Kategorie

Poradnik: Dostawa towarów w świetle ustawy o VAT

Radosław Naumowicz
Kłodzkie Centrum Biznesu
Kłodzkie Centrum Biznesu
Dostawa towarów w świetle ustawy o VAT
Dostawa towarów w świetle ustawy o VAT
Ekspert, krok po kroku, przedstawia zasady rzadzące dostawą towarów w świetle ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. 

Dostawa towarów podlegającą opodatkowaniu VAT to przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel, w tym również m.in.:

 • przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 • wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

Dostawa towarów to także przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. 

W art. 19 ust. 1 ustawy o VAT zawarta jest zasada, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób. Ale jak to zwykle bywa, od tej zasady są pewne wyjątki. Potocznie mówi się, że są to „szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego”. Dotyczą one m.in.:

 • eksportu;
 • transakcji wewnątrzwspólnotowych;
 • sytuacji związanych ze szczególnym rodzajem dostawy;
 • otrzymania zapłaty przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Jeżeli dostawa towaru ma być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż siódmego dnia, licząc od dnia wydania towaru (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT). Zapis ten, w niektórych sytuacjach, pozwala na przesunięcie o kolejny okres rozliczeniowy (miesiąc bądź kwartał) obowiązku podatkowego od dokonanej transakcji. Gdy sprzedaż towaru ma miejsce w ostatnich dniach miesiąca (kwartału), a podatnik nie wystawia faktury, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wydania towaru. Jednak kiedy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury VAT i zostanie ona wystawiona dopiero siódmego dnia od daty sprzedaży, a sprzedaż ta ma miejsce w jednym z ostatnich dni miesiąca (kwartału), to obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie wystawienia tej faktury, czyli w kolejnym okresie rozliczeniowym. Transakcja ta zostanie zaewidnecjonowana w rejestrze sprzedaży VAT w następnym miesiącu (po dokonaniu dostawy) i wykazana w rozliczeniu za ten następny miesiąc.

Należy jednak pamiętać, że obowiązek podatkowy powstanie w siódmym dniu po wydaniu towaru. Nawet wtedy, gdy podatnik spóźni się z wystawieniem faktury VAT, to fakt ten pozostanie bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego, bowiem i tak powstanie on najpóźniej siódmego dnia od dnia wydania towaru.

Jeżeli jednak transakcja powinna być udokumentowana fakturą, to w wielu przypadkach od wzajemnej umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym zależy, kiedy obowiązek podatkowy powstanie. W przypadku, gdy strony umówią się, że faktura wystawiona zostanie dopiero w siódmym dniu od daty sprzedaży, a sprzedaż będzie miała miejsce w jednym z ostatnich dni miesiąca, to zarejestrowana zostanie już w ewidencji następnego miesiąca i wykazana będzie w deklaracji za ten następny miesiąc. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na fakt, że w takiej sytuacji nabywca również będzie musiał uwzględnić powyższą okoliczność odliczając VAT naliczony nie wcześniej niż w miesiącu następnym. Jeżeli podatnik rozlicza się z podatku VAT za okresy kwartalne, wówczas przesunięcie obowiązku podatkowego – w sytuacji gdy transakcja jest dokonywana w ostatnim miesiącu danego kwartału – może być jeszcze dłuższe.

Polecamy: Przekazanie towaru pracownikowi (VAT) - porada

Zamiana towarów

Spółka „X” przekazuje dla spółki „Y” budynek magazynowy wybudowany na własnym gruncie w zamian za grunt, na którym znajduje się 20-letni budynek. Czynność ta zostanie potwierdzona aktem notarialnym. W jakim terminie trzeba wystawić faktury VAT potwierdzające tę zamianę: w dniu podpisania aktu, czy 30 dni po podpisaniu tego aktu?

W tym przypadku mamy do czynienia z zamianą towarów, która to czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zamiana traktowana jest jak dwie odrębne dostawy dokonywane przez obydwie strony transakcji. Dla transakcji tej należy przede wszystkim ustalić podstawę opodatkowania. W myśl art. 29 ust. 9 ustawy o VAT jest nią wartość rynkowa towarów pomniejszona o kwotę należnego podatku. Datą dokonania transakcji jest data podpisania aktu notarialnego. Ponieważ w tym samym momencie następuje wydanie towaru przez zbywcę i przyjęcie w zamian innego towaru, to mamy do czynienia z natychmiastową zapłatą. Zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż trzydziestego dnia licząc od dnia wydania. W tym przypadku wydanie towaru i zapłata (barterowa) ma miejsce w tym samym momencie, zatem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podpisania aktu notarialnego. W tym samym dniu powstaje obowiązek udokumentowania transakcji fakturą VAT, bowiem m.in. w przypadku dostaw, których przedmiotem są nieruchomości fakturę VAT wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Sprzedaż towarów na raty

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży towaru na raty, w sytuacji gdy zapłata będzie dokonywana już po wydaniu towaru, wymaga ustalenia, w którym momencie dochodzi do sprzedaży tego towaru. Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru, a jeżeli dostawa towaru powinna zostać potwierdzona fakturą VAT – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż w siódmym dniu od dnia wydania towaru. Jedynie w przypadku, gdy przed wydaniem towaru podatnik wpłacał zaliczki na poczet zakupu towaru, obowiązek podatkowy – zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT – powstaje z chwilą otrzymania przez dostawcę tej zaliczki. Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, w przypadku sprzedaży na raty, nie ma znaczenia fakt, iż zapłata za towar będzie dokonywana w odstępach czasowych.

Podstawą opodatkowania z tytułu sprzedaży towaru na raty jest obrót, czyli – zgodnie z art, 19 ust. 1 ustawy o VAT – kwota należna z tytułu sprzedaży tego towaru pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Kwota należna w przypadku sprzedaży ratalnej wynikać powinna z umowy zawartej pomiędzy dostawcą a nabywcą towaru. Ustalenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży ratalnej możliwe jest więc wyłącznie na podstawie postanowień umownych między stronami. Jeżeli bowiem z umowy wynika, iż do kwoty należnej przyjmuje się również kwotę odsetek doliczanych do każdej z płaconych przez nabywcę rat, wówczas odsetki te zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Do podstawy opodatkowania mogą również zostać włączone koszty manipulacyjne związane z zawarciem umowy sprzedaży ratalnej. W takim przypadku, zarówno odsetki, jak i koszty manipulacyjne nie stanowią świadczenia ubocznego, a zatem faktura VAT dokumentująca sprzedaż danego towaru powinna w cenie towaru zawierać również wartość odsetek i kosztów manipulacyjnych. Istnieje również możliwość wyłączenia odsetek i kosztów manipulacyjnych, jako odrębnych pozycji faktury i traktowanie ich jako sprzedaż usług finansowych (zwolnionych z VAT). Nie zawsze jednak wystąpienie u podatnika sprzedaży zwolnionej z VAT będzie dla niego korzystne.

Takie rozwiązanie wynika jednak raczej z uregulowań zawartych w dyrektywie w sprawie VAT niż z polskich przepisów podatkowych. Można przy tym wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2008 r., sygn. akt I FSK 1284/07, w którego uzasadnieniu powołany jest z kolei wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 października 1993 r. w sprawie C-281/91. W tym wyroku Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, iż odsetki od kredytu kupieckiego należne do dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonanej sprzedaży podwyższają podstawę opodatkowania towaru (usługi), natomiast odsetki należne z tytułu odroczonego terminu płatności korzystają ze zwolnienia jako opłata za świadczone usługi finansowe. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z kolei stwierdzono, iż zgodnie z prowspólnotową wykładnią, wykonanie usług polegających na udzielaniu kredytów (pożyczek), w tym tzw. kredytu kupieckiego, następuje w momencie otrzymania (przez usługodawcę) należnych odsetek lub w momencie upływu terminu ich zapłaty. W momencie tym powstaje też obowiązek podatkowy (art. 19 ust. 1 i 5 ustawy o VAT), a jeżeli wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy).

Sprzedaż ratalna za pośrednictwem banku

Jedną z form sprzedaży ratalnej jest finansowanie tej transakcji za pośrednictwem banku, który ma podpisaną ze sklepem umowę. Często formalności związane z zakupem ratalnym załatwiane są na miejscu, w danym sklepie, bez konieczności udawania się do placówki banku. Taka forma sprzedaży mylona jest przez podatników z typową sprzedażą na raty. W tej sytuacji dla podatnika-sprzedawcy jest to zwykła sprzedaż gotówkowa, rodząca obowiązek wystawienia faktury i odprowadzenia podatku należnego od całej wartości towaru w miesiącu, w którym sprzedaż została dokonana. Także i w tym przypadku późniejsze rozliczenia klienta z bankiem nie wywierają jakiegokolwiek skutku dotyczącego sprzedaży towaru. Należy również zwrócić uwagę na odmienność sprzedaży ratalnej od innego rodzaju sprzedaży, w którym wydanie towaru poprzedzone jest sukcesywnym wpłacaniem kwot na pokrycie należności. Mamy bowiem wówczas do czynienia nie ze sprzedażą na raty lecz z przedpłatami, a wydanie towaru następuje jako zdarzenie późniejsze. Ma to szczególne znaczenie przy ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. O ile bowiem dla sprzedaży ratalnej moment powstania obowiązku podatkowego wyznaczony jest datą wydania towaru (wystawienia faktury), to w systemie przedpłat obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, tj. z chwilą uiszczenia kolejnych przedpłat.

Sprzedaż nieruchomości na raty

W przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż trzydziestego dnia, licząc od dnia wydania (art. 19 ust. 10 ustawy o VAT).

Fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż trzydziestego dnia przed powstaniem tego obowiązku (§ 11 rozporządzenia w sprawie faktur). W przypadku sprzedaży na raty lokalu czy budynku, jeżeli przed jego wydaniem sprzedający pobierał zaliczki, obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do każdej otrzymanej zaliczki. Natomiast gdy miało miejsce wydanie lokalu, to od tego dnia, aż do 29. dnia od tej daty obowiązek podatkowy dotyczyć będzie również każdej wpłaconej części należności (z chwilą jej uiszczenia). Po upływie 29 dni od dnia wydania lokalu czy budynku, obowiązek podatkowy w stosunku do nieuiszczonych jeszcze rat powstanie w 30. dniu od dnia wydania lokalu czy budynku. Kolejno regulowane raty nie będą już powodowały powstania obowiązku podatkowego, ponieważ ostateczna faktura dokumentująca tę transakcję musi być wystawiona do 30. dnia od daty wydania lokalu.

Polecamy: Kiedy przedsiębiorca będzie zwolniony z VAT?

Sprzedaż przez podatnika rozliczającego się kasowo

W przypadku małych podatników rozliczających się metodą kasową, obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Uregulowanie części należności powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Mały podatnik rozliczający się kasowo ma zatem możliwość zadeklarowania podatku należnego dopiero z chwilą otrzymania zapłaty. Jeżeli mały podatnik rozliczający się kasowo podpisuje umowę sprzedaży ratalnej towaru, to niezależnie od harmonogramu spłat kolejnych rat, moment wydania towaru wyznacza termin, od którego należy liczyć 90 dni. W dziewięćdziesiątym dniu od dnia wydania towaru ma on obowiązek zadeklarowania podatku należnego od całej sprzedaży (o ile wcześniej nabywca nie uregulował należności). Natomiast otrzymanie zapłaty przed wydaniem towaru oraz do dziewięćdziesiątego dnia od tego wydania należy tu traktować na zasadach ogólnych. Zatem obowiązek podatkowy powstanie w stosunku do każdej otrzymanej zaliczki oraz części zapłaty (raty) uiszczonej przed upływem 90 dni od dnia wydania towaru.

Eksport towarów

Przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

 • dostawcę lub na jego rzecz, lub
 • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r.

Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstaje tak samo jak przy transakcjach krajowych, czyli zasadniczo z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru. W eksporcie towarów stawka podatku VAT wynosi 0%. Jednak podatnik może ją zastosować, jeśli spełni dodatkowe warunki.

Aby zastosować 0% stawkę VAT w przypadku eksportu bezpośredniego, czyli kiedy wywóz towarów dokonywany jest przez dostawcę towarów lub na jego rzecz, niezbędne jest posiadanie przez podatnika przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Wynika to z art. 41 ust. 6 ustawy o VAT.

W sytuacji kiedy podatnik nie posiada potwierdzenia, może wykazać sprzedaż eksportową w rozliczeniu za następny okres, jednak również pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy. Gdyby podatnik nie otrzymał tego dokumentu również i w tym drugim terminie, musi do sprzedaży zastosować stawki krajowe. Zobowiązuje do tego art. 41 ust. 7 ustawy o VAT. Przy czym przepis ten ma zastosowanie w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.

Natomiast w przypadku eksportu pośredniego, kiedy to wywóz towarów dokonywany jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski, lub w jego imieniu, podatnik ma prawo zastosować 0% stawkę VAT, gdy przed upływem terminu do złożenia deklaracji za okres, w którym dokonał dostawy, będzie posiadać kopię dokumentu, w którym urząd celny potwierdził wywóz tych towarów (art. 41 ust. 11 ustawy o VAT).

Z tego dokumentu musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Jeżeli przed upływem tego terminu podatnik nie otrzyma kopii dokumentu potwierdzającego wywóz towarów przez nabywcę poza terytorium UE, nie wykazuje tej dostawy w deklaracji za ten okres. Tak więc z przesunięcia takiego podatnik może skorzystać również w przypadku eksportu pośredniego, czyli rozliczyć go na tych samych zasadach co eksport bezpośredni. Wynika to z brzmienia art. 41 ust. 11 ustawy o VAT, w którym wskazano, że w eksporcie pośrednim stosuje się odpowiednio przepisy art. 41 ust. 7 i 9 ustawy o VAT.

Zatem w sytuacji gdy podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających eksport pośredni do dnia, w którym upływa termin do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dostawy tej nie wykazuje w okresie, w którym dokonano eksportu, lecz w rozliczeniu za następny okres, stosując przy tym stawkę 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów. W sytuacji braku tych dokumentów zastosuje stawkę krajową.

Otrzymanie przez podatnika dokumentów w późniejszym terminie uprawnia go do skorygowania podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał ten dokument. Dotyczy to eksportu bezpośredniego, jak i pośredniego. Korekta ta polegać będzie na zmniejszeniu wartości netto sprzedaży krajowej według stawki, jaka była zastosowana przy tej sprzedaży oraz zmniejszeniu kwoty podatku od tej sprzedaży, z jednoczesnym powiększeniem wartości netto sprzedaży traktowanej jako eksport o wartość sprzedaży w kwocie netto. Jest to specyficzny rodzaj korekty dokonywanej w bieżącej deklaracji podatkowej

Polecamy: Co to jest pomoc de minimis i kto może z niej korzystać?

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Samochody z lat 80. O jakich legendach trzeba pamiętać?

  Samochody z lat 80., czyli dziś opowiemy o mieszance szaleństwa, motosportu, innowacji i... trwałości. Oto 10 aut, które na stałe zapisały się w historii.

  Zakup nieruchomości na wynajem - czy zawsze się opłaca?

  Zakup nieruchomości na wynajem. UOKiK w ramach kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” zwraca uwagę m.in. na inwestycje w nieruchomości na wynajem. Polacy postrzegają inwestycję w nieruchomości jako taką, na której nie można stracić – tymczasem przy nieruchomościach komercyjnych ryzyko straty jest jednak istotne. Rzeczywiste zyski z najmu, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, mogą być niezbyt imponujące. Dodatkowo, w razie pojawienia się zawirowań na rynku, może pojawić się także problem z bezstratną odsprzedażą lokalu.

  Fabryka Toyoty w Polsce: podwajają produkcję hybryd

  Fabryka Toyoty w Polsce podwaja produkcję napędów hybrydowych. Wynika to z dużego zapotrzebowania produkcyjnego modeli Yaris i Yaris Cross.

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

  Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

  Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...