Znajdujesz się: Moja firma » Spółki » Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 2010-06-01
Autor: Paweł Mazur
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Proszę o wyjaśnienie kwestii związanych ze zbyciem udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy możliwość zbycia udziału może być ograniczona? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy taki zakaz (ograniczenie) musi być zapisany w umowie spółki, czy spółka może go wprowadzić w inny sposób? Czy wspólnik może zbyć tylko część udziału?


Kapitał zakładowy spółki z o.o. dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej (art. 152 k.s.h.). Umowa spółki stanowi przy tym, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, to wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne (art. 153 k.s.h.).

Wspólnicy mogą co do zasady zbywać swoje udziały. Jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział, umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału, przy czym w wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych (art. 181 k.s.h.). Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 k.s.h.).

Zasady dotyczące zgody na zbycie udziałów zostały uregulowane w art. 182 kodeksu spółek handlowych. W artykule tym postanowiono, że zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo ograniczyć w inny sposób (art. 182 § 1 k.s.h.). Jeżeli w umowie spółki znajduje się zastrzeżenie, że zbycie udziałów jest uzależnione od zgody spółki, ale nie określono zasad udzielania tej zgody, należy stosować zasady określone w art. 182 § 3-5 k.s.h. (art. 182 § 2 k.s.h.).

W razie braku określenia zasad udzielania zgody w samej umowie spółki zgoda taka jest zatem udzielana przez zarząd w formie pisemnej. Gdy zarząd nie chce udzielić takiej zgody, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ku temu ważne powody. W takim przypadku spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na kwestię wstępowania do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika i, co za tym idzie, na kwestię dziedziczenia udziałów, a także na sprzedaż udziału w drodze egzekucji.

Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia. Umowa spółki może także wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział udziałów między spadkobierców w przypadku, gdy zmarły wspólnik miał więcej niż jeden udział. Jeżeli natomiast według umowy spółki wspólnik mógł mieć tylko jeden udział, udział ten może być podzielony między spadkobierców, chyba że umowa spółki wyłącza lub ogranicza w określony sposób podział tego udziału między spadkobierców. Wskutek podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych (art. 183 k.s.h.). Umowa spółki może także ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską (art. 1831 k.s.h.).Strona 1

zamknij oknoNastępny artykuł

Jak założyć spółkę z o.o.