reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Moto > Auto i prawo > Auto formalności > Podatki > System korekt podatkowych od 1 kwietnia 2014 roku - PRZYKŁADY

System korekt podatkowych od 1 kwietnia 2014 roku - PRZYKŁADY

Znowelizowana ustawa wprowadziła nowy system korekt naliczonego podatku np. w sytuacji gdy podatnik sprzedał auto firmowe nabyte pełnym odliczeniem podatku VAT. Co należy w takiej sytuacji zrobić i jak odliczyć w sposób właściwy podatek?

Nowy system korekt naliczonego podatku

Ustawa nowelizująca wprowadza system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy:

  • z pełnym prawem do odliczenia, w związku z przeznaczeniem go do wykorzy­stywania wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie wykorzystywał ten pojazd również do innych celów niż działalność gospodarcza,
  • z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 mie­sięcy od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu lub prze­znacza ten pojazd do użytku wyłącznie w działalności gospodarczej.

W pierwszym przypadku system korekt nakłada obowiązek zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego, w drugim natomiast umożliwia podatnikowi zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozo­stałego okresu korekty. PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 90b ust. 1 ustawy o VAT

Zobacz też: Zasady odliczania VAT przy zmianie wykorzystywania pojazdów oraz zmianie przepisów - przykłady

Pojazdy samochodowe o wartości początkowej (wartość tę ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) do 15 tys. zł będą podlegały 12-miesięcznej korekcie.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 90b ust. 6 ustawy o VAT

Korekcie podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu. Pozostałe wydatki, w tym związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco (a nie jak przy nabyciu „na własność" - jednora­zowo, „z góry"), zatem istnieje możliwość weryfikowania tego odliczania na bieżąco - w miesiącu dokonania zmiany przeznaczenia pojazdu dokonywana jest zmiana zasad odliczania.

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 90b ust. 1 ustawy o VAT

Sprzedaż pojazdu w okresie korekty

Dla celów stosowania systemu korekt przyjęto założenie, że sprzedaż po­jazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równo­znaczna ze zmianą jego wykorzystywania z „mieszanego" na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. W konsekwencji przy sprzedaży takie­go pojazdu podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonego przy nabyciu tego pojazdu podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 90b ust. 2 ustawy o VAT

Zobacz też: Konsekwencje złożenia informacji zawierającej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym

Uznanie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczna ze zmianą jego wykorzystania z „mieszanego" na wykorzystanie wyłącz­nie do działalności gospodarczej, powiązane jest z likwidacją zwolnienia od podatku VAT stosowanego przy dostawie takich pojazdów i objęcie tej czynności opodatkowaniem we­dług stawki podstawowej. PODSTAWA PRAWNA:

■ § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniającego rozporzą­dzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Zasady dokonywania korekty

Okres korekty - 60 miesięcy (lub 12 miesięcy) będzie liczony odpowiednio od miesiąca, w którym nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd (w przypadku jego wytworzenia). Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd sa­mochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począw­szy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania.

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 90b ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT

Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi­ła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Po upływie okresu korekty wszelkie zmiany wykorzystania pojazdu pozostaną bez wpływu na zrealizowane przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu odliczenie VAT. PODSTAWA PRAWNA: • art. 90b ust. 4 ustawy o VAT

Przykład 1

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 3 kwietnia 2014 r., który będzie mu służył zarówno do celów prywatnych oraz do opodatkowanej działalności gospodarczej (czyli do celów „mieszanych"). Dane wynikające z faktury: cena netto 100 000 zł, podatek VAT - 23 000 zł. Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11 500 zł (23 000 zł * 50%), któ­ry został odliczony od podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc kwie­cień 2014 r. Podatnik w dniu 10 lutego 2015 r. zmienia wykorzystanie tego samochodu na wykorzystanie wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej (obiektywne kryteria na to wskazują). Podatnik od tej daty będzie wykorzysty­wał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych (podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu). Podatnik w dniu 15 lutego 2015 r. złożył w urzędzie skarbo­wym informację o tym samochodzie (VAT-26). Podatnik w rozliczeniu za miesiąc luty 2015 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 9583 zł.

