Kategorie

Jak postępować podczas rozładunku towaru przy użyciu żurawi

Andrzej Dziedzic
ShutterStock
Operator żurawia samojezdnego rozpoczął rozładunek stalowych słupów. Po uniesieniu słupa nastąpiło jego rozchwianie, a następnie wypięcie się z zawiesia. Opadający i rozkołysany element uderzył pracownika w głowę. W wyniku obrażeń pracownik doznał poważnego urazu głowy. Jakich zasad powinien przestrzegać operator i pracownik, aby uniknąć tego typu wypadków? Czy sposób zachowania operatora dźwigu był prawidłowy przy założeniu, że poszkodowany miał lub nie miał założonego kasku?

Na stanowisku pracy powinna być instrukcja stanowiskowa bhp opracowana na podstawie rozporządzenia Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (DzU nr 15, poz. 58), której pracownicy powinni bezwzględnie przestrzegać. Ponadto tego typu prace powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonego hakowego.

Przez pojęcie transportu rozumiemy wiele czynności, które są związane z przewozem (przemieszczaniem) surowców, materiałów, ludzi i wyrobów gotowych, za pomocą odpowiednich urządzeń transportowych, w tym dźwignic. Związane jest to z wieloma zagrożeniami występującymi przy tej pracy, ponieważ w przemieszczaniu materiałów używane są dźwignice i urządzenia pomocnicze do podnoszenia ładunków na hakach dźwignic oraz prowadzenie tych ładunków podczas ich przemieszczania.

Należy pamiętać i mieć na uwadze to, że przemieszczanie składa się z trzech elementów powiązanych ze sobą:

 • podnoszenia,
 • przemieszczenia,
 • opuszczenia ładunku.

Do obsługi urządzeń oraz wykonywania czynności związanych z przewozem zaangażowani są operatorzy dźwignic, hakowi oraz pracownicy wykonujący prace pomocnicze. Prace te stwarzają duże zagrożenia dla osób przy nich zatrudnionych, dla sprzętu używanego przy tych pracach, dla przemieszczanego ładunku oraz dla osób trzecich. Dlatego też prace te wymagają prawidłowej organizacji pracy, ażeby zminimalizować ryzyko zaistnienia wypadku lub awarii. Powinny być też wykonywane zgodnie z zasadami przepisów dotyczących bezpiecznego ich wykonania.


Do warunków eliminujących zagrożenia przy pracach związanych z przewozem (przemieszczaniem) zalicza się:

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy przemieszczaniu ładunków z użyciem dźwignic,
 • określenie masy ładunku i dobranie właściwych zawiesi do przemieszczania ładunku,
 • przestrzeganie zasad komunikowania się hakowego z operatorem dźwignicy poprzez określone sygnały głosowe i ręczne,
 • właściwe podwieszanie ładunku zapewniające bezpieczeństwo dla pracowników zatrudnionych przy pracach przeładunkowych i odpowiednie zabezpieczenie ładunku.

Metody zawieszania ładunku

Ładunek powinien być zawieszony na haku dźwignicy za pomocą zawiesi w taki sposób, aby był dobrze zrównoważony.

WAŻNE!

Dobre zrównoważenie polega na tym, że ładunek w momencie uniesienia ponad podłoże nie zmienia swojego położenia w stosunku do haka dźwignicy. Oznacza to, że nie wykonuje żadnych dodatkowych ruchów, jak np. obrót lub przesunięcie poziome poza ruchem unoszenia. W celu dobrego zrównoważenia ładunku należy hak dźwignicy ustawić nad środkiem ciężkości ładunku. Cięgna zawiesia powinny być zaczepione do ładunku symetrycznie w stosunku do jego środka ciężkości, tj. w punktach jednakowo od niego odległych. Przy zakładaniu haków zawiesia, hak należy ustawić rogami w zaczepie na zewnątrz. Zapobiegnie to wysunięciu się haka z zaczepu mimo zluzowanego cięgna.

Podwieszenie i mocowanie ładunku można wykonać w stałych punktach, gdzie na ładunku zamocowane zostały zaczepy, sworznie, uchwyty, z góry przeznaczone do tego celu. Będzie to zawieszenie stałe, stanowiące duże ułatwienie przy transporcie ładunku. W innych sytuacjach stosuje się podwieszanie ładunku przez zastosowanie obwiązania, względnie opasania właściwym cięgnem.


