Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Usługi ciągłe w transporcie. Wyjaśniamy trudne kwestie podatkowe

Anna Resiak
Ekspert podatkowy
ShutterStock
Czy firma transportowa może wystawić jedną, miesięczną fakturę zbiorczą na rzecz klienta, któremu regularnie świadczy od kilku do kilkunastu usług miesięcznie? Co w sytuacji, gdy firma ma stałą umowę z klientem?

Prowadzę firmę transportową. Na rzecz klientów, z którymi stale współpracuję świadczę od kilku do kilkunastu usług miesięcznie (zależnie od ilości zleceń w poszczególnych miesiącach).

Czy w takim przypadku mogę wystawić jedną zbiorczą fakturę VAT z tytułu wykonania wszystkich usług w danym miesiącu na rzecz określonego klienta?

Jedna zbiorcza faktura

Podatnik ma możliwość wystawienia jednej, zbiorczej faktury VAT z tytułu wszystkich usług świadczonych w danym miesiącu, wyłącznie w sytuacji, gdy świadczone przez niego usługi mogą być zakwalifikowane jako tzw. usługi ciągłe (czyli w przypadku sprzedaży ciągłej).

Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w rozporządzeniu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jak wynika z § 5 ust. 1 pkt 4 wskazanego rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury,

W przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży.

W przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury.

Natomiast § 9 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że w przypadku gdy podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Zatem możliwość wystawienia zbiorczej faktury dokumentującej całą sprzedaż dokonaną w danym miesiącu na rzecz konkretnego klienta uzależniona jest od tego, czy możemy uznać daną sprzedaż za sprzedaż o charakterze ciągłym.

Niestety regulacje ustawy o VAT, jak i wskazanego powyżej rozporządzenia nie definiują pojęcia sprzedaży ciągłej. 

Skoro brak jest stosowanej definicji w przepisach prawa podatkowego, rozważając możliwość uznania usługi transportowej za usługę ciągłą, koniecznym wydaje się odwołanie do prawa cywilnego, gdzie spotkać się możemy z pojęciem zobowiązania o charakterze ciągłym, czyli takiego, którego istota polega na trwałości stosunku prawnego łączącego strony.

Co do zasady ma ono miejsce, gdy konieczne jest określone zachowanie dłużnika powtarzane przez pewien okres czasu, bez możliwości jednorazowego świadczenia. Należy zatem przyjąć, iż warunkiem uznania danej usługi za usługę ciągłą na gruncie podatku VAT powinna być trwałość stosunku łączącego usługodawcę i usługobiorcę.

Ponadto, istotnym wydaje się element powtarzalności świadczenia danej usługi. W przypadku, gdy pomiędzy stronami istnieć będzie stałe zobowiązanie umowne, aczkolwiek jego spełnienie odbywać będzie się sporadycznie (np. jeden, dwa razy w miesiącu), wówczas nie sposób twierdzić, że zachodzi – na gruncie ustawy o VAT – sprzedaż o charakterze ciągłym.


Istotną cechą usług ciągłych wydaje się być nieustanność, powtarzalność, systematyczność oraz trwały charakter zachowania strony świadczącej.

W orzecznictwie organów podatkowych, pojęcie „ciągłości” nie jest interpretowane w sposób jednolity.

Kiedy sprzedaż ma charakter ciągły

Przykładowo, przyjmuje się, iż sprzedaż ma charakter ciągły, w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

1) umowa sprzedaży powinna być trwała, zawarta na dłuży okres czasu,

2) muszą z niej wynikać obowiązki ciągłe, bez możliwości jednorazowego spełnienia świadczenia,

3) realizowane w jej ramach świadczenie musi polegać na stałym i powtarzalnym zachowaniu strony zobowiązanej do określonego zachowania.

Warto w tym miejscu przytoczyć stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 01 grudnia 2009 r. o (sygn. IPPP3/443-805/09-4/MPe), gdzie stwierdzono:

„Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "sprzedaży o charakterze ciągłym".

W związku z tym należy go interpretować w oparciu o wykładnię językową. Zgodnie ze "Słownikiem języka polskiego" (www.sjp.pwn.pl), "ciągły" oznacza "trwający bez przerwy, powtarzający się stale".

W zobowiązaniu ciągłym nie da się wyróżnić powtarzających się czynności, które można byłoby zakwalifikować jako świadczenie samodzielne. Istotą jest nieustanność jakiegoś procesu – czynności. Zatem trudne, a niekiedy niemożliwe jest wyodrębnienie jednoznacznego momentu dostarczenia towaru lub wykonania usługi.”

Zatem z całą pewnością możliwe jest uznanie za usługi ciągłe takich usług jak usługi najmu, dzierżawy, czy usługi ochrony. Uznanie natomiast świadczonych przez podatników usług transportowych lub spedycyjnych za usługi ciągłe jest możliwe, jednakże usługa taka musi być świadczona z bardzo dużą częstotliwością w ramach zobowiązania o charakterze ciągłym.

W każdym razie należy stwierdzić, iż traktowanie usług transportowych lub spedycyjnych jako usług ciągłych nie może zostać uznane za zasadę lecz za wyjątek, który w każdym przypadku wymaga dogłębnej analizy.


Odnosząc się bezpośrednio do pytania.

Sytuacji, w której usługa transportowa świadczona jest kilka, maksymalnie kilkanaście razy w miesiącu nie można zakwalifikować jako usługi ciągłej.

Usługodawca może w takim przypadku bez większych trudności wyodrębnić poszczególne świadczenia. Za usługę ciągłą można uznać usługę transportową, gdy jest ona świadczona codziennie lub prawie codziennie.

Możliwość uznania usług transportowych za usługi ciągłe wyłącznie w przypadku bardzo dużej częstotliwości świadczenia usług potwierdzona została również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 08 czerwca 2010 r. (sygn. ILPP2/443-406/10-2/EWW).

W sytuacji, gdy podatnik nie ma możliwości uznania świadczonych przez siebie usług za usługi ciągłe, zobowiązany jest do udokumentowania odrębną fakturą VAT każdej świadczonej przez siebie usługi transportowej.

Jednocześnie należy w tym miejscu wskazać na szczególny termin wystawienia faktury w przypadku świadczenia usług transportowych (a także spedycyjnych).

Mianowicie podatnik powinien wystawić fakturę nie później, niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, a nie wcześniej, niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Sam obowiązek podatkowy w odniesieniu do omawianych usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług ( co wynika z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit a i b ustawy o VAT).


Kolejne pytanie:

Zawarłem umowę, na mocy której pozostaję w gotowości do świadczenia usług transportowych na rzecz firmy X. Ilość faktycznie wykonanych usług transportowych uzależniona jest od ilości otrzymanych w danym miesiącu zamówień.

Czy w takiej sytuacji, z uwagi na wiążącą mnie z firmą X umowę, mogę wystawić jedną fakturę z tytułu wszystkich usług świadczonych w danym miesiącu?

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 1, wystawienie jednej faktury dokumentującej wszystkie usługi świadczone na rzecz konkretnego kontrahenta możliwe jest wyłącznie w przypadku usług ciągłych.

Zakwalifikowanie usługi transportowej jako usługi ciągłej możliwe jest w przypadku bardzo dużej częstotliwości świadczenia usług. W odpowiedzi na zadane pytanie należy podkreślić, iż sytuacja, w której podatnik na podstawie umowy jedynie pozostaje w gotowości do świadczenia usługi, a sama usługa świadczona jest po uzyskaniu zamówienia, nie stanowi usługi ciągłej.

W takim przypadku, w dalszym ciągu możliwe jest wyodrębnienie poszczególnych usług transportowych świadczonych w ramach umowy i każda taka usługa powinna być traktowana niezależnie.

Podobny pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 1 grudnia 2009 r. (sygn: IPPP3/443-805/09-4/MPe), gdzie czytamy:

„Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego w złożonym wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż przedmiotowej usługi, polegającej na pozostawaniu w gotowości do przejęcia zadań produkcyjnych i ich finansowania w oszacowanym zakresie, nie można uznać za usługę ciągłą. (…)

Dokonywanie danej czynności doraźnie powoduje więc, że każde świadczenie można wyodrębnić, odróżnić od następnego świadczenia. Dlatego też faktura dokumentująca świadczenie przedmiotowej usługi powinna być wystawiona na ogólnych zasadach określonych w § 9 ust. 1 cyt. Rozporządzenia”


Kolejne pytanie:

Na podstawie wiążącej mnie z firmą Y umowy jestem zobowiązany do przetransportowania w kwietniu 2011 r. 25 ton cementu będącego własnością firmy Y pomiędzy dwoma magazynami.

W tym celu muszę wykonać około 10 transportów, które są wykonywane dzień po dniu. Czy w takiej sytuacji powinienem wystawić jedną zbiorczą fakturę VAT po zakończeniu całego zlecenia, czy też każdy transport powinien zostać zafakturowany odrębnie?

Celem zawartej umowy, o której mowa w pytaniu, jest przetransportowanie określonej ilości towarów pomiędzy magazynami.

Nie ma tutaj znaczenia, ile transportów będzie trzeba wykonać, aby przemieścić cały towar.

Zatem, przedmiotem umowy jest w istocie wykonanie usługi transportowej w odniesieniu do określonej ilości towarów. Usługa ta powinna być traktowana jako kompleksowa (czyli taka, w ramach której wyróżniamy czynność główną i czynności poboczne niezbędne dla prawidłowego lub lepszego opodatkowania usługi).

Czynnością główną, czyli zasadniczym celem umowy jest tu całkowite przetransportowanie towaru (tutaj 10 ton cementu). W rozpatrywanym przypadku bez znaczenia jest fakt, iż dla wykonania usługi, usługodawca zobowiązany jest w istocie do wykonania szeregu pojedynczych transportów (pojedynczych usług transportowych).

Takie pojedyncze usługi są czynnościami pobocznymi umożliwiającymi lepsze wykonanie czynności głównej.

Zatem, podatnik powinien wystawić fakturę VAT dopiero po wykonaniu całej usługi (po przetransportowaniu całego towaru pomiędzy magazynami).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Kodeks kierowcy. Zmiany 2022. Mandaty. Punkty karne. Znaki drogowe
Kodeks kierowcy. Zmiany 2022. Mandaty. Punkty karne. Znaki drogowe
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Osiem ofert w przetargu na budowę obwodnicy Gorajca
  Obwodnica Gorajca. Osiem podmiotów złożyło oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gorajca (woj. lubelskie) w ciągu drogi krajowej nr 74. Jak podała w środę GDDKiA, wszystkie propozycje zmieściły się w zaplanowanym budżecie na tę inwestycję, tj. 184 mln zł.
  Lexus RX 500h to chyba najmocniejsza hybryda w historii marki!
  Lexus RX 500h łączy silnik elektryczny i spalinowy. Tyle że spalinowy w tym przypadku dysponuje turbodoładowaniem. Moc? Ta sięga 371 koni.
  Ile kosztuje Mercedes klasy A 2022? Dyskretny lifting. Ceny solidne
  Ile kosztuje Mercedes klasy A 2022? Za najtańszy model trzeba zapłacić dokładnie 154 tys. zł. Tak, nadal mówimy o segmencie C!
  Sadzenie drzew w zamian za emisję CO2. Oto pomysł LeasePlan
  Sadzenie drzew w zamian za emisję CO2? W ten sposób LeasePlan, SKANSKA i Pfizer posadzili w sumie 100 tys. drzew.
  Czy wzrost kosztów wypadków przyczyni się do wyższych cen OC?
  W II kwartale 2022 r. średnia wartość szkody komunikacyjnej wyniosła 8769,5 zł w porównaniu do 8255 zł w I kwartale. Oznacza to wzrost o 514,5 zł kwartał do kwartału. Może to zmusić towarzystwa ubezpieczeniowe do podwyżek cen OC po raz pierwszy od 2017 r.
  Mały parking – automatyzacja i cyfryzacja
  Cyfryzacja i automatyzacja parkingu wpływa na redukcję kosztów i optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni z uwzględnieniem zmieniającego się zapotrzebowania kierowców. Z perspektywy zarządców, główną zaletą jest natomiast elastyczność. Parking może być współdzielony, zarządzany w czasie rzeczywistym, posiada różne warianty cenowe i usprawnia proces parkowania.
  Opel Astra Electric. Znamy dane techniczne elektrycznej Astry
  Elektryczny Opel Astra 2022? Niemcy zaprezentowali właśnie zeroemisyjny wariant swojego kompaktowego hatchbacka. Co wiadomo o aucie?
  Lexus LS 2023. Czyżby drobny lifting?
  Lexus LS 2023 otrzyma kilka zmian w stosunku do modelu tegorocznego. Nowe będą multimedia. Delikatnie zmieni się też stylizacja wnętrza.
  Ile kosztuje Mercedes klasy B 2022? Mamy polski cennik!
  Ile kosztuje Mercedes klasy B 2022? Dobra informacja jest taka, że zamówienia można już składać. Zła jest taka, że cennik klasy B startuje od 171 tys. zł.
  Jak dbać o opony zimowe? Kilka rad może wydłużyć ich życie
  Jak dbać o opony zimowe? Jest kilka rzeczy, o których kierowca powinien pamiętać. Dzięki temu wydłuży maksymalny przebieg kompletu ogumienia.
  Samochody są za drogie? Dlatego Polacy kupują... motocykle!
  Samochody są za drogie? To hasło, które krąży po Polsce od dobrych kilkunastu miesięcy. Polacy znaleźli jednak sposób na koszty. Tym są motocykle.
  Polacy kupują mniej samochodów? Dane są oczywiste.
  Polacy kupują mniej samochodów? To pytanie, które warto zadać. Co może odpowiadać za spowolnienie? Wyższe ceny i oczywiście inflacja.
  Strefy czystego transportu w Europie. Poprawiły jakość powietrza?
  Strefy czystego transportu w Europie a jakość powietrza w europejskich miastach. Czy ograniczenia dotyczące ruchu pojazdów przynoszą skutek?
  Jak bezpiecznie transportować drewno? ITD podpowiada
  Jak bezpiecznie transportować drewno? To pytanie, które ITD zadały Lasy Państwowe. Współpraca obydwu podmiotów przynosi poradnik dla kierowców.
  Konfiskata samochodu za jazdę po pijanemu. Nowe przepisy
  Konfiskata samochodu za jazdę po pijanemu przeszła przez Sejm i czeka na podpis Prezydenta. Co konkretnie oznaczają nowe przepisy? Sprawdźmy.
  Strefa czystego transportu. Kraków będzie pierwszy w Polsce
  Strefa czystego transportu? Kraków zatwierdził utworzenie SCT 23 listopada 2022 roku. Radni ustalili że pierwsze zmiany wejdą w życie w lipcu 2024.
  Sieć dróg szybkiego ruchu się rozrasta. Wyższy standard, większe koszty
  Standard istniejących polskich autostrad jest wysoki. Porównując do krajów Europy Zachodniej, możemy pochwalić się nowymi technologiami, przede wszystkim w kontekście ochrony środowiska. Większość tras szybkiego ruchu wciąż powstaje jako drogi dwujezdniowe, wpływa na ograniczoną przepustowość.
  Duży Fiat skończył 55 lat
  Duży Fiat. W czasach PRL synonim luksusu i komfortu, marzenie wszystkich Polaków, w okresie rozwoju kapitalizmu pogardzany symbol minionych czasów. Duży Fiat, kant, kredens, czyli po prostu Fiat 125p, 55 lat temu po raz pierwszy wyjechał z fabryki na warszawskim Żeraniu.
  Na czym polega inteligentne parkowanie?
  Sektor zautomatyzowanych technologii sukcesywnie rośnie, a automatyzacja jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju firm. Przedsiębiorstwa świadome nadchodzących wyzwań przyspieszają przebieg swoich inicjatyw biznesowych w zakresie cyfryzacji po kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią.
  Europa i Polska przechodzi na transport intermodalny
  Bezpieczeństwo stało się kluczowym aspektem w biznesie. W tym kontekście coraz częściej mówi się o transporcie intermodalnym, który w Polsce wciąż ma ogromny potencjał rozwoju. To rodzaj transportu, który tworzy nowoczesne łańcuchy zespajające kilka rodzajów transportu w jeden system, dzięki czemu zapewnia większą przewidywalność i regularność przejazdów niż sam transport drogowy.
  Nowe radiowozy dla policji. Uważajcie na te SUV-y na drogach!
  Nowe radiowozy dla policji? Tak, funkcjonariusze dostali właśnie oznakowane Kie. Cała partia kosztowała w sumie prawie 13 mln zł.
  Jazda z telefonem? Policyjny dron ujawnia wykroczenia
  Jazda z telefonem nie jest wcale taka trudna do wykrycia. Szczególnie że dziś policjanci mogą obserwować kierowców z ukrycia. Korzystają z dronów!
  Rynek motoryzacyjny. Wyprzedaże na koniec roku
  Czy jest szansa na wyprzedaże samochodów? Rok 2022 był wyjątkowo trudny na rynku motoryzacyjnym: kolejki oczekujących na odbiór auta, anulowane zamówienia, a to wszystko w warunkach rosnących cen oraz podwyżek rat za samochód.
  Kolejki do wymiany opon? Kierowcy znaleźli na nie sposób
  Kolejki do wymiany opon pojawiły się przed zakładami wulkanizacyjnymi wraz z pierwszymi objawami zimy. Trzeba stać i czekać? Nie zawsze!
  Mandat za ośnieżone tablice rejestracyjne. 2022 rok z nową karą?
  Mandat za ośnieżone tablice rejestracyjne. 2022 rok przynosi podwyżkę. Wykroczenie oznacza teraz więcej punktów karnych. Dużo więcej!