| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > ABC zamówień publicznych > Na czym polega przetarg nieograniczony?

Na czym polega przetarg nieograniczony?

Przetarg nieograniczony to jeden z trybów udzielenia zamówienia publicznego określony w ustawie Prawo zamówień publicznych. Na czym on dokładnie polega?

Przetarg nieograniczony polega na tym, że w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający wszczyna postępowanie w tym trybie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie i na stronie internetowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera m. in.:

 • nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
 • określenie trybu zamówienia i terminu wykonania zamówienia;
 • informację dotyczące wadium czy
 • adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, to również te dokumenty.

W przypadkach określonych w ustawie zamawiający żąda bądź może żądać wniesienia wadium. Może być ono wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 • pieniądzu;
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Temu ostatniemu zwraca po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Polecamy: Na czym polega przetarg ograniczony?

W pewnych sytuacjach zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Ma to miejsce, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Polecamy: Na czym polega aukcja elektroniczna?

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759)

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK