| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Jakie obowiązki sprawozdawcze ciążą na spółce i likwidatorach w przypadku likwidacji spółki

Jakie obowiązki sprawozdawcze ciążą na spółce i likwidatorach w przypadku likwidacji spółki

Bilans likwidacyjny jest pojęciem wynikającym z Kodeksu spółek handlowych. Sporządzany jest na dzień otwarcia likwidacji. Zawiera dane bilansu zamknięcia sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zgodnie z k.s.h. na dzień powstania spółki w likwidacji należy sporządzić bilans otwarcia likwidacji, który trzeba przedłożyć zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Natomiast sprawozdanie finansowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, sporządzone jest na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji. Składa się ono z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Najczęściej pojawiające się pytania związane z likwidacją spółek dotyczą bilansu likwidacyjnego. Jak w bilansie otwarcia likwidacji należy wycenić składniki majątku? Co oznacza cena sprzedaży netto w rozumieniu ustawy o rachunkowości? Czy Kodeks spółek handlowych odnosi się do wyceny składników majątku? Czy należy sporządzić dwa bilanse otwarcia: według ustawy o rachunkowości i według Kodeksu spółek handlowych? Czy bilans otwarcia likwidacji należy złożyć do KRS? Jakie obowiązki ciążą na spółce postawionej w stan likwidacji?

Składniki majątku w likwidowanej spółce wycenia się według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania. Ceny te nie mogą być wyższe od cen nabycia poszczególnych składników majątku pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Bilans zamknięcia spółki jest jednocześnie bilansem otwarcia spółki w likwidacji. Nie ma potrzeby sporządzania dwóch bilansów otwarcia.

W bilansie likwidacyjnym wszystkie składniki aktywów powinny być przyjęte według ich wartości zbywczej. W praktyce oznacza to wycenę składników zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, tj. po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

Do właściwego sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów w celu wpisania do rejestru. Do KRS składa się także, po zakończeniu likwidacji, sprawozdanie likwidacyjne z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.

Wszelkie sprawy związane z zakończeniem bieżących spraw spółki i ściągnięciem wierzytelności należą do obowiązków likwidatora, który podpisuje bilans likwidacyjny i przekazuje do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych rozwiązanie spółki może być zainicjowane:

• przyczynami przewidzianymi w umowie spółki;

• uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzoną protokołem sporządzonym przez notariusza;

• ogłoszeniem upadłości spółki;

• sądowym wyrokiem orzeczonym:

- na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki,

- na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu;

• innymi przyczynami przewidzianymi prawem.

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Otwarcie likwidacji następuje z dniem:

• powzięcia uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki,

• uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd lub

• zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Uwaga

Uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

Podczas trwania procesu likwidacji przeprowadzane są czynności likwidacyjne wykonywane przez likwidatorów.

W myśl postanowień k.s.h. likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowią inaczej.

Likwidatorzy powinni podać informację o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, a tym samym wezwać wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

Na wierzytelności, których wierzyciele nie zgłosili w odpowiednim terminie, albo na wierzytelności, które nie są jeszcze wymagalne lub sporne, należy zabezpieczyć środki pieniężne i złożyć je do depozytu sądowego.

Likwidator albo inny organ uprawniony zgłasza datę otwarcia likwidacji do właściwego terytorialnie sądu rejonowego w celu wpisania do rejestru.

Więcej w Biuletynie Głównego Księgowego - Zamów prenumeratę >>

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »