| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Spółki drogowe

Spółki drogowe

Czy drogowe spółki specjalnego przeznaczenia są wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz jakie są zasady ich reprezentacji w stosunkach z kontrahentami?


Tworzenie oraz zakres działań drogowych spółek specjalnego przeznaczenia reguluje ustawa z 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, która weszła w życie 27 lutego br. Celem wskazanych wyżej spółek jest przygotowanie lub realizacja przedsięwzięć w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi.


Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia są tworzone przez ministra właściwego do spraw transportu, działającego w imieniu Skarbu Państwa. Mogą być one zawiązane oraz działać wyłącznie w formie spółek akcyjnych. Zawiązując spółkę, minister właściwy do spraw transportu obejmuje, w imieniu Skarbu Państwa, wszystkie akcje. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 1 000 000 zł i jest pokrywany wkładem pieniężnym lub aportem, przy czym wkład pieniężny nie może być niższy niż 500 000 zł. Akcje spółki są imienne. Minister właściwy do spraw transportu reprezentuje w spółce Skarb Państwa, wykonując kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w ustawie z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 z późn.zm.). Minister właściwy do spraw transportu ustala statut spółki.


W sprawach nieuregulowanych w przepisach ustawy z 12 stycznia 2007 r. do spółek drogowych specjalnego przeznaczenia stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.


Wskazywane wyżej odesłanie określa również zasady rejestracji drogowych spółek specjalnego przeznaczenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Organem o charakterze wykonawczo-zarządzającym w spółce akcyjnej jest zarząd. Zgodnie z ustawą z 12 stycznia 2007 r., zarząd drogowej spółki specjalnego przeznaczenia składa się z nie mniej niż 3 i z nie więcej niż 5 osób. Członkowie zarządu są powoływani oraz odwoływani przez ministra do spraw transportu. W przypadku gdy zarząd w spółce akcyjnej jest wieloosobowy, sposób reprezentacji spółki określa jej statut. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie 2 członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem (oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta).


Zakres oraz warunki realizacji przedsięwzięcia drogowego są określane w drodze umowy zawartej pomiędzy spółką a ministrem właściwym do spraw transportu. Projekt umowy opracowuje spółka w terminie 2 miesięcy od dnia wpisania do KRS, na podstawie wytycznych co do technicznych i finansowych warunków przedsięwzięcia drogowego ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu.


Do udzielania przez spółkę zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane, stosuje się przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.).


W celu realizacji przedsięwzięcia drogowego (lub jego części) spółka może zawrzeć z wykonawcą (zwanym „operatorem”) umowę na eksploatację drogi (zwaną „umową operatorską”). Do wyboru operatora oraz do zawierania umów operatorskich także stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu na eksploatację drogi powinno - oprócz elementów właściwych dla wybranego trybu postępowania o zamówienie publiczne - zawierać informację o technicznych i ekonomiczno-finansowych założeniach zamówienia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, o którym mowa powyżej, powinna zawierać także: 1) obowiązek złożenia oświadczenia przez uczestnika postępowania, że jego wspólnicy albo akcjonariusze, którzy dysponują bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20-proc. głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu lub którzy posiadają bezpośrednio co najmniej 20-proc. udziałów lub akcji w innej spółce kapitałowej, nie ubiegają się o zawarcie umowy operatorskiej dotyczącej tego samego postępowania oraz 2) obowiązek złożenia przez uczestnika postępowania wykazu jednostek z nim powiązanych w rozumieniu przepisów o rachunkowości.


Podstawa prawna:

l art. 1-10 ustawy z 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz.U. Nr 23, poz. 136),

l art. 306, art. 368 § 1 i art. 373 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.).


Łukasz Laszczyński

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. Witelona w Legnicy

reklama

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »