| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Obowiązki wynagrodzeniowe pracodawcy związane z końcem roku

Obowiązki wynagrodzeniowe pracodawcy związane z końcem roku

Od 1 stycznia 2012 r. wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż 1500 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę zmienią się również inne świadczenia wypłacane na rzecz pracownika, np. minimalne wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.


W związku ze zbliżającym się końcem roku na pracodawcy spoczywa wiele obowiązków. Powinien on m.in. ustalić wysokość niektórych świadczeń przysługujących pracownikom, związanych ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia, do końca lutego 2012 r. sporządzić i przekazać pracownikom PIT-11 (lub rozliczyć tych, którzy do 10 stycznia 2012 r. złożą odpowiednie oświadczenie) oraz ustalić współczynnik urlopowy obowiązujący w jego firmie.

Od 1 stycznia 2012 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do 1500 zł, co oznacza, że jeśli w danym zakładzie pracy wynagrodzenie pracowników zostało ustalone na poziomie minimalnego wynagrodzenia, to od 1 stycznia 2012 r. otrzymają oni podwyżkę z mocy prawa. W porównaniu do obecnej kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującej w 2011 r. będzie to wzrost o 114 zł.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego będzie miał wpływ również na inne należności przysługujące pracownikom, w szczególności na:

• wysokość minimalnego odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d k.p.) - nie mniej niż 1500 zł,

• wynagrodzenie dla pracownika za czas niewykonywania pracy, jeśli był on gotowy do jej wykonywania, a doznał przeszkód leżących po stronie pracodawcy (art. 81 § 1 k.p.) - nie mniej niż 1500 zł,

• odszkodowanie za rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę wskutek mobbingu (art. 943 § 4 k.p.) - nie mniej niż 1500 zł,

• dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (art. 1518 § 1 k.p.) - w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę,

• minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego - podstawa ta dla zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1294,35 zł - (100% - 13,71%) x 1500 zł, a w przypadku pracowników w okresie ich pierwszego roku pracy od kwoty 1035,48 zł (100% - 13,71%) x 1200 zł (art. 45 ust. 1 i art. 47 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa),

• odprawę pieniężną wypłacaną na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - jej wysokość nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2012 r. - 22 500 zł.

WAŻNE!

Wysokość wynagrodzenia pracownika w 2012 r. nie może być niższa od kwoty 1500 zł. Dotyczy to jednak pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy może być niższa od minimalnego wynagrodzenie, jednak nie może wynosić mniej niż 1200 zł.

Jeżeli pracownik do 10 stycznia 2012 r. nie złoży u pracodawcy oświadczenia PIT-12 będącego podstawą rozliczenia go z osiągniętego w 2011 r. dochodu przez pracodawcę (PIT-40), pracodawca jest zobowiązany sporządzić imienną informację PIT-11 do 29 lutego 2012 r. W informacji PIT-11 pracodawca wykazuje wysokość przychodów uzyskanych przez pracownika w ciągu roku ze stosunku pracy i pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r. W PIT-11 pracodawca wykazuje również łączną kwotę kosztów uzyskania przychodów faktycznie uwzględnionych przy poborze zaliczek na podatek, kwotę potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz m.in. przychody osiągnięte przez pracownika z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz praw autorskich.

PIT-11 pracodawca sporządza w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje podatnikowi, drugi urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a trzeci pozostawia w dokumentacji archiwalnej swojego zakładu pracy.

Współczynnik urlopowy ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12 (§ 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop).

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy wprowadzone w 2010 r. (ustanowiono święto Trzech Króli jako dzień wolny od pracy oraz zniesiono przepis, który pozwalał na zwrot pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy) spowodowały, że wysokość współczynnika urlopowego może być różna, w zależności, jaki dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy wyznaczy pracodawca.

Przykład

W naszym zakładzie pracy zatrudniamy pracowników na pełny oraz niepełny etat. Dniem wolnym od pracy jest sobota. W związku z tym współczynnik urlopowy w 2012 r. wyniesie:

366 dni - (53 niedziele + 9 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku + 52 wolne soboty) : 12 = 21.

Współczynnik urlopowy dla osób zatrudnionych na pełny etat wyniesie 21.

Natomiast współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2012 r. wyniesie dla:

• 1/2 etatu - 10,50 (1/2 x 21),

• 3/4 etatu - 15,75 (3/4 x 21),

• 1/4 etatu - 5,25 (1/4 x 21),

• 1/3 etatu - 7 (1/3 x 21).

Joanna Pysiewicz-Jężak

Podstawa prawna:

• art. 183d, art. 81 § 1, art. 943 § 4, art. 1518 § 1 Kodeksu pracy,

• art. 39 ust. 1, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),

• art. 45 ust. 1, art. 47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.),

• art. 8 ust. 4, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.),

• § 19 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.),

• § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (DzU nr 192, poz. 1141).

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK