Kategorie

Kto płaci podatek od środków transportowych

Sebastian Woźniak
ShutterStock
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i więcej, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy (art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Do opłacania podatku są zobowiązani wszyscy właściciele środków transportowych, a więc osoby fizyczne i osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Orzeczenie

Reklama

„Skarżący jest właścicielem dwóch ciągników samochodowych (ciągników siodłowych) marki Scania. Z dowodów rejestracyjnych przedmiotowych ciągników samochodowych wynika wprost, iż posiadają one dopuszczalną masę całkowitą 18 000 kg (pole F2 w dowodzie rejestracyjnym) oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów – 40 000 kg (pole F3 w dowodzie rejestracyjnym).

Spór dotyczy interpretacji art. 8 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż 12 ton.

Reklama

(...) przez ciągnik samochodowy należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy. Definicja »dopuszczalnej masy całkowitej«określona została w art. 2 pkt 54 ustawy i zgodnie z nią jest to największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego oraz największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd po drodze. Na dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów składa się natomiast masa własna ciągnika siodłowego i dopuszczalna masa całkowita naczepy albo dopuszczalna masa całkowita ciągnika balastowego i dopuszczalna masa całkowita przyczepy.

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego można ustalić rodzaj i parametry środka transportowego na potrzeby opodatkowania podatkiem od środków transportowych, jest dowód rejestracyjny. Organ podatkowy nie jest uprawniony do samodzielnych ustaleń odnoszących się do cech przedmiotu opodatkowania, gdyż nie dysponuje niezbędną w tym zakresie wiedzą. Dowód rejestracyjny jest zaś decyzją administracyjną stwierdzającą dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego. Jest on więc dokumentem urzędowym sporządzonym w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej, a zatem stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone (art. 194 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

Podkreślenia wymaga, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów jest podstawowym parametrem decydującym o opodatkowaniu ciągnika samochodowego. Powyższe wynika wprost z treści art. 8 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten nie uzależnia natomiast opodatkowania ciągnika samochodowego od jego dopuszczalnej masy całkowitej. Organy podatkowe nie mają zatem podstaw prawnych do sięgania do takiego parametru w przypadku ciągników samochodowych. Parametr ten dotyczy natomiast samochodów ciężarowych, co wynika z treści art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Nadto wskazać także należy, iż w punktach 5 i 6 art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca wymienił, iż opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. W takim przypadku opodatkowanie również zależy od dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy/naczepy wraz z pojazdem silnikowym.

Z powyższego wynika zatem, że każdy z wymienionych w ustawie środków transportowych podlega opodatkowaniu niezależnie od tego czy wchodzi w skład zespołu pojazdów, czy też jest wykorzystywany samodzielnie. Przedmiotem opodatkowania nie jest zespół pojazdów, ale ciągnik samochodowy (ciągnik siodłowy bądź balastowy) i przyczepy lub naczepy, czyli środki transportowe, które składają się na zespół pojazdów. Środki te mają odrębne stawki podatkowe uzależnione m.in. od dopuszczalnej całkowitej masy zespołu pojazdów. Tym samym bezzasadne są podnoszone w skardze twierdzenia odnoszące się do podwójnego opodatkowania środków transportowych. Jak już wskazano powyżej przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są wyłącznie ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe, naczepy, przyczepy, a nie zespoły pojazdów. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów jest natomiast jednym z parametrów decydującym o ich opodatkowaniu”.

Taki też pogląd jest wyrażany w orzecznictwie (wyrok WSA w Gdańsku z 19 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 235/08 i I SA/Gd 239/08, oraz WSA w Kielcach z 24 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Ke 583/07).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 16 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Ol 873/10.

PRZYKŁAD: Obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku

Firma handlowo-usługowa Jan Nowak i synowie zawarła umowę leasingu finansowego z „M” Leasing Sp. z o.o. dotyczącą samochodu ciężarowego o masie całkowitej 7 ton.

Ponieważ właścicielem pojazdu została firma handlowo-usługowa Jan Nowak i synowie, obowiązek złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych i zapłata podatku ciąży na tej firmie.

Deklarację podatkową dotyczącą podatku od środków transportowych składają wszyscy właściciele i współwłaściciele co roku w terminie do 15 lutego. Nie można przenieść tego obowiązku na dzierżawcę, najemcę czy leasingobiorcę. Liczy się to, na kogo pojazd jest zarejestrowany.

Zdarzają się sytuacje, w których firmy leasingowe przenoszą obowiązek płacenia tego podatku i składania deklaracji na leasingobiorcę (korzystającego). Poprzez zawarcie odpowiednich zapisów w umowie firmy te cedują na korzystającego swoje obowiązki. Należy mieć na uwadze, iż jest to działanie niezgodne z prawem, nie wywiera ono zatem żadnych skutków prawnych co do zmiany podatnika podatku od środków transportowych.

PRZYKŁAD: Obowiązek zapłaty podatku transportowego

„M” Leasing sp. z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego z firmą Beta. W umowie zawartej pomiędzy stronami wpisano, iż leasingobiorca ceduje na leasingodawcę wszelkie obowiązki (składanie deklaracji, zapłata podatku) związane z podatkiem od środków transportowych dotyczące leasingowanego samochodu.

Działanie takie jako sprzeczne z prawem nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Złożenie deklaracji i zapłata podatku od środków transportowych przez podatnika, którego obowiązek podatkowy wynika z zapisów umowy leasingu, dzierżawy, najmu czy też użyczenia nie zwalnia od tego obowiązku podatnika, na którym ciąży obowiązek ustawowy. Zapłata podatku przez podmiot, na którym nie ciąży obowiązek zapłaty podatku, nie zwalnia bowiem od zapłaty właściwy podmiot. Wywołuje natomiast ten skutek, iż wpłata przez podmiot (leasingobiorcę, dzierżawcę, najemcę) przybiera formę nadpłaty i podlega zwrotowi jako wpłata od niezobowiązanego podatnika.

PRZYKŁAD: Podwójna zapłata za podatek transportowy

„M” Leasing sp. z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego z firmą „D”. W umowie zawartej pomiędzy stronami wpisano, iż leasingobiorca ceduje na leasingodawcę obowiązek zapłaty podatku od środków transportowych dotyczących leasingowanego samochodu.

Firma „D” wpłaciła podatek od środków transportowych. Jednakże organ podatkowy odnotował wpłatę podatku jako wpływ podatku od podmiotu niezobowiązanego. Zapłata podatku dokonana przez firmę „D” nie miała żadnego wpływu na obowiązek wpłaty podatku przez „M” Leasing sp. z o.o.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Co się dzieje w przypadku, gdy środek transportu został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale jego właścicielem jest firma mająca siedzibę za granicą?

Zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, organem właściwym jest organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

Jeżeli firma nie posiada w Polsce zakładu, wówczas nie zapłaci w Polsce podatku od własnego środka transportu.

PRZYKŁAD: Obowiązek podatkowy firmy nieposiadającej siedziby na terytorium RP

Niemiecka firma leasingowa zawarła z XYZ sp. z o.o. umowę leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Firma niemiecka nie posiada siedziby ani zakładu w Polsce. Samochód został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Firma XYZ sp. z o.o. nie zapłaci podatku od środków transportowych, bowiem właścicielem pojazdu jest firma niemiecka. Podatku tego nie zapłaci także firma niemiecka, bowiem organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku jest niemiecki organ podatkowy.

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy od środków transportowych?

Obowiązek ten wygasa w przypadku:

a) sprzedaży pojazdu przez podmiot zobowiązany do zapłaty podatku,

b) definitywnego wyrejestrowania pojazdu (np. w wyniku złomowania samochodu),

c) czasowego wycofania z ruchu pojazdów zarejestrowanych.

PRZYKŁAD: Obowiązek zapłaty podatku po wygaśnięciu umowy leasingu

„M” Leasing sp. z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego z firmą „D”. Umowa została zawarta na okres trzech lat. Po upływie obowiązywania umowy firma „D” wykupiła od „M” Leasing sp. z o.o. samochód za kwotę 3000 zł.

Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od środków transportowych będzie ciążył na leasingodawcy do końca miesiąca, w którym nastąpi przeniesienie własności na firmę „D”. Jak wynika z powyższego przykładu, nastąpi to po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu, gdy nastąpił wykup leasingowanego pojazdu.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Emisja CO2: samochody coraz bardziej eko! Hybrydy szczególnie

  Emisja CO2: samochody w zeszłym roku wyemitowały aż o 12 proc. mniej dwutlenku węgla. I co ciekawe, metodą do osiągnięcia celu okazały się hybrydy.

  Nowy DS 4 jest już w Polsce. Ile kosztuje francuska awangarda?

  Nowy DS 4 został oficjalnie pokazany w Polsce. Na razie nad Wisłę dotarły wyłącznie wersje pokazowe. Już dziś poznaliśmy jednak cennik auta.

  Likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń

  Likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń: Kto wypłaca pieniądze? Na czym polega? O czym pamiętać? O tym wszystkim opowiemy dziś.

  Czy UFG zawsze wykryje brak OC?

  Czy UFG zawsze wykryje brak OC? Odpowiedź brzmi... tak. Nie zawsze jednak od razu zorientuje się, że samochód nie miał obowiązkowej polisy.

  Brak OC: regres oznacza dla kierowcy... problemy!

  Brak OC: regres sprawi, że sprawca może zapłacić za szkodę... z własnej kieszeni. Kiedy i na jakiej zasadzie działa regres?

  Nowy Opel Astra 2021. Wyrazisty design i hybrydy

  Nowy Opel Astra 2021 odsłonił swoją twarz. Niemiecki kompakt otrzymał cyfrowy kokpit, paletę jednostek hybrydowych i nowe reflektory pikselowe.

  Najczęściej kradzione samochody w 2020 roku

  Najczęściej kradzione samochody w 2020 roku w Polsce? Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar przeanalizował dane z CEPiK.

  Nowy Opel Mokka [TEST]: ależ jak on patrzy...

  Nowy Opel Mokka przywitał nas efektownym połączeniem kolorów na nadwoziu i... smutnym spojrzeniem. Nie ma jednak powodów do smutku!

  Zmiany w karach dla kierowców 2021. Co szykuje rząd?

  Zmiany w karach dla kierowców 2021 to szeroki blok zmian w systemie karania prowadzących przedstawiony przez rząd. Co zakłada projekt zmian?

  Wysokość składki OC, punkty karne. Nowy pomysł rządu

  Wysokość składki OC i punkty karne, czyli rząd ma pomysł na kolejny bat na kierowców. Popełniasz dużo wykroczeń, zapłacisz wyższe ubezpieczenie.

  Nowe kary dla pijanych kierowców 2021

  Nowe kary dla pijanych kierowców 2021, czyli pomysł rządu na ograniczenie ilości nietrzeźwych prowadzących na polskich drogach.

  Punkty karne kasowane po 2 latach. Nowy pomysł rządu

  Punkty karne kasowane po 2 latach i więcej punktów karnych w czasie jednej kontroli drogowej. To zmiany dla kierowców, które proponuje rząd.

  Mandaty do 5 tys. zł, czyli rząd ma nowy system kar dla kierowców

  Mandaty do 5 tys. zł - ale też tylko za przekroczenie prędkości. Cięższe przewinienia mogą się skończyć karą sięgającą 30 tys. zł. Oto propozycje zmian.

  Nissan Qashqai 2021: pierwsza jazda japońskim crossoverem

  Nissan Qashqai 2021, czyli mieliśmy okazję po raz pierwszy spotkać się z japońskim crossoverem. I spotkanie to odbyło się na polskim gruncie!