Kategorie

Kiedy opłaca się korzystać z procedur uproszczonych ?

Piotr Sienkiewicz
ShutterStock
Wspólnotowe przepisy celne przewidują możliwość korzystania przez podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą z procedur uproszczonych, dzięki którym importerzy oraz eksporterzy towarów mogą korzystać z szeregu ułatwień i korzyści.

Kiedy opłaca się korzystać z procedur uproszczonych ?

Procedury uproszczone mogą okazać się korzystnym rozwiązaniem w wielu różnych sytuacjach:

- jeśli miejsce załadunku lub rozładunku towaru znajduje się daleko od siedziby Oddziału Celnego, procedura uproszczona w miejscu pozwoli na dokonanie odprawy celnej poza Urzędem Celnym, np. w miejscu załadunku lub rozładunku towaru;

Reklama

- jeżeli podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, w momencie dokonania zgłoszenia celnego nie dysponuje wszystkimi dokumentami niezbędnymi do zastosowania preferencyjnej stawki celnej, procedura zgłoszenia niekompletnego pozwoli na warunkowe objęcie towaru procedurą celną, uwalniając importera od konieczności uiszczania należności według stawek podstawowych;

- jeżeli podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, w momencie dokonania zgłoszenia celnego nie dysponuje wszystkimi informacjami niezbędnymi do sporządzenia standardowego złoszenia celnego (np. nie zna wagi towaru, co zdarza się często przy towarach masowych) procedura zgłoszenia uproszczonego pozwoli na warunkowe objęcie towaru procedurą celną.

- jeżeli importer towaru chce uniknąć konieczności natychmiastowego uiszczania VAT i ma zamiar rozliczyć go w deklaracji miesięcznej, procedura uproszczona w miejscu uwolni go od tego obowiązku.


Formy uproszczeń

Większości osób, nie zaznajomionych bliżej z tematem, procedura uproszczona kojarzy się wyłącznie z jej najpopularniejszą formą, tj. tzw. procedurą w miejscu. Tymczasem, jak wspomnieliśmy w poprzednim akapicie, form uproszczeń jest więcej. Zostały one wymienione w artykule 76 rozporządzenia Rady nr 2913/92/EWG z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Są nimi:

Reklama

- niekompletne zgłoszenie celne - procedura uproszczona w formie niekompletnego zgłoszenia celnego jako jedyna forma uproszczeń nie wymaga uzyskania wcześniejszego pozwolenia organów celnych na stosowanie procedury uproszczonej. Jest ona przeznaczona wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń w formie standardowej - w sytuacji gdy osoby te nie dysponują pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego. Jednak obowiązuje tu zasada „coś za coś”: przy tej formie uproszczeń, towar wraz ze zgłoszeniem uproszczonym musi zostać przedstawiony w urzędzie celnym.

- uproszczone zgłoszenie celne – jest ono składane w postaci dokumentu administracyjnego lub handlowego, wraz z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną. W przypadku korzystania z Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD), wypełnione muszą być tylko niektóre, wymagane przepisami dane. W przypadku stosowania uproszczonego zgłoszenia celnego, konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia organów celnych. Podobnie jak w poprzednim przypadku, także i przy tym rodzaju uproszczenia, towar musi być przedstawiony w urzędzie celnym.

- wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej - jest najczęściej stosowanym i najdalej idącym uproszczeniem, które daje możliwość objęcia towaru procedurą lub nadania przeznaczenia celnego, poprzez wpisanie do rejestru prowadzonego przez podmiot gospodarczy w tzw. miejscu uznanym. Oznacza to, że towar jest bezpośrednio wywożony za granicę lub przywożony z zagranicy do miejsca uznanego, bez obowiązku przedstawiania go w urzędzie celnym. Również i w tym przypadku konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia organów celnych.

Żeby nie było zbyt przyjemnie…

Oczywiste jest, że tak daleko idące ułatwienia i uproszczenia, nie mogą być przez organy celne udzielane wszystkim chętnym, bez jakiejkolwiek weryfikacji. W związku z tym, w przypadku uproszczonego zgłoszenia celnego oraz procedury w miejscu, podmiot, chcący z takich ułatwień skorzystać, musi najpierw uzyskać pozwolenie wydawane przez Dyrektora Izby Celnej, właściwej ze względu na lokalizację miejsca uznanego (dla procedury w miejscu) lub urzędów celnych, w których ma być stosowana procedura zgłoszenia uproszczonego. Jeżeli zaś podmiot zamierza korzystać z kilku miejsc uznanych lub kilku Urzędów Celnych dla procedury zgłoszenia uproszczonego, położonych we właściwości Dyrektorów różnych Izb Celnych, w każdej Izbie Celnej musi starać się o osobne pozwolenie.