Dla bezpieczeństwa liny i haki w zawiesiach powinny być kontrolowane zarówno przez obsługę, jak i konserwatora, by nie dopuścić do wypadku (zerwanie liny czy haka może spowodować upadek ciężaru z wysokości itp.). Elementy te, tzn. liny czy haki podlegają pewnym kryteriom oceny zużycia i tak:

 • zawiesia z lin włókiennych – rozstrzępienie splotów, rozkręcenie, zerwanie czy przecięcie splotek, wydłużenie (nie więcej jak 10% z początkowej wartości), wewnętrzne zużycie (np. zerwany rdzeń), butwienie itp.,
 • haki przy zawiesiach – czy nie są powyginane, rozgięte, wytarte lub przetarte, czy nie mają pęknięć, wżerów, ostrych krawędzi itp.

W sytuacji przemieszczania ładunków należy używać drążków lub lin prowadzących. Uniknie się wtedy niekontrolowanego obracania i rozkołysania ładunku, co może doprowadzić do uderzenia o pobliskie przedmioty.

Instrukcja stanowiskowa dźwigowego i hakowego

Zapisy, jakie powinny mieć odzwierciedlenie w instrukcji stanowiskowej dźwigowego i hakowego:

Dźwigowy

Dźwigowy w czasie pracy powinien:

 • przystąpić do przeładunku dopiero po otrzymaniu polecenia od przełożonego,
 • sprawdzić, czy tor i teren działania żurawia są wolne od jakichkolwiek przeszkód,
 • dawać odpowiednie sygnały dźwiękowe w czasie ruchu żurawi przesuwnych,
 • przestrzegać, aby liny kotwowe żurawi masztowych były odpowiednio i równomiernie naprężone.

Dźwigowy przy dokonywaniu przeładunku powinien:

 • przestrzegać, aby hak lub urządzenie chwytakowe było umieszczone w położeniu pionowym nad ciężarem, który ma być przenoszony,
 • przestrzegać, aby nie podnosić ciężarów przekraczających dopuszczalny udźwig żurawia; w przypadku otrzymania polecenia podniesienia ciężaru przekraczającego dopuszczalny udźwig, dźwigowy powinien odmówić wykonania polecenia; dźwigowy ma obowiązek powiadomić o tym kierownictwo zakładu,
 • podnieść na wysokość około 50 cm, a następnie opuścić, nie dotykając poziomu, pierwszy ciężar po rozpoczęciu pracy oraz pierwszy ciężar zbliżony do ciężaru maksymalnego celem sprawdzenia działania hamulców,
 • przestrzegać, aby ciężary, przenoszone poziomo, przenoszone były na wysokości co najmniej 1 m ponad przedmiotami znajdującymi się na ich drodze,
 • reagować tylko na sygnały pochodzące od ciężarowego; jednak na sygnał 'stój' dźwigowy reaguje bez względu na to, przez kogo sygnał jest dany,
 • przestrzegać, aby nie przenosić ciężarów nad ludźmi lub stanowiskami pracy, a jeżeli ludzie znajdują się na drodze przenoszonego ciężaru – dawać sygnały ostrzegawcze,
 • przerwać bezzwłocznie pracę i złożyć odpowiedni meldunek w przypadku powstania objawów nagłego zużycia się liny, spadnięcia liny z bębna lub krążka, dostania się liny do przekładni i utworzenia się na linie pętli lub węzła,
 • w razie uszkodzenia żurawia lub jego urządzeń opuścić ciężar, wyłączyć wyłącznik główny i wyłącznik w kabinie oraz zawiesić tabliczki z napisem „Nie uruchamiać”; gdy uszkodzenie nie pozwala na opuszczenie ciężaru, dźwigowy powinien zażądać ogrodzenia miejsca możliwego upadku ciężaru.

Dźwigowemu zabrania się:

 • opuszczania kabiny lub stanowiska urządzeń sterowniczych; jeżeli w czasie pracy dźwigowy musi z ważnych powodów opuścić swoje stanowisko, powinien najpierw powiadomić hakowego, ciężar opuścić, nastawić wszystkie urządzenia sterownicze na położenie zerowe i wyłączyć główny wyłącznik w kabinie;
 • pozostawiania zawieszonego ciężaru w czasie przerw lub po zakończeniu pracy, z wyjątkiem następujących sytuacji:

– w razie uszkodzenia żurawia lub jego urządzeń opuścić ciężar, wyłączyć wyłącznik główny i wyłącznik w kabinie oraz zawiesić tabliczki z napisem „Nie uruchamiać”,

– gdy uszkodzenie nie pozwala na opuszczenie ciężaru, dźwigowy powinien zażądać ogrodzenia miejsca możliwego upadku ciężaru i w razie niespodziewanej przerwy w dopływie prądu lub przy znacznym spadku napięcia w sieci nastawić wszystkie urządzenia sterownicze na pozycję zerową, wyłączyć główny wyłącznik w kabinie i powiadomić ciężarowego o przerwie w pracy,

– pozostawienia ciężaru na haku; przejście pod ciężarem powinno być uniemożliwione przez wystawienie posterunku.

Praca w warunkach wiatru:

 • przy sile wiatru do 5 stopni w skali Beauforta (10 m/sek.) praca może odbywać się normalnie,
 • przy sile wiatru 7 stopni w skali Beauforta (14 m/sek.) należy zmniejszyć obciążenie o 25%; przy sile wiatru 8 stopni w skali Beauforta (17 m/sek.) należy żuraw zakotwiczyć i pracować przy zmniejszonym o 50% obciążeniu; przy sile 9 stopni w skali Beauforta (20 m/sek.) pracę należy przerwać, opuścić hak lub chwytak, unieruchomić mechanizmy obrotowe, wyłączyć dopływ prądu i zejść z żurawia.

Hakowy

Hakowy przed podaniem sygnału powinien sprawdzić:

 • czy liny opasujące ciężar są nałożone prawidłowo,
 • czy uchwyty obejmują przedmioty tak, że nie zaistnieje niebezpieczeństwo wysunięcia się,
 • czy stan opakowania pozwala na dokonanie przeładunku,
 • czy założone są podkładki pod liny opasujące przedmioty o krawędziach ostrych lub chropowatych,
 • czy liny żurawia są w prawidłowym położeniu,
 • czy dokonanie przeładunku nie grozi niebezpieczeństwem.

Hakowy w czasie dokonywania przeładunku powinien śledzić jego przebieg, a jeżeli zauważy nieprawidłowości lub niebezpieczeństwo, powinien dać dźwigowemu sygnał „stój”.

WAŻNE!

Każdy operator obsługujący dźwignicę powinien znać swoje obowiązki, budowę i zasadę działania urządzenia, na którym będzie pracował (ustawienie bębna, obrót itp.), tzn. szczegółowo musi zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) danego urządzenia. Ponadto musi znać sygnały, jakimi będzie się porozumiewał z hakowym.

W omawianej sytuacji w trakcie postępowania powypadkowego nie ustalono, czy pracownik miał na głowie kask ochronny. W protokole pokontrolnym w związku z wypadkiem śmiertelnym inspektor pracy zarzucił zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku, że nie ustalono tego ważnego faktu.

Zgodnie z zasadą ostrożności pracownik powinien mieć na głowie kask, jednak w tej sytuacji nie miało to decydującego znaczenia.

Nie ma znaczenia, czy pracownik miał założony kask ochronny, czy też go nie miał podczas prac transportowo-przeładunkowych na naczepie-platformie (gdyby go nie miał, to złamałby regułę ostrożności, wynikającą z podstawowych obowiązków pracowniczych, jakim jest stosowanie ochron osobistych, a w tym przypadku hełmów ochronnych). Do wypadku doszło w czasie przenoszenia elementu „L”, który uderzył pracownika w głowę. Nieostrożność operatora dźwigu polegała na tym, że zaczął manewr przenoszenia, mimo że pracownik nie opuścił platformy i nie oddalił się w bezpieczne miejsce. Dlatego bez znaczenia jest, czy pracownik miał założony kask ochronny, czy też nie. Zasady bezpieczeństwa nakazują zachowanie należytej ostrożności. Ostrożność powinna prowadzić do przewidywania i konkretnego, prawidłowego reagowania na zmieniające się sytuacje użycia żurawia oraz pojawiające się niebezpieczeństwa. Zalecane jest wcześniejsze reagowanie, np. umówione uprzednio znaki.

WAŻNE!

Operator powinien zastosować zasadę ograniczonego zaufania. Zasada ostrożności to sposób określonego zachowania w ustalonych sytuacjach (np. znaki hakowego).