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, jaka przysługi­wałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przezna­czony do wykorzystywania wyłącznie do działalności go­spodarczej, w zł

23 000

2 = 1 * 50%

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

11 500

3 = 1 - 2

Kwota podatku nieodliczona w zł

11 500

4

Liczba miesięcy okresu korekty

60

5

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 - 10)

50

6 = (3/4) * 5

Kwota korekty w zł

9 583

Przykład 2

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 15 kwietnia 2014 r, który będzie mu służył wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej (będzie wykorzystywał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych, podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewiden­cji przebiegu tego samochodu). Podatnik w dniu 18 kwietnia 2014 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26). Dane wynika­jące z faktury: cena netto 70 000 zł, podatek VAT - 16 100 zł. Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 16 100 zł, który został w rozlicze­niu za kwiecień 2014 r. odliczony od podatku należnego. Podatnik od dnia 28 listopada 2017r. zmienia wykorzystywanie tego samocho­du. Będzie go używał również do celów prywatnych. Podatnik w rozliczeniu za miesiąc listopad 2017 r. będzie obowiązany obniżyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 2281 zł.

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

16 100

2 = 1 x 50%

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, jaka przysługi­wałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przezna­czony do wykorzystywania w działalności gospodarczej i do celów prywatnych, w zł

8 050

3 = 1

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

16 100

4 = 2 - 3

Różnica w zł

- 8 050

5

Liczba miesięcy okresu korekty

60

6

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 - 43)

17

7 = (4/5) x 6

Wielkość korekty w zł

- 2 281

System korekt stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy w stosunku do po­datnika, wskutek niezłożenia przez niego informacji w terminie, stosuje się ograniczone prawo do odliczenia VATprzy nabyciu pojazdu. W konsekwencji po „nieterminowym" złożeniu takiej informacji podatnik uprawniony będzie do dokonania korekty, jednakże jej zakres uzależniony będzie od momentu, kiedy taka informacja zostanie złożona.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 90b ust. 3 ustawy o VAT

W przypadku wykorzystywania przez podatnika pojazdu samochodowego również do czynności zwolnionych od podatku (bez prawa do odliczeń) kwota korekty powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ustawy o VAT zasto­sowaną przez podatnika przy odliczeniu podatku naliczonego. PODSTAWA PRAWNA: • art. 90b ust. 5 ustawy o VAT

Przykład 3

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 25 maja 2014 r, który będzie mu służył do celów „mieszanych": zarówno do celów prywatnych oraz do celów działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej. Dane wynikające z faktury: cena netto 100 000 zł, podatek VAT - 23 000 zł. Obroty z opodat­kowanej działalności gospodarczej w obrotach z całej działalności gospo­darczej za 2013 r. stanowiły 90% (proporcja zastosowana przy odliczeniu). Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11500 zł (23 000 zł * 50%). W roz­liczeniu za maj 2014 r. podatnik odliczył od podatku należnego podatek nali­czony w wysokości 10 350 zł (11 500 zł * 90%). Podatnik w dniu 12 marca 2015 r. zmienia wykorzystywanie tego samochodu na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. Podatnik od tej daty będzie wykorzystywał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych, podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu. Podatnik w dniu 15 marca 2015 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26). Podatnik w rozliczeniu za miesiąc marzec 2015 r. będzie miał prawo podwyż­szyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 8625 zł.

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

23 000

2 = 1 * 90%

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, jaka przysługiwa­łaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej, w zł

20 700

3 = 2 * 50%

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

10 350

4 = 2 - 3

Kwota podatku nieodliczona w zł, z uwzględnieniem propor­cji zastosowanej przy odliczeniu w zł

10 350

5

Liczba miesięcy okresu korekty

60

6

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 - 10)

50

7 = (4/5) * 6

Wielkość korekty w zł

8 625

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nasze recenzje

Ostatnio na forum

reklama

Prawne ciekawostki

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama