Kategorie

System korekt podatkowych od 1 kwietnia 2014 roku - PRZYKŁADY

Zasady dokonywania korekt naliczonego podatku od auta firmowego
ShutterStock
Znowelizowana ustawa wprowadziła nowy system korekt naliczonego podatku np. w sytuacji gdy podatnik sprzedał auto firmowe nabyte pełnym odliczeniem podatku VAT. Co należy w takiej sytuacji zrobić i jak odliczyć w sposób właściwy podatek?

Nowy system korekt naliczonego podatku

Ustawa nowelizująca wprowadza system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy:

 • z pełnym prawem do odliczenia, w związku z przeznaczeniem go do wykorzy­stywania wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie wykorzystywał ten pojazd również do innych celów niż działalność gospodarcza,
 • z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 mie­sięcy od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu lub prze­znacza ten pojazd do użytku wyłącznie w działalności gospodarczej.

W pierwszym przypadku system korekt nakłada obowiązek zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego, w drugim natomiast umożliwia podatnikowi zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozo­stałego okresu korekty. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 90b ust. 1 ustawy o VAT

Zobacz też: Zasady odliczania VAT przy zmianie wykorzystywania pojazdów oraz zmianie przepisów - przykłady

Pojazdy samochodowe o wartości początkowej (wartość tę ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) do 15 tys. zł będą podlegały 12-miesięcznej korekcie.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 90b ust. 6 ustawy o VAT

Korekcie podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu. Pozostałe wydatki, w tym związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco (a nie jak przy nabyciu „na własność" - jednora­zowo, „z góry"), zatem istnieje możliwość weryfikowania tego odliczania na bieżąco - w miesiącu dokonania zmiany przeznaczenia pojazdu dokonywana jest zmiana zasad odliczania.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 90b ust. 1 ustawy o VAT

Sprzedaż pojazdu w okresie korekty

Dla celów stosowania systemu korekt przyjęto założenie, że sprzedaż po­jazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równo­znaczna ze zmianą jego wykorzystywania z „mieszanego" na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. W konsekwencji przy sprzedaży takie­go pojazdu podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonego przy nabyciu tego pojazdu podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 90b ust. 2 ustawy o VAT

Zobacz też: Konsekwencje złożenia informacji zawierającej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym

Reklama

Uznanie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczna ze zmianą jego wykorzystania z „mieszanego" na wykorzystanie wyłącz­nie do działalności gospodarczej, powiązane jest z likwidacją zwolnienia od podatku VAT stosowanego przy dostawie takich pojazdów i objęcie tej czynności opodatkowaniem we­dług stawki podstawowej. PODSTAWA PRAWNA:

■ § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniającego rozporzą­dzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Zasady dokonywania korekty

Okres korekty - 60 miesięcy (lub 12 miesięcy) będzie liczony odpowiednio od miesiąca, w którym nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd (w przypadku jego wytworzenia). Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd sa­mochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począw­szy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 90b ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT

Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi­ła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Po upływie okresu korekty wszelkie zmiany wykorzystania pojazdu pozostaną bez wpływu na zrealizowane przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu odliczenie VAT. PODSTAWA PRAWNA: • art. 90b ust. 4 ustawy o VAT

Przykład 1

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 3 kwietnia 2014 r., który będzie mu służył zarówno do celów prywatnych oraz do opodatkowanej działalności gospodarczej (czyli do celów „mieszanych"). Dane wynikające z faktury: cena netto 100 000 zł, podatek VAT - 23 000 zł. Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11 500 zł (23 000 zł * 50%), któ­ry został odliczony od podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc kwie­cień 2014 r. Podatnik w dniu 10 lutego 2015 r. zmienia wykorzystanie tego samochodu na wykorzystanie wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej (obiektywne kryteria na to wskazują). Podatnik od tej daty będzie wykorzysty­wał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych (podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu). Podatnik w dniu 15 lutego 2015 r. złożył w urzędzie skarbo­wym informację o tym samochodzie (VAT-26). Podatnik w rozliczeniu za miesiąc luty 2015 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 9583 zł.

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, jaka przysługi­wałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przezna­czony do wykorzystywania wyłącznie do działalności go­spodarczej, w zł

23 000

2 = 1 * 50%

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

11 500

3 = 1 - 2

Kwota podatku nieodliczona w zł

11 500

4

Liczba miesięcy okresu korekty

60

5

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 - 10)

50

6 = (3/4) * 5

Kwota korekty w zł

9 583

Przykład 2

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 15 kwietnia 2014 r, który będzie mu służył wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej (będzie wykorzystywał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych, podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewiden­cji przebiegu tego samochodu). Podatnik w dniu 18 kwietnia 2014 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26). Dane wynika­jące z faktury: cena netto 70 000 zł, podatek VAT - 16 100 zł. Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 16 100 zł, który został w rozlicze­niu za kwiecień 2014 r. odliczony od podatku należnego. Podatnik od dnia 28 listopada 2017r. zmienia wykorzystywanie tego samocho­du. Będzie go używał również do celów prywatnych. Podatnik w rozliczeniu za miesiąc listopad 2017 r. będzie obowiązany obniżyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 2281 zł.

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

16 100

2 = 1 x 50%

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, jaka przysługi­wałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przezna­czony do wykorzystywania w działalności gospodarczej i do celów prywatnych, w zł

8 050

3 = 1

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

16 100

4 = 2 - 3

Różnica w zł

- 8 050

5

Liczba miesięcy okresu korekty

60

6

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 - 43)

17

7 = (4/5) x 6

Wielkość korekty w zł

- 2 281

System korekt stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy w stosunku do po­datnika, wskutek niezłożenia przez niego informacji w terminie, stosuje się ograniczone prawo do odliczenia VATprzy nabyciu pojazdu. W konsekwencji po „nieterminowym" złożeniu takiej informacji podatnik uprawniony będzie do dokonania korekty, jednakże jej zakres uzależniony będzie od momentu, kiedy taka informacja zostanie złożona.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 90b ust. 3 ustawy o VAT

W przypadku wykorzystywania przez podatnika pojazdu samochodowego również do czynności zwolnionych od podatku (bez prawa do odliczeń) kwota korekty powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ustawy o VAT zasto­sowaną przez podatnika przy odliczeniu podatku naliczonego. PODSTAWA PRAWNA: • art. 90b ust. 5 ustawy o VAT

Przykład 3

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 25 maja 2014 r, który będzie mu służył do celów „mieszanych": zarówno do celów prywatnych oraz do celów działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej. Dane wynikające z faktury: cena netto 100 000 zł, podatek VAT - 23 000 zł. Obroty z opodat­kowanej działalności gospodarczej w obrotach z całej działalności gospo­darczej za 2013 r. stanowiły 90% (proporcja zastosowana przy odliczeniu). Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11500 zł (23 000 zł * 50%). W roz­liczeniu za maj 2014 r. podatnik odliczył od podatku należnego podatek nali­czony w wysokości 10 350 zł (11 500 zł * 90%). Podatnik w dniu 12 marca 2015 r. zmienia wykorzystywanie tego samochodu na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. Podatnik od tej daty będzie wykorzystywał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych, podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu. Podatnik w dniu 15 marca 2015 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26). Podatnik w rozliczeniu za miesiąc marzec 2015 r. będzie miał prawo podwyż­szyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 8625 zł.

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

23 000

2 = 1 * 90%

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, jaka przysługiwa­łaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej, w zł

20 700

3 = 2 * 50%

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

10 350

4 = 2 - 3

Kwota podatku nieodliczona w zł, z uwzględnieniem propor­cji zastosowanej przy odliczeniu w zł

10 350

5

Liczba miesięcy okresu korekty

60

6

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 - 10)

50

7 = (4/5) * 6

Wielkość korekty w zł

8 625

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co to oznacza?

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co oznacza taki komunikat pojawiający się w systemie info-car.pl? Kandydat na kierowcę nie ma się co martwić.

  Mitsubishi L200 po tuningu. Po fabrycznym tuningu!

  Mitsubishi L200 świetnie radzi sobie w terenie. Ma jednak pewną słabość. 150 koni to niezbyt dużo. Na szczęście Japończycy mogą coś na to poradzić.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!

  Nowy Lexus NX. Wygląda jak stary, ale jest nowy i ma plug-ina

  Nowy Lexus NX został oficjalnie zaprezentowany. Druga odsłona SUV-a segmentu D zdaniem producenta otrzymała aż 95 proc. nowych komponentów.

  Jak założyć PKK przez internet?

  Jak założyć PKK przez internet? Wystarczy że kandydat na kierowcę odwiedzi rządową stronę i po wypełnieniu zatwierdzi wniosek profilem zaufanym.

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu? Czy się da?

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu rejestracyjnego pojazdu? No i tu pojawia się pewien problem. Bo przepisy mówią nie o usunięciu, a raczej wykreśleniu.

  Gaz nie wbity w dowód: jak zalegalizować LPG w aucie?

  Gaz nie wbity w dowód? Jak zalegalizować obecność instalacji LPG w aucie? Błąd podczas montażu będzie kosztować kierowcę trochę... czasu!

  Mandat za brak wbitego haka. Ile wynosi?

  Mandat za brak wbitego haka: czy policjant może ukarać kierowcę grzywną? Jakie jeszcze konsekwencje oznacza brak haka w dowodzie rejestracyjnym?

  Test: Skoda Octavia Plug-in - nie świetna, ale zaskakująco dobra!

  Skoda Octavia plug-in nie jest idealna. Mimo wszystko test zakończyłem z uśmiechem na twarzy. Powód? Nie tylko hybrydy z Japonii są oszczędne!

  Volkswagen Polo 2021: częściowa autonomia jazdy to nowość!

  Volkswagen Polo 2021 jest oferowany z systemem IQ.Drive Travel Assist. Częściowa autonomia jazdy jest nowością w segmencie B.

  Samochód elektryczny: cena może czynić cuda?

  Samochód elektryczny: cena może sprawić, że elektryka kupiłby każdy Polak. Jaka jednak musiałaby być ta cena? Taka sama jak w spalinowcach.

  Zgłoszenie nabycia pojazdu: gdzie złożyć wniosek? W miejscu...

  Zgłoszenie nabycia pojazdu: gdzie złożyć wniosek? Ministerstwo Infrastruktury nie ma wątpliwości - zgłoszenie składa się w miejscu zamieszkania.

  Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów jest legalny?

  Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów jest legalny? Do Trybunały Konstytucyjnego wpłynęła właśnie skarga. Jaka będzie decyzja?

  Jak wygląda rejestracja nowego samochodu z salonu 2021?

  Jak wygląda rejestracja nowego samochodu z salonu w 2021 roku? Teraz salon dealerski może zarejestrować pojazd online. Jak wygląda procedura?

  Opel Astra 2022. Tak będzie wyglądać Astra L!

  Opel Astra 2022 pokazuje pierwsze szczegóły stylistyczne. Co zwraca uwagę? Astra L otrzyma przedni pas w stylu nowej Mokki i wirtualny kokpit.

  Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej

  Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej. Czyli dziś opowiemy o tym, o czym po 20 maja 2021 roku muszą pamiętać kierowcy tego typu pojazdów.