Aby uzyskać pozwolenie, firma musi przejść audyt organów celnych, taki sam jak w przypadku ubiegania się o status AEO (jeżeli jednak dany podmiot jest posiadaczem statusu AEO, jest z tego obowiązku zwolniony). Ponadto, w przypadku procedury w miejscu, ocenie podlega samo miejsce, w którym ma być stosowana procedura – wymagania, jakie powinno ono spełniać, są różnie określane w różnych Izbach Celnych, ale jako minimum możemy przyjąć, iż powinna to być utwardzona, oświetlona, monitorowana i odpowiednio oznaczona powierzchnia, pozwalająca na umieszczenie na niej towarów, które mają być objęte procedurą celną (np. zaparkowanie tira).


Ubiegający się o pozwolenie musi dysponować tytułem prawnym do tego miejsca. Organy celne mogą ponadto zażądać, aby wnioskodawca dysponował sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie rewizji celnej (np. rampą lub wózkiem widłowym). Wnioskodawca musi także wymienić enumeratywnie towary, które będą obejmowane procedurą celną oraz wskazać ich przybliżone ilości.

Tak więc, potencjalnych beneficjentów procedur uproszczonych zniechęcać mogą:

- konieczność posiadania własnego miejsca uznanego i związane z tym koszty;
- audyt przeprowadzany przez administrację celną, związane z tym koszty i formalności;
- czasochłonność procedury uzyskania pozwolenia;
- ograniczenie pozwolenia wyłącznie do towarów wymienionych w pozwoleniu.

Jest jednak i dobra wiadomość – otóż wspólnotowe prawo celne przewiduje możliwość skorzystania z pozwolenia udzielonego pełnomocnikowi eksportera lub importera. Tym samym, podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, może po prostu skorzystać z usług wyspecjalizowanej agencji celnej, oszczędzając czas i pieniądze.

Nie należy jednak zapominać, iż istnieje cała gama czynności, związanych z obrotem towarowym z zagranicą, których uproszczenia nie dotyczą – np. nie można w ten sposób ominąć Urzędu Celnego przy legalizacji dowodów pochodzenia, dokumentów INF itp. Z kolei uproszczenia dotyczące otwierania karnetów TIR, będących bardzo popularną formą dokumentu gwarancyjnego m.in. przy wysyłkach towarów do krajów b. ZSRR, dotyczą jedynie miejsca postoju środka transportu, a sam dokument musi być otwarty przez funkcjonariusza celnego.

Osoby, planujące wykorzystanie mechanizmu procedury uproszczonej do niecnych czynów, należy zaś uświadomić, iż korzystanie z procedury w miejscu, nie oznacza bynajmniej zupełnego pominięcia organów celnych i wyeliminowania możliwości podejmowania przez nie czynności kontrolnych. Właściwy Oddział Celny musi bowiem każdorazowo być powiadomiony przez posiadacza pozwolenia o zamiarze objęcia towaru procedurą celną, i, o ile, prowadzona przez administrację celną, analiza ryzyka, wykaże, iż istnieje taka potrzeba, organy celne mają prawo w każdej chwili dokonać weryfikacji towaru i dokumentacji. Wykrycie nieprawidłowości obciąża posiadacza pozwolenia, który, w przypadku powtarzania się takich, niemiłych sytuacji, musi liczyć się z możliwością cofnięcia pozwolenia.

Zawieszamy VAT, czyli lepiej późno niż wcale

Niewiele zmian w przepisach ucieszyło importerów tak, jak wprowadzona w życie w kwietniu 2011 r. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności jej artykuł 33a.
Istniejące wcześniej przepisy, dotyczące możliwości rozliczania przez importerów podatku VAT w deklaracjach miesięcznych, wymagały składania przez nich zabezpieczenia, na poczet mogących potencjalnie powstać należności podatkowych.

Rozwiązanie to skutecznie zniechęcało potencjalnych chętnych, ze względu na wysokie koszty oraz trudności w uzyskaniu takiego zabezpieczenia. Tym samym, Polska pozostawała w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej, które takie rozwiązania stosowały już od dawna i bez takich ograniczeń. O potrzebie wprowadzenia tego nowoczesnego mechanizmu pisałem w „Rzeczpospolitej” już
w maju 2004 r., no i szast prast… minęło 8 lat i sprawa załatwiona !

Oddając ukłon rządowi, który, późno bo późno, ale jednak problem dostrzegł i rozwiązał, przypomnijmy jednak, iż nadal, możliwość skorzystania z tego ułatwienia jest uwarunkowana spełnieniem kilku wymogów:

1) należy przedstawić zaświadczenia lub oświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz w płatnościach poszczególnych podatków;
2) należy przedstawić potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT;
3) należy pisemnie zawiadomić właściwego Naczelnika Urzędu Celnego oraz Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o zamiarze rozliczania podatku w deklaracji przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosowany ten system.

W naszej praktyce zauważamy, iż szczególnie ten ostatni wymóg sprawia importerom wiele kłopotu, uniemożliwia bowiem zastosowanie nowego systemu rozliczania podatku VAT ad hoc – aby móc korzystać z prawa do rozliczania VAT w deklaracji np. od 1 października, Naczelnika Urzędu Celnego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego należy powiadomić skutecznie najpóźniej do końca września.

Jak uprościć procedury i nie skomplikować sobie życia.

Ważne jest, aby z procedur uproszczonych korzystać, zachowując umiar i zdrowy rozsądek. Ponieważ, w przypadku procedury w miejscu, Urząd Celny nie uczestniczy zwykle przy obejmowaniu towarów procedurą celną, łatwo pokusić się o myśl, aby poprzez procedurę uproszczoną załatwiać różne „problemowe” sprawy; jak to ujął kiedyś pewien nasz niedoszły Klient: „Proszę mi to zataryfikować tak, żeby było bez cła, przecież macie procedurę uproszczoną”.

Tymczasem, właśnie w procedurach uproszczonych nie wolno pozwolić sobie na lekkomyślność, która może drogo kosztować. Pamiętajmy, że przyjęcie zgłoszenia celnego nie oznacza, że nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu ewentualnych błędów lub pomyłek w trakcie kontroli postimportowej, nawet wiele miesięcy po tym fakcie. Organy celne mogą dochodzić należności celnych przez 3 lata, a do wymierzanych wskutek postępowania celnego należności celnych i podatkowych doliczają odsetki ustawowe.

Niejednokrotnie więc, lekkomyślność lub próba bycia zbyt cwanym kosztuje bardzo drogo. Zachowujmy więc szczególną ostrożność, a do współpracy wybierajmy wyłącznie partnerów wiarygodnych i sprawdzonych.

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
VAT zmiany od 1 lipca 2021 r.
VAT zmiany od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Piotr Sienkiewicz, dyrektor d/s agencji celnych JAS-FBG S.A.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  1 sty 2000
  27 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emisja CO2: samochody coraz bardziej eko! Hybrydy szczególnie

  Emisja CO2: samochody w zeszłym roku wyemitowały aż o 12 proc. mniej dwutlenku węgla. I co ciekawe, metodą do osiągnięcia celu okazały się hybrydy.

  Nowy DS 4 jest już w Polsce. Ile kosztuje francuska awangarda?

  Nowy DS 4 został oficjalnie pokazany w Polsce. Na razie nad Wisłę dotarły wyłącznie wersje pokazowe. Już dziś poznaliśmy jednak cennik auta.

  Likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń

  Likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń: Kto wypłaca pieniądze? Na czym polega? O czym pamiętać? O tym wszystkim opowiemy dziś.

  Czy UFG zawsze wykryje brak OC?

  Czy UFG zawsze wykryje brak OC? Odpowiedź brzmi... tak. Nie zawsze jednak od razu zorientuje się, że samochód nie miał obowiązkowej polisy.

  Brak OC: regres oznacza dla kierowcy... problemy!

  Brak OC: regres sprawi, że sprawca może zapłacić za szkodę... z własnej kieszeni. Kiedy i na jakiej zasadzie działa regres?

  Nowy Opel Astra 2021. Wyrazisty design i hybrydy

  Nowy Opel Astra 2021 odsłonił swoją twarz. Niemiecki kompakt otrzymał cyfrowy kokpit, paletę jednostek hybrydowych i nowe reflektory pikselowe.

  Najczęściej kradzione samochody w 2020 roku

  Najczęściej kradzione samochody w 2020 roku w Polsce? Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar przeanalizował dane z CEPiK.

  Nowy Opel Mokka [TEST]: ależ jak on patrzy...

  Nowy Opel Mokka przywitał nas efektownym połączeniem kolorów na nadwoziu i... smutnym spojrzeniem. Nie ma jednak powodów do smutku!

  Zmiany w karach dla kierowców 2021. Co szykuje rząd?

  Zmiany w karach dla kierowców 2021 to szeroki blok zmian w systemie karania prowadzących przedstawiony przez rząd. Co zakłada projekt zmian?

  Wysokość składki OC, punkty karne. Nowy pomysł rządu

  Wysokość składki OC i punkty karne, czyli rząd ma pomysł na kolejny bat na kierowców. Popełniasz dużo wykroczeń, zapłacisz wyższe ubezpieczenie.

  Nowe kary dla pijanych kierowców 2021

  Nowe kary dla pijanych kierowców 2021, czyli pomysł rządu na ograniczenie ilości nietrzeźwych prowadzących na polskich drogach.

  Punkty karne kasowane po 2 latach. Nowy pomysł rządu

  Punkty karne kasowane po 2 latach i więcej punktów karnych w czasie jednej kontroli drogowej. To zmiany dla kierowców, które proponuje rząd.

  Mandaty do 5 tys. zł, czyli rząd ma nowy system kar dla kierowców

  Mandaty do 5 tys. zł - ale też tylko za przekroczenie prędkości. Cięższe przewinienia mogą się skończyć karą sięgającą 30 tys. zł. Oto propozycje zmian.

  Nissan Qashqai 2021: pierwsza jazda japońskim crossoverem

  Nissan Qashqai 2021, czyli mieliśmy okazję po raz pierwszy spotkać się z japońskim crossoverem. I spotkanie to odbyło się na polskim gruncie!

  Przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową

  Przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową - jak powinien zachować się pieszy? Jakie zasady go obowiązują? Sprawdziliśmy to.

  Pieszy idący po drodze dla rowerów. Może?

  Pieszy idący po drodze dla rowerów - w jakich przypadkach taki scenariusz jest możliwy? Prawo stawia kilka warunków. Zaraz o nich opowiemy.

  Kara za brak ciągłości OC. Ile wynosi?

  Kara za brak ciągłości OC, czyli co się stanie gdy kierowca zapomni o przedłużeniu obowiązkowej polisy na samochód? Czeka go kara od UFG.

  Regres ubezpieczeniowy OC, czyli pijany kierowca a wypadek

  Regres ubezpieczeniowy OC sprawia, że pijany kierowca musi zwrócić pieniądze wypłacone przez ubezpieczyciela po wypadku. Co warto o nim wiedzieć?

  Peugeot 208 [Test]: wersja GT, 130-konny benzyniak i automat

  Peugeot 208 wreszcie zawitał przed naszą redakcją. Na to auto czekaliśmy naprawdę długo. Chyba było jednak warto - i to pomimo.... czerwonego lakieru.

  Kierowanie ruchem drogowym podczas robót drogowych

  Kierowanie ruchem drogowym podczas robót drogowych wymaga posiadania przez osobę specjalnych uprawnień. Wiedzieliście o tym?

  Jak zostać kierowcą autobusu?

  Jak zostać kierowcą autobusu? Kierowca musi spełnić kilka warunków i potwierdzić swoje predyspozycje właściwym wpisem w prawie jazdy.

  Na wakacje samochodem po Europie. O czym pamiętać?

  Na wakacje samochodem po Europie? Pamiętaj o limitach prędkości, gęstszej sieci fotoradarów i zdecydowanie droższych mandatach.

  Kradzież katalizatora. Autocasco pokryje koszty?

  Kradzież katalizatora. Autocasco obejmuje takie przypadki? Wszystko zależy od oferty przygotowanej przez firmę. Na co uważać kupując AC?

  Toyota Yaris Cross: start produkcji crossovera we Francji

  Toyota Yaris Cross to nowy crossover japońskiej marki. Auto powstało z myślą o Europie i w Europie będzie produkowane. Co wiadomo o modelu?

  Czy odpowiednie znaki drogowe to krok do redukcji CO2?

  Rozszerzony katalog znaków drogowych ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów niskoemisyjnych? Nie, to nie jest projekt Szwajcarów, Holendrów, Niemców czy Szwedów, ale rodzima inicjatywa, która zagwarantuje elektromobilności stałe miejsce w krajowym prawie drogowym.