokumentacji jest właściwy i zgodny z przepisami, zanim firma zacznie realizować określone czynności, może narazić firmę oraz jej kontrahentów na negatywne konsekwencje w razie ewentualnej kontroli ze strony organów. NSA zaznaczył, że organ ma szerokie możliwości korzystania z wiedzy specjalistycznej, skoro informacje dotyczące np. elektronicznego obrotu fakturami znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Nie można nie zgodzić się z tezą NSA. Zobowiązanie organu do wydania interpretacji także w kwestiach technicznych powinno ułatwić rozumienie wymogów zawartych z ustawie, a tym samym rozpowszechnić korzystanie z faktur przesyłanych drogą elektroniczną. Co z kolei daje nadzieję na znaczne usprawnienie obrotu dokumentacyjnego. Wątpliwe jest aby Dyrektorzy Izb Skarbowych zrezygnowali z wykorzystywania wspomnianego w artykule zastrzeżenia przesuwając tym samym odpowiedzialność za zachowanie wymienionych warunków technicznych na podatnika. Jednak wyrok NSA wskazuje na zasadność dążenia do uzyskania konkretnych odpowiedzi co do stosowania indywidualnych rozwiązań w kwestii otrzymywania i przesyłania faktur drogą elektroniczną.

Tekst: Katarzyna Konior - praktykant, Paweł Barnik - Kierownik Zespołu ds. Podatku VAT ECDDP Sp. z o.o.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moto
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Emisja CO2: samochody coraz bardziej eko! Hybrydy szczególnie

  Emisja CO2: samochody w zeszłym roku wyemitowały aż o 12 proc. mniej dwutlenku węgla. I co ciekawe, metodą do osiągnięcia celu okazały się hybrydy.

  Nowy DS 4 jest już w Polsce. Ile kosztuje francuska awangarda?

  Nowy DS 4 został oficjalnie pokazany w Polsce. Na razie nad Wisłę dotarły wyłącznie wersje pokazowe. Już dziś poznaliśmy jednak cennik auta.

  Likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń

  Likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń: Kto wypłaca pieniądze? Na czym polega? O czym pamiętać? O tym wszystkim opowiemy dziś.

  Czy UFG zawsze wykryje brak OC?

  Czy UFG zawsze wykryje brak OC? Odpowiedź brzmi... tak. Nie zawsze jednak od razu zorientuje się, że samochód nie miał obowiązkowej polisy.

  Brak OC: regres oznacza dla kierowcy... problemy!

  Brak OC: regres sprawi, że sprawca może zapłacić za szkodę... z własnej kieszeni. Kiedy i na jakiej zasadzie działa regres?

  Nowy Opel Astra 2021. Wyrazisty design i hybrydy

  Nowy Opel Astra 2021 odsłonił swoją twarz. Niemiecki kompakt otrzymał cyfrowy kokpit, paletę jednostek hybrydowych i nowe reflektory pikselowe.

  Najczęściej kradzione samochody w 2020 roku

  Najczęściej kradzione samochody w 2020 roku w Polsce? Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar przeanalizował dane z CEPiK.

  Nowy Opel Mokka [TEST]: ależ jak on patrzy...

  Nowy Opel Mokka przywitał nas efektownym połączeniem kolorów na nadwoziu i... smutnym spojrzeniem. Nie ma jednak powodów do smutku!

  Zmiany w karach dla kierowców 2021. Co szykuje rząd?

  Zmiany w karach dla kierowców 2021 to szeroki blok zmian w systemie karania prowadzących przedstawiony przez rząd. Co zakłada projekt zmian?

  Wysokość składki OC, punkty karne. Nowy pomysł rządu

  Wysokość składki OC i punkty karne, czyli rząd ma pomysł na kolejny bat na kierowców. Popełniasz dużo wykroczeń, zapłacisz wyższe ubezpieczenie.

  Nowe kary dla pijanych kierowców 2021

  Nowe kary dla pijanych kierowców 2021, czyli pomysł rządu na ograniczenie ilości nietrzeźwych prowadzących na polskich drogach.

  Punkty karne kasowane po 2 latach. Nowy pomysł rządu

  Punkty karne kasowane po 2 latach i więcej punktów karnych w czasie jednej kontroli drogowej. To zmiany dla kierowców, które proponuje rząd.

  Mandaty do 5 tys. zł, czyli rząd ma nowy system kar dla kierowców

  Mandaty do 5 tys. zł - ale też tylko za przekroczenie prędkości. Cięższe przewinienia mogą się skończyć karą sięgającą 30 tys. zł. Oto propozycje zmian.

  Nissan Qashqai 2021: pierwsza jazda japońskim crossoverem

  Nissan Qashqai 2021, czyli mieliśmy okazję po raz pierwszy spotkać się z japońskim crossoverem. I spotkanie to odbyło się na polskim gruncie!