Operator zobowiązany jest przyjąć jako założenie, że w każdej chwili przy wykonywaniu prac transportowo-przeładunkowych (przenoszenia) na drodze może pojawić się przeszkoda, a w omawianej sytuacji – pracownik wykonujący pracę w pobliżu platformy lub bezpośrednio na niej. Taktyka przenoszenia elementów przez operatora musi uwzględnić konieczność zatrzymania żurawia w każdej sytuacji. Praca taka wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej ze względu na jej szczególny charakter. Taki stan rzeczy jest czynnikiem bardzo stresującym, zwłaszcza wobec zagrożeń związanych z przemieszczaniem ładunku. Zdarza się, że operator może nie widzieć przestrzeni, w której odbywa się transport, i musi wówczas kierować się jedynie wskazówkami hakowego.

Praca operatora wymaga umiejętności koncentracji uwagi w dłuższym czasie.

W szczególności operator powinien mieć zdolność właściwej oceny odległości oraz wysoki poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, co umożliwia koordynację kilku ruchów roboczych urządzeń bez stwarzania zagrożenia. Dlatego prace transportowo-przeładunkowe muszą być prowadzone w szczególnej koncentracji uwagi przez operatora żurawia. Nie ma tu mowy o tzw. rutynie, czy też ryzykanctwie, brawurze.

Przyjmując asekuracyjny model postępowania, z którego wynika, że jeśli jeden z uczestników prac transportowo-przeładunkowych (przenoszenia) naruszył w konkretnej sytuacji obowiązujące przepisy lub też zasady bezpieczeństwa, to jego błąd powinien być naprawiony przez drugiego uczestnika tej sytuacji, do którego jest skierowany dany przepis lub zasada bezpieczeństwa, w taki sposób, jakby pierwszej nie było.Akapit

I tak:

 1. Pracownik miał założony hełm ochronny, a operator zaczął manewr przenoszenia elementu „L”.
 2. Pracownik miał założony hełm ochronny, a operator żurawia nie poczekał, aż oddali się w bezpieczne miejsce, i zaczął manewr przenoszenia elementu „L”.
 3. Pracownik nie miał założonego hełmu ochronnego, a operator zaczął manewr przenoszenia elementu „L”,
 4. Pracownik nie miał założonego hełmu ochronnego, a operator żurawia nie poczekał, aż oddali się w bezpieczne miejsce, i zaczął manewr przenoszenia elementu „L”.

W tych czterech przypadkach pracownik nie zdążył zareagować, by skorygować nieprawidłowości, gdyż operator żurawia zaczął manewr przenoszenia.

Operator żurawia powinien koniecznie reagować na określone znaki dawane przez hakowego.

Operator słucha wyłącznie poleceń wyznaczonego hakowego.

Jeżeli w uzgodnieniach nie był wyznaczony hakowy przez bezpośredniego przełożonego pracujących pracowników, to operator żurawia w myśl zasad praktyki i logiki powinien wyznaczyć hakowego, by móc bezpiecznie prowadzić prace transportowo-przeładunkowe (przenoszenie) elementów. Prace transportowo-przeładunkowe (z użyciem żurawia) nie mogą być prowadzone bez hakowego, gdyż praca w pojedynkę jest wbrew logice pracy, ekonomii i bezpieczeństwu. Operator żurawia jest uzależniony od hakowego. To hakowy obserwuje drogę przenoszenia i daje ustalone znaki operatorowi żurawia, by móc bezpieczne wykonać określone zadania.

W omawianej sytuacji operator żurawia – nie czekając na znak hakowego bądź też nie widząc hakowego i opuszczenia platformy przez niego zaczął manewr przenoszenia, a tym samym naraził pracownika na niebezpieczeństwo zagrażające jego życiu i zdrowiu.

Element „L” to element o określonym gabarycie i ciężarze (słup w kształcie litery „L” o długości 8,5 m o wadze 550 kg).

Zawsze należy rozważyć przypadki:

 • Jakie skutki mógłby wywołać upadek elementu „L” pionowo na głowę pracownika podczas jego przenoszenia?
 • Jakie skutki mógłby wywołać upadek elementu „L” na tułów lub kończyny pracownika podczas jego przenoszenia?

