Strona 1 z 2 

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. - WZÓR UMOWY

Zobacz artykuły na temat:spółka z o.o.udziały
Umowa sprzedaży udziałów w sp. z o.o. musi być zawarta w formie pisemnej. z podpisami poświadczonymi notarialnie. Umowa spółki może uzależniać sprzedaż od wyrażenia zgody przez spółkę. Pobierz bezpłatny wzór umowy.


UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

zawarta w  ..................... w dniu .......................... r., pomiędzy:


1. ............................., zamieszkałym w ................................. przy ul. .............. nr ......., wspólnikiem Spółki „Agatex” Sp. z o.o. z siedzibą w .................... wpisanej Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w ............................. – Wydziału Gospodarczego KRS pod nr KRS ...................., zwaną dalej Zbywającym,


a

2. ............................., zamieszkałym w ................................. przy ul. .............. nr ......., zwanym dalej Nabywcą.


§ 1

Zbywający sprzedaje, a Nabywca nabywa ....................................... (słownie: ..............) udziałów spółki „Agatex” Sp. z o.o. z siedzibą w ....................................

§ 2

1. Sprzedaż i nabycie udziałów następuje w takim stanie, w jakim się udziały znajdują.

2. Zbywajacy zapewnia Nabywcę, że udziały są wolne od wszelkich wad prawnych, tzn., że:

– udziały te prawnie istnieją,

– przysługują one Zbywającemu,

– udziały nie są obciążone żadnym prawem poza zobowiązaniami, jakie nakładają na każdy udział umowa spółki, uchwały Zgromadzeń Wspólników.

3. Nabywca oświadcza, że wszystkie okoliczności określone w ust. 1 i 2 są mu znane i w związku z tym zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne.

§ 3

Zbywający  legitymuje się pisemnym zezwoleniem Zgromadzenia Wspólników spółki „Agatex” Sp. z o.o. z siedzibą w ......................... na zbycie udziałów, o których mowa w § 1.

Liczba komentarzy:
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Kodeks spółek handlowychKalkulator opłat sądowych
Baza adresów sądów i prokuraturyTaksa notarialna

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM