| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Rozliczenie kwartalne w 2011 r.

Rozliczenie kwartalne w 2011 r.

Jednym z obowiązków czynnych podatników VAT jest regularne składanie deklaracji VAT. Deklaracje te składane są, co do zasady, za miesięczne okresy rozliczeniowe. Podatnicy VAT mogą jednak wybrać składanie deklaracji za kwartalne okresy rozliczeniowe, nadal rozliczając się na zasadach ogólnych. Również mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową składają kwartalne deklaracje VAT.

W artykule prezentujemy na przykładach zalety i wady kwartalnego sposobu składania deklaracji VAT (bez metody kasowej), warunki korzystania oraz rezygnacji z tego sposobu rozliczenia podatku, a także zasady wypełniania deklaracji VAT-7K lub VAT-7D.

Składanie kwartalnych deklaracji VAT ma swoje wady i zalety. Pierwszą oczywistą zaletą jest rzadsza konieczność składania deklaracji VAT. Podatnicy składający kwartalne deklaracje VAT rzadziej muszą wysyłać deklaracje pocztą czy odwiedzać urząd skarbowy w celu ich złożenia.

Drugą zaletą jest opóźnienie momentu, w którym trzeba wpłacić do urzędu skarbowego kwotę podatku. Zaleta ta występuje u podatników, u których z reguły kwota podatku należnego jest wyższa od kwoty podatku naliczonego. W przypadku składania deklaracji kwartalnych przez podatników niebędących małymi podatnikami zaleta ta jest w znacznym stopniu dezawuowana przez obowiązek wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek - zob. punkt Zaliczki na podatek.

PRZYKŁAD

Nadwyżka podatku należnego nad naliczonym u małego podatnika wyniosła w styczniu 1700 zł, w lutym - 1080 zł, natomiast w marcu - 2230 zł. Składając miesięczne deklaracje VAT-7, podatnik musiałby wpłacać te kwoty do urzędu skarbowego w terminie, odpowiednio, 25 lutego, 25 marca i 25 kwietnia. Wybierając składanie deklaracji kwartalnych, podatnik nie musi dokonać żadnej wpłaty w lutym i w marcu. Dopiero w terminie do 25 kwietnia podatnik jest zobowiązany do wpłaty całości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, tj. kwoty 5010 zł.

Zauważyć jednak należy, że w przypadku mniej zdyscyplinowanych podatników może być bezpieczniej trzykrotnie zapłacić mniejsze kwoty niż raz większą. Z tego względu dla niektórych podatników zaleta ta może stanowić w istocie wadę.

Z pewnością wadą składania kwartalnych deklaracji VAT-7 jest opóźnienie otrzymywania zwracanych kwot VAT. Wada ta występuje w szczególności u podatników, u których najczęściej powstaje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, która jest przez nich wykazywana do zwrotu na rachunek bankowy.

PRZYKŁAD

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym u podatnika wyniosła w styczniu 720 zł, w lutym - 350 zł, a w marcu - 640 zł. Składając miesięczne deklaracje VAT-7, podatnik mógłby wskazane kwoty wykazać do zwrotu, odpowiednio, składając deklaracje VAT-7 za styczeń, luty oraz marzec (złożenie każdej z tych deklaracji rozpoczęłoby bieg terminu do zwrotu poszczególnych kwot). Składając kwartalne deklaracje VAT-7K/VAT-7KD, podatnik może kwotę 1710 zł wykazać do zwrotu, dopiero składając deklarację VAT-7K/VAT-7D za I kwartał, tj. 25 kwietnia (i dopiero z tą chwilą rozpocząłby się bieg terminu do zwrotu tej kwoty).

Przed wskazaniem zasad, na jakich jest dokonywany wybór składania deklaracji kwartalnych, trzeba powiedzieć, że dla niektórych podatników składanie deklaracji kwartalnych jest obowiązkiem. Chodzi o małych podatników rozliczających VAT metodą kasową (tj. na zasadach określonych przepisami art. 21 ustawy o VAT). Podatnicy ci mają bezwzględny obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale (art. 99 ust. 2 ustawy o VAT).

Podatnicy VAT mają prawo wybrać składanie deklaracji kwartalnych na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy o VAT. Wybór dokonywany jest przez pisemne zawiadomienie właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Należy go dokonać najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Z przepisów nie wynika wprost, że aktualizacja zgłoszenia VAT-R zastępuje tego rodzaju zawiadomienie. W konsekwencji ze względów profilaktycznych warto zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody składania deklaracji VAT w formie pisemnej. Zawiadomienie takie jest skuteczne nawet wtedy, gdy aktualizacja zgłoszenia VAT-R zostanie dokonana po wymaganym przepisami terminie. Na takim stanowisku stoją również organy podatkowe.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 kwietnia 2009 r. (sygn. IPPP3/443-189/09-2/MM, publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/), czytamy: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 25.02.2009 r. złożył we właściwym Urzędzie Skarbowym pisemne zawiadomienie informujące, że począwszy od I kwartału będzie się rozliczać z podatku VAT kwartalnie. Natomiast w dniu 27.02.2009 r. złożył w tym Urzędzie Skarbowym formularz aktualizacyjny VAT-R, który potwierdza informację wynikającą z w/w zawiadomienia. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy w/w zawiadomienie jest prawnie skutecznie z uwagi na fakt późniejszego złożenia formularza aktualizacyjnego VAT-R.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. organ podatkowy stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Kluczowym przepisem, który pozwala rozwiązać wskazany we wniosku problem jest w/w przepis art. 99 ust. 3 ustawy o VAT. Z brzmienia literalnego tego przepisu wynika, że aby Podatnik mógł w sposób prawnie skuteczny przejść na kwartalny sposób rozliczeń w podatku VAT muszą zostać spełnione następujące warunki:

pisemne zawiadomienie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze rozliczania się z podatku VAT w terminach kwartalnych

złożenie tego zawiadomienia w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa

Zatem biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku elementy stanu faktycznego w połączeniu z wyżej przedstawionymi warunkami tut. organ podatkowy stwierdza, że Spółka począwszy od I kwartału 2009 r. ma prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT.

Wspomniana wyżej aktualizacja zgłoszenia VAT-R towarzysząca wyborowi kwartalnego sposobu składania deklaracji VAT polega na:

• zaznaczeniu kwadratu 1 w poz. 44,

• zaznaczeniu kwadratu w poz. 51 lub 52,

• wpisaniu w poz. 55 i 56 okresu rozliczeniowego (kwartału i roku), za który zostanie złożona pierwsza deklaracja kwartalna.

PRZYKŁAD

Mały podatnik składający miesięczne deklaracje VAT-7 chciałby począwszy od II kwartału 2011 r. składać deklaracje kwartalne VAT-7K. W tej sytuacji podatnik musi zawiadomić o tym właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 25 maja 2011 r.

Wyboru składania deklaracji kwartalnych mogą dokonać również podatnicy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu. W ich przypadku zawiadomienie musi być dokonane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie tych czynności.

PRZYKŁAD

Podatnik zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na początku marca 2011 r. Przy założeniu, że pierwszą czynność podlegającą opodatkowaniu podatnik wykona również w marcu 2011 r. (np. 15 marca), zawiadomienie właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego o wyborze składania deklaracji kwartalnych VAT-7K musi zostać dokonane do 25 kwietnia 2011 r.

Ze składania deklaracji kwartalnych podatnicy mogą zrezygnować. Nie mają jednak w tym zakresie pełnej swobody. Rezygnacja jest możliwa dopiero po złożeniu czterech deklaracji kwartalnych, a więc po upływie roku składania deklaracji kwartalnych. Wynika to z art. 99 ust. 4 ustawy o VAT, który stanowi, że podatnicy mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, za które składali deklaracje kwartalne.

Powrót do składania deklaracji miesięcznych uzależniony jest od zawiadomienia o tym na piśmie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Zawiadomienie to musi zostać złożone w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji. Z przepisów nie wynika wprost, że stosowna aktualizacja zgłoszenia VAT-R zastępuje takie zawiadomienie, w konsekwencji ze względów profilaktycznych warto zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji stosownym pismem. Wspomniana aktualizacja zgłoszenia VAT-R towarzysząca rezygnacji z kwartalnego składania deklaracji VAT polega na:

• zaznaczeniu kwadratu 2 w poz. 44,

• wpisaniu w poz. 45 i 46 okresu rozliczeniowego (kwartału i roku), za który zostanie złożona ostatnia deklaracja kwartalna,

• zaznaczeniu kwadratu w poz. 50,

• wpisaniu w poz. 57 i 58 okresu rozliczeniowego (miesiąca i roku), za który zostanie złożona pierwsza deklaracja miesięczna.

PRZYKŁAD

Podatnik złożył 8 maja 2010 r. zawiadomienie o składaniu deklaracji kwartalnych. W tej sytuacji powrót do składania deklaracji miesięcznych jest możliwy najwcześniej od kwietnia 2010 r. (muszą bowiem upłynąć cztery kwartały, za które podatnik składał deklaracje VAT-7K). Aby tak się stało, zawiadomienie o wyborze składania deklaracji miesięcznych (aktualizacja zgłoszenia VAT-R oraz, ewentualnie, pismo informujące o wyborze) musi zostać dokonane do dnia złożenia deklaracji VAT-7 za kwiecień 2011 r., nie później jednak niż do 25 maja 2011 r.

Wzory deklaracji kwartalnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. Przepisy te określają dwa wzory deklaracji kwartalnych. Pierwszy jest wzór deklaracji VAT-7K (wzór deklaracji VAT-7K obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. oznaczony jest indeksem 6; numer indeksu można odnaleźć w dolnym, lewym lub prawym rogu - zależnie od tego, czy jest to strona nieparzysta czy parzysta - każdej strony deklaracji; bardzo małą czcionką, w nawiasie). Drugi to wzór deklaracji VAT-7D (wzór deklaracji VAT-7D obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. oznaczony jest indeksem 3).

Deklaracje VAT-7K składane są przez podatników będących małymi podatnikami. W 2011 r. są nimi podatnicy:

• u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2010 r. kwoty 4 736 000 zł (czyli obowiązującej dla 2011 r. równowartości 1 200 000 euro, liczonej na dzień 1 października 2010 r.),

• prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2010 r. kwoty 178 000 zł (obowiązującej dla 2011 r. równowartości 45 000 euro liczonej na dzień 1 października 2010 r.).

Pozostali podatnicy, tj. podatnicy niebędący małymi podatnikami VAT, składają kwartalne deklaracje VAT-7D. Deklaracja ta różni się od deklaracji VAT-7 dodatkowymi pozycjami, w których wykazywane są zaliczki na podatek (poz. 59) oraz rozliczane są nadpłaty powstające na skutek wpłacania zaliczek na podatek (poz. 60-64).

Wzór deklaracji VAT-7K stanowi załącznik nr 2 do wskazanego wyżej rozporządzenia, a wzór deklaracji VAT-7D stanowi załącznik nr 3 do tego rozporządzenia. Natomiast załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług zawiera objaśnienia do obu rodzajów deklaracji (oraz miesięcznej deklaracji VAT-7).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK