reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Moto > Auto i prawo > Auto formalności > Podatki > System korekt podatkowych od 1 kwietnia 2014 roku - PRZYKŁADY

System korekt podatkowych od 1 kwietnia 2014 roku - PRZYKŁADY

Znowelizowana ustawa wprowadziła nowy system korekt naliczonego podatku np. w sytuacji gdy podatnik sprzedał auto firmowe nabyte pełnym odliczeniem podatku VAT. Co należy w takiej sytuacji zrobić i jak odliczyć w sposób właściwy podatek?

Nowy system korekt naliczonego podatku

Ustawa nowelizująca wprowadza system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy:

  • z pełnym prawem do odliczenia, w związku z przeznaczeniem go do wykorzy­stywania wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie wykorzystywał ten pojazd również do innych celów niż działalność gospodarcza,
  • z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 mie­sięcy od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu lub prze­znacza ten pojazd do użytku wyłącznie w działalności gospodarczej.

W pierwszym przypadku system korekt nakłada obowiązek zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego, w drugim natomiast umożliwia podatnikowi zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozo­stałego okresu korekty. PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 90b ust. 1 ustawy o VAT

Zobacz też: Zasady odliczania VAT przy zmianie wykorzystywania pojazdów oraz zmianie przepisów - przykłady

Pojazdy samochodowe o wartości początkowej (wartość tę ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) do 15 tys. zł będą podlegały 12-miesięcznej korekcie.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 90b ust. 6 ustawy o VAT

Korekcie podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu. Pozostałe wydatki, w tym związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco (a nie jak przy nabyciu „na własność" - jednora­zowo, „z góry"), zatem istnieje możliwość weryfikowania tego odliczania na bieżąco - w miesiącu dokonania zmiany przeznaczenia pojazdu dokonywana jest zmiana zasad odliczania.

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 90b ust. 1 ustawy o VAT

Sprzedaż pojazdu w okresie korekty

Dla celów stosowania systemu korekt przyjęto założenie, że sprzedaż po­jazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równo­znaczna ze zmianą jego wykorzystywania z „mieszanego" na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. W konsekwencji przy sprzedaży takie­go pojazdu podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonego przy nabyciu tego pojazdu podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 90b ust. 2 ustawy o VAT

Zobacz też: Konsekwencje złożenia informacji zawierającej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym

Uznanie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczna ze zmianą jego wykorzystania z „mieszanego" na wykorzystanie wyłącz­nie do działalności gospodarczej, powiązane jest z likwidacją zwolnienia od podatku VAT stosowanego przy dostawie takich pojazdów i objęcie tej czynności opodatkowaniem we­dług stawki podstawowej. PODSTAWA PRAWNA:

■ § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniającego rozporzą­dzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Zasady dokonywania korekty

Okres korekty - 60 miesięcy (lub 12 miesięcy) będzie liczony odpowiednio od miesiąca, w którym nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd (w przypadku jego wytworzenia). Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd sa­mochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począw­szy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania.

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 90b ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT

Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi­ła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Po upływie okresu korekty wszelkie zmiany wykorzystania pojazdu pozostaną bez wpływu na zrealizowane przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu odliczenie VAT. PODSTAWA PRAWNA: • art. 90b ust. 4 ustawy o VAT

Przykład 1

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 3 kwietnia 2014 r., który będzie mu służył zarówno do celów prywatnych oraz do opodatkowanej działalności gospodarczej (czyli do celów „mieszanych"). Dane wynikające z faktury: cena netto 100 000 zł, podatek VAT - 23 000 zł. Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11 500 zł (23 000 zł * 50%), któ­ry został odliczony od podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc kwie­cień 2014 r. Podatnik w dniu 10 lutego 2015 r. zmienia wykorzystanie tego samochodu na wykorzystanie wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej (obiektywne kryteria na to wskazują). Podatnik od tej daty będzie wykorzysty­wał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych (podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu). Podatnik w dniu 15 lutego 2015 r. złożył w urzędzie skarbo­wym informację o tym samochodzie (VAT-26). Podatnik w rozliczeniu za miesiąc luty 2015 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 9583 zł.

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, jaka przysługi­wałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przezna­czony do wykorzystywania wyłącznie do działalności go­spodarczej, w zł

23 000

2 = 1 * 50%

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

11 500

3 = 1 - 2

Kwota podatku nieodliczona w zł

11 500

4

Liczba miesięcy okresu korekty

60

5

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 - 10)

50

6 = (3/4) * 5

Kwota korekty w zł

9 583

Przykład 2

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 15 kwietnia 2014 r, który będzie mu służył wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej (będzie wykorzystywał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych, podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewiden­cji przebiegu tego samochodu). Podatnik w dniu 18 kwietnia 2014 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26). Dane wynika­jące z faktury: cena netto 70 000 zł, podatek VAT - 16 100 zł. Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 16 100 zł, który został w rozlicze­niu za kwiecień 2014 r. odliczony od podatku należnego. Podatnik od dnia 28 listopada 2017r. zmienia wykorzystywanie tego samocho­du. Będzie go używał również do celów prywatnych. Podatnik w rozliczeniu za miesiąc listopad 2017 r. będzie obowiązany obniżyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 2281 zł.

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

16 100

2 = 1 x 50%

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, jaka przysługi­wałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przezna­czony do wykorzystywania w działalności gospodarczej i do celów prywatnych, w zł

8 050

3 = 1

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

16 100

4 = 2 - 3

Różnica w zł

- 8 050

5

Liczba miesięcy okresu korekty

60

6

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 - 43)

17

7 = (4/5) x 6

Wielkość korekty w zł

- 2 281

System korekt stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy w stosunku do po­datnika, wskutek niezłożenia przez niego informacji w terminie, stosuje się ograniczone prawo do odliczenia VATprzy nabyciu pojazdu. W konsekwencji po „nieterminowym" złożeniu takiej informacji podatnik uprawniony będzie do dokonania korekty, jednakże jej zakres uzależniony będzie od momentu, kiedy taka informacja zostanie złożona.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 90b ust. 3 ustawy o VAT

W przypadku wykorzystywania przez podatnika pojazdu samochodowego również do czynności zwolnionych od podatku (bez prawa do odliczeń) kwota korekty powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ustawy o VAT zasto­sowaną przez podatnika przy odliczeniu podatku naliczonego. PODSTAWA PRAWNA: • art. 90b ust. 5 ustawy o VAT

Przykład 3

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 25 maja 2014 r, który będzie mu służył do celów „mieszanych": zarówno do celów prywatnych oraz do celów działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej. Dane wynikające z faktury: cena netto 100 000 zł, podatek VAT - 23 000 zł. Obroty z opodat­kowanej działalności gospodarczej w obrotach z całej działalności gospo­darczej za 2013 r. stanowiły 90% (proporcja zastosowana przy odliczeniu). Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11500 zł (23 000 zł * 50%). W roz­liczeniu za maj 2014 r. podatnik odliczył od podatku należnego podatek nali­czony w wysokości 10 350 zł (11 500 zł * 90%). Podatnik w dniu 12 marca 2015 r. zmienia wykorzystywanie tego samochodu na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. Podatnik od tej daty będzie wykorzystywał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych, podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu. Podatnik w dniu 15 marca 2015 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26). Podatnik w rozliczeniu za miesiąc marzec 2015 r. będzie miał prawo podwyż­szyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 8625 zł.

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

23 000

2 = 1 * 90%

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, jaka przysługiwa­łaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej, w zł

20 700

3 = 2 * 50%

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

10 350

4 = 2 - 3

Kwota podatku nieodliczona w zł, z uwzględnieniem propor­cji zastosowanej przy odliczeniu w zł

10 350

5

Liczba miesięcy okresu korekty

60

6

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 - 10)

50

7 = (4/5) * 6

Wielkość korekty w zł

8 625

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nasze recenzje

Ostatnio na forum

reklama

Prawne ciekawostki

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama