Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w przepisach akcyzowych od 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w przepisach akcyzowych od 1 stycznia 2016 r.
Zmiany w przepisach akcyzowych od 1 stycznia 2016 r.
ShutterStock
Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy akcyzowe. W zamyśle mają ułatwić przedsiębiorcom rozliczanie podatku ale też uszczelnić system ściągalności. Co się zmieni?

Zmiany w przepisach akcyzowych od 1 stycznia 2016 r.

W dniu 24 lipca 2015 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw , która realizuje postulaty kierowane pod adresem Ministerstwa Finansów przez przedsiębiorców z branży wyrobów akcyzowych i w założeniu wprowadzane regulacje powinny ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.

Dokonane przez przedsiębiorców oszczędności wynikające z uproszczenia procedur i eliminacji niektórych obowiązków administracyjnych, mogą zachęcić ich do nowych inwestycji, poszerzenia zakresu działania i w konsekwencji również zwiększenia zatrudnienia.

Ustawa wprowadza również regulacje o charakterze uszczelniającym, tj. przepisy dotyczące pośredniczących podmiotów tytoniowych, które powinny ograniczyć działalność „szarej strefy” w obszarze obrotu suszem tytoniowym i spowodowane tym straty dla budżetu państwa. Przepisy mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

Zobacz też: Jak pobrać elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy od samochodów osobowych?

Zmiany w przepisach akcyzowych od 1 stycznia 2016 r. - Najważniejsze zmiany w ustawie o charakterze upraszczającym i ułatwiającym:

1.Wprowadzenie w określonych sytuacjach możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy.

Możliwość dokonania przez podatnika wyboru organu podatkowego właściwego w zakresie akcyzy nastąpi wówczas, gdy ze względu na miejsce wykonywania czynności prawnych lub wystąpienia stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą, właściwe są dwa lub więcej organy podatkowe, przy jednoczesnym zachowaniu obecnie obowiązujących przepisów określających szczegółowe sposoby ustalania właściwości. Właściwość miejscowa organu podatkowego będzie ustalana na podstawie oświadczenia złożonego przez podatnika do wybranego organu podatkowego.

2. Wprowadzenie wymogu, aby na żądanie nabywcy, podatnik podatku akcyzowego wykazywał na fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych.

Na żądanie nabywcy, podatnik podatku akcyzowego wykaże na fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwotę akcyzy, zawartą w cenie wyrobów akcyzowych (lub samochodów osobowych) wykazanych w tej fakturze.

Zasadnym jest wprowadzenie w ustawie wymienionego przepisu, gdyż obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają odpowiedniej regulacji w tym zakresie, natomiast poszczególne przepisy

ustawy o podatku akcyzowym w pewnych przypadkach odwołują się do dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy, m.in. w przypadku ubiegania się o zwrot zapłaconej akcyzy przez podmiot, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego nabytego od podatnika. Mogą zdarzyć się również inne sytuacje, w których celowe będzie zamieszczenie w fakturze lub na oświadczeniu informacji o zapłaconej akcyzie m.in. w przypadku rozliczeń akcyzy, w szczególności w przypadkach obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą w cenie zakupu wyrobów akcyzowych zużytych do wytworzenia innych wyrobów akcyzowych. Podatnik podatku akcyzowego może równocześnie z wystawieniem faktury złożyć na żądanie nabywcy ww. oświadczenie załączone do faktury.

3. Rozszerzenie ustawowej definicji ubytków wyrobów akcyzowych poprzez objęcie tą definicją strat wyrobów takich jak oleje smarowe oraz wyroby energetyczne opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Obecnie straty olejów smarowych oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie nie są ujęte w ustawowej definicji ubytków wyrobów akcyzowych i podlegają opodatkowaniu akcyzą na podstawie przepisów ogólnych, np. z tytułu produkcji. W związku z faktem, że ustawowa definicja ubytków wyrobów akcyzowych nie obejmuje strat ww. wyrobów pojawiają się wątpliwości interpretacyjne, czy straty te są w ogóle opodatkowane akcyzą. W celu usunięcia przedmiotowych wątpliwości należało rozszerzyć definicję ubytków wyrobów akcyzowych o straty przedmiotowych wyrobów.

Objęcie wymienionych wyrobów akcyzowych definicją ubytków wiąże się z możliwością zwolnienia od akcyzy tych ubytków, które będą mieściły się granicach określonych norm. W takim przypadku ilość wyrobów będzie musiała być jednak określona przy pomocy zalegalizowanych przyrządów pomiarowych. Zatem aby skorzystać ze zwolnienia od akcyzy ubytków powstałych w trakcie magazynowania, podatnik będzie musiał, co do zasady, magazynować ww. wyroby w zalegalizowanych zbiornikach.

W przypadku magazynowania wyrobów w niezalegalizowanych zbiornikach i braku możliwości ustalenia rzeczywistych strat przy pomocy innych zalegalizowanych przyrządów pomiarowych – ubytki ww. wyrobów powstałe w trakcie magazynowania będą w całości opodatkowane.

Zobacz też: Jak pobrać elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy od samochodów osobowych?

4. Wprowadzenie możliwości wykorzystania alternatywnych dowodów potwierdzających zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, innych niż raport odbioru, dokument zastępujący raport odbioru, raport wywozu lub dokument zastępujący raport wywozu (potwierdzenie właściwych organów krajowych lub organów państwa członkowskiego odbioru przez odbiorcę wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy bądź wyprowadzenia tych wyrobów poza terytorium UE).

Za alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy”, będzie uznawane wydane przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez właściwe miejscu które będzie wskazane w ewidencji, tak aby można było określić ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów nieakcyzowych.