Stwierdzić można, że prawdopodobnie doszłoby do złamania kończyn, żeber, kręgosłupa szyjnego, piersiowego, urazów wewnętrznych do śmierci włącznie, i nie ma tu znaczenia, czy pracownik miałby założony hełm ochronny na głowie, czy też nie. Konstrukcja, w tym masa, gabaryt elementu „L”, sugeruje, że pewne obrażenia wystąpiłyby (tak jak w omawianej sytuacji). Najważniejszy jest jednak fakt, że podczas przenoszenia elementu „L” jego upadek zagrażał pracownikowi, który przebywał na platformie. Do manewru przenoszenia elementu „L” nie powinno dojść, gdyż w obrębie pracy żurawia przebywał pracownik.

PODSTAWA PRAWNA

 • Załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Zdrowia z 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (DzU nr 15, poz. 58),
 • § 39b-39c oraz § 64, § 108-110, załącznik nr 1 'Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa' i załącznik nr 2 'Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej' rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169),
 • § 20 ust. 1, § 73, § 75 ust. 1, § 76, 82, 90 i 92 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU nr 47, poz. 401).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta 2022?

  Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta 2022? No i tu chyba mamy dobrą informację dla kierowców...

  Wtargnięcie pieszego na pasy: czyja wina?

  Wtargnięcie pieszego na pasy: czyja wina? To ważne pytanie w kontekście nowych przepisów, które obowiązują przed pasami od czerwca 2021 r.

  Wymiana jednej opony? Ubezpieczyciel musi zapłacić za dwie

  Wymiana jednej opony? To częsta propozycja w przypadku polis na ogumienie. Takie rozwiązanie nie ma sensu z punktu widzenia bezpieczeństwa.

  Renault Megane I: raz na wozie, raz pod wozem

  Renault Megane I generacji to samochód bez wątpienia udany, ale borykający się z kilkoma problemami. Starość tego samochodu bywa bardzo różna.

  Test: Audi S3 Limousine - 4,8 s. do setki w kompakcie!

  Test Audi S3 pokazał jedno. To wilk w owczej skórze. Bo choć nadwozie nie wygląda przesadnie agresywne. Układ napędowy już jest agresywny.

  Opel Astra F: używany hit po trzech dekadach na drogach

  Opel Astra F została zaprezentowana 30 lat temu. To od niej zaczął się sukces mierzony dziś 15 milionami sztuk. Co warto wiedzieć o używanym Oplu?

  Stacje ładowania: dogonimy Niemców dopiero po 2150 roku

  Stacje ładowania samochodów elektrycznych w Polsce nie powstają zbyt dynamicznie. A to prowadzi do wniosku, że Niemcy są o 130 lat do przodu.

  Półprzewodniki w samochodzie: ich brak to problemy produkcyjne

  Półprzewodniki w samochodzie: ich brak hamuje produkcję aut, a niska produkcja musi oznaczać niższy poziom sprzedaży. Co dalej?

  Auto dla studenta do 10 tys. zł. II część zestawienia

  Auto dla studenta do 10 tys. zł, bo choć budżet może wydawać się skromny, rynek wtórny daje ogromny wybór. Dziś pięć kolejnych propozycji.

  Cupra elektryczna? Wyłącznie elektryczna do 2030 roku!

  Cupra elektryczna? Tak, wszystko wskazuje na to, że piekło właśnie zamarzło. Rasowa, hiszpańska marka skupi się bowiem na e-napędach...

  Wyprzedzanie w tunelu. Co na to przepisy?

  Wyprzedzanie w tunelu: czy jest dozwolone, a jak tak to gdzie? Jak jest zabronione, to jaki grozi za nie mandat? Oto kompendium wiedzy.

  Auto dla studenta do 10 tys. zł. I część zestawienia

  Auto dla studenta do 10 tys. zł, bo choć budżet może wydawać się skromny, rynek wtórny daje ogromny wybór. Dziś pięć pierwszych propozycji.

  Czy nieopłacona polisa OC jest ważna?

  Czy nieopłacona polisa OC jest ważna? To zależy od tego czy kierowca nie wpłacił nawet złotówki tytułem OC, czy np. nie opłacił jednej z rat.

  Aplikacja Na Wypadek, czyli czy sprawca ma ważne OC?

  Aplikacja Na Wypadek została stworzona przez UFG. Pozwala sprawdzić czy w danym momencie auto sprawcy wypadku ma ważne OC.

  SERES w Polsce. Elektryczny SUV z Chin debiutuje

  SERES w Polsce, czyli nowa marka wkracza nad Wisłę z ofertą wysokiej jakości elektrycznych SUV-ów w atrakcyjnych cenach. Na początek SERES 3.