Zaproponowano doprecyzowanie przepisu w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że istnieje możliwość magazynowania w składzie podatkowym, w jednym pomieszczeniu wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy z innymi wyrobami, pod warunkiem ich oddzielnego magazynowania i wskazania miejsca magazynowania wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ewidencji wyrobów akcyzowych.

Celem regulacji zawartej w omawianym przepisie jest aby wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy były magazynowane w składzie podatkowym w miejscu wyodrębnionym i przeznaczonym do magazynowania tylko tych wyrobów, przy czym miejsce to może zostać wyodrębnione również w ramach jednego pomieszczenia.

8. Umożliwienie magazynowania w składzie podatkowym, w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych o tym samym kodzie CN, ale posiadających różne parametry fizykochemiczne, za wyjątkiem wyrobów, w przypadku których parametry fizykochemiczne mają wpływ na stawkę akcyzy.

Proponowane rozwiązanie zwiększy efektywność ekonomiczną działalności podmiotów pośredniczących, umożliwiając efektywniejsze wykorzystanie posiadanych pojemności magazynowych. Wyroby energetyczne w przypadku, których parametry fizykochemiczne mają wpływ na stawkę akcyzy, będą musiały być magazynowane w oddzielnych zbiornikach.

9. Złagodzenie warunków wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego poprzez zmniejszenie progów określonych dotychczas jako minimalne wysokości obrotu oraz wielkości powierzchni magazynowych i przyjęcie zamiast dotychczasowego kryterium wysokości obrotu, nowego w postaci wysokości akcyzy, która byłaby należna od tych wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Za proponowane zmiany mają na celu złagodzenie dodatkowych warunków wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w sytuacji gdy w składzie tym ma być prowadzona działalność polegająca wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, poprzez zmniejszenie

progów określonych dotychczas jako minimalne wysokości obrotu wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi i olejami smarowymi oraz wielkości powierzchni magazynowych w przypadku gazu oraz innych wyrobów energetycznych, z wyłączeniem olejów smarowych.

Obniżenie progów spowoduje, że więcej podmiotów będzie mogło prowadzić działalność w formie składu podatkowego typu magazynowego, co pozytywnie przełoży się na poprawę rentowności branż zajmujących się obrotem wyrobami akcyzowymi.

Ponadto w wyniku tej zmiany więcej podmiotów (które uzyskają zezwolenie na prowadzenie usługowego składu podatkowego) będzie mogło nakładać znaki akcyzy na terytorium kraju (w składzie podatkowym), podczas gdy obecnie muszą dokonywać tych czynności przed wprowadzeniem ww. wyrobów na terytorium kraju.

Zmianą w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym jest przyjęcie nowego kryterium przy ustalaniu dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego. Zamiast dotychczasowego kryterium, jakim była wysokość obrotu wyrobami akcyzowymi w składzie podatkowym, przyjęto kryterium w postaci wysokości akcyzy, która byłaby należna od wyrobów akcyzowych w danym składzie podatkowym, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Jednocześnie, w związku z występującymi dotychczas wątpliwościami interpretacyjnymi, doprecyzowano warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w ten sposób, aby nie było wątpliwości, że wskazane progi wysokości akcyzy oraz powierzchni magazynowych odnoszą się do danego składu podatkowego, w którym będzie prowadzona działalność na podstawie wydanego zezwolenia, a nie do wszystkich składów podatkowych prowadzonych przez podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia (w przypadku, gdy podmiot ten prowadzi więcej niż jeden skład podatkowy).

Zobacz też: Prawo Jazdy 2016 r. - wszystkie zmiany

10. Ułatwienie uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego tzw. operatorom logistycznym, czyli podmiotom prowadzącym działalność polegającą na kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie magazynowania, przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania towarów należących do obsługiwanych podmiotów.

Zmiana znacznie ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podmiotom zajmującym się dystrybucją wyrobów akcyzowych.

W rezultacie podmioty te będą mogły inaczej kształtować swoje systemy logistyczne, co będzie miało wpływ na obniżenie kosztów transportu, a tym samym na poprawę rentowności tych branż, które zajmują się obrotem wyrobami akcyzowymi.

W przypadku operatorów logistycznych dodatkowym warunkiem uzyskania zezwolenia będzie osiągnięcie przez operatora logistycznego określonej minimalnej wartości rynkowej wszystkich towarów będących przedmiotem działalności tych podmiotów, w tym wyrobów akcyzowych w jednym miejscu magazynowania w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym. Dla wyrobów tytoniowych tą wartość ustalono na poziomie 350 mln zł., dla napojów alkoholowych 50 mln zł, a dla olejów smarowych 10 mln zł.

11. Zniesienie obowiązku cofnięcia zezwolenia akcyzowego gdy w terminie 3 miesięcy po uzyskaniu zezwolenia nie podjęto działalności lub ją przerwano na czas dłuższy niż 3 miesiące bez powiadomienia właściwego Naczelnika Urzędu Celnego.

Zaproponowano zniesienie obowiązku cofnięcia z urzędu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w sytuacji, gdy po uzyskaniu zezwolenia w terminie 3 miesięcy nie podjęto działalności lub ją przerwano na czas dłuższy niż 3 miesiące, bez powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego.

Obecnie brak takiego powiadomienia skutkuje koniecznością obligatoryjnego cofnięcia z urzędu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, co wiąże się z tym, że w okresie 3 lat podmiot nie może uzyskać nowego zezwolenia.

Zmiana regulacji ma na celu zniesienie przedmiotowej sankcji, która jest nieadekwatna w stosunku do stwierdzonych uchybień polegających na niewywiązaniu się przez podmiot z obowiązku dodatkowe koszty po stronie krajowych producentów tych wyrobów, u których z racji specyfiki procesów produkcyjnych zużywane są znaczne ilości energii elektrycznej.

Proponowana regulacja pozwoli na poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorców poprzez obniżenie kosztów prowadzonej przez nich działalności i pozwoli im na skuteczniejszą rywalizację rynkową z konkurentami zagranicznymi. Zmniejszenie wskazanych obciążeń jest istotne zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji na światowym rynku węgla i koksu, w tym systematycznego spadku cen tych surowców.

Zobacz też: Prawo Jazdy 2016 r. - wszystkie zmiany

15. Wprowadzenie zwolnienia bezpośredniego dla wszystkich podatników akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych oraz zwolnienia dla zakładów energochłonnych, stosowanego w trybie zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez te zakłady.

W przypadku zwolnienia dla zakładów energochłonnych, stosowanego w trybie zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez te zakłady, zwolnieniem objęte będą zakłady energochłonnych, które:

a) wykonują określoną działalność gospodarczą (spójną z zakresem określonym w ustawie o odnawialnych źródłach energii),

b) prowadzą księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

c) nie korzystają w stosunku do tej energii z ww. zwolnienia bezpośredniego,

Przez zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną rozumie się podmiot, u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek o zwrot wynosi ponad 3 %.

Zwrotowi będzie podlegała akcyza zapłacona od energii elektrycznej przekraczającej wskaźnik energochłonności w wysokości 3%. Zwrot ten będzie realizowany na wniosek podmiotu, do którego dołączona zostanie m.in. opinia biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym.

Zobacz też: Prawo Jazdy 2016 r. - wszystkie zmiany

16. Rozszerzenie możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych przy obejmowaniu procedurą wywozu alkoholu etylowego zawartego w wyrobach kosmetycznych (kosmetykach, perfumach i wodach toaletowych, olejkach eterycznych i mieszankach substancji apachowych).

Wyłączenie możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych w przypadku alkoholu etylowego zostało wprowadzone z uwagi na specyfikę obrotu tym alkoholem, duże ryzyko powstawania nieprawidłowości w przypadku tego obrotu oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej kontroli.

W wyniku postulatów przedsiębiorców eksportujących kosmetyki zawierające skażony alkohol etylowy, dokonano analizy możliwości zniesienia tego wyłączenia. W jej wyniku ustalono, że z punktu widzenia kontroli możliwe jest zniesienie przedmiotowego wyłączenia.

17. Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do otrzymywania znaków akcyzy o podmiot zamierzający nabyć wyroby akcyzowe i posiadający zezwolenie wyprowadzenia tych wyrobów z cudzego składu podatkowego.

a) Wydłużenie z 14 do 30 dni terminu na zwrot uszkodzonych lub niewykorzystanych znaków akcyzy podmiotowi, który je wydał.

Dotyczy to przypadku, gdy zwrotu uszkodzonych oraz niewykorzystanych znaków akcyzy dokonuje podmiot, któremu zostały one wydane, a który przekazał wcześniej ww. znaki akcyzy podmiotowi (producentowi zagranicznemu) w celu ich naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe.

b) Wydłużenie z 14 do 30 dni terminu na zwrot uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy w przypadku, gdy znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone przed ich naniesieniem są zwracane podmiotowi, który je wydał.

c) Wydłużenie z 14 do 30 dni terminu na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy zastąpionych nowymi wzorami znaków akcyzy. Jest to przypadek, gdy po wprowadzeniu nowych wzorów znaków akcyzy, podmioty posiadające dotychczasowe znaki obowiązane są zwrócić niewykorzystane znaki podmiotowi, który je wydał.

d) Wydłużenie okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe z 6 miesięcy do 12 miesięcy w przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy.

Zmiana ułatwi podmiotom obowiązanym do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych i winiarskich na płynne przejście z oznaczania wyrobów dotychczasowymi znakami akcyzy na oznaczanie wyrobów nowymi znakami akcyzy. Przedłużony do 12 miesięcy okres obowiązywania dotychczasowych wzorów znaków akcyzy, naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe, pozwoli także w znacznej mierze producentom, importerom, podmiotom dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego, hurtownikom i podmiotom prowadzącym sprzedaż detaliczną na sprzedanie istniejących zapasów wyrobów oznaczonych dotychczasowym wzorem znaków akcyzy.

Zobacz też: Aktualny taryfikator mandatów 2016 r.

e) Wydłużenie z 12 miesięcy do 24 miesięcy terminu, w którym podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest obowiązany od dnia otrzymania znaków do naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie, a w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego – do sprowadzenia na terytorium kraju wyrobów spirytusowych lub winiarskich, oznaczonych tymi znakami.

Obecnie obowiązujący 12 miesięczny termin na nałożenie znaków akcyzy bądź na sprowadzenie wyrobów spirytusowych lub winiarskich oznaczonych tymi znakami na terytorium kraju jest zbyt krótki.

Podmioty wnioskowały o wydłużenie dotychczasowego terminu na sprowadzenie ww. wyrobów na terytorium kraju szczególnie w przypadku złożonego i czasochłonnego procesu importowania lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów spirytusowych lub winiarskich. Wydłużenie przedmiotowego terminu do 24 miesięcy zarówno dla krajowych producentów wyrobów spirytusowych i winiarskich, jak i podmiotów importujących i nabywających wewnątrzwspólnotowo te wyroby, będzie terminem optymalnym i wystarczającym do dokonania czynności nałożenia znaków akcyzy bądź na sprowadzenie wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na terytorium kraju, w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego.

f) Wydłużenie terminu na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy w przypadku wyrobów spirytusowych i winiarskich z 30 do 60 dni.

Znaki te podlegają zwrotowi podmiotowi, który je wydał. Jest to przypadek gdy niewykorzystane znaki akcyzy utraciły ważność dla podmiotu, który otrzymał je na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy i w wyznaczonym terminie nie naniósł ich na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie

g) Wydłużenie terminu na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy w przypadku wyrobów spirytusowych i winiarskich z 30 do 60 dni, a w przypadku wyrobów tytoniowych niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku, wydłużenie terminu z 31 stycznia do końca lutego następnego roku.

Zobacz też: Aktualny taryfikator mandatów 2016 r.

Jest to przypadek, gdy znaki akcyzy niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, a które z dniem 1 stycznia następnego roku kalendarzowego straciły ważność i są zwracane podmiotowi, który je wydał 20. Rozszerzenie przypadków, w których dopuszcza się przemieszczanie na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy pomiędzy składami podatkowymi.

W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość przemieszczania wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy między składami podatkowymi tego samego podmiotu. Zmiana przepisów polega na wprowadzeniu możliwości przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy:

- ze składu podatkowego producenta tych wyrobów, niebędącego właścicielem tych wyrobów, do składu podatkowego właściciela tych wyrobów;

- ze składu podatkowego producenta tych wyrobów, niebędącego właścicielem tych wyrobów, do składu podatkowego, którego dotyczy wydane właścicielowi tych wyrobów zezwolenie wyprowadzenia wyrobów z cudzego składu podatkowego;

- ze składu podatkowego właściciela wyrobów akcyzowych do innego składu podatkowego, którego dotyczy wydane właścicielowi tych wyrobów zezwolenie wyprowadzenia wyrobów z cudzego składu podatkowego.

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany stanowić będzie istotne ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na praktykę zlecania innemu podmiotowi usługi wytwarzania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

21. Zmiany w zakresie stosowania zabezpieczeń akcyzowych:

a) Zniesienie obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.

b) Umożliwienie stosowania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego po upływie terminu jego ważności do czasu rozstrzygnięcia przez naczelnika urzędu celnego wniosku o jego przedłużenie, nie dłużej jednak niż 90 dni po upływie tego terminu.

Zobacz też: Aktualny taryfikator mandatów 2016 r.

W dotychczasowym stanie prawnym w przypadku, gdy wniosek w sprawie przedłużenia zwolnienia nie zostanie rozstrzygnięty przed upływem terminu, na jaki zwolnienie zostało udzielone, również z przyczyn niezależnych od podmiotu, podmiot jest obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego do czasu rozstrzygnięcia wniosku. Może to narazić go na nieuzasadnione trudności proceduralne i koszty, w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie w sprawie przedłużenia zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego będzie pozytywne.

Według nowej regulacji zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego można będzie stosować po upływie terminu jego ważności do czasu doręczenia podmiotowi decyzji w sprawie jego przedłużenia lub odmowy jego przedłużenia, nie dłużej jednak niż 90 dni po upływie tego terminu.

c) Wydłużenie terminu i uelastycznienie częstotliwości aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia ryczałtowego przynajmniej raz w roku zamiast co 6 miesięcy.

Aktualnie właściwy naczelnik urzędu celnego ustala ponownie wysokość zabezpieczenia ryczałtowego co 6 miesięcy. Ponowne ustalanie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego co 6 miesięcy jest obligatoryjne, w związku z czym nie ma możliwości dostosowania terminu jego aktualizacji do uwarunkowań gospodarczych przedsiębiorstwa, okresów sprawozdawczych, itp.

Nowelizacja ustawy przewiduje ponowne ustalanie przez właściwego Naczelnik a urzędu celnego, wysokości zabezpieczenia ryczałtowego przynajmniej raz w roku, w szczególności w przypadku zmiany maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu, lub na wniosek podmiotu składającego zabezpieczenie ryczałtowe.

Jednocześnie organ podatkowy będzie mógł dokonać aktualizacji wysokości zabezpieczenia ryczałtowego przed upływem tego terminu, gdy zaistnieją ku temu przesłanki, np. zmiana wielkości obrotu wyrobami akcyzowymi w przedsiębiorstwie podatnika.

d) Umożliwienie zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia praktycznie w każdym urzędzie celnym, w którym naczelnik urzędu celnego będzie miał możliwość wiarygodnego potwierdzenia w systemie teleinformatycznym lub na podstawie dokumentów, że zobowiązanie podatkowe, którym było obciążone to zabezpieczenie, zostało zapłacone.

W aktualnym stanie prawnym organem właściwym do odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia jest naczelnik urzędu celnego, któremu podatnik składa deklarację podatkową (naczelnik tego urzędu celnego posiada wiarygodne dane potwierdzające dokonanie tej zapłaty pochodzące z jego macierzystej izby celnej).

Nowelizacja wprowadza możliwość odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia zobowiązaniem podatkowym, które zostało już zapłacone przez podatnika, przez każdego naczelnika urzędu celnego w kraju, który uzyska potwierdzenie dokonania tej zapłaty.

W początkowym okresie organ podatkowy będzie mógł potwierdzić dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego na podstawie dokumentów przedstawionych przez podatnika, natomiast w sytuacji, gdy w wyniku wdrożenia właściwych systemów teleinformatycznych będzie można potwierdzić z ich wykorzystaniem w każdym urzędzie celnym zapłatę przez podmiot zobowiązania podatkowego, którym jest obciążone zabezpieczenie generalne, zwolnienie tego zabezpieczenia z obciążenia będzie można na tej podstawie dokonać w dowolnym urzędzie celnym w kraju.

Zobacz też: Aktualny taryfikator punktów karnych 2016 r.

22. Umożliwienie zastąpienia ewidencji prowadzonych dotychczas na potrzeby akcyzy, dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza, pod warunkiem że dokumentacja ta zawierała będzie wszystkie dane wymagane dla danej ewidencjiakcyzowej.

Zaproponowano regulację przewidującą możliwość zastąpienia ewidencji akcyzowych dokumentacją prowadzoną na podstawie ustawy lub innych przepisów podatkowych (innych niż akcyza) albo na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że dokumentacja ta zawierała będzie wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji. Propozycja zmiany w tym zakresie wynika z postulatów środowisk gospodarczych.

23. Zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie jako warunku stosowania zwolnienia.

24.Nałożenie na właściwego naczelnika urzędu celnego obowiązku ustalania z urzędu dopuszczalnych norm zużycia alkoholu etylowego i napojów alkoholowych, dla celów zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie, jeżeli z wnioskiem o ustalenie takich norm nie wystąpi podmiot.

25. Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego zużywanego do produkcji wyrobów nieakcyzowych w przypadku przekroczenia norm zużycia tego alkoholu, gdy zużycie nastąpi zgodnie z przeznaczeniem i podmiot to udowodni.

Zmiany, o których mowa w pkt 24 i 25 są wynikiem postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-313/14 oraz wątpliwościami Komisji Europejskiej odnośnie zgodności z przepisami dyrektywy Rady 2008/118/WE i dyrektywy Rady 92/83/EWG polskich przepisów akcyzowych dotyczących zwolnienia z podatku akcyzowego dla skażonego alkoholu etylowego zużywanego do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, w zakresie dotyczącym przyznawania prawa do tego zwolnienia w granicach maksymalnych dopuszczalnych norm zużycia określanych przez właściwy organ podatkowy. TSUE stwierdził, że przepis dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie krajowym uregulowaniom, które uzależniają stosowanie przewidzianego w nim zharmonizowanego podatku akcyzowego od warunku posiadania przez dany podmiot decyzji organu podatkowego określającej dopuszczalne normy zużycia produktów zwolnionych od tego podatku na mocy rzeczonego przepisu.

Zdaniem natomiast KE, jeżeli podatnik lub administracja podatkowa mogą skutecznie udowodnić, że ubytki były w rzeczywistości inne, organy muszą zastosować zwolnienie do ilości faktycznie wykorzystanej.

Na podstawie obowiązujących przepisów właściwy naczelnik urzędu celnego może ustalić normy zużycia, co może powodować, że w przypadku braku wniosku podmiotu zużywającego o ustalenie maksymalnych dopuszczalnych norm zużycia nie będzie on w ogóle posiadał norm zużycia, których nieprzekroczenie uprawnia do zastosowania zwolnienia od akcyzy.

Zobacz też: Aktualny taryfikator punktów karnych 2016 r.

26. Odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji. Właściwy Naczelnik Urzędu Celnego może udzielić zgody na zniszczenie tych wyrobów bez obecności funkcjonariusza celnego.

Wprowadzono możliwość dokonania zniszczenia wyrobów akcyzowych, tj. piwa i wina z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji, bez obecności funkcjonariusza celnego podczas tej czynności.

Jeśli właściwy naczelnik urzędu celnego zostanie przez podatnika powiadomiony o zamiarze dokonania zniszczenia wyrobów akcyzowych, tj. piwa i wina, wówczas może udzielić zgody na ich zniszczenie bez obecności przedstawiciela organu podatkowego. Zniszczenie zostanie dokonane w innym miejscu niż skład podatkowy, spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych.

27. Wyłączenie z warunku dotyczącego spełnienia cech technicznych i jakościowych określonych w Polskich Normach - wyposażenia ambulansu w wyroby medyczne, w zakresie regulacji dotyczącej zwolnienia od akcyzy samochodu osobowego stanowiącego specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej.

Zmiana dotycząca wyłączenia z warunku dotyczącego spełnienia cech technicznych i jakościowych określonych w Polskich Normach -wyposażenia ambulansu w wyroby medyczne, związana jest z postulatami przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży ambulansów i chcą skorzystać ze zwolnienia od akcyzy przewidzianego w ustawie o podatku akcyzowym. Zmiana ta spełnia oczekiwania społeczne w tym zakresie i ograniczy obciążenia finansowe podmiotów zajmujących się działalnością leczniczą.

Zobacz też: Aktualny taryfikator punktów karnych 2016 r.

28. Nałożenie na naczelnika urzędu celnego obowiązku wydania na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy ambulansu drogowego, w celu umożliwienia rejestracji tego pojazdu na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

29. Wskazanie, iż zmiany Polskiej Normy PN - EN 1789+A1, która określa szczegółowe cechy techniczne i jakościowe jakie powinien posiadać ambulans drogowy, nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie o podatku akcyzowym.

30. Wskazano, iż zmiany Polskiej Normy PN - EN 1789+A1 nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie o podatku akcyzowym.

31. Doprecyzowanie przepisu dotyczącego zwrotu akcyzy w przypadku dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu

osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, poprzez wskazanie, że ta dostawa lub eksport może stanowić przesłankę do zwrotu akcyzy tylko wtedy, jeżeli samochód, który jest wywożony z kraju, nie jest i nigdy wcześniej nie był zarejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Przepis został doprecyzowany w ten sposób, że dostawa wewnątrzwspólnotowa albo eksport samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju tylko wtedy może stanowić przesłankę do zwrotu akcyzy, jeżeli samochód, który jest wywożony z kraju, nie jest i nigdy wcześniej nie był zarejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W przeciwnym razie zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu nie przysługuje.

Przedmiotowa zmiana wyeliminuje wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie oraz występujące w praktyce nadużycia.

32. Zmiany przepisów z zakresu podatku akcyzowego i kontroli mające na celu uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, w tym:

a) Wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego i prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego (rezygnacja z regulaminu składu podatkowego).

Celem wprowadzenia przedmiotowych regulacji jest wyeliminowanie dwukrotnej kontroli miejsca, w którym prowadzony jest skład podatkowy oraz miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę. Aktualnie ww. miejsca są dwukrotnie poddawane kontroli – na podstawie przepisów z zakresu podatku akcyzowego, a następnie przepisów z zakresu kontroli. Zgodnie z nowymi regulacjami ocena będzie dokonywana tylko na podstawie przepisów z zakresu kontroli w ramach urzędowego sprawdzenia, które przeprowadzane będzie przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca, a nie jak obecnie przed rozpoczęciem wykonywania działalności.

Ponadto nowelizacja przewiduje rezygnację z regulaminu funkcjonowania składu podatkowego, który aktualnie wymaga zatwierdzenia przez organ podatkowy (jak również zmiana regulaminu). Z uwagi na to, że większość danych zawartych w regulaminie składu podatkowego jest powielona w aktach weryfikacyjnych, a przepisy przewidują obowiązek aktualizowania również akt weryfikacyjnych, możliwa jest rezygnacja z funkcjonowania regulaminu składu podatkowego.

b) Wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i o urzędowe sprawdzenie w przypadku zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego i prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca (z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca) będzie jednocześnie zgłoszeniem do urzędowego sprawdzenia.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należało będzie dołączyć również dokumenty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o Służbie Celnej, które są wymagane do przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia. W ten sposób uniknie się składania do organu dwóch różnych wniosków – wniosku o wydanie jednego z ww. zezwoleń oraz wniosku o urzędowe sprawdzenie.

c) rezygnacja z części dokumentacji przewidzianych na podstawie przepisów o kontroli np. z dokumentów przewozu, niektórych ksiąg kontroli dotyczących alkoholu etylowego WzS i PzS.

Zobacz też: Prawo Jazdy 2016 r. - wszystkie zmiany

Zmiany w przepisach akcyzowych od 1 stycznia 2016 r. - Zmiany w ustawie o charakterze uszczelniającym

1. Wprowadzenie regulacji odnoszących się do pośredniczących podmiotów tytoniowych (PPT), które przyczynią się do skutecznego zwalczania działalności przestępczej w zakresie obrotu suszem tytoniowym.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w roku 2013 i 2014 przez Służbę Celną w zakresie działalności prowadzonej przez PPT w kontekście obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r. przepisów ustawy dotyczących opodatkowania akcyzą suszu tytoniowego, ujawniono szereg nieprawidłowości skutkujących uszczupleniem wpływów z akcyzy do budżetu państwa.

Przedmiotem nielegalnych transakcji było ponad 1811 ton suszu Tytoniowego (z czego 983 tony dotyczyły suszu tytoniowego objętego fikcyjnymi sprzedażami w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych).

Oszacowano, iż w ww. okresie uszczuplenia wpływów do budżetu państwa z podatku akcyzowego z tytułu wszystkich nielegalnych transakcji w zakresie obrotu suszem tytoniowym wyniosły ok. 830 mln zł.

Wprowadzone zmiany przyczynią się do odcięcia źródła surowca dla nielegalnych fabryk papierosów oraz odcięcia źródła zarobkowania dla przestępczości zorganizowanej.

Z uwagi na skalę nieprawidłowości, które zostały stwierdzone w zakresie działalności prowadzonej przez PPT, wprowadzono następujące zmiany w zakresie prowadzenia działalności przez te podmioty.

a) Wprowadzenie obowiązku rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

W miejsce obecnego obowiązku powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o rozpoczęciu działalności w charakterze pośredniczącego podmiotu tytoniowego, wprowadzono obowiązku rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Do rejestru wpisane będą mogły zostać podmioty spełniające określone warunki (niekaralność, niezaleganie z zapłatą podatków i składek, brak cofnięcia podmiotowi zezwolenia, koncesji).

b) Wprowadzenie obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego przez pośredniczące podmioty tytoniowe.

Celem wprowadzenia przedmiotowego obowiązku jest zagwarantowanie pokrycia zobowiązań podatkowych, które mogą powstać w przypadku dokonania przez PPT czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, np. sprzedaży przez PPT suszu tytoniowego podmiotowi nie będącemu podmiotem prowadzącym skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub podmiotowi nie będącemu PPT.

Zobacz też: Prawo Jazdy 2016 r. - wszystkie zmiany

Nowe przepisy przewidują następujące rodzaje zabezpieczeń akcyzowych:

− zabezpieczenie generalne, jako podstawowy rodzaj zabezpieczenia akcyzowego, w wysokości równej maksymalnej kwocie mogącego powstać miesięcznego zobowiązania podatkowego (obliczonego wg maksymalnej stawki podatku akcyzowego dla suszu tytoniowego) jednak nie mniej niż 2 mln zł,

− zabezpieczenie ryczałtowe „zwykłe”, składane za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego po spełnieniu warunków dotyczących m.in. sytuacji finansowej i majątkowej, braku zaległości w cle i podatkach, w wysokości równej 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, o której mowa powyżej, jednak nie więcej niż 30 mln zł,

− zabezpieczenie ryczałtowe w obniżonej wysokości składane za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego, przez podmiot, który posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku, spełnia warunki określone w ustawie dla zabezpieczenia ryczałtowego „zwykłego”, w wysokości 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego nabytego w ciągu roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

c) Wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez pośredniczące podmioty tytoniowe

d) Wprowadzenie regulacji w zakresie zagranicznych podmiotów tytoniowych - posiadanie oddziału lub podmiotu reprezentującego na terytorium RP.

Zgodnie z nowymi regulacjami do rejestru PPT może zostać wpisany zarówno podmiot krajowy, jak i przedsiębiorca zagraniczny. Jednocześnie, w związku ze stwierdzonymi znacznymi trudnościami w zakresie możliwości skontrolowania przedsiębiorców zagranicznych, którzy obecnie mają status PPT i nie posiadają do celów podatku akcyzowego krajowych podmiotów reprezentujących, przewidziano, że przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający oddziału z siedzibą na terytorium kraju będzie obowiązany do wyznaczenia do celów podatku akcyzowego, krajowego podmiotu reprezentującego. Wyznaczenie przez zagranicznego PPT krajowego podmiotu reprezentującego jest niezbędne dla zapewnienia efektywności kontroli działalności prowadzonej na terytorium kraju przez przedsiębiorców zagranicznych nieposiadających oddziału na terytorium kraju, w szczególności wyznaczenie krajowego podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego umożliwi organom właściwym w zakresie kontroli skuteczne doręczenie upoważnienia do kontroli.

Zobacz też: Aktualny taryfikator mandatów 2016 r.

2. Doprecyzowanie regulacji dotyczących wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w związku z ich przeznaczeniem do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, które polegają na:

a) ustaleniu, iż procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie do ww. wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.

W dotychczasowym stanie prawnym brakowało szczegółowych regulacji w tym zakresie, w związku z czym powstawały wątpliwości interpretacyjne, czy ww. wyroby, które są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy podlegają faktycznie opodatkowaniu zerową stawką akcyzy podczas stosowania tej procedury, czy też do czasu zakończenia ww. procedury powinny być opodatkowane stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Po zmianie przepisów nie będzie wątpliwości, że procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie do ww. wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.

b) określeniu katalogu przypadków, w których stawka akcyzy na ww. wyroby energetyczne wynosi 0 zł (przypadki te odnoszą się do wyrobów energetycznych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy).

Przypadki te odnoszą się do wyrobów energetycznych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Określony katalog przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku ww. wyrobów energetycznych umożliwi organom podatkowym monitorowanie przeznaczenia tych wyrobów, co jest uzasadnione z uwagi na fakt, że przeznaczenie to może zostać zmienione na każdym etapie obrotu wyrobami, a jego zmiana powoduje również zmianę stawki akcyzy dla wyrobów.

3. Dodanie regulacji przewidujących, że warunkiem dokonania przez zarejestrowanego odbiorcę oraz podmiot prowadzący skład podatkowy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, który obowiązany jest do uzyskania koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych – jest posiadanie przez ten podmiot wymaganej koncesji lub wpisanie tego podmiotu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.

Powyższa regulacja zostanie wprowadzona z uwagi na stwierdzane przypadki nabywania wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanych odbiorców paliw ciekłych na rzecz podmiotów, które pomimo, że obowiązane są do uzyskania koncesji, zgodnie z przepisami Prawa energetyczne, lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym – nie posiadają wymaganych koncesji lub wpisu do rejestru.

Zobacz też: Aktualny taryfikator mandatów 2016 r.

4. Nałożenie na podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowanych odbiorców obowiązku informowania Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o podmiotach, na rzecz których podmioty te dokonały nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych oraz o ilości i kodach CN nabytych paliw.

W celu zapewnienia Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych informacji o podmiotach, na rzecz których podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowani odbiorcy dokonują nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych – nałożono na podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowanych odbiorców obowiązek informowania Prezesa ARM o podmiotach, na rzecz których podmioty te dokonały nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych oraz o ilości i kodach CN nabytych paliw.

Wprowadzenie w ustawie o podatku akcyzowym regulacji w zakresie wskazanym w pkt 3 i 4 skutkowało będzie możliwością cofnięcia zezwolenia na nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w przypadku gdy podmiot posiadający zezwolenie nie będzie wywiązywał się z wprowadzonych obowiązków.

Źródło: Materiały prasowe Ministerstwa Finansów

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Kodeks kierowcy. Zmiany 2022. Mandaty. Punkty karne. Znaki drogowe
Kodeks kierowcy. Zmiany 2022. Mandaty. Punkty karne. Znaki drogowe
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy polisa OC, AC obejmuje bagaż w samochodzie?
  Czy polisa OC, AC obejmuje bagaż w samochodzie? Niestety nie dla każdego kierowcy będziemy mieli dobre informacje...
  Taryfikator punktów karnych 2022. Aktualna tabela!
  Taryfikator punktów karnych 2022? Tak, mamy najnowszą tabelę z punktami karnymi. A wszystko za sprawą projektu rozporządzenia. Został opublikowany.
  Narzędzia do warsztatu na... Oscara. Oscara designu!
  Narzędzia do warsztatu samochodowego nie muszą być nudne czy brzydkie. Ten zestaw otrzymał właśnie nagrodę Red Dot za wzornictwo.
  Opony z butelki. Butelki wyłowionej z Bałtyku. Pomysł Continentala
  Opony z butelki? Continental już takie produkuje. Teraz będzie jednak używać butelek wyłowionych z Bałtyku. Musisz jednak pomóc. Wystarczy aplikacja.
  Blackout i ładowanie samochodu elektrycznego. Realny problem?
  Blackout i ładowanie samochodu elektrycznego, czyli dziś porozmawiamy o realnych obawach potencjalnych nabywców aut zasilanych prądem.
  Wspólne przejazdy samochodem. Carpooling w modzie w Polsce
  Wspólne przejazdy samochodem? Od lat już trwa nowa moda na podróżowanie w Polsce. A modą tą jest właśnie carpooling.
  Mercedes EQS SUV. Cena w Polsce od 590 800 zł
  Mercedes EQS SUV i cena? To zdecydowanie drażliwy temat. Cennik elektrycznego SUV-a na polskim rynku steruje bowiem od prawie 600 tys. zł.
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej? Dziś zastanowimy się nad tym czy jest możliwy, a jak tak to ile wynosi. Co mówią przepisy?
  Ile jest fotoradarów w Polsce? A ile w Europie?
  Ile jest fotoradarów w Polsce? Dokładnie 587. Jak jednak ta liczba wypada na tle innych krajów Europy? W Wielkiej Brytanii jest ich 10-krotnie więcej.
  Przyczyny zużycia opon? Oto główni zabójcy ogumienia
  Przyczyny zużycia opon? Lista jest dość długa. Warto ją jednak poznać. W ten sposób kierujący może przedłużyć czas życia ogumienia w swoim aucie.
  Strefy czystego transportu w Polsce. Kto będzie pionierem?
  Strefy czystego transportu w Polsce. Co oznaczają? Czemu kierowcy ich nie chcą? I które miasto utworzy pierwszą? Sprawdźmy.
  Mandaty w wakacje 2022. Mamy rekordzistę. To OPP z Lublina
  Mandaty w wakacje 2022 nie będą niskie? Tylko w lipcu przekonało się o tym prawie 114 tys. kierowców. Tyle złapały rejestratory systemu CANARD ITD.
  Opłata za odholowanie pojazdu 2023. Nowe stawki!
  Opłata za odholowanie pojazdu 2023 jest już znana. Po 1 stycznia kierowcy mogą się spodziewać... podwyżek. Sprawdźmy jak duże będą.
  Rozbieżne stawki podatku od podziemnych miejsc garażowych. MF nie planuje zmian
  Nadal wpływają skargi do RPO na odmienne stawki podatku od podziemnych stanowisk garażowych w budynkach wielorodzinnych. Podatek zależy od tego, czy jest to odrębna własność, czy tzw. pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego. Marcin Wiącek zwraca uwagę na ten problem minister finansów Magdalenie Rzeczkowskiej.
  Płatność za paliwo przy dystrybutorze... jest możliwa!
  Płatność za paliwo przy dystrybutorze? To możliwe. Podjeżdżasz na stację, tankujesz paliwo, naciskasz przycisk w telefonie i odjeżdżasz.
  Kara za brak OC 2023. Podwyżka i to dwukrotna!
  Kara za brak OC w roku 2023 wzrośnie i to... dwukrotnie. Tak, dwukrotnie. Czemu tak się stanie i jak wysokiego skoku opłaty można się spodziewać?
  Strajk egzaminatorów WORD. Bez egzaminów od 8 sierpnia
  Strajk egzaminatorów WORD? Tak, powracają oni do protestu od poniedziałku 8 sierpnia. To oznacza, że egzaminy na prawo jazdy nie będą się odbywać.
  Benzyna E10. Czym jest i czy jest szkodliwa dla silnika?
  Benzyna E10. Ma się ona stać jednym z rozwiązań problemów paliwowych. Czym jednak tak właściwie jest i czy silniki w autach ją wytrzymają?
  Polski Ład 2.0 od lipca – czy przewoźnicy na nim zyskają?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała.
  Wakacyjne podróże samochodem a ubezpieczenie
  Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla posiadacza każdego pojazdu mechanicznego. Istnieją jednak jeszcze dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne, m.in. AC, Assistance i NNW. Wakacje to wzmożony okres korzystania z auta w Polsce i za granicą, więc warto się nad nimi zastanowić. Co należy wiedzieć, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów nieprzewidzianego zdarzenia podczas podróży?
  Pierwsza obniżka cen na rynku samochodów używanych od dwóch lat
  AURES Holdings obniżył ceny 1700 aut używanych w sieci AAA AUTO, a łączna kwota aktualnych rabatów wynosi 2 mln złotych.
  Wakacyjna podróż samochodem elektrycznym, 5 rad na urlop bez stresu
  Coraz więcej kierowców wybiera samochody elektryczne. W czasie dalszych podróży zmagają się oni z ograniczeniami związanymi z zasięgiem oraz czasem ładowania pojazdów. Ekspert z SEAT S.A. daje 5 cennych wskazówek, jak w pełni wykorzystać podróże w 100% elektryczne. Planowanie trasy, racjonalne korzystanie z klimatyzacji i utrzymywanie poziomu naładowania baterii między 30% a 80% - to tylko niektóre z jego zaleceń.
  Polisa dla auta elektrycznego
  AC jest szczególnie ważne dla samochodów elektrycznych. Na co zwrócić uwagę?
  Jakie auta najchętniej wybierają przedsiębiorcy?
  Badania Automarket.pl wskazują, że 78 proc. przedsiębiorców poszukuje nowego auta, ale aktualna sytuacja powoduje, że skupiają się na rynku wtórnym – wg danych platformy ponad połowa przedsiębiorców decyduje się na pojazdy w wieku 4-5 lat, a tylko 12 proc. na roczne auta. Wg PZPM w czerwcu 2022 roku liczba rejestracji nowych aut osobowych na REGON była o 15,2 proc. niższa niż rok wcześniej. Przedsiębiorcy stanowią jednak 71 proc. rynku.
  Cena paliwa a pensja. Ile kilometrów można przejechać za średnią krajową w krajach UE
  Obywatel Luksemburga przejedzie za dzienny zarobek trzy razy więcej kilometrów niż Polak. Rosnące ceny benzyny ograniczają możliwości Europejczyków w kwestii podróżowania.